UG Zbójno

Wyszukiwarka

Wybór pory dnia (wersja graficzna strony)

Rotator zdjęć

Imieniny i data

Imieniny obchodzą: Anieli, Przybysława
Dzisiaj jest: 27.01.2023

Ważne aktualności

Treść strony


 

INFORMACJA

 

Wójt Gminy Zbójno informuje, że został ogłoszony nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania „Zarządzanie ryzykiem” będzie prowadzony od 1 grudnia do 30 grudnia 2022 r. W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przewidziano na to działanie ponad 108 mln euro.

Dofinansowanie może być przyznane hodowcom drobiu, bydła i świń, którzy mają zarejestrowaną działalność produkcyjną. Muszą oni również posiadać prawo do nieruchomości, na terenie której prowadzą chów tych zwierząt. Rolnicy, którzy chcą ubiegać się o to wsparcie muszą mieć zawartą umowę ubezpieczenia od ryzyka strat spowodowanych salmonellą. Powinna ono obejmować co najmniej:

 • 1000 sztuk kurcząt rzeźnych lub
 • 1000 sztuk gęsi rzeźnych lub
 • 1000 sztuk indyków rzeźnych lub
 • 1000 sztuk drobiu nieśnego lub
 • 14 sztuk świń lub
 • 4 sztuk bydła.

Wysokość pomocy wynosi 70 proc. opłaconej składki. Warunkiem przyznania wsparcia, jest posiadanie umowy ubezpieczenia, z której wynika, że wypłata odszkodowania nastąpi w przypadku wystąpienia szkód, które wyniosą ponad 20 proc. Okres objęty ubezpieczeniem musi rozpoczynać się nie wcześniej niż 1 kwietnia 2022 r. Zainteresowany dofinansowaniem nie może korzystać z innych dopłat do ubezpieczenia.

Nabór wniosków w ramach działania „Zarządzanie ryzykiem” z PROW 2014-2020 będzie prowadzony od 1 grudnia do 30 grudnia 2022 r. Dokumenty będą przyjmować biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwe ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Wnioski można będzie złożyć osobiście, nadać rejestrowaną przesyłką pocztową lub za pośrednictwem formularza udostępnionego na Platformie Usług Elektronicznych ARiMR, a także wysłać w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy e-PUAP.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej ARiMR:  https://www.gov.pl/web/arimr/dzialanie-m17-zarzadzanie-ryzykiem---doplaty-do-skladek-ubezpieczenia-od-strat-spowodowanych-chorobami-zwierzat

 


Zebrania Wiejskie - Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej

 
 
 
Zebrania Wiejskie
Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej
 
 
Zgodnie z uchwałą nr XLV/268/2022 Rady Gminy Zbójno z dnia 29. grudnia 2022 r. zarządza się zebrania wiejskie, na podstawie których ma być dokonany wybór SOŁTYSA i RADY SOŁECKIEJ w następujących sołectwach gminy Zbójno:
 
 
1.Łukaszewo - 23 stycznia 2023 r. godz. 15.00 w świetlicy wiejskiej w Rużu
 
2. Wojnowo - 23 stycznia 2023 r. godz. 16.30 w Urzędzie Gminy Zbójno
 
3. Ruże - 24 stycznia 2023 r. godz. 17.00 w świetlicy wiejskiej w Rużu
 
4. Adamki - 25 stycznia 2023 r. godz. 17.00 w Urzędzie Gminy w Zbójnie
 
5. Rudusk - 25 stycznia 2023 r. godz. 18.00 w Urzędzie Gminy w Zbójnie
 
6. Wielgie - 6 luty 2023 r. godz. 16.00 w świetlicy wiejskiej we Wielgiem
 
7. Zbójenko - 8 luty 2023 r. godz. 16.30 w Urzędzie Gminy Zbójno
 
8. Ciepień - 13 luty 2023 r. godz. 18.00 w Świetlicy Wiejskiej w Klonowie
 
9. Podolina - 14 luty 2023 r. godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Zbójno
 
10. Zbójno - 17 luty 2023 r. godz. 17.00 w Urzędzie Gminy Zbójno
 
11. Sitno - 20 luty 2023 r, godz. 19.00 w świetlicy wiejskiej w Sitnie
 
12. Obory - 21 luty 2023 r. godz17.00 w budynku klasztornym Karmelek
 
13. Klonowo- 23 luty 2023 r. godz. 15.30 w świetlicy wiejskiej w Klonowie
 
14. Zosin- 23 luty 2023 r. godz. 17.00 w Urzędzie Gminy Zbójno
 
15. Działyń - 27 luty 2023 r. godz. 16.00 w remizie OSP Działyń
 
16. Rembiocha - 27 luty 2023 r. godz. 18.00 w Świetlicy Wiejskiej w Rembiosze
 
 

 • 1

 • 1(1)
 • 2(1)

Nabór

do składu Komitetu Monitorującego programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

 

Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego działając na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. 2022 poz. 1079) oraz Ordynacji Wyborczej stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały nr 83 Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 14 października 2022 r. w sprawie ordynacji w sprawie zmiany uchwały nr 82 Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 11 października 2022 r. w sprawie procedury wyłaniania organizacji pozarządowych do składów komitetów monitorujących programy polityki spójności na lata 2021-2027 zwaną dalej Ordynacją,

 

ogłasza

nabór organizacji kandydujących zgodnie § 13 ust 2 Ordynacji do składu Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

 


Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zwołuję XLV Sesję Rady Gminy Zbójno na dzień 29 grudnia 2022 roku o godz. 1300 w świetlicy wiejskiej w Zbójnie.

 


Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zwołuję XLIV Sesję Rady Gminy Zbójno na dzień 21 grudnia 2022 roku o godz. 1500 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Zbójno.

 


                                                       

 INFORMACJA

        POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU NA LATA  2019-2023

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie informuje rodziców, opiekunów prawnych dzieci, że od stycznia 2023r. realizowana będzie w dalszym ciągu pomoc w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”.

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, które spełniają dwa kryteria tj.:

1)       - dochodowe – dochód na osobę w rodzinie do 900,00 zł,

2)      - sytuacyjne – między innymi długotrwała choroba, niepełnosprawność, bezrobocie.

mogą ubiegać się o ww.  wsparcie na dożywianie dzieci w szkołach poprzez złożenie podania w tutejszym Ośrodku Pomocy (pokój nr 1).

Do podania należy dołączyć dokumentację potwierdzającą sytuację rodziny – zawodową, zdrowotną (np. zaświadczenie lekarskie potwierdzające długotrwałą chorobę, orzeczenie o niepełnosprawności, rachunki z apteki potwierdzające zakup lekarstw itd.) oraz dochody z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia podania np. zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia (druk dostępny w GOPS) , dokument potwierdzający otrzymanie zasiłku rodzinnego, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia emerytalno-rentowego itd.

 

W celu uzyskania dokładniejszych wyjaśnień zapraszamy do kontaktu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zbójnie: tel. 54 280 19 32 wew. 6, 532 253 354.


 

I N F O R M A C J A

POMOC W FORMIE ŻYWNOŚCI-

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 PLUS 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie informuje, że osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające dwa kryteria tj.:

 

1) dochodowe – dochód na osobę w rodzinie do 1320,00 zł, dochód osoby samotnej 1707,20 zł,

 

2) sytuacyjne – między innymi długotrwała choroba, niepełnosprawność, bezrobocie. Mogą ubiegać się o pomoc żywnościową z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2021 PLUS.

Do wniosku należy dołączyć dokumentację potwierdzającą sytuację rodziny – zawodową, zdrowotną (np. zaświadczenie lekarskie potwierdzające długotrwałą chorobę, orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dochody z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku (np. zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia – druk do pobrania w GOPS, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, aktualna decyzja o wysokości emerytury/renty, odcinek od emerytury/renty itd.).

 

 Osoby i rodziny korzystające z pomocy żywnościowej będą brały udział w działaniach w ramach środków towarzyszących przeprowadzanych w Gminie Zbójno o których poinformujemy w późniejszych terminach.

 

Osoby zainteresowane udziałem w programie zapraszamy do kontaktu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zbójnie w celu uzyskania dokładniejszych wyjaśnień: tel. 54 280 19 32 wew. 6, 532 253 354.

 


 • dozy

 • teleopieka1

 • 2. szkolenie 08.12
 • Nabory (20)

Spotkanie z mieszkańcami w sprawie Programu „Czyste Powietrze”

 

Spotkanie z mieszkańcami w sprawie Programu „Czyste Powietrze”

 

Wójt Gminy Zbójno serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców na spotkanie dotyczące Programu „Czyste Powietrze”, które odbędzie się w dniu 04 grudnia 2022 r. w godz. 12.00 – 14.00 w auli Zespołu Szkół w Zbójnie.

 


 

ZAKUP WĘGLA PO PREFERENCYJNYCH CENACHInformujemy, że Urząd Gminy Zbójno w dalszym ciągu przyjmuje wnioski w sprawie zakupu węgla po preferencyjnych cenach.
Wnioski przyjmowane są w Urzędzie Gminy Zbójno na parterze w pokoju nr 4 i na piętrze w pokoju nr 14.

Jednocześnie informujemy, że w dniu jutrzejszym dotrą do nas pierwsze transporty węgla.
Na początku przyszłego tygodnia rozpoczniemy sprzedaż węgla naszym mieszkańcom.
Będziemy kontaktować się telefonicznie by omówić szczegóły płatności i dostawy.
Sprzedaż będzie dokonywana zgodnie z kolejnością wpływu wniosków.

Dystrybucja węgla będzie się odbywać za pośrednictwem dwóch składów z terenu gminy Zbójno:

1) PHU „Agro-Pol” Dorota Kurek, skład w Adamkach 43;
2) Handel Artykułami Weterynaryjnymi, Zootechnicznymi i Środkami Ochrony Roślin Jacek Radecki, skład w Działyniu (teren po bazie SKR).

Wnioski można składać również:
• listownie – na adres Urząd Gminy Zbójno, Zbójno 178A, 87-645 Zbójno
• za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tj. za pośrednictwem ePUAP (wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym). 

UWAGA ROLNICY !

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o wydłużeniu terminu naboru wniosków o pomoc dla rodzin, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w 2022 r. szkód w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, zwany w skrócie programem „pomoc dla Rodziny- klęski 2022” oraz o zmianach.

Nowy termin składania kompletnych wniosków oraz uzupełnień do już złożonych wniosków to 30.11.2022r.

Zgodnie ze zmianą przepisów rolnik ma obowiązek dostarczenia wraz z wnioskiem kopie faktur lub inne dokumenty potwierdzające sprzedaż z działalności prowadzonego gospodarstwa rolnego od 1 stycznia 2021 r. do 30 września 2022 r. (w wysokości co najmniej 5 000 zł brutto).

Wnioski bądź uzupełnienia wniosków (kopie faktur lub inne dokumenty potwierdzające sprzedaż), które nie wpłyną do 30 listopada 2022r. do właściwego Biura Powiatowego ARiMR nie będą rozpatrywane.

 


 

INFORMACJA

 

Wójt Gminy Zbójno informuje, że został ogłoszony nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania „Zarządzanie ryzykiem” będzie prowadzony od 1 grudnia do 30 grudnia 2022 r. W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przewidziano na to działanie ponad 108 mln euro.

Dofinansowanie może być przyznane hodowcom drobiu, bydła i świń, którzy mają zarejestrowaną działalność produkcyjną. Muszą oni również posiadać prawo do nieruchomości, na terenie której prowadzą chów tych zwierząt. Rolnicy, którzy chcą ubiegać się o to wsparcie muszą mieć zawartą umowę ubezpieczenia od ryzyka strat spowodowanych salmonellą. Powinna ono obejmować co najmniej:

 • 1000 sztuk kurcząt rzeźnych lub
 • 1000 sztuk gęsi rzeźnych lub
 • 1000 sztuk indyków rzeźnych lub
 • 1000 sztuk drobiu nieśnego lub
 • 14 sztuk świń lub
 • 4 sztuk bydła.

Wysokość pomocy wynosi 70 proc. opłaconej składki. Warunkiem przyznania wsparcia, jest posiadanie umowy ubezpieczenia, z której wynika, że wypłata odszkodowania nastąpi w przypadku wystąpienia szkód, które wyniosą ponad 20 proc. Okres objęty ubezpieczeniem musi rozpoczynać się nie wcześniej niż 1 kwietnia 2022 r. Zainteresowany dofinansowaniem nie może korzystać z innych dopłat do ubezpieczenia.

Nabór wniosków w ramach działania „Zarządzanie ryzykiem” z PROW 2014-2020 będzie prowadzony od 1 grudnia do 30 grudnia 2022 r. Dokumenty będą przyjmować biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwe ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Wnioski można będzie złożyć osobiście, nadać rejestrowaną przesyłką pocztową lub za pośrednictwem formularza udostępnionego na Platformie Usług Elektronicznych ARiMR, a także wysłać w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy e-PUAP.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej ARiMR:  https://www.gov.pl/web/arimr/dzialanie-m17-zarzadzanie-ryzykiem---doplaty-do-skladek-ubezpieczenia-od-strat-spowodowanych-chorobami-zwierzat

 


Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

 

Z A W I A D O M I E N I E


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zwołuję XLIII Sesję Rady Gminy Zbójno na dzień 29 listopada 2022 roku o godz. 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Zbójno.

 


 • GOPS_Zbojno_plakat_Wigilia_2022

 

Komunikat

w sprawie dostosowania obiektów budowlanych

 do wymagań okresu jesienno-zimowego 2022/2023

 

            Okres jesienno-zimowy zwiększa ryzyko wystąpienia w obiektach budowlanych zagrożeń i katastrof budowlanych spowodowanych niewłaściwą eksploatacją instalacji gazowej, przewodów dymowych i wentylacyjnych oraz nadmiernym obciążeniem połaci dachowej śniegiem.  W związku z powyższym 

przypominam właścicielom i zarządcom 

obiektów budowlanych o obowiązkach zapewniających właściwy stan techniczny i bezpieczeństwo użytkowanych obiektów związanych z eksploatacją instalacji grzewczych zalecam sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.

          Brak szczelności i sprawności urządzeń spalających paliwa, instalacji kominowych i gazowych oraz brak drożności i właściwego ciągu przewodów wentylacyjnych są najczęstszymi przyczynami zagrożeń, takich jak zatrucia tlenkiem węgla (czadem) oraz wybuchy gazu i pożary. 

          Zwracam szczególną uwagę, że w okresie występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych spowodowanych intensywnymi opadami śniegu, do obowiązków właścicieli i zarządców obiektów budowlanych należy usuwanie nadmiaru śniegu z dachów oraz usuwanie z elementów elewacji sopli, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących na ciągach pieszych i jezdnych przebiegających bezpośrednio przy budynku.

 


 • pracownik socjalny

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnie

Zbójno 178 A, 87-645 Zbójno

zaprasza

do złożenia oferty udziału w rozpoznaniu cenowym w sprawie wykonania zadania: realizację zadania z zakresu pomocy społecznej poprzez świadczenie w okresie od 02.01.2023 roku do 31.12.2023 roku specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, mieszkańców  gminy Zbójno w miejscu ich zamieszkania.

 

 


 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnie

Zbójno 178 A, 87-645 Zbójno

zaprasza

do złożenia oferty udziału w rozpoznaniu cenowym w sprawie wykonania zadania: realizacje zadania z zakresu pomocy społecznej w okresie od 02.01.2023 roku do 31.12.2023 roku polegającego na wykonywaniu usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców gminy Zbójno świadczonych w miejscu zamieszkania osób uprawnionych.

 


 • Plakat Spotkanie dla obywateli Ukrainy - j. polski
 • Plakat Spotkanie dla obywateli Ukrainy- j. ukraiński

Zakupu węgla po preferencyjnych cenach

 

ZAKUP WĘGLA PO PREFERENCYJNYCH CENACHInformujemy, że w dniach od 14 do 25 listopada 2022 r. wnioski w sprawie zakupu węgla po preferencyjnych cenach będą przyjmowane w Urzędzie Gminy Zbójno na parterze w pokoju nr 4 i na piętrze w pokoju nr 14.

W związku z powyższym wszystkich mieszkańców Gminy Zbójno zainteresowanych zakupem węgla po preferencyjnych cenach, informujemy o możliwości składania wniosków:
• osobiście w Urzędzie Gminy Zbójno,
• listownie – na adres Urząd Gminy Zbójno, Zbójno 178A, 87-645 Zbójno
• za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tj. za pośrednictwem ePUAP (wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym).

UWAGA!!! Wnioski złożone po wyżej wymienionym terminie będą również rozpatrywane i realizowane w kolejnych transzach zamówienia. O kolejności przydziału węgla będzie decydowała kolejność wpływu wniosku do Urzędu.
Po zweryfikowaniu wniosków informacja o możliwości i terminie odbioru węgla zostanie przekazana wnioskodawcom telefonicznie.

Węgiel będzie sprzedawany po 1950 zł za tonę.

 


 

Obywatelski monitoring funduszy europejskich - nie przegap!


Do Polski już wkrótce powinno trafić ponad 76 mld. euro z budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP) apeluje do organizacji w całym kraju o mobilizację oraz do włączenia się w pracę komitetów monitorujących programy finansowane z funduszy europejskich.