UG Zbójno

Wyszukiwarka

Wybór pory dnia (wersja graficzna strony)

Rotator zdjęć

Imieniny i data

Imieniny obchodzą: Ewarysta, Lucjana
Dzisiaj jest: 26.10.2021

Ważne aktualności

Treść strony


Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) zwołuję XXX Sesję Rady Gminy Zbójno na dzień 28 października 2021 roku o godz. 1530 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Zbójno.

 


 • 15

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu

poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka

 

Szukamy osób, które czują wewnętrzną potrzebę niesienia miłości i ciepła, a także są gotowe poświęcić dzieciom swój czas i serce. Jest to „misja” dla osób odważnych i odpowiedzialnych, które nie boją się wyzwań i pragną pomoc drugiemu człowiekowi.

Kandydaci do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej powinni spełniać następujące  warunki:

 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
 • pozostają w związku małżeńskim lub są osobami samotnymi,
 • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,
 • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,
 • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:
  • zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej  opieki zdrowotnej
  • oraz opinię o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lin prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa,
 • przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 • mają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb,
 • nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • w przypadku kandydatów na rodzinę zastępczą niezawodową, co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt  osobisty lub telefoniczny z  Powiatowym  Centrum  Pomocy  Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu ul. Koppa 1
pod numerem telefonu 784 301 266, 693 955 062 lub 56 683 54 76 w godz. 7 00 do 15 00 (od poniedziałku do piątku). Osoby do kontaktu Aneta Bukowiecka, Adrian Hubert, Dagmara Skorska.

 


Kwalifikacja wojskowa dla Gminy Zbójno

 

Kwalifikacja wojskowa dla Gminy Zbójno

 

Uprzejmie informujemy, że kwalifikacja wojskowa dla Gminy Zbójno odbędzie się w dniach 15.10., 18.10. oraz 19.10.2021 r. w Zespole Szkół Nr 3, ul. M. Konopnickiej 15, 87-400 Golub-Dobrzyń. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2021 r. wzywa się:

1) mężczyzn urodzonych w 2002 r.;

2) mężczyzn urodzonych w latach 1997-2001, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej; do tej kategorii należą osoby urodzone w 2001 r., które podlegały kwalifikacji wojskowej w 2020 r., ale nie zostały wezwane z powodu pandemii COVID-19;

3) osoby urodzone w latach 2000-2001, które:

 1. a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
 2. b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

4) kobiety urodzone w latach 1997-2002, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2020/2021 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944);

5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia:

- dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,

- posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

- aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,

- dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe,

 

UWAGA!

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić
się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu.

 

Wobec osoby, która nie stawiła się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, może być nałożona grzywna w celu przymuszenia lub zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej (art. 32 ust. 10 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej - Dz. U. z 2018 r. poz. 1459).

 


 • 5

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) zwołuję XXIX Sesję Rady Gminy Zbójno na dzień 29 września 2021 roku o godz. 1500 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Zbójno.

 


 • nexea

 • plakat Płonne(1)

Konkurs plastyczny i literacki


 • plakat2

KOMUNKAT - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie

KOMUNIKAT nr 1

PPIS w Lipnie z dnia 06.09.2021 r.

 

dotyczy zaleceń w przypadku stwierdzenia bakterii grupy coli w wodzie w punkcie zgodności na sieci od 1 do 10 jtk/NPL w 100 ml Wodociagu Publicznego Chojno gm Chrostkowo

 

 • komunikat

 

DOBRY START 300+

 

Wkrótce rozpocznie się nowy rok szkolny. Uprawnione osoby mogą złożyć wniosek o świadczenie 300+ w ramach Programu „Dobry start”. Świadczenie to wypłaca ZUS.

Nie wszyscy uprawnieni skorzystali ze świadczenia. W naszym Powiecie na złożenie czeka jeszcze 1113 wniosków.

Przypominamy, że wnioski o świadczenie 300+ można złożyć tylko elektronicznie:

 • za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
 • za pośrednictwem portalu Emp@tia,
 • przez serwisy bankowości elektronicznej banków, które udostępnią taką możliwość.

Osoby, które nie mają możliwości skorzystania z ww. sposobów złożenia wniosku, zachęcamy
do składania wizyt w placówkach ZUS.  Na Salach Obsługi Klientów pracownicy udzielą pomocy zainteresowanym osobom w założeniu profilu na PUE i poprawnym wypełnieniu wniosku
o świadczenie 300+. W tym celu pracownicy Zakładu będą także w razie potrzeby pełnić dyżury w wybranych jednostkach terenowych urzędów miasta, gminy, Poczty Polskiej i KRUS. 

Pomoc otrzyma  każdy, kto tylko tego będzie potrzebował.

Informację o zaplanowanych dyżurach znajdziecie Państwo na stronie www.zus.pl.

 

 • dobry start

 • 4

                                                         

 

  I N F O R M A C J A

   

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie przypomina, że dożywianie dzieci w szkołach realizowane jest w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”. Podania na dożywianie dzieci w szkołach mogą składać rodzice, opiekunowie prawni dzieci od 1 sierpnia br. w ośrodku pomocy (pokój nr 1). Do objęcia ww. pomocą należy spełnić dwa kryteria: 1 dochodowe – dochód na osobę w rodzinie do 792,00 zł (art. 8 ustawy o pomocy społecznej) oraz 2 sytuacyjne – między innymi długotrwała choroba, niepełnosprawność, bezrobocie itp. (art. 7 ustawy o pomocy społecznej). Do podania należy dołączyć dokumentację potwierdzającą sytuację rodziny – zawodową, zdrowotną (np. zaświadczenie lekarskie potwierdzające długotrwałą chorobę, orzeczenie o niepełnosprawności, rachunki z apteki potwierdzające zakup lekarstw itd.), dochody z miesiąca lipca 2021r. (np. zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia netto, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, odcinek od renta itd.).

 

 


 • witacz

 • plakatszczepienie

 • plakat

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

 

Z A W I A D O M I E N I E


Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zwołuję XXVIII Sesję Rady Gminy Zbójno na dzień 29 lipca 2021 roku o godz. 15.30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Zbójno.

 

 


 

Stypendia sportowe 2021

 

Zgodnie z § 5 regulaminu do uchwały nr XLIV/282/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe informuję o przyznanych stypendiach sportowych:

 1. a) Eliza Rabażyńska

– uprawiana dyscyplina sportowa: kolarstwo

– uzyskany wynik sportowy: I miejsce na Mistrzostwach Polski Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży juniorek młodszych na torze w Kaliszu – Madison.

– wysokość stypendium: 200 zł

- okres przyznania stypendium: 6 miesięcy, od lipca do grudnia 2021 r.

 

 1. b) Julia Szyjkowska

– uprawiana dyscyplina sportowa: kickboxing

– uzyskany wynik sportowy: I miejsce na Mistrzostwach Polski Kadetów w  Kickboxingu formuła Kick-Light w Mysiadle

– wysokość stypendium: 200 zł

– okres przyznania stypendium: 6 miesięcy, od lipca do grudnia 2021 r.

 

         

 

 


 

Ogłoszenie

o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług

w zakresie publicznego transportu zbiorowego

 


"Przedstawiciele ZUS będą zakładać konta na Platformie Usług Elektronicznych ZUS"