UG Zbójno

Wyszukiwarka

Wybór pory dnia (wersja graficzna strony)

Rotator zdjęć

Imieniny i data

Imieniny obchodzą: Jana, Kryspina
Dzisiaj jest: 21.05.2022

Ważne aktualności

Treść strony


 

S P R A W O Z D A N I E

roczne z realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej i wspierania rodziny w 2021 r. zgodnie z art. 110 ust. 9 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 179 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej


 

Projekt partnerski „Kujawsko-Pomorska Teleopieka"

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie w dniach 30 września i 1 października w ramach projektu partnerskiego „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” przekazał 10 osobom bransoletkę życia  – opaskę do Teleopieki. Bransoletka jest urządzeniem alarmowo-monitorującym, które służy do wezwania pomocy w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.

 

 • IMG_20211014_094755
 • IMG_20211014_094744

 

 

Projekt pn. „Samopomocowa grupa wsparcia”

 

Gmina Zbójno/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie rozpoczął realizację projektu grantowego pn. „Samopomocowa grupa wsparcia”, Przedsięwzięcie: 2.1.1. Włączenie społeczno-zawodowe mieszkańców obszaru LGD oraz wsparcie inicjatyw w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej – projekty grantowe (EFS), Cel szczegółowy: 2.1. Aktywizacja i integracja społeczności obszaru LGD, Cel ogólny: 2. Rozwój kapitału społecznego oraz integracja społeczno-zawodowa obszaru LGD „Dolina Drwęcy”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Priorytetowa 11 Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju, Działanie 11.1. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Projekt realizowany jest w okresie od: 01.05.2021 r. do: 31.03.2022 r.

Miejsce realizacji projektu : Świetlica Wiejska w Klonowie

Całkowita wartość projektu: 52 631,58 [PLN]

Kwota dofinansowania: 50 000,00 [PLN]

 

Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności społecznej, integracja oraz  zwiększenie potencjału społecznego 16 uczestników/czek zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez realizację aktywnej integracji o charakterze środowiskowym w formie samopomocowej grupy wsparcia na terenie Gminy Zbójno w okresie od maja 2021 r. do marca 2022 r.

Krótki opis projektu: Zajęcia psychoedukacyjne przeznaczone dla kobiet i mężczyzn, doświadczających szeroko rozumianych trudności życiowych (w szczególności  przemocy, problemów opiekuńczo – wychowawczych, trudności w relacjach z innymi, w radzeniu sobie z emocjami).  Celem zajęć jest zwiększenie samoświadomości, zwiększenie potencjału osobowościowego, zbudowanie wiary w siebie i przekonania, że z każdej sytuacji jest wyjście. Uczestnicy dowiedzą się m.in., jak umiejętnie stawiać granice w relacjach z bliskimi, jak reagować asertywnie, jak radzić sobie ze stresem, gdzie szukać pomocy itp.

Planowane działania:

- trening interpersonalny

- zajęcia grupowe (50 godz.)

- zajęcia indywidualne (4 godz./os.)

- równolegle do zajęć grupowych zaplanowano zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla dzieci (dla tych uczestników, którzy nie mogą zapewnić opieki dzieciom)

Wymagane dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy
 • deklaracja uczestnictwa

Dokumenty dostępne w biurze projektu oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Zbójnie: www.zbojno.pl.

Więcej informacji o projekcie na stronie internetowej www.zbojno.pl oraz fanpagu: https://www.facebook.com/Samopomocowa-Grupa-Wsparcia-107476894957790/?ref=pages_you_manage

Zgłoszenia osób chętnych do udziału w projekcie przyjmowane są do dnia 30.06.2021 r. w biurze projektu w pok. nr 1 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbójnie, Zbójno 178 A, 87 – 645 Zbójno.
Osoba odpowiedzialna za rekrutację oraz udzielająca więcej informacji: Estera Rutkowska, adres email: profilaktyka@gopszbojno.pl, tel. 54 280 19 32.

 

 • Schowek01

 

 

Projekt pn. „Klub młodzieżowy w Gminie Zbójno”

 

Gmina Zbójno / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie rozpoczął realizację projektu grantowego pn. Klub Samopomocy w Gminie Zbójno w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, Przedsięwzięcie: 2.1.1. Włączenie społeczno-zawodowe mieszkaoców obszaru LGD oraz wsparcie inicjatyw w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej projekty grantowe (EFS), Cel szczegółowy: 2.1. Aktywizacja i integracja społeczności obszaru LGD, Cel ogólny: 2. Rozwój kapitału społecznego oraz integracja społeczno-zawodowa obszaru LGD „Dolina Drwęcy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11.Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych LSR, Działanie 11.1. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

 


 

 

Projekt pn. „Aktywna integracja w Gminie Zbójno”

 

Gmina Zbójno/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie rozpoczął realizację projektu grantowego pn. Aktywna integracja w Gminie Zbójno w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, Przedsięwzięcie: 2.1.1. Włączenie społeczno-zawodowe mieszkańców obszaru LGD oraz wsparcie inicjatyw w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej – projekty grantowe (EFS), Cel szczegółowy: 2.1. Aktywizacja i integracja społeczności obszaru LGD, Cel ogólny: 2. Rozwój kapitału społecznego oraz integracja społeczno-zawodowa obszaru LGD „Dolina Drwęcy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność,  Działanie 11.1. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

 

Projekt realizowany jest w okresie: 01.05.2021 r. – 30.06.2022 r.

Miejsce realizacji projektu: Świetlica Wiejska w Klonowie

Całkowita wartość projektu: 144 000,00 PLN
Kwota dofinansowania: 136 800,00 PLN

 

Celem projektu jest: Włączenie społeczne 12 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez realizację aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej i działań środowiskowych na terenie Gminy Zbójno w okresie od mają 2021 r. do czerwca 2022 r.

Udział w projekcie mogą wziąć mieszkańcy powyżej 18 r.ż. zagrożeni ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (m.in. osoby niepracujące, bezrobotne, niepełnosprawne, osoby korzystające lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej oraz osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa) zamieszkujący na terenie Gminy Zbójno (zwłaszcza z miejscowości Klonowo, Adamki, Ciepień i Zosin).

Dla uczestników projektu zaplanowane są następujące bezpłatne formy wsparcia, między innymi:

l zajęcia z doradcą zawodowym i psychologiem,

l trening umiejętności społecznych,

l kursy i szkolenia zawodowe,

l staże zawodowe,

l warsztaty przeciwdziałające wykluczeniu cyfrowemu,

l kurs prawa jazdy kat. B.

 Wymagane dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy
 • deklaracja uczestnictwa

Dokumenty dostępne w biurze projektu oraz na stronie internetowej: www.zbojno.pl

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie internetowej: www.zbojno.pl oraz fanpagu: https://www.facebook.com/Aktywna-integracja-w-Gminie-Zbójno

Osoby chętnie do udziału w projekcie mogą zgłaszać się do dnia 15.06.2021 r. w biurze projektu w pok. nr 1 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbójnie, Zbójno 178A, 87 – 645 Zbójno. W sytuacji trudności w dotarciu do biura zapraszamy do kontaktu telefonicznego w celu umówienia wizyty w miejscu zamieszkania.

Osoba odpowiedzialna za rekrutację oraz udzielająca więcej informacji: Ewa Podczaska, adres e-mail: pomoc@gopszbojno.pl, tel. 54 280 19 32 wew.6 / 532 253 354

 


Projekt pn. „Klub Samopomocy w Gminie Zbójno”

 

 

Projekt pn. „Klub Samopomocy w Gminie Zbójno”

 

Gmina Zbójno/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie rozpoczął realizację projektu grantowego pn. Klub Samopomocy w Gminie Zbójno w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, Przedsięwzięcie: 2.1.1. Włączenie społeczno-zawodowe mieszkańców obszaru LGD oraz wsparcie inicjatyw w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej – projekty grantowe (EFS), Cel szczegółowy: 2.1. Aktywizacja i integracja społeczności obszaru LGD, Cel ogólny: 2. Rozwój kapitału społecznego oraz integracja społeczno-zawodowa obszaru LGD „Dolina Drwęcy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 11.1. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

 

Projekt realizowany jest w okresie: 01.04.2021 r. – 31.07.2022 r.

Miejsce realizacji projektu : Świetlica Wiejska w Klonowie

Całkowita wartość projektu: 51 200,00 PLN
Kwota dofinansowania: 48 640,00 PLN

 

Celem projektu jest: włączenie społeczne 16 osób starszych, które potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z Gminy Zbójno poprzez utworzenie Klubu Samopomocy i realizowanie w nim działań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym adekwatnych do potrzeb i oczekiwań osób starszych.

Udział w projekcie mogą wziąć osoby starsze w szczególności niepełnosprawne, długotrwale chore, zamieszkujące na terenie Gminy Zbójno (zwłaszcza z miejscowości Klonowo).

Osoby starsze w ramach prowadzonych działań w Klubie będą mogły skorzystać z różnorodnego wsparcia: integracyjnego, edukacyjnego, artystyczno-kulturalnego. Planujemy między innymi:

 • prowadzenie zajęć integracyjnych,
 • spotkania ze specjalistami z różnych dziedzin,
 • warsztaty pobudzające twórczość,
 • zajęcia o tematyce zdrowotnej i kulturalnej,
 • wyjazdy integracyjne o charakterze kulturalno-edukacyjnym
 • zapewnienie transportu na zajęcia

Planowane efekty projektu to:

 • 16 miejsc świadczenia usług społecznych wspartych w programie i istniejących po zakończeniu projektu,

 Wymagane dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy
 • deklaracja uczestnictwa

 

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie internetowej: www.zbojno.pl oraz fanpagu: https://www.facebook.com/Klub-samopomocy-w-Gminie-Zbojno/ .

Zgłoszenia osób chętnych do udziału w projekcie przyjmowane są do dnia 30.05.2021r. w biurze projektu w pok. nr 1 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbójnie, Zbójno 178A, 87 – 645 Zbójno. W sytuacji trudności w dotarciu do biura zapraszamy do kontaktu telefonicznego w celu umówienia wizyty w miejscu zamieszkania.

Osoba odpowiedzialna za rekrutację oraz udzielająca więcej informacji :

Jolanta Rutkowska, adres e-mail: dozywianie@gopszbojno.pl, tel. 54 280 1932/ 532 253 354

 


 

Zarządzenie Nr 3/2021
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnie
z dnia 26 kwietnia 2021 roku


w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych na 2021 r. w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.

 


Projekt pn. „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”

 

 

Projekt pn. „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”

 

Gmina Zbójno/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie rozpoczął realizację projektu partnerskiego pn. „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, nr konkursu: RPKP.09.03.02-IZ.00-04-321/19, Osi Priorytetowej 9. Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój Usług Zdrowotnych i Społecznych, Poddziałanie 9.3.2. Rozwój usług społecznych. Liderem projektu jest Województwo Kujawsko – Pomorskie, w imieniu którego realizatorem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, a jednym z 80 Partnerów tego projektu jest Gmina Zbójno, w imieniu której realizatorem jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie.

 


 

 • -

 

Projekt pn. „Aktywna integracja w Gminie Zbójno”


Gmina Zbójno/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie rozpoczął realizację projektu grantowego pn. Aktywna integracja w Gminie Zbójno w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, Przedsięwzięcie: 2.1.1. Włączenie społeczno-zawodowe mieszkańców obszaru LGD oraz wsparcie inicjatyw w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej – projekty grantowe (EFS), Cel szczegółowy: 2.1. Aktywizacja i integracja społeczności obszaru LGD, Cel ogólny: 2. Rozwój kapitału społecznego oraz integracja społeczno-zawodowa obszaru LGD „Dolina Drwęcy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działanie 11.1. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR


 

 

                

 

Projekt pn. „Klub Samopomocy w Gminie Zbójno”

 

Gmina Zbójno/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie rozpoczął realizację projektu grantowego pn. Klub Samopomocy w Gminie Zbójno w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, Przedsięwzięcie: 2.1.1. Włączenie społeczno-zawodowe mieszkańców obszaru LGD oraz wsparcie inicjatyw w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej – projekty grantowe (EFS), Cel szczegółowy: 2.1. Aktywizacja i integracja społeczności obszaru LGD, Cel ogólny: 2. Rozwój kapitału społecznego oraz integracja społeczno-zawodowa obszaru LGD „Dolina Drwęcy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działanie 11.1. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

 

Projekt realizowany jest w okresie: 01.05.2019 r. – 30.09.2020 r.

Miejsce realizacji projektu : Świetlica Wiejska w Rużu

Całkowita wartość projektu: 50 489,48 PLN
Kwota dofinansowania: 47 965,00 PLN

 

Celem projektu jest: włączenie społeczne 16 osób starszych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z Gminy Zbójno poprzez utworzenie Klubu Samopomocy i realizowanie w nim działań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym adekwatnych do potrzeb i oczekiwań osób starszych.

 

Udział w projekcie mogą wziąć osoby powyżej 60 roku życia, w szczególności niepełnosprawne, długotrwale chore, samotne, zamieszkujące na terenie Gminy Zbójno (zwłaszcza z miejscowości Ruże, Łukaszewo, Sitno).

 

Osoby starsze w ramach prowadzonych działań w Klubie będą mogły skorzystać z różnorodnego wsparcia: integracyjnego, edukacyjnego, artystyczno-kulturalnego. Planujemy między innymi:

 • prowadzenie zajęć integracyjnych,
 • spotkania ze specjalistami z różnych dziedzin,
 • warsztaty pobudzające twórczość,
 • zajęcia o tematyce zdrowotnej i kulturalnej,
 • wyjazdy integracyjne o charakterze kulturalno-edukacyjnym
 • zapewnienie transportu na zajęcia

 

Planowane efekty projektu to:

 

 • 16 miejsc świadczenia usług społecznych wspartych w programie i istniejących po zakończeniu projektu,
 • 15 osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których nastąpił wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie wspierania osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

 

 Wymagane dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy
 • deklaracja uczestnictwa

Dokumenty dostępne w biurze projektu oraz na stronie internetowej: www.zbojno.pl

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie internetowej: www.zbojno.pl oraz fanpagu: https://www.facebook.com/Klub-samopomocy-w-Gminie-Zbojno/ .

Zgłoszenia osób chętnych do udziału w projekcie przyjmowane są do dnia 30.06.2019 r. w biurze projektu w pok. nr 13 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbójnie, Zbójno 35A, 87 – 645 Zbójno. W sytuacji trudności w dotarciu do biura zapraszamy do kontaktu telefonicznego w celu umówienia wizyty w miejscu zamieszkania.

Osoba odpowiedzialna za rekrutację oraz udzielająca więcej informacji : Jolanta Rutkowska, adres e-mail: dozywianie@gopszbojno.pl, tel. 54 280 1932

 


 

 

           

 

Projekt pn. „Klub Młodzieżowy UL”

 

Gmina Zbójno/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie rozpoczął realizację projektu grantowego pn. Klub Samopomocy w Gminie Zbójno w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, Przedsięwzięcie: 2.1.1. Włączenie społeczno-zawodowe mieszkańców obszaru LGD oraz wsparcie inicjatyw w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej – projekty grantowe (EFS), Cel szczegółowy: 2.1. Aktywizacja i integracja społeczności obszaru LGD, Cel ogólny: 2. Rozwój kapitału społecznego oraz integracja społeczno-zawodowa obszaru LGD „Dolina Drwęcy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działanie 11.1. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

 

Projekt realizowany jest w okresie: 01.05.2019 r. – 31.08.2020 r.

Miejsce realizacji projektu : Świetlica Wiejska w Rużu

Całkowita wartość projektu: 52 631,58 PLN
Kwota dofinansowania: 50 000,00 PLN

 

Celem projektu jest: włączenie społeczne 16 dzieci i młodzieży zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz 30 osób z ich najbliższego otoczenia poprzez realizację aktywnej integracji o charakterze środowiskowym w formie klubu młodzieżowego na terenie Gminy Zbójno w okresie od maja 2019 r. do sierpnia 2020 r.

 

 

Kierując działania do dzieci i młodzieży chcemy wspierać ich rozwój już na wczesnym etapie życia, co ułatwi wchodzenie w życie dorosłe i dokonywanie świadomych wyborów: edukacyjnych, zawodowych czy życiowych. Udział w projekcie mogą wziąć dzieci/młodzież od 6 r.ż. do 18 r.ż. lub do zakończenia realizacji obowiązku szkolnego i nauki zamieszkujący na terenie gminy Zbójno ( szczególnie z miejscowości Ruże, Łukaszewo, Sitno).

W ramach działań prowadzonych w Klubie uczestnicy będą mogli skorzystać z wieloaspektowego wsparcia m.in.:

 • zajęć integracyjnych,
 • warsztatów pobudzające twórczość,
 • wsparcie rówieśniczego w edukacji,
 • wyjazdów integracyjnych o charakterze kulturalno-edukacyjnym.

 

Planowane efekty projektu to:

 

 • 16 miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu,
 • 30 osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których nastąpił wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie wspierania osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

 Wymagane dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy
 • deklaracja uczestnictwa

Dokumenty dostępne w biurze projektu oraz na stronie internetowej: www.zbojno.pl .

 

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie internetowej: www.zbojno.pl oraz fanpagu: https://www.facebook.com/Klub-młodzieżowy-UL/ .

Zgłoszenia osób chętnych do udziału w projekcie przyjmowane są do dnia 30.06.2019 r. w biurze projektu w pok. nr 14 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbójnie, Zbójno 35A, 87 – 645 Zbójno. W sytuacji trudności w dotarciu do biura zapraszamy do kontaktu telefonicznego w celu umówienia wizyty w miejscu zamieszkania.

Osoba odpowiedzialna za rekrutację oraz udzielająca więcej informacji: Estera Rutkowska, adres e-mail: profilaktyka@gopszbojno.pl , tel. 54 280 19 32 .

 


 

 

             

 

Projekt pn. „Animacja społeczności lokalnej na rzecz mieszkańców Gminy Zbójno”

 

Gmina Zbójno/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie rozpoczął realizację projektu grantowego pn. „Animacja społeczności lokalnej na rzecz mieszkańców Gminy Zbójno”, Przedsięwzięcie: 2.1.1. Włączenie społeczno-zawodowe mieszkańców obszaru LGD oraz wsparcie inicjatyw w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej – projekty grantowe (EFS), Cel szczegółowy: 2.1. Aktywizacja i integracja społeczności obszaru LGD, Cel ogólny: 2. Rozwój kapitału społecznego oraz integracja społeczno-zawodowa obszaru LGD „Dolina Drwęcy”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Priorytetowa 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działanie 11.1. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Projekt realizowany jest w okresie od: 01.05.2019 r. do: 30.06.2020 r.

Miejsce realizacji projektu: Świetlica Wiejska w Rużu

Całkowita wartość projektu: 51 595,00 PLN

Kwota dofinansowania: 48 971,00 PLN

Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności społecznej, integracja oraz  zwiększenie potencjału społecznego 16 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz 30 osób z ich najbliższego otoczenia poprzez realizację aktywnej integracji o charakterze środowiskowym w formie animacji społecznej na terenie Gminy Zbójno w okresie od maja 2019 r. do czerwca 2020 r.

W ramach projektu planowane są działania promocyjne i rekrutacyjne projektu oraz działania merytoryczne, tj. animacja społeczna. Poniżej przedstawiamy zaplanowane zadania merytoryczne:

1. Diagnoza potrzeb i zasobów społeczności lokalnej – rozpocznie się wraz z procesem rekrutacji. To etap, który polega na zebraniu jak największej liczby inf. o środowisku, w którym animator ma pracować. Dokona analizy na podst. dostępnych materiałów, tj.: dokumentów strategicznych – instytucjonalnych, statystyk, analiz  z OPS, itp.. Ponadto będzie prowadził badania własne. Animator pozyska informacje o środowisku lokalnym. Poprzez wykorzystanie aktywnych metod pracy: obserwacji,  inicjowania spotkań grupowych i indywidualnych, wywiadów, rozmów (np. z lokalnymi liderami, sołtysami, pracownikami szkół, biblioteki, itp.), a także w razie potrzeby metody niekonwencjonalne ( happening, prowokacja).

Równolegle toczyć się będzie rekrutacja uczestników, a wyniki analiz/badań animator będzie konsultował wraz z pracownikami zaangażowanymi w realizację projektu. Na tej podstawie nastąpi dobór grupy docelowej – uczestników projektu.

2. Wejście w środowisko – rozpoczęcie pracy właściwej w środowisku lokalnym. Spotkania indywidualne oraz grupowe prowadzone przez animatora (debaty, spotk. focusowe) pozwolą dokonać analizy SWOT. W celu pobudzenia aktywności, wydobycia potencjałów zorganizowane zostaną warsztaty edukacyjne oraz wizyta studyjna w celu poznania dobrych praktyk.

3. Rozwój społeczności lokalnej – etap budowania i rozwoju lokalnych partnerstw  we współpracy z PES i JST na rzecz inicjatywy lokalnej. Na tym etapie prowadzone będą warsztaty aktywizujące uczestników oraz warsztaty umiejętności społecznych. Dobór tematyczny warsztatów wynikał będzie  z diagnozy zasobów i potrzeb społeczności loklanej. W ich efekcie grupa wypracuje strategię działania i zaplanuje działania oraz wzmocni swoje kompetencje osobowościowe, zwiększy się poziom samoświadomości i zasobów osobistych wśród uczestników.

4. Działania - w zależności od diagnozy i wypracowanej startegii uczestnicy zaplanują działania mające na celu wzmocnienie integracji mieszkańców (np. spotkania integracyjne/ lokalne inicjatywy/ obchody ważnych uroczystości/ wyjazdy integracyjno – kulturalne) lub/i działania edukacyjne skierowane do populacji mieszkańców ( debaty społeczne/ konferencje/ seminaria/ kampanie społeczne) lub/ i tworzenie partnerstw/ inicjatyw oddolnych  prowadzonych np. metodą projektu. Zakłada się, że ten etap ujawni lokalnych liderów. Pozwoli na zrealizowanie lub rozpoczęcie realizacji ważnej społecznie inicjatywy, gdzie wykorzystane zostaną zasoby uczestników oraz zaangażowane zostanie otoczenie. 

5. Zakończenie proj. i ewaluacja – podsumowanie pracy, wygaszanie kontaktu i roli animatora, wzmacnianie roli i działań lokalnych liderów. Opracowanie  raportu opisującego  przebieg projektu. Pozostawienie wskazań do dalszej pracy, warsztat animacyjny (2 x 6 godzin) –prowadzony przez zatrudnionego animatora.

6. Wyjście ze środowiska – podsumowanie cyklu pracy animatora, promocja efektów pracy np. popularyzacja dobrych praktyk. Etap ten zakończy wydarzenie podsumowujące.

 

Planowane efekty projektu to:

 • 16 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna,
 • 21 osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których nastąpił wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie wspierania osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 • 1 animator lub lider lokalny, która uzyskała wsparcie z EFS, świadcząca lub gotowa do świadczenia usługi po zakończeniu projektu

Wymagane dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy
 • deklaracja uczestnictwa

Dokumenty dostępne w biurze projektu oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Zbójnie: www.zbojno.pl.

Więcej informacji o projekcie na stronie internetowej www.zbojno.pl oraz fanpagu: https://www.facebook.com/animacjazbojno/

Zgłoszenia osób chętnych do udziału w projekcie przyjmowane są do dnia 30.06.2019 r. w biurze projektu w pok. nr 14 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbójnie, Zbójno 35A, 87 – 645 Zbójno.
Osoba odpowiedzialna za rekrutację oraz udzielająca więcej informacji: Estera Rutkowska, adres email: profilaktyka@gopszbojno.pl, tel. 54 280 19 32.

 

Gry terenowe w Klonowie


 

 • -

 

 • -

 

Banery

Kontakt


wUEADs=
 

Urząd Gminy Zbójno

Zbójno 178 A

87-645 Zbójno

NIP: 878-15-54-618

Tel / Fax : 54 280 1921

E-mail: bip@zbojno.pl

www.zbojno.pl

www.bip.zbojno.pl

Godziny Pracy

Urzędu Gminy Zbójno:

Poniedziałek-Piątek

w godz. 7.30 - 15.30

KONTO BANKOWE:

BS Piotrków Kuj.  o / Zbójno

26955100020100253820030002

SWIFT/BIC: GBWCPLPP

 • -

Stopka strony

Urząd Gminy Zbójno
© 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone