UG Zbójno

Wyszukiwarka

Wybór pory dnia (wersja graficzna strony)

Rotator zdjęć

Imieniny i data

Imieniny obchodzą: Łukasza, Kai
Dzisiaj jest: 22.04.2024

Ważne aktualności

Treść strony


 

 

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

 

Nabór wniosków do programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek samorządu terytorialnego -edycja 2024

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnie ogłasza nabór wniosków do programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek samorządu terytorialnego -edycja 2024.

Celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób z niepełnosprawnością dla:

1) dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2) osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:

a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:

1) wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;

2) wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;

3) wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;

4) wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia tj.:

a) osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,

b) dzieci do ukończenia 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie 
ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

c) traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

d) osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi

 • będą stanowiły minimum 70% uczestników Programu.

Gmina, przyznając usługi asystencji osobistej, w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby:

1) osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepoprawności;

2) osób posiadających orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

3) osób z niepełnosprawnościami samotnie gospodarujących, które nie mają możliwości korzystania ze wsparcia bliskich.

WAŻNE! Złożenie wniosku o uczestnictwo w programie „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” - edycja 2024, nie jest równoznaczne z przyjęciem do Programu.

UCZESTNIK NIE PONOSI ODPŁATNOŚCI ZA UDZIAŁ W PROGRAMNIE.

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego -edycja 2024 realizowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Gmina Zbójno na realizację programu pozyskała środki z Funduszu Solidarnościowego w kwocie 76 389,84 zł.

W związku z powyższym zapraszamy zainteresowanych mieszkańców Gminy Zbójno do składania Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” - edycja 2024 wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności i załącznikami osobiście do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnie, Zbójno 178 A, 87-645 Zbójno lub za pośrednictwem poczty na adres Ośrodka w terminie od dnia 29.02.2024 r. do 15.03.2024 r. do godz. 10.00.

Osoba odpowiedzialna - starszy specjalista pracy socjalnej: Ewa Podczaska tel. 54 280 19 32 wew.6/ 532 253 354.

 

 

KIEROWNIK GOPS

 Michał Krupka

Pliki do pobrania:

-Klauzula RODO (Program)- AOOzN 2024

-RODO (OPS) – AOOzN 2024

-Karta zakresu czynności- AOOzN 2024

-Karta zgłoszenia- AOOzN 2024

 

 

 

 

 

 


 • plakat

 • Plakat KIS_17.02.2023

 

 

 

Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zamieszkujących obszar Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego”

 

 

 

Gmina Zbójno/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie w partnerstwie z Gminą Ciechocin, Gminą Radomin, Miastem Golub-Dobrzyń, Powiatem Golubsko-Dobrzyńskim oraz Liderem Projektu Fundacją WERWA rozpoczął realizację projektu pn. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zamieszkujących obszar Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w ramach RPKP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa RPKP.09.00.00 Solidarne społeczeństwo, Działanie RPKP.09.02.00 Włączenie społeczne, Podziałanie RPKP.09.02.01 Aktywne włączenie społeczne

Udział w projekcie jest bezpłatny. Projekt współfinansowany ze środków europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Miejsce realizacji projektu : Klub Integracji Społecznej (KIS) w Wielgiem ( w budynku świetlicy wiejskiej    we Wielgiem)

Celem projektu jest: wzrost aktywności społeczno-zawodowej 238 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w wyniku działań reintegracyjnych prowadzonych w Klubie Integracji Społecznej

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby w wieku powyżej 18 roku życia:

- osoby bezrobotne (z wyłączeniem osób mających prawo do zasiłku dla bezrobotnych),

- osoby poszukujące pracy,

- osoby bierne zawodowe,

- osoby z niepełnosprawnościami,

 

W ramach projektu przewidziane są m. innymi:

·         szkolenia zawodowe (dla uczestników płatne stypendium szkoleniowe),

·         staże zawodowe (dla uczestników płatne stypendium stażowe),

·         indywidualne i grupowe doradztwo psychologiczne,

·         usługi prawne,

·         zajęcia z doradcą zawodowym,

·         pośrednictwo pracy

·         dowóz lub zwrot kosztów dojazdu na zajęcia

·         posiłek w trakcie trwania zajęć

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie, Zbójno 178A, 87 – 645 Zbójno,

adres e-mail: gops@gopszbojno.pl, tel. 54 280 1932/ 532 253 354

 


 • Bal w Klubie UL

 

Wójt Gminy Zbójno wraz z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zbójnie zapraszają uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym pt.
„Rodzina daje siłę!”

 

 • plakat(1)

 

   

 

 

Projekt pn. „Klub Młodzieżowy w Gminie Zbójno”

 

Gmina Zbójno/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie rozpoczął realizację projektu grantowego pn. Klub Samopomocy w Gminie Zbójno w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, Przedsięwzięcie: 2.1.1. Włączenie społeczno-zawodowe mieszkańców obszaru LGD oraz wsparcie inicjatyw w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej – projekty grantowe (EFS), Cel szczegółowy: 2.1. Aktywizacja i integracja społeczności obszaru LGD, Cel ogólny: 2. Rozwój kapitału społecznego oraz integracja społeczno-zawodowa obszaru LGD „Dolina Drwęcy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Priorytetowa 11 Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju, Działanie 11.1. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

 

Projekt realizowany jest w okresie: 01.09.2022r. –28.02.2023 r.

Miejsce realizacji projektu : Świetlica Wiejska w Klonowie

Całkowita wartość projektu: 52 631,58 PLN
Kwota dofinansowania: 49 000,00 PLN

 

Celem projektu jest: włączenie społeczne 16 dzieci i młodzieży zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez realizację aktywnej integracji o charakterze środowiskowym w formie klubu młodzieżowego na terenie Gminy Zbójno w okresie od września 2022 r. do lutego 2023 r.

 

Działalność klubu młodzieżowego ma na celu wspierać  rozwój dzieci już od wczesnych etapów życia, co ułatwi wchodzenie w życie dorosłe i dokonywanie świadomych wyborów: edukacyjnych, zawodowych czy życiowych. Młodzież natomiast rozwinie umiejętności współpracy, odpowiedzialności i samodzielność. Udział w projekcie mogą wziąć dzieci/młodzież od 6 r.ż. do 18 r.ż. lub do zakończenia realizacji obowiązku szkolnego i nauki zamieszkujący na terenie gminy Zbójno ( szczególnie z miejscowości Klonowo, Adamki, Ciepień).

W ramach działań prowadzonych w Klubie uczestnicy będą mogli skorzystać z wieloaspektowego wsparcia m.in.:

 • zajęć integracyjnych,
 • warsztatów pobudzające twórczość,
 • wsparcie rówieśniczego w edukacji,
 • wyjazdów integracyjnych o charakterze kulturalno-edukacyjnym.

 

Planowane efekty projektu to:

 

 • 16 miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu,

 Wymagane dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy
 • deklaracja uczestnictwa

Dokumenty dostępne w biurze projektu oraz na stronie internetowej: www.zbojno.pl .

 

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie internetowej: www.zbojno.pl oraz funpagu: https://www.facebook.com/Klub-młodzieżowy-UL .

Zgłoszenia osób chętnych do udziału w projekcie przyjmowane są do dnia 13.09.2022r. w biurze projektu w pok. nr 14 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbójnie, Zbójno 178A, 87 – 645 Zbójno. W sytuacji trudności w dotarciu do biura zapraszamy do kontaktu telefonicznego w celu umówienia wizyty w miejscu zamieszkania.

Osoba odpowiedzialna za rekrutację oraz udzielająca więcej informacji: Estera Rutkowska, adres e-mail: profilaktyka@gopszbojno.pl , tel. 54 280 19 32 .

 

 • Plakat Plakat

„Wyprawa PO-MOC. Warsztaty aktywności obywatelskiej”

Koło Gospodyń Wiejskich w Klonowie „Klonowiaki” uzyskało dofinansowanie w konkursie „INICJUJ z FIO 3”, na realizację projektu, pt. „Wyprawa PO-MOC. Warsztaty aktywności obywatelskiej” skierowanego do młodych mieszkańców Gminy Zbójno.

Projekt realizowany będzie w świetlicy w Klonowie od czerwca do września 2022r.

Zapraszamy młodzież w wieku 15 -24 lata z terenu Gminy Zbójno, w szczególności z m. Klonowo, do aktywnego udziału w warsztatach.

Planowane warsztaty dotyczą.:

 • kompetencji obywatelskich (4 godz.)
 • promocji wolontariatu (4 godz.)
 • ekonomii społecznej (4 godz.)
 • fundrisingu (8 godz.)
 • wzmocnienia umiejętności społecznych, takich jak: komunikacja interpersonalna, asertywność, autoprezentacja, radzenie sobie ze stresem (3 warsztaty po 6 godz.)

Warsztaty poprowadzą przede wszystkim praktycy - osoby doświadczone w ww. zagadnieniach posiadający również odpowiednie wykształcenie lub kwalifikacje.

Efektem bezpośrednim projektu będzie wzmocnienie kompetencji miękkich, wzrost integracji i odporności psychicznej oraz wzrost wiedzy nt. kompetencji obywatelskich u 12 młodych osób z terenu Gminy Zbójno. Przeprowadzone zostanie 38 godz. warsztatów.

Zakłada się, że min. 6 osób z grupy podejmie aktywny wolontariat.

Warsztaty będą uzupełniane zajęć o część praktyczną, w których młodzi będą zachęcane aby swoje umiejętności, pasje i zainteresowania przekładali na rzecz działalności własnej na rzecz społeczności lokalnej.

Zgłoszenia udziału w projekcie można dokonywać pod nr telefonów +48 604 953 587 oraz +48 666 924 451 lub drogą elektroniczną na adres: klonowiaki@wp.pl.

Więcej informacji na stronie: https://www.facebook.com/Klonowiaki-Ko%C5%82o-Gospody%C5%84-Wiejskich-110794748277412

 • Wyprawa Po-MOC

 

S P R A W O Z D A N I E

roczne z realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej i wspierania rodziny w 2021 r. zgodnie z art. 110 ust. 9 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 179 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej


 

Projekt partnerski „Kujawsko-Pomorska Teleopieka"

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie w dniach 30 września i 1 października w ramach projektu partnerskiego „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” przekazał 10 osobom bransoletkę życia  – opaskę do Teleopieki. Bransoletka jest urządzeniem alarmowo-monitorującym, które służy do wezwania pomocy w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.

 

 • IMG_20211014_094755
 • IMG_20211014_094744

 

 

Projekt pn. „Samopomocowa grupa wsparcia”

 

Gmina Zbójno/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie rozpoczął realizację projektu grantowego pn. „Samopomocowa grupa wsparcia”, Przedsięwzięcie: 2.1.1. Włączenie społeczno-zawodowe mieszkańców obszaru LGD oraz wsparcie inicjatyw w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej – projekty grantowe (EFS), Cel szczegółowy: 2.1. Aktywizacja i integracja społeczności obszaru LGD, Cel ogólny: 2. Rozwój kapitału społecznego oraz integracja społeczno-zawodowa obszaru LGD „Dolina Drwęcy”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Priorytetowa 11 Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju, Działanie 11.1. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Projekt realizowany jest w okresie od: 01.05.2021 r. do: 31.03.2022 r.

Miejsce realizacji projektu : Świetlica Wiejska w Klonowie

Całkowita wartość projektu: 52 631,58 [PLN]

Kwota dofinansowania: 50 000,00 [PLN]

 

Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności społecznej, integracja oraz  zwiększenie potencjału społecznego 16 uczestników/czek zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez realizację aktywnej integracji o charakterze środowiskowym w formie samopomocowej grupy wsparcia na terenie Gminy Zbójno w okresie od maja 2021 r. do marca 2022 r.

Krótki opis projektu: Zajęcia psychoedukacyjne przeznaczone dla kobiet i mężczyzn, doświadczających szeroko rozumianych trudności życiowych (w szczególności  przemocy, problemów opiekuńczo – wychowawczych, trudności w relacjach z innymi, w radzeniu sobie z emocjami).  Celem zajęć jest zwiększenie samoświadomości, zwiększenie potencjału osobowościowego, zbudowanie wiary w siebie i przekonania, że z każdej sytuacji jest wyjście. Uczestnicy dowiedzą się m.in., jak umiejętnie stawiać granice w relacjach z bliskimi, jak reagować asertywnie, jak radzić sobie ze stresem, gdzie szukać pomocy itp.

Planowane działania:

- trening interpersonalny

- zajęcia grupowe (50 godz.)

- zajęcia indywidualne (4 godz./os.)