UG Zbójno

Wyszukiwarka

Wybór pory dnia (wersja graficzna strony)

Rotator zdjęć

Imieniny i data

Imieniny obchodzą: Agnieszki, Czesława
Dzisiaj jest: 20.04.2021

Ważne aktualności

Treść strony


 

 • -

 

Projekt pn. „Aktywna integracja w Gminie Zbójno”


Gmina Zbójno/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie rozpoczął realizację projektu grantowego pn. Aktywna integracja w Gminie Zbójno w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, Przedsięwzięcie: 2.1.1. Włączenie społeczno-zawodowe mieszkańców obszaru LGD oraz wsparcie inicjatyw w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej – projekty grantowe (EFS), Cel szczegółowy: 2.1. Aktywizacja i integracja społeczności obszaru LGD, Cel ogólny: 2. Rozwój kapitału społecznego oraz integracja społeczno-zawodowa obszaru LGD „Dolina Drwęcy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działanie 11.1. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR


 

 

                

 

Projekt pn. „Klub Samopomocy w Gminie Zbójno”

 

Gmina Zbójno/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie rozpoczął realizację projektu grantowego pn. Klub Samopomocy w Gminie Zbójno w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, Przedsięwzięcie: 2.1.1. Włączenie społeczno-zawodowe mieszkańców obszaru LGD oraz wsparcie inicjatyw w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej – projekty grantowe (EFS), Cel szczegółowy: 2.1. Aktywizacja i integracja społeczności obszaru LGD, Cel ogólny: 2. Rozwój kapitału społecznego oraz integracja społeczno-zawodowa obszaru LGD „Dolina Drwęcy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działanie 11.1. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

 

Projekt realizowany jest w okresie: 01.05.2019 r. – 30.09.2020 r.

Miejsce realizacji projektu : Świetlica Wiejska w Rużu

Całkowita wartość projektu: 50 489,48 PLN
Kwota dofinansowania: 47 965,00 PLN

 

Celem projektu jest: włączenie społeczne 16 osób starszych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z Gminy Zbójno poprzez utworzenie Klubu Samopomocy i realizowanie w nim działań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym adekwatnych do potrzeb i oczekiwań osób starszych.

 

Udział w projekcie mogą wziąć osoby powyżej 60 roku życia, w szczególności niepełnosprawne, długotrwale chore, samotne, zamieszkujące na terenie Gminy Zbójno (zwłaszcza z miejscowości Ruże, Łukaszewo, Sitno).

 

Osoby starsze w ramach prowadzonych działań w Klubie będą mogły skorzystać z różnorodnego wsparcia: integracyjnego, edukacyjnego, artystyczno-kulturalnego. Planujemy między innymi:

 • prowadzenie zajęć integracyjnych,
 • spotkania ze specjalistami z różnych dziedzin,
 • warsztaty pobudzające twórczość,
 • zajęcia o tematyce zdrowotnej i kulturalnej,
 • wyjazdy integracyjne o charakterze kulturalno-edukacyjnym
 • zapewnienie transportu na zajęcia

 

Planowane efekty projektu to:

 

 • 16 miejsc świadczenia usług społecznych wspartych w programie i istniejących po zakończeniu projektu,
 • 15 osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których nastąpił wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie wspierania osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

 

 Wymagane dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy
 • deklaracja uczestnictwa

Dokumenty dostępne w biurze projektu oraz na stronie internetowej: www.zbojno.pl

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie internetowej: www.zbojno.pl oraz fanpagu: https://www.facebook.com/Klub-samopomocy-w-Gminie-Zbojno/ .

Zgłoszenia osób chętnych do udziału w projekcie przyjmowane są do dnia 30.06.2019 r. w biurze projektu w pok. nr 13 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbójnie, Zbójno 35A, 87 – 645 Zbójno. W sytuacji trudności w dotarciu do biura zapraszamy do kontaktu telefonicznego w celu umówienia wizyty w miejscu zamieszkania.

Osoba odpowiedzialna za rekrutację oraz udzielająca więcej informacji : Jolanta Rutkowska, adres e-mail: dozywianie@gopszbojno.pl, tel. 54 280 1932

 


 

 

           

 

Projekt pn. „Klub Młodzieżowy UL”

 

Gmina Zbójno/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie rozpoczął realizację projektu grantowego pn. Klub Samopomocy w Gminie Zbójno w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, Przedsięwzięcie: 2.1.1. Włączenie społeczno-zawodowe mieszkańców obszaru LGD oraz wsparcie inicjatyw w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej – projekty grantowe (EFS), Cel szczegółowy: 2.1. Aktywizacja i integracja społeczności obszaru LGD, Cel ogólny: 2. Rozwój kapitału społecznego oraz integracja społeczno-zawodowa obszaru LGD „Dolina Drwęcy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działanie 11.1. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

 

Projekt realizowany jest w okresie: 01.05.2019 r. – 31.08.2020 r.

Miejsce realizacji projektu : Świetlica Wiejska w Rużu

Całkowita wartość projektu: 52 631,58 PLN
Kwota dofinansowania: 50 000,00 PLN

 

Celem projektu jest: włączenie społeczne 16 dzieci i młodzieży zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz 30 osób z ich najbliższego otoczenia poprzez realizację aktywnej integracji o charakterze środowiskowym w formie klubu młodzieżowego na terenie Gminy Zbójno w okresie od maja 2019 r. do sierpnia 2020 r.

 

 

Kierując działania do dzieci i młodzieży chcemy wspierać ich rozwój już na wczesnym etapie życia, co ułatwi wchodzenie w życie dorosłe i dokonywanie świadomych wyborów: edukacyjnych, zawodowych czy życiowych. Udział w projekcie mogą wziąć dzieci/młodzież od 6 r.ż. do 18 r.ż. lub do zakończenia realizacji obowiązku szkolnego i nauki zamieszkujący na terenie gminy Zbójno ( szczególnie z miejscowości Ruże, Łukaszewo, Sitno).

W ramach działań prowadzonych w Klubie uczestnicy będą mogli skorzystać z wieloaspektowego wsparcia m.in.:

 • zajęć integracyjnych,
 • warsztatów pobudzające twórczość,
 • wsparcie rówieśniczego w edukacji,
 • wyjazdów integracyjnych o charakterze kulturalno-edukacyjnym.

 

Planowane efekty projektu to:

 

 • 16 miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu,
 • 30 osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których nastąpił wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie wspierania osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

 Wymagane dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy
 • deklaracja uczestnictwa

Dokumenty dostępne w biurze projektu oraz na stronie internetowej: www.zbojno.pl .

 

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie internetowej: www.zbojno.pl oraz fanpagu: https://www.facebook.com/Klub-młodzieżowy-UL/ .

Zgłoszenia osób chętnych do udziału w projekcie przyjmowane są do dnia 30.06.2019 r. w biurze projektu w pok. nr 14 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbójnie, Zbójno 35A, 87 – 645 Zbójno. W sytuacji trudności w dotarciu do biura zapraszamy do kontaktu telefonicznego w celu umówienia wizyty w miejscu zamieszkania.

Osoba odpowiedzialna za rekrutację oraz udzielająca więcej informacji: Estera Rutkowska, adres e-mail: profilaktyka@gopszbojno.pl , tel. 54 280 19 32 .

 


 

 

             

 

Projekt pn. „Animacja społeczności lokalnej na rzecz mieszkańców Gminy Zbójno”

 

Gmina Zbójno/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie rozpoczął realizację projektu grantowego pn. „Animacja społeczności lokalnej na rzecz mieszkańców Gminy Zbójno”, Przedsięwzięcie: 2.1.1. Włączenie społeczno-zawodowe mieszkańców obszaru LGD oraz wsparcie inicjatyw w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej – projekty grantowe (EFS), Cel szczegółowy: 2.1. Aktywizacja i integracja społeczności obszaru LGD, Cel ogólny: 2. Rozwój kapitału społecznego oraz integracja społeczno-zawodowa obszaru LGD „Dolina Drwęcy”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Priorytetowa 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działanie 11.1. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Projekt realizowany jest w okresie od: 01.05.2019 r. do: 30.06.2020 r.

Miejsce realizacji projektu: Świetlica Wiejska w Rużu

Całkowita wartość projektu: 51 595,00 PLN

Kwota dofinansowania: 48 971,00 PLN

Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności społecznej, integracja oraz  zwiększenie potencjału społecznego 16 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz 30 osób z ich najbliższego otoczenia poprzez realizację aktywnej integracji o charakterze środowiskowym w formie animacji społecznej na terenie Gminy Zbójno w okresie od maja 2019 r. do czerwca 2020 r.

W ramach projektu planowane są działania promocyjne i rekrutacyjne projektu oraz działania merytoryczne, tj. animacja społeczna. Poniżej przedstawiamy zaplanowane zadania merytoryczne:

1. Diagnoza potrzeb i zasobów społeczności lokalnej – rozpocznie się wraz z procesem rekrutacji. To etap, który polega na zebraniu jak największej liczby inf. o środowisku, w którym animator ma pracować. Dokona analizy na podst. dostępnych materiałów, tj.: dokumentów strategicznych – instytucjonalnych, statystyk, analiz  z OPS, itp.. Ponadto będzie prowadził badania własne. Animator pozyska informacje o środowisku lokalnym. Poprzez wykorzystanie aktywnych metod pracy: obserwacji,  inicjowania spotkań grupowych i indywidualnych, wywiadów, rozmów (np. z lokalnymi liderami, sołtysami, pracownikami szkół, biblioteki, itp.), a także w razie potrzeby metody niekonwencjonalne ( happening, prowokacja).

Równolegle toczyć się będzie rekrutacja uczestników, a wyniki analiz/badań animator będzie konsultował wraz z pracownikami zaangażowanymi w realizację projektu. Na tej podstawie nastąpi dobór grupy docelowej – uczestników projektu.

2. Wejście w środowisko – rozpoczęcie pracy właściwej w środowisku lokalnym. Spotkania indywidualne oraz grupowe prowadzone przez animatora (debaty, spotk. focusowe) pozwolą dokonać analizy SWOT. W celu pobudzenia aktywności, wydobycia potencjałów zorganizowane zostaną warsztaty edukacyjne oraz wizyta studyjna w celu poznania dobrych praktyk.

3. Rozwój społeczności lokalnej – etap budowania i rozwoju lokalnych partnerstw  we współpracy z PES i JST na rzecz inicjatywy lokalnej. Na tym etapie prowadzone będą warsztaty aktywizujące uczestników oraz warsztaty umiejętności społecznych. Dobór tematyczny warsztatów wynikał będzie  z diagnozy zasobów i potrzeb społeczności loklanej. W ich efekcie grupa wypracuje strategię działania i zaplanuje działania oraz wzmocni swoje kompetencje osobowościowe, zwiększy się poziom samoświadomości i zasobów osobistych wśród uczestników.

4. Działania - w zależności od diagnozy i wypracowanej startegii uczestnicy zaplanują działania mające na celu wzmocnienie integracji mieszkańców (np. spotkania integracyjne/ lokalne inicjatywy/ obchody ważnych uroczystości/ wyjazdy integracyjno – kulturalne) lub/i działania edukacyjne skierowane do populacji mieszkańców ( debaty społeczne/ konferencje/ seminaria/ kampanie społeczne) lub/ i tworzenie partnerstw/ inicjatyw oddolnych  prowadzonych np. metodą projektu. Zakłada się, że ten etap ujawni lokalnych liderów. Pozwoli na zrealizowanie lub rozpoczęcie realizacji ważnej społecznie inicjatywy, gdzie wykorzystane zostaną zasoby uczestników oraz zaangażowane zostanie otoczenie. 

5. Zakończenie proj. i ewaluacja – podsumowanie pracy, wygaszanie kontaktu i roli animatora, wzmacnianie roli i działań lokalnych liderów. Opracowanie  raportu opisującego  przebieg projektu. Pozostawienie wskazań do dalszej pracy, warsztat animacyjny (2 x 6 godzin) –prowadzony przez zatrudnionego animatora.

6. Wyjście ze środowiska – podsumowanie cyklu pracy animatora, promocja efektów pracy np. popularyzacja dobrych praktyk. Etap ten zakończy wydarzenie podsumowujące.

 

Planowane efekty projektu to:

 • 16 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna,
 • 21 osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których nastąpił wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie wspierania osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 • 1 animator lub lider lokalny, która uzyskała wsparcie z EFS, świadcząca lub gotowa do świadczenia usługi po zakończeniu projektu

Wymagane dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy
 • deklaracja uczestnictwa

Dokumenty dostępne w biurze projektu oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Zbójnie: www.zbojno.pl.

Więcej informacji o projekcie na stronie internetowej www.zbojno.pl oraz fanpagu: https://www.facebook.com/animacjazbojno/

Zgłoszenia osób chętnych do udziału w projekcie przyjmowane są do dnia 30.06.2019 r. w biurze projektu w pok. nr 14 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbójnie, Zbójno 35A, 87 – 645 Zbójno.
Osoba odpowiedzialna za rekrutację oraz udzielająca więcej informacji: Estera Rutkowska, adres email: profilaktyka@gopszbojno.pl, tel. 54 280 19 32.

 

Gry terenowe w Klonowie


 

 • -

 

 • -

 

Banery

Kontakt


wUEADs=
 

Urząd Gminy Zbójno

Zbójno 178 A

87-645 Zbójno

NIP: 878-15-54-618

Tel / Fax : 54 280 1921

E-mail: bip@zbojno.pl

www.zbojno.pl

www.bip.zbojno.pl

Godziny Pracy

Urzędu Gminy Zbójno:

Poniedziałek-Piątek

w godz. 7.30 - 15.30

KONTO BANKOWE:

BS Piotrków Kuj.  o / Zbójno

26955100020100253820030002

SWIFT/BIC: GBWCPLPP

 • -

Stopka strony

Urząd Gminy Zbójno
© 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone

baner toplayer
spis