UG Zbójno

Wyszukiwarka

Wybór pory dnia (wersja graficzna strony)

Rotator zdjęć

Imieniny i data

Imieniny obchodzą: Marty, Marii
Dzisiaj jest: 29.07.2021

Ważne aktualności

Treść strony


 • plakat

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

 

Z A W I A D O M I E N I E


Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zwołuję XXVIII Sesję Rady Gminy Zbójno na dzień 29 lipca 2021 roku o godz. 15.30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Zbójno.

 

 


 

Stypendia sportowe 2021

 

Zgodnie z § 5 regulaminu do uchwały nr XLIV/282/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe informuję o przyznanych stypendiach sportowych:

 1. a) Eliza Rabażyńska

– uprawiana dyscyplina sportowa: kolarstwo

– uzyskany wynik sportowy: I miejsce na Mistrzostwach Polski Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży juniorek młodszych na torze w Kaliszu – Madison.

– wysokość stypendium: 200 zł

- okres przyznania stypendium: 6 miesięcy, od lipca do grudnia 2021 r.

 

 1. b) Julia Szyjkowska

– uprawiana dyscyplina sportowa: kickboxing

– uzyskany wynik sportowy: I miejsce na Mistrzostwach Polski Kadetów w  Kickboxingu formuła Kick-Light w Mysiadle

– wysokość stypendium: 200 zł

– okres przyznania stypendium: 6 miesięcy, od lipca do grudnia 2021 r.

 

         

 

 


 

Ogłoszenie

o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług

w zakresie publicznego transportu zbiorowego

 


"Przedstawiciele ZUS będą zakładać konta na Platformie Usług Elektronicznych ZUS"

 

 

"Przedstawiciele ZUS będą zakładać konta na Platformie Usług Elektronicznych ZUS"

 

W dniu 7 lipca br. w godzinach od 10.00 do 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Zbójno odbędzie się spotkanie z przedstawicielami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Golubiu-Dobrzyniu, na którym pracownicy ZUS pomogą założyć konto na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.

Dzięki posiadaniu konta możliwe będzie złożenie wniosku o wsparcie w kwocie 300 zł z programu "Dobry Start", który od 1 lipca br. realizowany jest przez ZUS.

Zapraszamy na spotkanie.


Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

 

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zwołuję XXVII Sesję Rady Gminy Zbójno na dzień 28 czerwca 2021 roku o godz. 1500 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Zbójno.

 


 • 3

Nabór uzupełniający kandydatów na rachmistrzów spisowych

 

Pani Katarzyna Kukielska - Gminny Komisarz Spisowy w Zbójnie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór uzupełniający kandydatów na rachmistrzów spisowych,

którzy będą wykonywać prace spisowe w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań (NSP) 2021 na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r.

 

wiecej informacji: https://www.bip.zbojno.pl/767,spis-powszechny-2021

 

 


 

ZBIÓRKA FOLII ROLNICZEJ

 

Szanowni Państwo, w związku z możliwością otrzymania dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej t.j. odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big Bag, prosimy rolników posiadających ww. odpady, o złożenie wniosku na odbiór odpadów rolniczych  bezpośrednio do pracownika Urzędu Gminy Zbójno, pokój 24, do dnia 30 lipca 2021 r. Podanie ilości w/w odpadów pomoże określić zapotrzebowanie na te usługę  w Naszej Gminie.  

Udzielone wsparcie stanowić będzie pomoc publiczną de minimis, do wniosku na odbiór odpadów pochodzących z działalności rolniczej należy dołączyć oświadczenie o przyznanej w latach 2019 r. -  2021 r. pomocy de minimis oraz informacje na temat gospodarstwa rolnego.

 

                                                                                                              Wójt Gminy Zbójno

                                                                                                             Katarzyna Kukielska

 

Załączniki:

 1. Wniosek na odbiór odpadów rolniczych
 2. Oświadczenie o przyznanej pomocy de minimis,
 3. Informacja na temat gospodarstwa rolnego.

 


 

 

 

Wymień piec i przeprowadź termomodernizacje w swojego domu

w ramach dofinansowania z programu "Czyste Powietrze"

 

Kondolencje


 • Kondolencje

 • szczepienia 3

 

Gmina Zbójno mając na uwadze konieczność stałego polepszania warunków życia mieszkańców, przystąpiła do wykonania zadania pn.:

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Zbójno, dotyczącą osób fizycznych i prawnych.

 


W ramach prac związanych z realizacją projektu pn.: "Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Zbójno, dotycząca osób fizycznych i prawnych”, wykonane zostaną: 

 • pełna inwentaryzacja z natury wyrobów zawierających azbest, która umożliwi określenie łącznej ilości występujących na terenie Gminy wyrobów zawierających azbest podanej w Mg, z uwzględnieniem stopnia pilności
 • warstwa obrysów obiektów z przypisanymi do obiektu atrybutami: numer działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego

Aby projekt spełniał oczekiwania, zrealizowany musi być na podstawie szczegółowej inwentaryzacji z natury wszystkich miejsc, w których na terenie Gminy występuje azbest.

Informujemy, że w najbliższych tygodniach prowadzone będą na terenie naszej Gminy prace inwentaryzacyjne. Zadanie zrealizują pracownicy firmy wyłonionej do wykonania tego zadania AnECO Adam Nowicki. W razie potrzeby prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy pod nr tel. 061/656 97 37.

Prosimy mieszkańców o udostępnienie informacji na temat wyrobów zawierających azbest, zdemontowanych i zgromadzonych na posesjach, osobom wykonującym inwentaryzację z natury.  Jednocześnie, z uwagi na panującą pandemię COVID-19, prosimy o przestrzeganie wszelkich obowiązujących zasad sanitarno-epidemiologicznych.

 

Za pomoc i zrozumienie dziękujemy.

 


 

RAPORT O STANIE GMINY ZBÓJNO ZA 2020 ROK

 


 

Ogłoszenie w sprawie terminu naboru wniosków o pomoc związaną z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2020 r.

OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działając na podstawie § 13zh ust. 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.) informuje, iż od dnia 7.06.2021 r. do dnia 30.06.2021 r. producenci rolni, w których gospodarstwie rolnym szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2020 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji mogą składać wnioski o udzielenie pomocy.

Wnioski o udzielenie pomocy należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Do wniosku o udzielenie pomocy należy dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód.

Formularz wniosku o udzielenie pomocy będzie dostępny na stronie internetowej  Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  (www.arimr.gov.pl).

Kwota pomocy będzie podlegała pomniejszeniu o 50% dla producentów rolnych  nieposiadających polisy ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych.  

 


 

Folie rolnicze

 

W związku z licznymi informacjami rolników o dużej ilości odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag prosimy rolników posiadających ww. odpady  o telefoniczne – 54 280 19 21 w. 39  lub osobiste zgłoszenie bezpośrednio do pracownika Urzędu Gminy Zbójno, orientacyjnej masy (w kg lub tonach) posiadanych ww. odpadów do dnia 11.06.2021 r.

Podanie ilości ww. odpadów pomoże określić ilość powstających odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag w gospodarstwach rolnych. W przypadku zinwentaryzowania dużej ilości odpadów możliwe będzie zorganizowanie zbiórki odpadów w jednym punkcie w gminie. W przypadku zorganizowania zbiórki ww. odpadów koszt odbioru odpadów uzależniony będzie od aktualnej oferty firmy odbierającej odpady. Możliwy będzie odbiór odpadów za koszt transportu, który będzie musiał pokryć posiadacz odpadów.

 

                                                                                             Wójt Gminy Zbójno

                                                                                            Katarzyna Kukielska

 


 • rachmistrz

Straty po ulewnych deszczach

 

DRODZY ROLNICY

Straty po ulewnych deszczach

 

W związku ze stratami jakie powstały w gospodarstwach rolnych w wyniku występujących w maju 2021r.  ulewnych deszczy, które przyczyniły się do zalania pól oraz szkody w uprawach rolnych Wójt Gminy Zbójno prosi o złożenie do dnia 07.06.2021r. w Urzędzie Gminy Zbójno wniosku o oszacowanie szkód powstałych w gospodarstwie rolnym w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, w uprawie, w której szkoda objęła co najmniej 30% powierzchni danej uprawy.

Wniosek należy wypełnić zgodnie z danymi deklarowanymi do ARiMR o przyznanie płatności w ramach wsparcia bezpośredniego.

Jednocześnie informuję, że obecnie nie ma informacji w sprawie ustanowienia programu pomocy dla podmiotów, które poniosły szkody w gospodarstwach rolnych lub rybackich spowodowane wystąpieniem w 2020 oraz 2021 roku suszy, huraganu, grady, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, a zebrane materiały pozwolą na ocenę i zobrazowanie sytuacji w gminie i będą zarazem podstawą do powołania Komisji ds. szacowania strat spowodowanych zalaniem terenów wskutek deszczu nawalnego, nie ma zatem żadnej gwarancji, że pomoc finansowa zostanie udzielona.

 

                                                                                                           Wójt Gminy Zbójno

 


 • Renegadesarex21

 

DOTACJA AZBEST 2021-2023

 

Trwa nabór wniosków

W związku z możliwością uzyskania dofinansowania na realizację przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest trwa nabór wniosków na 2021 rok.

Dla mieszkańców dofinansowanie wynosi 100 % kosztów kwalifikowalnych. Nowe pokrycie dachowe właściciel nieruchomości musi wykonać we własnym zakresie.

Nabór wniosków na 2021r. będzie trwał do 24 maja 2021r. Wnioski będą przyjmowane do momentu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na projekt. Liczy się kolejność zgłoszeń.

 


 • ...

Profilaktyka WZW B i C w województwie kujawsko-pomorskim

UqAAAAAElFTkSuQmCC

 

Szanowni Państwo!

 

         Miło nam poinformować, że na terenie naszego województwa realizowany jest od stycznia 2021 r program „Profilaktyka WZW B i C w województwie kujawsko-pomorskim”, w ramach którego można skorzystać z:

 • bezpłatnych wykładów/prezentacji na temat profilaktyki i leczenia WZW,
 • bezpłatnych badań diagnostycznych,
 • bezpłatnych szczepień przeciw WZW.

        Gorąco zachęcamy do udziału w programie - Wczesne wykrycie choroby prowadzi do jej zahamowania lub całkowitego wyleczenia, a około 90 % pacjentów wcześnie zdiagnozowanych udaje się wyleczyć!

Zachęcamy do wejścia na stronę internetową programu i zapisanie się na wykład/prezentację, udział w której da Państwu szansę na bezpłatne skorzystanie z badań i szczepień przeciw WZW:

stopwzw.pl/dzialania-edukacyjne/

Więcej informacji:  www.stopwzw.pl i pod numerem tel. 533 334 851

 


 • plakat 16.05.2021