UG Zbójno

Wyszukiwarka

Wybór pory dnia (wersja graficzna strony)

Rotator zdjęć

Imieniny i data

Imieniny obchodzą: Izabeli, Kamila
Dzisiaj jest: 14.07.2024

Ważne aktualności

Treść strony


 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

na terenie Gminy Zbójno za 2023 rok

 


 

HARMONOGRAM ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA 2024 ROK

 


 

Wykaz firm posiadających zezwolenie Wójta Gminy Zbójno na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

L.P

Nazwa przedsiębiorstwa

Adres

Telefon kontaktowy

1.

WRC Sebastian Rosiński

ul. Ugory 78

87-100 Toruń

505 900 158

 

2.

Firma Handlowo-Usługowa   ,,BIE-ROL’’ Wojciech Bielecki

Okonin 40

87-517 Brzuze

54 270 84 10

517 910 250

3.

Usługi Transportowe

Andrzej Mazurkiewicz

Skępsk 45

87-400 Golub-Dobrzyń

56 683 52 91

785 338 588

4.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o. o.

ul. Kardynała Wyszyńskiego 47

87-600 Lipno

608 028 310

5.

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

ul. Mostowa 8B

87-400 Golub Dobrzyń

56 683 24 36

6.

Zakład Usług Wodnych Sp. z o. o.

Ostrowite 4

87-400 Golub-Dobrzyń

56 683 62 96

 


 

HARMONOGRAM ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA 2023 ROK

 


 

Miejsce zagospodarowania odpadów komunalnych

z terenu gminy Zbójno w 2022 roku.

 

 

Podmioty odbierające odpady komunalne z terenu gminy Zbójno w 2022 roku.

 

 

Wykaz firm posiadających zezwolenie Wójta Gminy Zbójno na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 


 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

na terenie Gminy Zbójno za 2021 rok

 


 • Hermonogram

 

Harmonogram odbierania odpadów komunalnych

dla wskazanych miejscowości Gminy Zbójno na rok 2022

 


 

Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Zbójno za 2020 r.

 


 

Podmioty odbierające odpady komunalne z terenu gminy Zbójno w 2021 roku.

 

Podmiotem odbierającym odpady komunalne z terenu Gminy Zbójno jest:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o. o.

ul. Wyszyńskiego 47,

87 – 600 Lipno

 


 

Miejsce zagospodarowania odpadów komunalnych

z terenu gminy Zbójno w 2021 roku.

 

Miejsce zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz  pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania: Składowisko Odpadów Komunalnych w Lipnie ul. Wyszyńskiego 47, 87- 600 Lipno

Miejsce zagospodarowania odpadów takich jak:

- odpady selektywnie zebrane (papier, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal), zmieszane odpady opakowaniowe -  Sortownia Odpadów, ul. Wyszyńskiego 47, 87-600 Lipno,

- odpady ulegające biodegradacji: Kopiec bioenergetyczny ul. Wyszyńskiego 47, 87-600 Lipno,

- zużyte opony, odpady wielkogabarytowe, odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów - przetwarzane na Składowisku Odpadów Komunalnych w Lipnie, ul. Wyszyńskiego 47, 87-600 Lipno

- odpady wielkogabarytowe - Stacja demontażu odpadów wielkogabarytowych ul. Wyszyńskiego 47, 87-600 Lipno.

 


 

Informacja dla mieszkańców gminy Zbójno

dotycząca zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych

 

Gmina Zbójno informuje, że zużyte sprzęty RTV i AGD są odbierane na zgłoszenie mieszkańców w sposób objazdowy przez firmę „Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Lipno”, ul. Kardynała Wyszyńskiego 47, 87-600 Lipno. Zbiórka objazdowa odbywa się dwa razy w roku w terminach określonych w harmonogramie wywozu odpadów komunalnych. Zgłoszeń należy dokonywać w Urzędzie Gminy Zbójno lub bezpośrednio do firmy odbierającej odpady komunalne. Ponadto zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych można dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych we własnym zakresie, w każdą sobotę w godzinach od 10.00 do 14.00 (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy). PSZOK zlokalizowany jest w miejscowości Zbójno nr. dz.42/9, 87-645 Zbójno na terenie byłej bazy SKR.

 


 

INFORMACJA

DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ZBÓJNO DOTYCZĄCA

PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 6 i 9 lit. d ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 2010 ze zm.), Gmina Zbójno informuje, że w każdą sobotę (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 10.00 – 14.00  w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Zbójno nr. dz.42/9, 87-645 Zbójno na terenie byłej bazy SKR  prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o. o., ul. Wyszyńskiego 47, 87-600 Lipno wystawione są kontenery  i pojemniki, do których mieszkańcy Gminy Zbójno mogą bezpłatnie dostarczać wyselekcjonowane frakcje odpadów:

 

-  meble i inne odpady wielkogabarytowe,

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- zużyte baterie i akumulatory,

- zużyte opony samochodowe,

- odpady selektywnie zebrane (papier, szkło, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, metale, bioodpady),

- przeterminowane leki i chemikalia,

- odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z drobnych prac nie wymagających pozwolenia na budowę,

- odzież i tekstylia,

- odpady niebezpieczne,

- odpady niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi ( w szczególności igieł i strzykawek),

 


 

Harmonogram odbierania odpadów komunalnych

dla wskazanych miejscowości Gminy Zbójno na rok 2021

 


 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Zbójno za 2019 r.

 


 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Zbójno
na lata 2020-2023, z perspektywą do roku 2027

 


 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla firm

 


 

Zawiadomienie dotyczące kontroli opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb)

i przydowmowych oczyszczalni ścieków

 


 

Wykaz firm posiadających zezwolenie Wójta Gminy Zbójno na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

LP.

Nazwa przedsiębiorstwa

Adres

Telefon kontaktowy

1.

Przedsiębiorstwo Komunalne

„KOMES” Sp. z o. o.              w Rypinie

ul. Elizy Orzeszkowej 4

87-500 Rypin

54 280 24 61

664 643 897

2.

Usługi transportowe

TRANSTER

ul. B. Prusa 7

87-400 Golub-Dobrzyń

56 683 20 60

604 977 046

3.

Usługi Transportowe

Andrzej Mazurkiewicz

Skępsk 45

87-400 Golub-Dobrzyń

56 683 52 91

785 338 588

4.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie       Sp. z o.o

Ul. Kardynała Wyszyńskiego 47 87-600 Lipno

608 028 310


 

Wykaz firm odbierających folie rolnicze i inne odpady pochodzące  z działalności rolniczej zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 9 lit. f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (t.j. Dz. U.  z 2019 r., poz. 2010 ze zm.).

 

L.p.

Nazwa przedsiębiorstwa

Adres

Telefon kontaktowy

1.

 

Firma „JARES”  Jarosław Białobrzeski

 

ul. Romana Domagały 94   10-371 Kieźliny

601-653-268

2.

Firma AgroOPC

Izdby 5

88-300 Mogilno

601 236 867

3.

Firma KAR-UR

Małgorzata Karnowska

Wielki Konopat 39

86-100 Świecie

502-518-555

666-111-437

 


 

Część rolników musi wpisać się do rejestru o odpadach BDO. Kogo dotyczy obowiązek?

13 sierpnia 2019 roku w życie weszła nowelizacja ustawy o odpadach, która dotyczy m.in. funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach.

 


 

 

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ZBÓJNO ZA 2018 ROK

 


 

 

Wykaz firm posiadających zezwolenie Wójta Gminy Zbójno na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

 • -

 

 

Harmonogram odbierania odpadów w 2019 roku

 


 

 

Projekt pn. „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie

kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze”.

 

W piątek 28 września 2018 r. dzieci z Zespołu Szkół w Działyniu miały zajęcia w terenie. Tematem zajęć było zrekultywowane składowisko odpadów w miejscowości Rembiocha, gmina Zbójno. Zadanie pn. „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze” było możliwe do zrealizowania przez Gminę Zbójno dzięki wsparciu pozyskanemu przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Wsparcie na realizację przedsięwzięcia było pozyskane ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko to 18,4 mln złotych (85%). Pozostałe środki to wkład własny beneficjentów (5%) oraz dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (10%).

Nauczyciel Pan Adam Majewski na zajęciach opowiadał m. in.: o historii składowiska, o wsparci finansowym na to zadanie i o zakresie prac  rekultywacyjnych. Chodziło o przywrócenie wartości użytkowych gruntów między innymi poprzez właściwe ukształtowanie terenu, odtworzenie gleby, uregulowanie właściwych stosunków wodnych oraz wprowadzenie roślinności. Zrekultywowane teren został udostępniony mieszkańcom w formie ścieżki edukacyjnej.

 

 • -
 • -
 • -
 • -

 

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA GMINY ZBÓJNO NA ROK 2018

 


 

 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃSÓW GMINY ZBÓJNO DOTYCZĄCA ZBIÓRKI

ODPADÓW ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

 

Gmina Zbójno informuje, że zużyte sprzęty RTV i AGD są odbierane na zgłoszenie mieszkańców w sposób objazdowy przez firmę „Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Lipno”, ul. Kardynała Wyszyńskiego 47, 87-600 Lipno. Zbiórka objazdowa odbywa się dwa razy w roku w terminach określonych w harmonogramie wywozu odpadów komunalnych. Zgłoszeń należy dokonywać w Urzędzie Gminy Zbójno lub bezpośrednio do firmy odbierającej odpady komunalne. Ponadto zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych można dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych we własnym zakresie, w każdą sobotę w godzinach od 10.00 do 14.00 (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy). PSZOK zlokalizowany jest w miejscowości Zbójno nr. dz.42/9, 87-645 Zbójno na terenie byłej bazy SKR.

 


 

 

Harmonogram Odbioru Odpadów Komunalnych z terenu Gminy Zbójno

na rok 2017

 


 

PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE

Z TERENU GMINY ZBÓJNO W 2017 ROKU

ORAZ

MIEJSCE ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Z TERENU GMINY ZBÓJNO W 2017 ROKU.


 

 

Roczne sprawozdanie Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi


 

 

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ZBÓJNO


 

 

PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE

Z TERENU GMINY ZBÓJNO W 2016 ROKU

ORAZ

MIEJSCE ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Z TERENU GMINY ZBÓJNO W 2016 ROKU.


 

Harmonogram wywozu nieczystości komunalnych na 2016 rok

 


 

 

PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE

Z TERENU GMINY ZBÓJNO W 2015 ROKU

ORAZ

MIEJSCE ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Z TERENU GMINY ZBÓJNO W 2015 ROKU.


 

PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE

Z TERENU GMINY ZBÓJNO W 2014 ROKU

ORAZ

MIEJSCE ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Z TERENU GMINY ZBÓJNO W 2014 ROKU.

 

 


 

INFORMACJA

DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ZBÓJNO DOTYCZĄCA

PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

 


 • -

 

Projekt pn. „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie

kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze”.

 

                Dnia 14 maja 2015 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu odbyło się uroczyste podpisanie umów z nowymi partnerami projektu, pn. „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze”, do których należy Gmina Zbójno oraz aneksów do umów z pozostałymi partnerami.

                W uroczystości wzięli udział Wójt Gminy Zbójno Katarzyna Kukielska, Skarbnik Gminy Jadwiga Jurkiewicz, Marszałek Piotr Całbecki, członek zarządu województwa Aneta Jędrzejewska oraz prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Emilia Kawka-Patek, a także przedstawiciele samorządów lokalnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

               W ramach Projektu Gmina Zbójno przeprowadzi rekultywację gminnego składowiska odpadów w miejscowości Rembiocha o powierzchni 0,48 ha.

               Realizacja przedsięwzięcia jest możliwa dzięki wsparciu pozyskanemu przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Łączna powierzchnia terenów objętych przedsięwzięciem wynosi 32,5 ha. Na wszystkich składowiskach przewidziano podobny zakres prac rekultywacyjnych. Chodzi o przywrócenie wartości użytkowych gruntów między innymi poprzez właściwe ukształtowanie terenu, odtworzenie gleby, uregulowanie właściwych stosunków wodnych oraz wprowadzenie roślinności. Zrekultywowane tereny zostaną udostępnione mieszkańcom w formie ścieżek edukacyjnych. Planowana wartość całego zadania wynosi 21,7 mln złotych. Wsparcie na realizację przedsięwzięcia ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko to 18,4 mln złotych (85%). Pozostałe środki to wkład własny beneficjentów (5%) oraz dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (10%).

            Termin zakończenia realizacji projektu przypada na 31 październik 2015 roku.

 

 


 

Harmonogram

odbierania odpadów komunalnych dla Gminy Zbójno

styczeń-grudzień 2015

 

 


 

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI


 

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI


 

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI


 

OGŁOSZENIE

 

           Urząd Gminy Zbójno informuje, że w dniu 11.10.2014 r. (sobota) będzie odbiór odpadów wielkogabarytowych, RTV/AGD, opon.

Osoby zainteresowane odbiorem tych odpadów ze swoich posesji mogą dokonywać stosownego zgłoszenia do dnia 09.10.2014 r. osobiście w tutejszym Urzędzie - pokój nr 11 lub telefonicznie pod numerem telefonu 54 280 1921.


INFORMACJA

 

Informacja dotycząca osiągniętych przez Gminę Zbójno oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1, i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o których mowa w art. 6f ust. 2, w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2013 roku.


Harmonogram odbierania odpadów komunalnych dla Gminy Zbójno

Lipiec - Grudzień 2014


PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE Z TERENU GMINY ZBÓJNO W 2013 ROKU.


Informacja dotycząca osiągniętych przez Gminę Zbójno oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1, i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o których mowa w art. 6f ust. 2, w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2012 roku.


INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ZBÓJNO DOTYCZĄCA

PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH


Harmonogram odbierania odpadów komunalnych dla Gminy Zbójno 2014


 

Harmonogram odbierania odpadów komunalnych dla Gminy Zbójno

 • -

 

Szanowni Mieszkańcy
Właściciele nieruchomości z terenu Gminy Zbójno

 

        Informuję, że zgodnie z ustawą  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) Rada Gminy na sesji w dniu 28.10.2013 r. podjęła uchwałę dotyczącą zmiany wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z dniem 01.01.2014 r.
        Stawki opłat z 2012 r. ustalone zostały w oparciu o dane o liczbie mieszkańców z ewidencji ludności Urzędu Gminy Zbójno. Po zebraniu deklaracji w 2013 r. okazało się, że Gminę Zbójno zamieszkuje faktycznie o 14 % mniej  mieszkańców niż wynikało to z szacunków (są to osoby pobierające naukę bądź pracujące na stałe poza terenem gminy), stąd powstały niedobór finansowy. W związku z powyższym w chwili obecnej brakuje środków na opłacenie faktury dla firmy odbierającej odpady komunalne oraz na obsługę całego systemu. Poniesienie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w tym stanie rzeczy było zasadne i konieczne.
 

        Zgodnie z podjętą na sesji dnia 28.10.2013 r. uchwałą od dnia 01.01.2014 r. stawka opłaty wynosić będzie 15,00 zł na jednego mieszkańca, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny (gromadzone w pojemniku na odpady zmieszane) lub 9,00 zł, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny. W związku ze zmianą stawek opłat mieszkańcy będą mieli 14 dni, licząc od dnia 19.11.2013 r., na zmianę złożonych wcześniej deklaracji. Zatem termin złożenia deklaracji mija 3 grudnia 2013 r.

 


INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ZBÓJNO DOTYCZĄCA

PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

Informujemy, że w każdy wtorek (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 10.00 – 14.00 w miejscowości Zbójno (plac po byłej bazie SKR) wystawione będą kontenery i pojemniki, do których mieszkańcy Gminy Zbójno będą mogli bezpłatnie dostarczać odpady, takie jak:

- surowce,

- szkło,

- odpady biodegradowalne,

- wielkogabarytowe, opony, RTV, AGD,

- gruz,

- przeterminowane leki,

- zużyte baterie i akumulatory,

- tekstylia i odzież.

 

                                                                        Wójt

                                                                        /-/ Grzegorz Tułodziecki


SEGREGACJA ODPADÓW

SUROWCE

POJEMNIK / WOREK BIAŁY LUB ŻÓŁTY

 

TU WRZUCAMY:

̶  plastikowe opakowania po płynach i napojach, PET, folię,

̶  puszki po napojach i konserwach,

̶  kartony pokryte folią aluminiową po sokach, mleku, śmietanie,

̶  drobny złom żelazny,

̶  drobny złom metali kolorowych,

̶  papier, tekturę, gazety, zeszyty, książki

̶  plastikowe opakowania po kosmetykach, chemii gospodarczej.

 

NIE WRZUCAMY:

̶  tłustego i zabrudzonego papieru, np. po maśle, smalcu, twarogu,

̶  opakowania z zawartością, np. żywności, wapna, cementu , itp.,

̶  resztek tapet,

̶  opakowania i butelki po olejach i smarach, puszki,

̶  opakowania po środkach ochrony roślin i owadobójczych,

̶  elementów gumowych,

̶  pojemników  po farbach i lakierach,

̶  opakowań po aerozolach,

̶  prospekty foliowane i lakierowane katalogi, itp.

 

̶  higienicznych odpadów ( pieluch, podpasek, itp.)

 

 

SZKŁO

POJEMNIK / WOREK ZIELONY

 

TU WRZUCAMY:

̶  butelki szklane po napojach, żywności, alkoholu,

̶  słoiki bez nakrętek,

̶  szklane opakowania po kosmetykach (bez metalowych czy plastikowych nakrętek)

 

NIE WRZUCAMY:

̶  naczyń ceramicznych, porcelanowych, kryształowych,

̶  szyb okiennych, samochodowych, szkła zbrojonego

̶  talerzy, kubeczków,

̶  żarówek, luster

̶  naczyń żaroodpornych,

̶  szkieł okularowych,

̶  ekranów i lamp telewizyjnych,

̶  termometrów rtęciowych.

 

 

ODPADY BIODEGRADOWALNE

POJEMNIK /  WOREK BRĄZOWY

 

Są to odpady ulegające biodegradacji - rozumie się przez to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów. Do powyższych odpadów zaliczamy między innymi:

 

̶  odpady organiczne powstające w trakcie przygotowywania posiłków, na

  przykład: obierki, skórki z owoców i warzyw, fusy od herbaty, skorupki,

̶  mokry papier

̶  odpady zielone na przykład: skoszona trawa, liście, gałęzie, chwasty, itp.

 

Odpadów ulegających biodegradacji nie można oddawać z pozostałymi odpadami komunalnymi zmieszanymi!

 

 Odpady ulegające biodegradacji należy:

 ̶  wywozić do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,

  lub

  ̶  kompostować we własnym zakresie w przydomowym kompostowniku,

  lub

  ̶  gromadzić selektywnie w odpowiednim pojemniku lub worku.

 

ODPADY ZMIESZANE

POJEMNIK NA ODPADY

 

TU WRZUCAMY:

̶  porcelanę, talerze, popsute zabawki,

̶  brudne plastikowe opakowania np. po oleju,

̶  zatłuszczony papier, potłuczone szyby,

̶  śmieci z odkurzacza,

̶  opakowania po dezodorantach, odpadki kuchenne,

̶  pampersy, ręczniki papierowe, chusteczki, podpaski,

̶  pierze, tkaniny, popiół węglowy

 

NIE WRZUCAMY:

̶  farb, olejów i opakowań po tego rodzaju płynach,

̶  popsutych urządzeń AGD i RTV, baterii, leków,

̶  opakowań po środkach ochrony roślin,

̶  resztek roślinnych, które mogą być zbierane selektywnie lub przeznaczone do

  kompostowania


Szanowni Mieszkańcy

Właściciele nieruchomości

z terenu Gminy Zbójno

 

Informuję, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porzadku w gminach ( dz.U. z 2012 r. poz. 391 ) Rada Gminy podjęła uchwały: w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty, w sprawie terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Ankieta

Czy chciałbyś płacić kartą płatniczą w Urzędzie Gminy Zbójno
aby zagłosować kliknij odpowiedź
oddane głosy: 484

Banery

 • Województwo
 • powiat
 • Obory
 • facebook
 • Ukraina
 • Dowody
 • Dziennik Urzędowy K-P
 • Monitor Polski
 • Dziennik Ustaw
 • Cyfrowa Gmina
 • Grant PPGR
 • Drogi Powiatu
 • wirtualny spacer
 • infostrada
 • Konsultacje
 • Karta
 • mapa zagrożeń
 • Unia
 • śmieci
 • Czyste Powietrze
 • Opieka wytchnieniowa
 • Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Banery

Kontakt


wUEADs=
 

Urząd Gminy Zbójno

Zbójno 178 A

87-645 Zbójno

NIP: 878-15-54-618

Tel / Fax : 54 280 1921

E-mail: bip@zbojno.pl

www.zbojno.pl

www.bip.zbojno.pl

Godziny Pracy

Urzędu Gminy Zbójno:

Poniedziałek-Piątek

w godz. 7.30 - 15.30

KONTO BANKOWE:

BS Piotrków Kuj.  o / Zbójno

26955100020100253820030002

SWIFT/BIC: GBWCPLPP

 • -

Stopka strony

Urząd Gminy Zbójno
© 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone

baner toplayer
Noce i Dnie