UG Zbójno

Wyszukiwarka

Wybór pory dnia (wersja graficzna strony)

Rotator zdjęć

Imieniny i data

Imieniny obchodzą: Wandy, Zenona
Dzisiaj jest: 23.06.2024

Ważne aktualności

Treść strony


Bon Energetyczny

 

 

BON ENERGETYCZNY

 

Bon energetyczny jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym dla gospodarstw domowych, których przeciętne miesięczny dochód w roku 2023 nie przekroczyły 2500 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym albo 1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, iż bon energetyczny będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych bonów energetycznych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota bonu energetycznego nie będzie wypłacana. Bon energetyczny wynosi:


• 300,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
• 400,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
• 500,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
• 600,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób,


W przypadku gdy główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2023 r. poz. 2496), do dnia 1 kwietnia 2024 r. bon energetyczny wynosi:


• 600,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
• 800,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
• 1000,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
• 1200,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób,


W przypadku gdy wniosek o wypłatę bonu energetycznego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, bon ten jest wypłacany osobie w tym gospodarstwie domowym, która złożyła wniosek jako pierwsza. Wnioski o przyznanie bonu energetycznego będzie można składać od dnia 1 sierpnia 2024 r. do dnia 30 września 2024 r. osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnie lub przez ePUAP. Wnioski złożone po dniu 30 września 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania. Minister właściwy do spraw energii określi i udostępni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu wzór wniosku o wypłatę bonu energetycznego. Po udostępnieniu wzoru wniosku będzie można go pobierać w formie papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbójnie pokój nr 1.

 


 

INFORMACJA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie informuje, iż Polskie Towarzystwo Osób Niepełnosprawnych Zarząd Główny oraz Impresariat Artystyczny „AB ART” w Łodzi organizuje akcję charytatywną na terenie województwa kujawsko – pomorskiego. W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie się osób z niepełnosprawnością zainteresowanych pozyskaniem sprzętu rehabilitacyjnego (w załączeniu propozycja oferowanego sprzętu). Każdy wniosek skierowany do Polskiego Towarzystwa Osób Niepełnosprawnych wymaga akceptacji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnie oraz załączenia kserokopii orzeczenia o niepełnosprawności. Telefon kontaktowy: 507 191 830

 


 

Spot promujący ekonomię społeczną i pokazujący, czym są podmioty ekonomii społecznej przygotowany przez Departament Ekonomii Społecznej MRIPS

 

Link:

Zobacz Spot >>> Wejdź

 


 

Świadczenie wspierające i zmiany w świadczeniu pielęgnacyjnym od 01.01.2024 r.

 


 

Szukasz wsparcia w PFRON? Skontaktuj się z nami !

 

Nie korzystałeś wcześniej z dofinasowań z PFRON? Nie wiesz, o jaką pomoc możesz się ubiegać? Wejdź na stronę Systemu iPFRON+ i zgłoś potrzebę wsparcia.

Nowy System wprowadzany przez PFRON ułatwia osobom z niepełnosprawnościami uzyskanie pomocy czy informacji bezpośrednio od pracowników Funduszu. Taką potrzebę można zgłosić będąc zalogowanym do Systemu iPFRON+ https://ipfronplus.pfron.org.pl/, jak również przed zalogowaniem, na stronie startowej serwisu iPFRON+, https://ipfronplus.pfron.org.pl/potrzeba-wsparcia. Zapraszamy do kontaktu i czekamy na Państwa pytania.

Projekt „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym – System iPFRON+” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”. 

 

  • iPFRON+ zglos potrzebe wsparcia

                                                       

 INFORMACJA

        POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU NA LATA  2019-2023

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie informuje rodziców, opiekunów prawnych dzieci, że od stycznia 2023r. realizowana będzie w dalszym ciągu pomoc w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”.

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, które spełniają dwa kryteria tj.:

1)       - dochodowe – dochód na osobę w rodzinie do 900,00 zł,

2)      - sytuacyjne – między innymi długotrwała choroba, niepełnosprawność, bezrobocie.

mogą ubiegać się o ww.  wsparcie na dożywianie dzieci w szkołach poprzez złożenie podania w tutejszym Ośrodku Pomocy (pokój nr 1).

Do podania należy dołączyć dokumentację potwierdzającą sytuację rodziny – zawodową, zdrowotną (np. zaświadczenie lekarskie potwierdzające długotrwałą chorobę, orzeczenie o niepełnosprawności, rachunki z apteki potwierdzające zakup lekarstw itd.) oraz dochody z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia podania np. zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia (druk dostępny w GOPS) , dokument potwierdzający otrzymanie zasiłku rodzinnego, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia emerytalno-rentowego itd.

 

W celu uzyskania dokładniejszych wyjaśnień zapraszamy do kontaktu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zbójnie: tel. 54 280 19 32 wew. 6, 532 253 354.


 

I N F O R M A C J A

POMOC W FORMIE ŻYWNOŚCI-

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 PLUS 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie informuje, że osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające dwa kryteria tj.:

 

1) dochodowe – dochód na osobę w rodzinie do 1320,00 zł, dochód osoby samotnej 1707,20 zł,

 

2) sytuacyjne – między innymi długotrwała choroba, niepełnosprawność, bezrobocie. Mogą ubiegać się o pomoc żywnościową z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2021 PLUS.

Do wniosku należy dołączyć dokumentację potwierdzającą sytuację rodziny – zawodową, zdrowotną (np. zaświadczenie lekarskie potwierdzające długotrwałą chorobę, orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dochody z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku (np. zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia – druk do pobrania w GOPS, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, aktualna decyzja o wysokości emerytury/renty, odcinek od emerytury/renty itd.).

 

 Osoby i rodziny korzystające z pomocy żywnościowej będą brały udział w działaniach w ramach środków towarzyszących przeprowadzanych w Gminie Zbójno o których poinformujemy w późniejszych terminach.

 

Osoby zainteresowane udziałem w programie zapraszamy do kontaktu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zbójnie w celu uzyskania dokładniejszych wyjaśnień: tel. 54 280 19 32 wew. 6, 532 253 354.

 


  • Drodzy mieszkańcy!

DODATEK OSŁONOWY

wnioski od 01 stycznia 2022

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

 

 

Pierwszy wniosek do 31 stycznia 2022 roku

Dodatek osłonowy przysługuje za cały 2022 rok. Będzie wypłacany w dwóch równych ratach, w terminie do 31 marca oraz do 2 grudnia 2022 roku. Przepisy ustawy normują, że wnioski trzeba więc złożyć do 31 stycznia i do 30 września 2022 r. W przypadku gdy osoba złoży w gminie wniosek o wypłatę dodatku osłonowego później niż na 2 miesiące przed upływem tych terminów, dodatek osłonowy zostanie wypłacany jednorazowo. A jeśli wniosek zostanie złożony po 31 października, nie zostanie rozpoznany.

 

Wysokość dodatku uzależniona od dochodu

Zgodnie z ustawą z 17 grudnia o dodatku osłonowym przysługuje on osobie:
- w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 2100 zł oraz


- osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość tak rozumianego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;


- w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę przekracza powyższą kwotę, dodatek obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że wypłaca się dodatek w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych na osobę. I tu - uwaga, w przypadku, gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami, jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

 

Wysokość dodatku osłonowego wynosi rocznie:

400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

 

Tam, gdzie piec i koza - większy dodatek, ale nie zawsze

Jeśli głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, pieco-kuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi - można otrzymać podwyższony dodatek osłonowy. Ale jest jeden warunek. Takie źródło ogrzewania musi być wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków

 

Wysokość podwyższonego dodatku osłonowego rocznie wynosi wówczas:

500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

 


                        

                         WNIOSKI DO ZUS OD                          

01 STYCZNIA 2022

 

RODZINNY KAPITAŁ OPIEKUŃCZY

 

Przyjmowaniem wniosków o rodzinny kapitał opiekuńczy, ich rozpatrywaniem oraz wypłatą tego świadczenia będzie zajmował się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wniosek o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy i załączniki do wniosku będą składane wyłącznie w postaci elektronicznej, za pomocą tych samych systemów teleinformatycznych, co wnioski o świadczenie „Dobry start” i świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. To:

  • Portal Emp@tia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
  • PUE ZUS
  • Bankowość elektroniczna

 

500 PLUS W ZUS

 

Od 1 stycznia 2022 r. aby uzyskać prawo do świadczenia 500 plus na okres do 30 maja 2022 r.  rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek elektronicznie do ZUS.

Wnioski o przyznanie świadczenia 500 plus od 1 stycznia przyszłego roku będzie można przesyłać tylko drogą elektroniczną przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowość elektroniczną i portal Empatia”

Stopniowe przejęcie realizacji programu Rodzina 500+ przez ZUS oznacza, że gminy będą kontynuowały wypłaty świadczeń do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli do końca maja 2022 r. W tych sprawach nadal należy kontaktować się z pracownikami gmin.

 


Banery

Kontakt


wUEADs=
 

Urząd Gminy Zbójno

Zbójno 178 A

87-645 Zbójno

NIP: 878-15-54-618

Tel / Fax : 54 280 1921

E-mail: bip@zbojno.pl

www.zbojno.pl

www.bip.zbojno.pl

Godziny Pracy

Urzędu Gminy Zbójno:

Poniedziałek-Piątek

w godz. 7.30 - 15.30

KONTO BANKOWE:

BS Piotrków Kuj.  o / Zbójno

26955100020100253820030002

SWIFT/BIC: GBWCPLPP

  • -

Stopka strony

Urząd Gminy Zbójno
© 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone