UG Zbójno

Wyszukiwarka

Wybór pory dnia (wersja graficzna strony)

Rotator zdjęć

Imieniny i data

Imieniny obchodzą: Izabeli, Kamila
Dzisiaj jest: 14.07.2024

Ważne aktualności

Treść strony

Kolejne drogi gminne zmodernizowane

 

Kolejne drogi gminne zmodernizowane

 

W dniu 12 września br. odbył się techniczny odbiór zmodernizowanego odcinka drogi gminnej nr 110508C w miejscowości Sitno – etap II oraz przebudowanego skrzyżowania drogi gminnej nr 110508C z drogą wojewódzką klasy G nr 554 relacji Orzechowo – Kikół, km 25+912 str. L.

W odbiorze uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Gminy Zbójno odpowiedzialni  za inwestycję oraz Wójt Gminy Zbójno Katarzyna Kukielska, inspektor nadzoru oraz przedstawiciel wykonawcy.

Przebudowa drogi gminnej nr 110508C obejmowała mechaniczne ścięcie poboczy, korytowanie pod konstrukcję zjazdów, wbudowanie warstwy odcinającej i podbudowy zasadniczej na konstrukcji zjazdów, profilowanie istniejącej nawierzchni tłuczniowej, ułożenie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego, ułożenie warstw bitumicznych, wykonanie umocnionych poboczy z frezowin na odcinku 484 mb. Z kolei przebudowa skrzyżowania obejmowała korytowanie pod konstrukcję zjazdów, wbudowanie warstwy odcinającej i podbudowy zasadniczej, ułożenie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego, ułożenie warstw bitumicznych, wykonanie umocnionych poboczy z frezowin. Wykonawcą przebudowy było Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych Sp. z o.o. z Lipna. Całkowity koszt robót wyniósł 179 622,68 zł. Przebudowa drogi gminnej dofinansowana jest ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 46.948,00 zł.

Natomiast 15 września br. odebrano prace związane z modernizacją drogi gminnej nr 110522C Adamki-Zbójenko. Wykonawcą przedmiotowych robót było również Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych Sp. z o.o. z Lipna. Inwestycja była realizowana za kwotę 357 561,00 zł.

Remont obejmował: mechaniczne ścięcie poboczy, wbudowanie warstwy odcinającej i podbudowy zasadniczej na konstrukcji zjazdów i skrzyżowań, oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej oraz skropienie jej emulsją asfaltową, ułożenie warstwy profilowej z betonu asfaltowego, jednokrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi, wykonanie umocnionych poboczy z destruktu betonowego.

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

 

Budowa kolejnych przydomowych oczyszczalni ścieków

 

Budowa kolejnych przydomowych oczyszczalni ścieków

 

Na przełomie września/października ruszy budowa kolejnych przydomowych oczyszczalni ścieków. W dniu 14 września br. w Urzędzie Gminy Zbójno nastąpiło podpisanie umowy pomiędzy Gminą Zbójno reprezentowaną przez Panią Wójt – Katarzynę Kukielską a wyłonionym w przetargu Wielobranżowym Zakładem Usługowym z Włocławka reprezentowanym przez Pana Andrzeja Sieradzkiego na budowę 59 szt. przydomowych oczyszczalni. Przedmiotowe oczyszczalnie powstaną na terenie wszystkich sołectw naszej gminy do końca 22 grudnia 2017 r. Koszt całej inwestycji to 963 481,46 zł. Dofinansowanie na przedmiotowy cel pochodzi z krajowych środków publicznych i środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-20120, typ operacji „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawialną i w oszczędzanie energii”.

 

 • -
 • -

 

Odbiór świetlicy wiejskiej w Rużu

 

Odbiór świetlicy wiejskiej w Rużu

W dniu 28 sierpnia br. dokonano odbioru prac związanych z realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ruże”. Inwestycję za kwotę 295 070,19 zł. realizowała firma NIK-NAT Sp. z o.o. z Golubia – Dobrzynia reprezentowana przez Pana Rafała Działdowskiego.

Prace w przedmiotowej świetlicy polegały m.in. na wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej fundamentów i dobudowie WC oraz kotłowni, wymianie drzwi wewnętrznych i podłóg w sali głównej, budowie instalacji: wodociągowej, kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania, wykonaniu izolacji termicznej dachu z wełny mineralnej, położeniu cienkowarstwowego tynku żywicznego, termomodernizacji budynku wraz z wykonaniem elewacji oraz budowie schodów zewnętrznych z podjazdem dla osób niepełnosprawnych.

W odbiorze uczestniczyli: Pani Wójt - Katarzyna Kukielska, komisja odbiorowa złożona z przedstawicieli Urzędu Gminy, kierownik budowy Pan Wojciech Mazalon, inspektorzy: P. Magda Błaszczyńska, P. Rafał Szarek, P. Witold Maciejewski oraz przedstawiciel wykonawcy Pan Rafał Działdowski.

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

 

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

 

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

 

Trwają prace związane z budową indywidualnych systemów oczyszczania ścieków na terenie aglomeracji, tj. w miejscowościach Adamki, Działyń, Klonowo, Rudusk, Wielgie i Zbójno. Spośród 45 szt. wykonanych zostało już 7 pierwszych zlokalizowanych w Działyniu. Zgodnie z umową podpisaną pomiędzy Gminą Zbójno a Wielobranżowym Zakładem Usługowym Andrzej Sieradzki z Włocławka oczyszczalnie zostaną wybudowane najpóźniej do końca października, jednak prawdopodobnie prace zostaną zakończone już we wrześniu.

 

 • -
 • -
 • -
 • -

 

Przebudowa drogi w Adamkach

 

Przebudowa drogi w Adamkach

 

10 sierpnia rozpoczęły się prace na drodze nr 110522C w Adamkach. Wykonawca robót, czyli Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Lipna kończy już układanie warstwy profilowej. Kolejnym etapem będzie utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową oraz wykonanie zjazdów oraz poboczy. Zgodnie z umową zakończenie robót przewidziane jest na 15 września, ale być może do końca sierpnia możliwe będzie podróżowanie całkowicie przebudowaną drogą.

 

 • -
 • -
 • -
 • -

 

Przebudowa drogi wojewódzkiej

 

Przebudowa drogi wojewódzkiej

 

3 sierpnia Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ogłosił przetarg nieograniczony na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 556 Ostrowite - Zbójno w miejscowości Zbójno od km 11+100 do km 12+759 o długości 1,659 km. W zakres robót wchodzi:

a) branża drogi: wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego; roboty przygotowawcze; roboty ziemne; regulacja urządzeń obcych; roboty elektryczne i telekomunikacyjne; roboty w zakresie budowy przepustów; podbudowy; nawierzchnie; oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu; elementy ulic; umacnianie skarp i poboczy; pomiar powykonawczy;

b) branża wod.-kan.: roboty ziemne; roboty montażowe; wylot W1 dn 500+separator; kanalizacja deszczowa odc. W1 do D20; roboty ziemne; roboty montażowe; wylot W2 dn 315+separator; kanalizacja deszczowa odc. W2 do D29; roboty ziemne; roboty montażowe; wylot W3 dn 400+separator; kanalizacja deszczowa odc. W3 do D44; roboty ziemne; roboty montażowe; wylot W4 dn 400+separator; kanalizacja deszczowa odc. W4 do D60;

c) oświetlenie: ziemne roboty kablowe; układanie kabli; montaż słupów i opraw oświetleniowych; montaż szafki oświetleniowej; pomiary elektryczne;

d) branża przebudowa sieci: roboty demontażowe; ziemne roboty kablowe; układanie kabli; montaż muf kablowych; montaż słupów linii NN; montaż przewodów linii napowietrznej; przestawienie złączy kablowych;

e) branża zieleń: usunięcie drzew i krzewów; zieleń drogowa.

Planowany termin zakończenia robót to 15 listopad 2017 r. dla robót wod.-kan, 31 lipiec 2018 r. dla pozostałych robót.

Zgodnie z zapisami dokumentacji przetargowej wykonawca robót zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego  kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową na podstawie sporządzonego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, projektu organizacji ruchu (na czas prowadzonych robót) zatwierdzonego przez Zarządzającego ruchem na drogach wojewódzkich tj. Urząd Marszałkowski w Toruniu.

 

 • -

 

Podpisanie umowy na przebudowę drogi gminnej Adamki-Zbójenko

 

Podpisanie umowy na przebudowę drogi gminnej Adamki-Zbójenko

 

W dniu 7 sierpnia pomiędzy Gminą Zbójno a Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o. z Lipna podpisana została umowa na przebudowę drogi gminnej nr 110522C Adamki-Zbójenko. Zakres robót obejmuje: mechaniczne ścięcie poboczy, wbudowanie warstwy odcinającej i podbudowy zasadniczej na konstrukcji zjazdów i skrzyżowań, oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej oraz skropienie jej emulsją asfaltową, ułożenie warstwy profilowej z betonu asfaltowego, jednokrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi, wykonanie umocnionych poboczy z destruktu betonowego. Droga o długości prawie 2 km zostanie przebudowana do 15 września. Koszt robót wyniesie 358 tys. zł.

 

 • -
 • -

 

Otwarcie „Zbójnickiego Zakątka”

 

Otwarcie „Zbójnickiego Zakątka”

 

W dniu 30.07.2017 r. mieliśmy okazję uczestniczyć w oficjalnym otwarciu nowego miejsca wypoczynku i rekreacji w Zbójnie. Wokół zbiornika wodnego usytuowane zostały ścieżki i ławki, a na ogrodzonym terenie skorzystać można z siłowni i placu zabaw. Amatorzy spędzania czasu przy ognisku znajdą coś dla siebie, ponieważ w ogólnodostępnym dla mieszkańców miejscu stworzone zostało tam miejsce na biesiady.
Z uwagi na dość duże rozmiary terenu i stan w jakim się on znajdował prace trwały prawie dwa lata. Jednak efekt przeszedł nasze oczekiwania. W chwili obecnej przebywając nad wodą można nie tylko wypocząć, ale również nacieszyć oko piękną roślinnością. Środki finansowe na realizację tej inwestycji pochodziły w części z funduszu sołeckiego, ale także z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Pogoda podczas uroczystości zdecydowanie dopisała, dzięki czemu mogliśmy na niej gościć wielu mieszkańców naszej gminy i nie tylko. Wśród nich byli również Pan Starosta Andrzej Okruciński, Pan Wicestarosta Franciszek Gutowski, Pan Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Pankiewicz oraz Radni – Pani Alicja Dolecka, Pani Grażyna Stachowska i Pan Lech Dąbrowski. Zanim nastąpiło oficjalne przecięcie wstęgi głos zabrała Pani Wójt Katarzyna Kukielska, Pan Lech Dąbrowski oraz Pan Andrzej Okruciński. Teren został poświęcony przez proboszcza parafii Ruże ks. Henryka Zagórowicza.
Goście mogli korzystać z bezpłatnego poczęstunku przygotowanego przez Panie ze spółdzielni socjalnej „Zbójeński Kredens”. Dzieci z kolei czynnie uczestniczyły w animacjach przygotowanych również przez Panie ze spółdzielni. Każdy kto miał już pomalowaną buzię mógł nieodpłatnie pozjeżdżać i poskakać na udostępnionych dmuchańcach. Czas umilał swoją grą na akordeonie Pan Jerzy Worek.
Podczas imprezy rozstrzygnięty został również konkurs ogłoszony przez Wójta Gminy na najciekawszą nazwę terenu. Otrzymaliśmy zgłoszenia od siedmiu osób. Zwycięska okazała się nazwa „Zbójnicki Zakątek” wymyślona przez Pana Wojciecha Piątkowskiego. Wszystkim dziękujemy za tak liczne propozycje.

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

 

Nowy plac zabaw w Wojnowie

 

Nowy plac zabaw w Wojnowie

 

W Wojnowie zakończono montaż  placu zabaw który jest złożony z  4 elementów tj. zestawu zabawowego,  huśtawki podwójnej drewnianej, huśtawki wagowej oraz piaskownicy. Plac zostały dostarczony i zamontowany przez firmę Magic Garden z Pakości. Teren ogrodzono, ustawiono na nim ławki i kosz na śmieci. Zachęcamy wszystkie dzieci do aktywnego korzystania z przedmiotowego placu

 

 

 • -
 • -

 

Uroczyste otwarcie i poświęcenie drogi gminnej Ciechanówek – Działyń.

 

Uroczyste otwarcie i poświęcenie drogi gminnej Ciechanówek – Działyń.

 

 

W dniu 18. lipca b.r. odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanego odcinka drogi gminnej Ciechanówek – Działyń.

W przecięciu wstęgi brali udział wójt gminy Zbójno Katarzyna Kukielska, przewodniczący rady gminy Mieczysław Pankiewicz, radni sołęctwa Działyń pan Jacek Iglewski oraz Wojciech Lisiński, proboszcz parafii pw. św. Trójcy w Działyniu ks.Tomasz Muraszewski, inspektor nadzoru Antoni Błaszczyński, przedstawiciel wykonawcy Stanisław Detmer, mieszkańcy.  Poświęcenia drogi dokonał Proboszcz parafii pw. św. Trójcy w Działyniu ks,. Tomasz Muraszewski .
 
Droga ta została przebudowana na odcinku o długości 2 222 m wraz z chodnikiem o długości 500 mb. Modernizacja obejmowała: mechaniczne ścięcie poboczy; korytowanie pod konstrukcję chodnika i zjazdów; wbudowanie warstwy odcinającej i podbudowy zasadniczej na konstrukcji zjazdów i chodnika; ustawienie krawężników i obrzeży na ławie betonowej z oporem; oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej oraz skropienie jej emulsją asfaltową; ułożenie warstwy profilowej z betonu asfaltowego; ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego; wykonanie umocnionych poboczy; oczyszczenie i odtworzenie przydrożnych rowów.  Koszt zadania wyniósł 693 636,16 zł. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Lipna.
 
Katarzyna Kukielska Wójt Gminy Zbójno korzystając z tak uroczystej okazji także podziękowała wszystkim, dzięki którym ta inwestycja została zrealizowana, m.in. przedstawicielowi wykonawcy, inspektorowi nadzoru, pracownikom Urzędu Gminy w Zbójnie, sołtysowi, radnym,  mieszkańcom wsi Działyń. Wyraziła jednocześnie nadzieję, że nowa droga otworzy przed sołectwem Działyń nowe perspektywy i przyczyni się do rozwoju tego miejsca, zwłaszcza że jest to ważny szlak komunikacyjny po miedzy gminą, a miastem Golub-Dobrzyń.
 
 
 
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

 

Podpisanie umowy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

 

Podpisanie umowy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

 

W dniu 6 lipca 2017 r. w Toruniu odbyło się uroczyste podpisanie umowy pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego reprezentowanym przez Pana Dariusza Kurzawę, a Gminą Zbójno reprezentowaną przez Panią Wójt – Katarzynę Kukielską o dofinansowanie projektu „Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków na terenie Gminy Zbójno”. Kwota dofinansowania wynosi 1 193 577 zł i została podzielona na 2 transze. Budowa przedmiotowych oczyszczalni ścieków w ilości 117 sztuk zaplanowana jest na lata 2017-2018 w następujących miejscowościach: Adamki, Ciepień, Działyń, Klonowo, Łukaszewo, Obory, Podolina, Rembiocha, Rudusk, Ruże, Sitno, Wielgie, Wojnowo, Zbójenko, Zbójno i Zosin.
Dofinansowanie na przedmiotowy cel pochodzi z krajowych środków publicznych i środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-20120, typ operacji „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawialną i w oszczędzanie energii”.

 

 • -
 • -

 

Podpisanie umowy na przebudowę dróg gminnych

 

Podpisanie umowy na przebudowę dróg gminnych

 

W dniu 30 czerwca w Urzędzie Gminy odbyło się podpisanie umowy na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej nr 110508C w miejscowości Sitno – etap II oraz przebudowie skrzyżowania drogi gminnej nr 110508C z drogą wojewódzką klasy G nr 554 relacji Orzechowo – Kikół, km 25+912 str. L.

Przebudowa drogi gminnej nr 110508C obejmuje mechaniczne ścięcie poboczy, korytowanie pod konstrukcję zjazdów, wbudowanie warstwy odcinającej i podbudowy zasadniczej na konstrukcji zjazdów, profilowanie istniejącej nawierzchni tłuczniowej, ułożenie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego, ułożenie warstw bitumicznych, wykonanie umocnionych poboczy z frezowin i na odcinku 484 mb i stanowi II przebudowy drogi gminnej. Z kolei przebudowa skrzyżowania obejmuje Korytowanie pod konstrukcję zjazdów wbudowanie warstwy odcinającej i podbudowy zasadniczej, ułożenie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego, ułożenie warstw bitumicznych, wykonanie umocnionych poboczy z frezowin, Wykonawcą przebudowy jest Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych Sp. z o.o. z Lipna. Całkowity koszt robót to 180 tys. zł.

Przebudowa drogi gminnej dofinansowana zostanie ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 46.948,00 zł.

 

 • -

 

Zagospodarowanie terenu nad zbiornikiem wodnym

 

Zagospodarowanie terenu nad zbiornikiem wodnym

 

Zakończyły się prace związane z zagospodarowaniem terenu przy zbiorniku wodnym w Zbójnie. Sadzawka została oczyszczona i zarybiona. Nasadzono drzewa i krzewy, na które Gmina uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wybudowano chodniki przy których ustawiono ławki i kosze. Przygotowano również miejsce przeznaczone do palenia ogniska. Dzieci i dorośli już od września zeszłego roku mogą korzystać z placu zabaw i siłowni zewnętrznej. Realizacja zadania sfinansowana została częściowo ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Zbójno. Zachęcamy Państwa do aktywnego korzystania z nowego miejsca rekreacji.

 • -
 • -

 

Odbiór drogi gminnej Ciechanówek - Działyń

 

Odbiór drogi gminnej Ciechanówek - Działyń

 

W dniu 20 czerwca br. odbył się techniczny odbiór zmodernizowanego odcinka drogi gminnej Ciechanówek – Działyń, na długości 2 222 m. Modernizacja obejmowała: mechaniczne ścięcie poboczy; korytowanie pod konstrukcję chodnika i zjazdów; wbudowanie warstwy odcinającej i podbudowy zasadniczej na konstrukcji zjazdów i chodnika; ustawienie krawężników i obrzeży na ławie betonowej z oporem; oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej oraz skropienie jej emulsją asfaltową; ułożenie warstwy profilowej z betonu asfaltowego; ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego; wykonanie umocnionych poboczy; oczyszczenie i odtworzenie przydrożnych rowów. Koszt zadania wyniósł 693 636,16 zł. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Lipna. W odbiorze uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Gminy Zbójno odpowiedzialni  za inwestycję oraz Sekretarz Gminy Zbójno Jacek Foksiński, inspektor nadzoru oraz przedstawiciel wykonawcy.

 

 • -
 • -
 • -

 

Podpisanie umowy na rozbudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Ruże

 

Podpisanie umowy na rozbudowę świetlicy wiejskiej w  miejscowości Ruże

 

W dniu 12 czerwca br. w Urzędzie Gminy Zbójno nastąpiło podpisanie umowy pomiędzy Wójtem Gminy Zbójno - Katarzyną Kukielską przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Małgorzaty Szewczykowskiej, a wyłonioną w przetargu firmą NIK-NAT Sp. z o.o. z Golubia –Dobrzynia reprezentowaną przez Pana Rafała Działdowskiego na „Rozbudowę istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ruże”.

Inwestycja będzie polegała m.in. na wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej fundamentów i dobudowie WC oraz kotłowni, wymianie drzwi wewnętrznych i podłóg w sali głównej, budowie instalacji: wodociągowej, kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania, wykonaniu izolacji termicznej dachu z wełny mineralnej, położeniu cienkowarstwowego tynku żywicznego, termomodernizacji budynku wraz z wykonaniem elewacji oraz budowie schodów zewnętrznych z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Całkowity koszt zadania to 295 070,19 zł. Planowany termin zakończenia prac to 18 sierpnia 2017 r. 

 

 • -

 

Znaki informacyjne

 

Znaki informacyjne

 

Na terenie sołectwa Ciepień w czerwcu stanęły znaki informacyjne z nazwą miejscowości i numerami nieruchomości, do których prowadzi dana droga. Znaki stanęły w najbardziej newralgicznych punktach istniejących dróg i mają za zadanie ułatwić dotarcie przyjeżdzającym do poszczególnych posesji. Wszystkie wybrane miejsca zostały ustalone w porozumieniu z sołtysem. O zakupie przedmiotowych znaków zdecydowali mieszkańcy sołectwa dzieląc pieniądze przypadające na ich miejscowość ze środków funduszu sołeckiego.

 • -
 • -

 

Nowa siłownia zewnętrzna w Oborach

 

Nowa siłownia zewnętrzna w Oborach

 

W Oborach zakończono montaż siłowni zewnętrznej, złożonej z 4 elementów tj. wioślarza, motyla, orbitreka i wyciskania siedząc. Urządzenia na przedmiotową siłownie zostały dostarczone i zamontowane przez firmę Magic Garden z Pakości. O jej budowie zdecydowali mieszkańcy dzieląc pieniądze przypadające na ich miejscowość ze środków funduszu sołeckiego.

 • -
 • -

 

Zakup nowego ciągnika na potrzeby gminy

 

Zakup nowego ciągnika na potrzeby gminy

 

W maju br. gmina Zbójno zakupiła fabrycznie nowy ciągnik marki FARMTRAC 675 DT KING z silnikiem czterocylindrowym o pojemności 4400 cm3, 75 KM. Ciągnik będzie niezwykle przydatny w kwestii bieżącego utrzymania dróg w gminie m.in. do ich równania czy koszenia traw na poboczach. Jago zakup oznacza duże ułatwienie a także oszczędności, które będą widoczne szczególnie w okresie zimowym przy odśnieżaniu dróg.

 

 • -

 

Podpisanie umowy na wykonacie lokali socjalnych

 

Podpisanie umowy na wykonacie lokali socjalnych

 

W dniu 23 maja br. w Urzędzie Gminy Zbójno nastąpiło podpisanie umowy pomiędzy Wójtem Gminy Zbójno - Katarzyną Kukielską przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Małgorzaty Szewczykowskiej, a wyłonionym w przetargu Zakładem Budowlano-Handlowym MIGBUD w Lipnie reprezentowanym przez Panią Barbarę Kanię oraz Pana Grzegorza Ziemińskiego na „Zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku o charakterze oświatowo-kulturalnym na budynek mieszkalny wielorodzinny w miejscowości Wielgie, gmina Zbójno”.

Inwestycja będzie polegała m.in. na izolacji ścian fundamentowych, wykonaniu pokrycia dachowego, wymianie drzwi zewnętrznych i wewnętrznych oraz stolarki okiennej, wykonaniu ścianek działowych i podłóg, wymianie instalacji elektrycznej, izolacji termicznej ścian zewnętrznych. Całkowity koszt zadania to 843 189,43 zł. Dofinansowanie w wysokości 45% na przedmiotową inwestycję Gmina uzyskała ze środków Funduszu Dopłat nadzorowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Planowany termin zakończenia prac to 29 września 2017 r. 

 

 • -
 • -

 

Podpisanie umowy na termomodernizację budynku Gimnazjum w Zbójnie

 

Podpisanie umowy na termomodernizację budynku Gimnazjum w Zbójnie.

 

W dniu 15 maja w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu odbyła się uroczyste podpisanie umowy pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Zbójno o dofinansowanie projektu ”Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w produkcji energii w Gminie Zbójno”, czyli projektu dotyczącego termomodernizacji budynku Gimnazjum w Zbójnie. Kwota dofinansowania wynosi 492 061,16 zł.

Rozstrzygnięcie przetargu na wyłonienie wykonawcy prac przewidziane jest na 29 maja, natomiast zakończenie prac budowlanych zaplanowane zostało do końca sierpnia, tak żeby po zakończeniu wakacji młodzież i nauczyciele mogli wrócić do odnowionego budynku.

 

 • -

 

Przebudowa drogi gminnej Ciechanówek – Działyń

 

Przebudowa drogi gminnej Ciechanówek – Działyń

 

Trwa przebudowa drogi gminnej Ciechanówek – Działyń w istniejącym pasie drogowym. Droga zostanie przebudowana na odcinku 2,222 km. W terenie zabudowanym ułożony zostanie chodnik o powierzchni 750 m3 wraz ze zjazdami. Całkowity koszt zadania to 693 636,16 zł. Planowany termin zakończenia prac to 30 czerwca 2017 r.

 

 • -
 • -

 

Podpisanie umowy na przebudowę drogi gminnej Ciechanówek - Działyń nr 110510C

 

Podpisanie umowy na przebudowę drogi gminnej Ciechanówek - Działyń nr 110510C

 

            W dniu 31 marca br. w Urzędzie Gminy Zbójno nastąpiło podpisanie umowy pomiędzy Wójtem Gminy Zbójno - Katarzyną Kukielską przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Małgorzaty Szewczykowskiej, a wyłonionym w przetargu Przedsiębiorstwem Robót Drogowych, Spółka z o.o. z siedzibą w Lipnie reprezentowanym przez Pana Andrzeja Kurdę na „Przebudowę drogi gminnej Ciechanówek - Działyń nr 110510C”. Inwestycja będzie polegała m.in. na frezowaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej, mechanicznym ścięciu poboczy, wbudowaniu warstwy odcinającej i podbudowy zasadniczej na konstrukcji zjazdów i chodnika, ułożeniu warstwy profilowej i ścieralnej z betonu asfaltowego, wykonaniu umocnionych poboczy oraz ułożeniu nawierzchni chodnika i zjazdów z kostki brukowej betonowej. Całkowity koszt zadania to 693 636,16 zł.

       Przebudowa drogi przysłuży się nie tylko do poprawy warunków ruchu, ale przede wszystkim do wzrostu bezpieczeństwa użytkowników. Planowany termin zakończenia prac to 30 czerwca 2017 r. 

 

 • -
 • -

 

Otwarcie nowo wyremontowanych pomieszczeń bibliotecznych

 

Otwarcie nowo wyremontowanych pomieszczeń bibliotecznych

 

W dniu 16 stycznia 2017 roku w Gminna Biblioteka Publiczna w Zbójnie odbyło się uroczyste otwarcie nowo wyremontowanych pomieszczeń bibliotecznych. Remont zrealizowano w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2. Infrastruktura Bibliotek 2016-2020. Z projektu otrzymaliśmy 50 791,00 zł, natomiast Rada Gminy Zbójno przeznaczyła wkład własny w kwocie 16 932,00 zł. W uroczystości udział wzięli: Wójt Gminy – Pani Katarzyna Kukielska, Sekretarz Gminy – Pan Jacek Foksiński, Przewodniczący Rady Gminy – Pan Mieczysław Pankiewicz, Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. ks. F. K. Malinowskiego w Golubiu-Dobrzyniu - Pani Barbara Wasiluk, Instruktor powiatowy -  Pani  Ewa Kaźmierkiewicz, Radna - Pani Grażyna Stachowska, Sołtys Zbójna – Pan Michał Zglenicki oraz czytelniczki Zbójna.

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Świetlica wiejska w Działyniu

 

Świetlica wiejska w Działyniu


Uprzejmie informujemy, że na terenie miejscowości Działyń działa Ogólnodostępna Świetlica Wiejska! Ogólnodostępna, znaczy dla Nas tyle, że korzystać mogą z niej Wszyscy mieszkańcy Naszej Gminy, do czego serdecznie zachęcamy, po uprzednim zapoznaniu się z regulaminem, który dostępny jest w owym budynku. Atrakcje jakie czekają na Was, to przede wszystkim  cymbergaj – gra, która daje wiele radości i zabawy. Zadbaliśmy także o Waszą aktywność fizyczną, która może poprawić nie tylko samopoczucie, ale także kondycję przy pomocy tenisa stołowego. Znajdziecie tu jeszcze wiele innych wspaniałych niespodzianek, m.in. bilard, dzięki, którym będziecie mogli się zrelaksować i mieć chwilę tylko dla siebie. Ogólnodostępna Świetlica Wiejska czynna będzie według Waszych potrzeb.

 

 • -
 • -

 

Zakończyła się przebudowa drogi powiatowej Ruże – Łukaszewo

 

Zakończyła się przebudowa drogi powiatowej Ruże – Łukaszewo

 

W dniu 14 listopada br. miał miejsce odbiór końcowy zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2135C Ruże – Łukaszewo w km 0+000 do 4+391 wraz z przebudową mostu JNI01016500 w miejscowości Ruże”. Podczas odbioru obecni byli przedstawiciele Wykonawcy, Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu oraz Gminy Zbójno - Pani Wójt Gminy Katarzyna Kukielska, Sekretarz Gminy Jacek Foksiński oraz Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Pankiewicz,

W ramach przebudowy zostały wykonane roboty drogowe polegające na:

 • wzmocnieniu konstrukcji jezdni poprzez ułożenie dodatkowych warstw bitumicznych,
 • budowie poboczy,
 • budowie chodników,
 • przebudowie zjazdów,
 • oczyszczeniu z namułu rowów i przepustów pod drogą,
 • wykonaniu oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń BRD,
 • budowie oświetlenia ulicznego.

Ponadto inwestycja obejmowała również przebudowę mostu nr JNI01016500 w ciągu drogi powiatowej nr 2135C Ruże – Łukaszewo w miejscowości Ruże.

Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A. z Torunia.

Całkowity koszt inwestycji to 1 166 977,40 zł. Zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych Powiatu oraz rezerwy subwencji ogólnej z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w wysokości 50 % kosztów.

 

 • -
 • -
 • -
 • -

 

Uroczyste otwarcie dróg gminnych w Podolinie i Sitnie

 

Uroczyste otwarcie dróg gminnych w Podolinie i Sitnie

 

We wrześniu br. zakończono przebudowę drogi gminnej w miejscowości Sitno. Długość remontowanej drogi wynosi 990 m, a szerokość od 4 m do 5 m. Dodatkowo wykonano zjazdy do gospodarstw domowych oraz utwardzone pobocza. Powyższa droga usprawni dojazd ze Sitna do miejscowości Macikowo w Gminie Golub-Dobrzyń. Przebudowa obejmowała wykonanie warstwy odsączającej, podbudowy z gruzu betonowego, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego oraz  warstwy ścieralnej, utwardzonych poboczy oraz zjazdów. Powyższe roboty budowlane zostały wykonane w sierpniu 2016 roku. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 300 952,24 zł, z czego 63,63% będzie pochodziło z dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na Lata 2014-2020.

Na początku sierpnia 2016 roku zakończono przebudowę drogi gminnej nr 110501C w miejscowości Podolina. Przebudowywana droga ma długość 950 m i szerokość 4 m. Dodatkowo w ramach przebudowy wykonano pobocza oraz zjazdy do gospodarstw. Remont obejmował wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego. Wartość zadania inwestycyjnego wyniosła 206 243,99 zł. Roboty budowlane zostały wykonane w lipcu 2016 roku. Inwestycja została dofinansowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

W dniu 13.10.2016r. odbyło się  uroczyste otwarcie i poświęcenie dróg gminnych. Uczestniczyli w nim władze gminy, radni gminy Zbójno, sołtysi, wykonawca, oraz mieszkańcy. Zebranych powitał Wójt Gminy Zbójno Pani  Katarzyna Kukielska. Następnie proboszcz parafii Ciepień ks. Sławomir Bącela oraz proboszcz parafii Działyń ks. Tomasz Muraszewski dokonali poświęcenia dróg.
Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Wójt Gminy Zbójno Katarzyna Kukielska, Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Pankiewicz, Radny Gminy Zbójno Grzegorz Maślewski, Sołtys Sołectwa Podolina Andrzej Matyjasik, Sołtys Sołectwa Sitno Magdalena Dylewska oraz Prezes Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Lipnie Pan Andrzej Kurda.

 

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Uroczyste otwarcie nowo przebudowanej drogi gminnej

 

Uroczyste otwarcie nowo przebudowanej drogi gminnej

 

W dniu 4 grudnia 2015 roku w miejscowości Zbójno odbyło się uroczyste otwarcie nowo przebudowanej drogi gminnej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. W uroczystości udział wzięła Pani Wójt Gminy Zbójno Katarzyna Kukielska wraz z pracownikami Urzędu Gminy Zbójno, Członek Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Pani Danuta Brzoskowska, Przewodniczący Rady Gminy Zbójno Pan Mieczysław Pankiewicz, Radni Gminy Zbójno w osobach Pana Lecha Dąbrowskiego, Pani Grażyny Stachowskiej, oraz Pani Alicji Doleckiej, Sołtys Sołectwa Zbójno Pan Michał Zglenicki, Proboszcz Parafii pw. Św. Piotra i Pawła w Rużu ks. Henryk Zagórowicz, przedstawiciele wykonawców inwestycji PRD Lipno, przedstawiciele lokalnych przedsiębiorstw, inspektorzy nadzorujący inwestycję oraz mieszkańcy Gminy Zbójno.

Uroczyste otwarcie nowej drogi rozpoczęło przemówienie Wójta Gminy Zbójno Pani Katarzyny Kukielskiej, która powitała wszystkich zebranych gości oraz podziękowała za wkład wniesiony w realizację inwestycji. Następnie nowo wybudowana droga została poświęcona przez proboszcza Parafii pw. Św. Piotra i Pawła w Rużu ks. Henryka Zagórowicza. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonała Pani Wójt Gminy Zbójno oraz przedstawiciele wykonawcy Pan Stanisław Detmer i Andrzej Kurda.

Wartość całego zadania inwestycyjnego wyniosła 938 229,44 zł, z czego Gmina Zbójno pozyskała dofinansowanie w wysokości 469 114,72 zł od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Całkowita długość przebudowanej drogi wynosi 573 m.   

  

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

 

Nowa droga w miejscowości Adamki

 

Nowa droga w miejscowości Adamki

 

Do końca września powstanie nowa droga w miejscowości Adamki. W dniu 19 lipca br. został rozstrzygnięty przetarg na zadanie pn. “ przebudowa drogi gminnej nr 110522C Adamki-Zbójenko.” Zakres robót budowlanych obejmuje m.in. mechaniczne ścięcie poboczy, oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych, skropienie asfaltem nawierzchni drogowych, warstwa profilowa 5 cm, powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i gryzem bazaltowym, wykonanie zjazdów i skrzyżowań emulsją asfaltową. Nowa droga zostanie przebudowana na długości aż 1780 metrów. Jest w bardzo złym stanie technicznym i wymaga pilnej modernizacji. Inwestycja jest bardzo oczekiwana przez mieszkańców. Wykonawcą jest firma PRD Lipno, która zrealizuje inwestycję za kwotę 357.561,00 zł.

 

 • -

 

Uroczyste otwarcie drogi powiatowej nr 2136C Zbójno-Chrostkowo-Blinno

 

Uroczyste otwarcie drogi powiatowej nr 2136C Zbójno-Chrostkowo-Blinno

 

W dniu 13 marca br. odbyło się uroczyste otwarcie drogi powiatowej nr 2136C Zbójno-Chrostkowo-Blinno, zmodernizowanej na odcinku 2811 mb. Podczas odbioru obecni byli przedstawiciele Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego – Starosta Andrzej Okruciński, Wicestarosta Franciszek Gutowski, Członkowie Zarządu Powiatu Jacek Foksiński i Danuta Brzoskowska, Gminy Zbójno – Wójt Katarzyna Kukielska, Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Pankiewicz, Radni Gminy Alicja Dolecka i Grażyna Stachowska oraz przedstawiciele wykonawcy. Przebudowana droga zyskała nową nawierzchnię, utwardzone zostały pobocza, wykonano zjazdy do posesji oraz cztery perony autobusowe.Modernizacja drogi była możliwa, między innymi, dzięki przekazaniu przez Gminę Zbójno dofinansowania w kwocie 200 tys. zł na rzecz Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

 

Dofinansowanie inwestycji

 

Dofinansowanie inwestycji

 

W dniu 23 grudnia 2016 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął decyzję w sprawie przyjęcia do dofinansowania projektów złożonych w ramach konkursu dotyczącego modernizacji energetycznej budynków publicznych – w ramach polityki terytorialnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wśród 34 projektów na miejscu 9 znalazł się projekt przygotowany przez Gminę Zbójno mający na celu zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej oraz zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w produkcji energii w Gminie Zbójno.

W ramach projektu zaplanowane jest m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana okien, modernizacja systemu grzewczego, montaż instalacji fotowoltaicznych. Rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowane zostało na kwiecień 2017 r., natomiast zakończenie na wrzesień 2017 r.

Z kolei 29 grudnia 2016 r. na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego ukazał się komunikat zawierający wykaz wniosków o udzielenie ze środków Funduszu Dopłat finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych i mieszkań chronionych. Wśród 122 wnioskodawców znalazła się również Gmina Zbójno z wnioskiem o dofinansowanie zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku o charakterze oświatowo – kulturalnym na budynek mieszkalny wielorodzinny w miejscowości Wielgie, gmina Zbójno. Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji inwestycji to kwiecień 2017 r. Dofinansowanie BGK wyniesie 45% kosztów.

Jak już pisaliśmy wcześniej w ramach operacji powstanie 9 lokali socjalnych o powierzchni od 36,75 m2 do 46,38 m2. Każde mieszkanie, zgodnie z wymogami przepisów prawa, wyposażone będzie w łazienkę z kabiną natryskową, umywalką i miską ustępową, zlewozmywak i kuchenkę gazową w kuchni.

 

 • -

 

Znaki informacyjne

 

Znaki informacyjne

 

Na terenie sołectwa Zbójenko w listopadzie stanęły znaki informacyjne z nazwą miejscowości i numerami nieruchomości, do których prowadzi dana droga. Znaki stanęły w najbardziej newralgicznych punktach istniejących dróg i mają za zadanie ułatwić dotarcie przyjeżdzającym do poszczególnych posesji położonych na terenach  wiejskich  m.in. inspekcje, straż, pogotowie czy kurierzy. Wszystkie wybrane miejsca zostały ustalone w porozumieniu z sołtysem. W przyszłym roku planowane jest dalsze znakowanie terenów gminnych tak by już z głównych ciągów komunikacyjnych widoczny i jasny był dojazd do posesji położonych z dala  od drogi.

 

 • -
 • -

 

Nowe punkty oświetleniowe w Gminie Zbójno

 

Nowe punkty oświetleniowe w Gminie Zbójno

 

W listopadzie zakończona została realizacja zadania mającego na celu podniesienie standardu oświetlenia na terenie Gminy Zbójno, czyli rozbudowa istniejącego ciągu oświetleniowego.

Nowe punkty oświetleniowe, łącznie 9 szt., powstały w Oborach na osiedlu domków jednorodzinnych przed klasztorem (2 sztuki), Działyniu za szkołą przy drodze gminnej na Nowogród (2 szt.) , Sitnie przy drodze powiatowej nad jeziorem (3 sztuki) i Zbójnie na terenie zbiornika wodnego, placu zabaw i siłowni (2 szt.).  Montaż nowych lamp w miejscach zamieszkałych ma na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców podróżujących po zmierzchu.

 

 • -
 • -
 • -
 • -

 

Budowa chodnika w Działyniu

 

Budowa chodnika w Działyniu

 

Zakończyła się inwestycja wspólna Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego i Gminy Zbójno polegająca na budowie 421 mb chodnika w ciągu drogi powiatowej relacji Świętosław – Działyń. Koszt całkowity inwestycji wyniósł 66 000 zł, z czego 50% w formie dotacji przekazała Gmina Zbójno.

Budowa chodnika prowadzącego z centrum wsi do cmentarza parafialnego zdecydowanie poprawiła bezpieczeństwo mieszkańców a także estetykę wsi.

 

 • -
 • -

 

Prace wykończeniowe strażnicy OSP

 
 
Prace wykończeniowe strażnicy OSP 
 
 
Powstał nowy budynek strażnicy OSP. Strażacy ochotnicy ze Zbójna otrzymali do dyspozycji garaż dla 2 samochodów strażackich oraz dwa pomieszczenia socjalne z łazienką. Szczególnie dziękujemy druhom: Tomaszowi Wiśniewskiemu oraz Grzegorzowi Duszyńskiemu za społeczną pomoc przy malowaniu tych pomieszczeń. W pomieszczeniach jest też ogrzewanie. Całkowity koszt remontu: 65.000 zł.
 

 

 • -
 • -

 

Nowe miejsce rekreacji w Zbójnie

 

Nowe miejsce rekreacji w Zbójnie

 

Od września dzieci, młodzież i dorośli mogą korzystać z placu zabaw i siłowni zewnętrznej, które zamontowane zostały nad zbiornikiem wodnym w Zbójnie. Aby rodzice, którzy przychodzą z dziećmi na plac zabaw mogli w tym czasie trochę poćwiczyć miejsce do zabawy dla dzieci powstało tuż obok siłowni dla młodzieży i dorosłych. Teren jest ogrodzony, przez co nie mają do niego dostępu zwierzęta. Zachęcamy Państwa do aktywnego korzystania z nowego miejsca rekreacji.

 

 • -

Zakończono przebudowę drogi gminnej w miejscowości Podolina

 

Zakończono przebudowę drogi gminnej w miejscowości Podolina

 

W dniu 4 sierpnia 2016 roku zakończono przebudowę drogi gminnej w miejscowości Podolina. Przebudowa ww. drogi obejmowała wykonanie nawierzchni bitumicznej wraz z uzupełnieniem brakującej podbudowy oraz wykonanie zjazdów do zabudowań. Długość przebudowanego odcinka drogi wyniosła 0,95 km. Inwestycja została wykonana przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Lipnie. Koszt całkowity zadania wyniósł 189 558,99 zł. Realizacja inwestycji został dofinansowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 71 250,00 zł.

 

 • -
 • -

 

Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Zbójnie

 

Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Zbójnie

 

Trwają właśnie prace związane z zagospodarowaniem terenu przy zbiorniku wodnym w Zbójnie. Sadzawka została już oczyszczona, w trakcie budowy są chodniki przy których staną ławki. Sadzone są również drzewka i krzewy, na które pozyskana została dotacja w wysokości 16.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Do końca lipca powstanie również plac zabaw i siłownia zewnętrzna. Realizacja zadania finansowana jest w dużej mierze ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Zbójno na 2016 rok. Ma ona na celu stworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców sołectwa.

 

 • -

 

Przebudowa drogi w Podolinie

 

Przebudowa drogi w Podolinie

 

Ruszyły roboty przy przebudowie drogi gminnej w Podolinie. Wykonane zostały już wszystkie roboty ziemne, uzupełniono też dziury. Do końca lipca ułożona zostanie warstwa wyrównawcza i ścieralna oraz wykonane zostaną pobocza z destruktu bitumicznego. Na realizację inwestycji Gmina otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

 

 • -
 • -

 

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rembiocha

 

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rembiocha

 

Zakończyła się inwestycja polegająca na przebudowie drogi gminnej nr 110506C w miejscowości Rembiocha. Prace trwały od początku maja. W ramach robót wartych 65 000 zł wykonana została warstwa profilowa z masy mineralno-bitumicznej, nakładka z masy mineralno-bitumicznej, zjazdy z destruktu oraz chodnik na długości 190 mb. Prace zostały wykonane przez Zakład Handlowo Budowlany „AGA” z Torunia.

 

 • -
 • -

Otrzymaliśmy dofinansowanie na drogi asfaltowe

 

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podolina w Gminie Zbójno z FOGR

 

W dniu 11 maja 2016 roku w Gminie Zbójno nastąpiło otwarcie ofert złożonych na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Podolina. Na powyższy przetarg wpłynęło łącznie 5 ofert. W najbliższym czasie nastąpi podpisanie umowy z wykonawcą. Zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podolina gm. Zbójno” zostanie zrealizowane do 30 lipca 2016 roku. Planowana wartość inwestycji to ok. 600 tys. zł, z czego Gmina Zbójno pozyska dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (FOGR). Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych przyznaje samorządom pieniądze, które można wykorzystać na realizację różnych przedsięwzięć, które poprawiają warunki pracy rolników. Co roku jednak najwięcej pieniędzy pochłania i największym zainteresowaniem gmin cieszy się budowa i modernizacja dróg. Funduszem Ochrony Gruntów Rolnych dysponuje Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Planowany do przebudowy odcinek drogi ma długość 950 m i szerokość 4 m. Przebudowa będzie obejmować wykonanie nawierzchni bitumicznej dwuwarstwowej o grubości min. 6 cm na istniejącej nawierzchni asfaltowej. Ponadto przebudowa będzie obejmować odnowienie rowów odwadniających i poboczy.

 

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sitno, Gmina Zbójno w ramach PROW na Lata 2014-2020

 

W dniu 11 maja 2016 roku Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 110508C w miejscowości Sitno, gm. Zbójno”. Powyższa inwestycja będzie dofinansowana przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego z środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na Lata 2014-2020. Przebudowa będzie obejmować ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej w istniejącym pasie drogowym w miejscowości Sitno. Długość przebudowywanej drogi wynosi 990 m, a szerokość 4-5 m. Wartość niniejszego zadania inwestycyjnego wynosi 732 601,78 zł, a dofinansowanie z PROW wynosi 466 154,00 zł. Przebudowa drogi gminnej w Sitnie poprawi warunki życia mieszkańców Sitna oraz usprawni funkcjonowanie zakładów zlokalizowanych przy powyższej drodze. W dniu 13 maja 2016 roku nastąpiło otwarcie ofert złożonych na przetarg na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Sitno, Gmina Zbójno. W sumie na powyższy przetarg wpłynęły 4 oferty.

 

 • -

Nowe place zabaw w Gminie Zbójno

 

Nowe place zabaw w Gminie Zbójno

 

W Oborach i Rembiosze zakończony został już montaż placów zabaw, złożonych z 5 elementów najczęściej spotykanych na tego typu obiektach. Place zostały dostarczone i zamontowane przez firmę Magic Garden z Pakości. O budowie placu zabaw w Rembiosze zdecydowali mieszkańcy dzieląc pieniądze przypadające na ich miejscowość ze środków funduszu sołeckiego. Z kolei plac zabaw w Oborach w całości został sfinansowany z budżetu Gminy.

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Modernizacja drogi wojewódzkiej Zbójno – Ostrowite Rypińskie

 

Modernizacja drogi wojewódzkiej Zbójno – Ostrowite Rypińskie

 

W dniu 11.04 br. w Urzędzie Gminy Zbójno odbyło się spotkanie z Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Panem Mirosławem Kielnikiem. W spotkaniu ze strony Urzędu uczestniczyli Wójt Gminy Pani Katarzyna Kukielska oraz Sekretarz Gminy Pan Jacek Foksiński. Celem spotkania było omówienie zasad współpracy Województwa i Gminy przy modernizacji drogi wojewódzkiej Zbójno – Ostrowite Rypińskie, przebiegającej przez Zbójno. Pan Dyrektor poinformował, że najprawdopodobnie do końca czerwca br. uda się uzyskać pozwolenie budowlane na modernizację ww. drogi. Inwestycja będzie realizowana w kilku etapach, maksymalnie przez okres 3 lat. Warunkiem jej rozpoczęcia jest zadeklarowanie udział finansowego ze strony Gminy Zbójno. Na chwilę obecną nie są jeszcze ostatecznie ustalone zasady współfinansowania tej inwestycji przez Gminę Zbójno, tj. w szczególności jej wysokość.

 


Adaptacja starego „magla” w Działyniu na potrzeby mieszkańców

 

Adaptacja starego „magla” w Działyniu na potrzeby mieszkańców

 

W Działyniu trwają prace związane z zaadaptowaniem pomieszczeń po działającym kiedyś w tym miejscu maglu na potrzeby świetlicy wiejskiej.

Zakres prac obejmuje:

1. Zmiana pokrycia dachowego na blachę

2. Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem

3. Wykonanie tynku na elewacji zewnętrznej budynku

4. Nakładanie gładzi szpachlowej na ściany

5. Malowanie ścian

6. Układanie glazury na posadzce oraz płytek na ścianach

7. Montaż ściennych grzejników elektrycznych konwektorowych

 

 • -
 • -

Remont garaży dla OSP w Zbójnie

 

Remont garaży dla OSP w Zbójnie
 

W Zbójnie trwają prace związane z remontem garaży użytkowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną. OSP ze Zbójna działa w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, dysponując nowoczesnym pojazdem typu „średniego”. Pojazd ten do tej pory jest garażowany w nieodpowiednich warunkach, w wilgotnym pomieszczeniu bez ogrzewania. Sytuacja ta powodowała, że w okresie zimowym zdarzały się problemy z uruchomieniem pojazdu. Jest on bowiem "nafaszerowany" elektroniką. Postanowiliśmy więc wyremontować garaże i jednocześnie wygospodarować pomieszczenia socjalne z prawdziwego zdarzenia dla ochotników.

Zakres prac obejmuje:

1. Zmiana pokrycia dachowego z azbestu na blachę (azbest zostanie odebrany przez firmę posiadającą odpowiednie zezwolenie)

2. Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem

3. Wykonanie tynku na elewacji zewnętrznej budynku

3. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

4. Nakładanie gładzi szpachlowej na ściany

5. Malowanie ścian

6. Układanie glazury na posadzce oraz płytek na ścianach

7. Montaż ściennych grzejników elektrycznych konwektorowych.

 

 • -
 • -
 • -
 • -

Równiarka dróg w Gminie Zbójno

 

Równiarka dróg w Gminie Zbójno

 

Urząd Gminy Zbójno zakupił równiarkę dróg gruntowych. Urządzenie jest przystosowane do pracy z ciągnikami wszystkich klas. Równiarka umożliwi efektywne, ekonomiczne i wysoce jakościowe dokonywanie napraw stabilizowanych dróg, oczyszczanie poboczy, przywracanie jezdniom właściwego profilu oraz w okresie zimowym odśnieżanie dróg polnych i gminnych na terenie naszej gminy. Równiarkę zakupiono ze środków własnych za kwotę 15.570 zł. Informujemy, że wszelkie naprawy dróg na terenie Gminy Zbójno należy zgłaszać w Urzędzie Gminy Zbójno , pokój nr  23, u Pana Tomasza Smolińskiego, tel. 54 280 1921 wew.34.

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Tablice interaktywne dla trzech szkół z Gminy Zbójno

 

 

Tablice interaktywne dla Zespół Szkół w Działyniu, Szkoła Podstawowa w Klonowie

oraz Zespół Szkół w Zbójnie

Na początku listopada w 3 szkołach z terenu Gminy Zbójno zostały zamontowane nowoczesne zestawy tablic interaktywnych wraz z osprzętem. Szkoły wyposażone w tablice interaktywne to Zespół Szkół w Działyniu, Szkoła Podstawowa w Klonowie oraz Zespół Szkół w Zbójnie. Każda z wymienionych szkół została wyposażona w 3 zestawy tablic interaktywnych. Tablice interaktywne zostały zakupione w ramach projektu pn.: „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”, który jest wspólnie realizowany przez Gminę Zbójno i Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Projekt został dofinansowany w 75% z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Tablice interaktywne są wykorzystywane do nauki dzieci i młodzieży w szkołach oraz mają ogromne możliwości multimedialne.

 

 • -
 • -
 • -

Zakończenie budowy mikroinstalacji fotowoltaicznych

 

Zakończenie budowy mikroinstalacji fotowoltaicznych

 

W Gminie Zbójno zakończono budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych oraz na budynkach użyteczności publicznej. Mikroinstalacje fotowoltaiczne o mocy od 3 KWp do 5 KWp zostały zamontowane na 21 budynkach mieszkalnych, natomiast 2 mikroinstalacje o mocy 10 KWp każda zostały zamontowane na budynkach Publicznego Gimnazjum w Zbójnie oraz Zespołu Szkół w Zbójnie. Mikroinstalacja fotowoltaiczna służy do produkcji energii elektrycznej i pozwala średnio na zaoszczędzenie do 50% wydatków związanych z energią. Całe zadanie zostało dofinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na Lata 2007-2013. Wysokość dofinansowania wyniosła 90% kosztów netto i wynosiło 511 638,00 zł. Gmina Zbójno była jedną z sześciu gmin z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, które otrzymały dofinansowanie na budowę mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii.

 

 

 • -
 • -

Zakończyła się realizacja zadania „Rekultywacja składowiska odpadów" w miejscowości Rembiocha

 

Zakończyła się realizacja zadania p. n. „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Rembiocha, gmina Zbójno”

 

Zakończyła się realizacja zadania p. n. „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Rembiocha, gmina Zbójno”, realizowanego w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu, w ramach projektu „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w województwie kujawsko – pomorskim na cele przyrodnicze”, współfinansowanego przez Unię Europejską . Wykonawcą robót w Gminie Zbójno było Przedsiębiorstwo Ekologiczne BUDEKO  P. Joanny Przybyłowskiej z siedzibą w m. Dopiewo. Wartość zadania wyniosła 228.165,00 zł brutto i obejmowała: roboty rozbiórkowe, uformowanie wierzchniej warstwy odpadów, wykonanie warstwy urodzajnej, wykonanie ścieżki edukacyjnej, montaż 2 szt. ławek parkowych, montaż 2 szt. koszy blaszanych, wykonanie i montaż tablic: ze ścieżką edukacyjną, informacyjnej oraz pamiątkowej. Przedsięwzięcie objęło teren o powierzchni 0,48 ha.

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Rozpoczęto prace związane z przebudową drogi gminnej

 

Rozpoczęto prace związane z przebudową drogi gminnej

 

Rozpoczęto prace związane z przebudową drogi gminnej w granicach pasa drogowego wraz z oświetleniem ulicznym, stanowiącej połączenie dróg wojewódzkich nr 554 i 556 na działce nr 37 we wsi Zbójno” w ramach Narodowego Programu Odbudowy Dróg Lokalnych.

 Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Lipnie.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Przebudowa drogi gminnej Ruże - Giżynek, gm. Zbójno

 

Przebudowa drogi gminnej Ruże - Giżynek, gm. Zbójno

 

W dniu 14 października 2015  r. dokonano odbioru robót inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Ruże - Giżynek, gm. Zbójno” realizowanej wspólnie z Urzędem Marszałkowskim w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości uzyskanej przez gminę dotacji 49 tys. zł.

Wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedziba w  Lipnie, ul. Wojska Polskiego 8 zadanie wykonało zgodnie z umową o wartości 198.845,27 zł.

 

 • -

Książki naszych marzeń

 

„KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ”

 

26 maja 2015 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę o realizacji w roku szkolnym 2015/2016  Rządowego programu „Książki naszych marzeń”. Umożliwi on zakup książek do bibliotek szkół podstawowych w celu promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijania ich kompetencji i zainteresowań. Książki te, nie mogą być podręcznikami, a ich wybór będzie konsultowany z uczniami. Nasza gmina otrzymała na to przedsięwzięcie wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w wysokości 4.900,00 zł. Całkowity koszt realizacji zadania to 6.125,00 zł.

 

 • -

Podpisana umowa na przebudowę drogi gminnej

 

Podpisana umowa na przebudowę drogi gminnej

 

W dniu 29.09.2015 r. w Zbójnie została podpisana umowa na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej w granicach pasa drogowego wraz z oświetleniem ulicznym, stanowiącej połączenie dróg wojewódzkich nr 554 i 556 na działce nr 37 we wsi Zbójno” w ramach Narodowego Programu Odbudowy Dróg Lokalnych. Umowę podpisali ze strony zamawiającego:  Pani Katarzyna Kukielska - Wójt Gminy, przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy - Pani Jadwigi Jurkiewicz oraz przedstawiciela Wykonawcy w osobie Pana Stanisława Detmera – Wiceprezesa Zarządu.

        Wykonawcą robót będzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Lipnie. Przedmiotem zamówienia objęta jest przebudowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej, budowa chodnika jednostronnego wraz z oświetleniem ulicznym – lampy uliczne LED, stanowiącej połączenie dróg wojewódzkich nr 554 i 556 o długości 565 mb. Wartość zadania to kwota po przetargowa w wysokości: 927.193,34 zł

 • -

Wymiana kotła grzewczego wraz z oprzyrządowaniem w Szkole Podstawowej w Działyniu

 

W miesiącu wrześniu dokonano wymiana kotła grzewczego wraz z oprzyrządowaniem w Szkole Podstawowej w Działyniu, gm. Zbójno na opalanie peletem zastępując stary piec na olej opałowy. Wymiana była konieczna z uwagi, iż dotychczasowy zużyty piec na olej wymagał dużych nakładów finansowych na jego eksploatację.

 

Wymiana obejmowała:

 1. Kocioł grzewczy 110 – 120 kW;

 2. Palnik JB 150, z flanszą montażową i izolacją termiczną;

 3. Stalowy, ocynkowany, łożyskowany podajnik peletu do 250 cm długości;

 4. Skręcany zbiornik peletu na około 550 kg

 5. Wentylator wyciągowy spalin, obsługiwany przez sterownik palinka;

 6. Sterownik osadzony w metalowej, zamykanej na klucz skrzynce, z bezpiecznikiem, przekaźnikiem oraz czujnikami i okablowaniem;

 7. Stacja uzdatniania wody;

 8. Zasobnik ciepłej wody użytkowej o poj. 200 l z podwójną wężownicą ( możliwość podłączenia solarów oraz z możliwością montażu grzałki elektrycznej.

 9. Wymiennik ciepła.

 10. Naczynie przelewowe.

 11. Wymianę pomp.

 

Koszt kotła grzewczego wraz z oprzyrządowaniem: 76.483,86 zł

 

 • -

Remont przedszkola

 

Remont przedszkola

       W okresie wakacyjnym w Zespole szkół w Działyniu wykonano ze środków budżetu gminy Zbójno remont przedszkola poprzez: odmalowanie jego pomieszczeń, położenie paneli oraz jego wykładziny. Ponadto w celu poprawy bezpieczeństwa uczniów wymieniono płytki na schodach oraz w holu. Obecnie trwa montaż pieca na pellet w kotłowni budynku szkoły.

 

 • -
 • -
 • -
 • -

Remont elewacji budynku Poczty Polskiej w Zbójnie

     

Remont elewacji budynku Poczty Polskiej w Zbójnie

 

        Wykonano elewację budynku Poczty w Zbójnie poprzez docieplenie styropianem i wykonanie tynków strukturalnych. Prace zostały wykonane przez pracowników urzędu gminy i pracowników interwencyjnych. Koszty poniesione na wykonanie elewacji budynku to koszty zakupu materiałów wynoszące 7,2 tys. zł.

 

 • -

 

Wymiana podłogi sportowej z wykładziny elastycznej w sali gimnastycznej

w Szkole Podstawowej w Rużu.

 

Wymiana stolarki obejmuje: wykonanie podłogi o powierzchni ok. 155 m2

 1. Demontaż istniejącej podłogi,

 2. Zamocowanie i wyszlifowanie płyt OSB,

 3. Montaż wykładziny sportowej i listew przyściennych,

 4. Wykonanie linii boiska,

 5. Czyszczenie i konserwacja wykładziny.

 

 • -
 • -

Nowe wiaty przystankowe

 

Nowe wiaty przystankowe

 

         W dniu 21.08.2015 r. Firma "OMEGA PARTNER" z miejscowości Leszno rozpoczęła prace nad montażem nowych wiat przystankowych. Planowane prace dotyczą miejscowości : Sitno, Łukaszewo, Zbójenko, Ciepień, Adamki, Wielgie, Działyń, Klonowo, Rembiocha, Carski Dar, Podolina, Kazimierzewo, Wojnowo. Łączny koszt wraz z transportem i montażem wynosi 58 030,00 zł. Zakończenie prac planowane jest na dzień 28.08.2015 r.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

 

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 556 w miejscowości Zbójno


          Trwają intensywne negocjacje z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 556 biegnącej przez centrum miejscowości Zbójno. Do połowy 2015 roku ma być gotowa kompletna dokumentacja związana z realizacją powyższej inwestycji. Rozpoczęcie prac budowlanych planuje się na początku 2016 roku, a ich zakończenie na rok 2017. W roku 2016 w ramach I etapu inwestycji przewiduje się wykonanie prac budowalnych związanych z kanalizacją deszczową wspomnianej drogi. W roku 2017 zostanie wykonany II etap inwestycji polegający na przebudowie nawierzchni drogi wraz z przebudową chodników i oświetlenia.     W chwili obecnej trwają negocjacje Gminy Zbójno       z Urzędem Marszałkowskim na temat wysokości wkładu finansowego Gminy Zbójno na realizację powyższej inwestycji. 

 

 • -

 

Remont “ORLIKA” w Działyniu

W czerwcu br. dokonano remontu oddanego do użytku w 2008 roku boiska sportowego Orlik w Działyniu. Na dachach budynków socjalnych położono blachę zapobiegającą przeciekaniu wody. Po obydwu stronach boiska piłkarskiego zainstalowano specjalne siatki – piłkochwyty. Dodatkowo dokonano konserwacji wszystkich słupków metalowych znajdujących się na Orliku w ilości 74 szt. Ponadto na boisku piłkarskim w Zbójnie w trakcie budowy są również piłkochwyty, które pozwolą lokalnemu klubowi na sprawniejsze przeprowadzanie zawodów sportowych.

 

 • -

 

Przebudowa drogi Ruże - Giżynek

Urząd Marszałkowski wraz z Gminą Zbójno podpisał umowę na dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przebudowy drogi gminnej Ruże – Giżynek. W ramach tego zadania zostanie wykonana nowa podbudowa i nawierzchnia asfaltowa. Wartość  dofinansowania  to  49  tyś.

 


 

Gmina inwestuje w Hotspoty

Wójt Gminy Zbójno podpisała umowę z Kujawsko-Pomorską Siecią Informacyjną Sp. z o.o. w Toruniu na świadczenie usługi Hotspostu. Hotspot (ang.hot spot – „gorący punkt”), jest to otwarty punkt dostępu, umożliwiający połączenie z Internetem, najczęściej za pomocą sieci bezprzewodowej. Umożliwia on posiadaczom komputerów przenośnych (laptopów), a także palmtopów, telefonów komórkowych i innych urządzeń (np. odbiorników GPS) wyposażonych w bezprzewodową kartę sieciową standardu 802.11 podłączenie się i dostęp do Internetu. Dzięki tej umowie na budynku Szkoły Podstawowej w Rużu, świetlicy wiejskiej w Oborach, Szkole Podstawowej w Klonowie oraz Zespole Szkół w Działyniu zamontowane zostaną specjalne nadajniki, które umożliwią korzystanie z Internetu w promieniu ok. 700 metrów od miejsca usytuowania ich na budynkach. Usługa dla mieszkańców i innych osób chcących korzystać z Internetu w tych lokalizacjach będzie bezpłatna. Korzystanie z hotspotu będzie możliwe po uzyskaniu loginu i hasła, które nadawać będzie Urząd Gminy Zbójno. W chwili obecnej usługa Hotspot jest dostępna w centrum Zbójna.

 


 

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicy wiejskiej w Oborach

W dniu 8 maja 2015 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pt. „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Obory”. Całkowita wartość powyższej inwestycji wyniosła 47 078,25 zł, a wartość dofinansowania wyniosła 28 706,00 zł i pochodziła z środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Cała inwestycja została zakończona w czerwcu bieżącego roku i obejmowała wymianę kompletnej stolarki okiennej oraz drzwiowej w świetlicy wiejskiej, gdzie wcześniej w roku 2014 wymieniono także pokrycie dachowe. Kontynuacja remontu powyższego obiektu pozwoli na stworzenie mieszkańcom Obór i okolic dogodnego miejsca do organizowania spotkań mieszkańców oraz wpłynie na wzrostu aktywności społeczności lokalnej. Ponadto remont zabytkowej świetlicy znacząco przyczyni się do poprawy estetyki miejscowości Obory, licznie odwiedzanej przez pielgrzymów.

 

 • -

 

Wymiana przystanków autobusowych

Na przełomie lipca i sierpnia 2015 roku planowana jest wymiana 17 przystanków autobusowych na terenie Gminy Zbójno. Konieczność wymiany istniejących przystanków na nowe wiaty wynika przede wszystkich z ich fatalnego stanu technicznego oraz nieestetycznego wyglądu. Wymiana przystanków poprawi estetykę Gminy Zbójno oraz warunki życia mieszkańców gminy. Wymianę przystanków autobusowych planuje się przy następujących rodzajach drogach i w następujących miejscowościach:
przy drogach wojewódzkich: Sitno, Zbójenko, Zbójno, Adamki, Wojnowo,
przy drogach powiatowych: Sitno, Nowy Działyń, Działyń, Wielgie, Obory, Klonowo
przy drogach gminnych: Ciepień, Rembiocha, Podolina.
Obecne przystanki autobusowe zostaną wymienione na nowocześniejsze i odporniejsze na zniszczenie wiaty przystankowe. Wartość powyższego zadania szacuje się na ok. 45 tyś. zł.

 

 • -

 

Podpisano umowę na rekultywację wysypiska śmieci

W wyniku przeprowadzonego postępowania na rekultywację wysypiska śmieci w Rembiosze, wybrano w trybie przetargu nieograniczonego ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo ekologiczne Budeko Joanna Przybyłowska z Dopiewa k. Poznania. Kwota zadania to 228.165 tyś. zł.

 


 

Kolejna droga w Zbójnie będzie wyremontowana

Gmina Zbójno pozyskała dofinansowanie na przebudowę drogi gminnej z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych przebiegającej między drogami wojewódzkimi 554 i 556. Wzdłuż drogi zlokalizowane są zakłady produkcyjne, baza sprzętowa gminy, skład węgla oraz punkt skupu trzody chlewnej. Zakres robót obejmować będzie położenie asfaltu, chodnika z kostki betonowej, ustawienie barierek w obrębie przejścia dla pieszych, budowę przepustu pod drogą gminną oraz ustawienie 24 lamp oświetleniowych. Partnerem Gminy Zbójno w projekcie jest Zakład Handlowo Usługowy Poldrut. Inwestycja zostanie zakończona do 30 listopada br.

 


 

Dofinansowanie projektów w ramach Strategii Rozwoju Obszaru Społeczno-Gospodarczego

Od kilku miesięcy Gmina Zbójno aktywnie uczestniczy w konsultacjach dokumentu pt. Strategia Rozwoju Obszaru Społeczno-Gospodarczego dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. W ramach powyższej Strategii Gmina Zbójno ma otrzymać w latach 2016-2018 dofinansowanie na modernizację oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody oraz budowę nowego odwiertu i studni wodociągowej. Ponadto w ramach powyższej strategii planowane jest dofinansowanie budowy indywidualnych systemów oczyszczania ścieków (przydomowych oczyszczalni ścieków). Gmina Zbójno ma otrzymać na realizację powyższych inwestycji w latach 2016-2018 w sumie ok. 1 650 000,00 zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ponadto Gmina Zbójno w ramach Strategii Rozwoju Obszaru Społeczno-Gospodarczego ma otrzymać także dofinansowanie na 2 projekty realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Pierwszy z nich nosi tytuł „Integracja – podstawowa komórka zawodowa”, gdzie dofina-nsowanie wyniesie ok.  250 000,00 zł. Niniejszy projekt będzie dotyczył aktywizacji społeczno-zawodowej osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Drugi projekt GOPS w Zbójnie to „Krok dla rodziny, a skok dla społeczeństwa”, gdzie planowane dofinansowanie wyniesie również ok. 250 000,00 zł. Powyższy projekt obejmuje wsparcie na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych nad osobami starszymi,  z niepełnosprawnościami i zależnymi, inicjatywy ukierunkowane na rozwój i poprawę dostępu do usług wsparcia rodziny oraz rozwój usług społecznych wspierających proces aktywizacji społeczno-zawodowej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Poza tym w ramach ww. Strategii Rozwoju Obszaru Społeczno-Gospodarczego przewidywana jest także realizacja wspólnie przez wszystkie gminy z naszego powiatu wraz z władzami powiatu projektu mającego na celu wsparcie przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponad-gimnazjalnych z terenu powiatu. W przypadku przedszkoli planuje się wsparcie istniejących placówek wychowania przedszkolnego w zakresie generowania nowych miejsc przedszkolnych, poprawy jakości świadczonych usług edukacyjnych oraz wsparcie nauczycieli placówek wychowania przedszkolnego ukierunkowane na podniesienie ich kompetencji i kwalifikacji. 

 

 • -

Ankieta

Czy chciałbyś płacić kartą płatniczą w Urzędzie Gminy Zbójno
aby zagłosować kliknij odpowiedź
oddane głosy: 484

Banery

 • Województwo
 • powiat
 • Obory
 • facebook
 • Ukraina
 • Dowody
 • Dziennik Urzędowy K-P
 • Monitor Polski
 • Dziennik Ustaw
 • Cyfrowa Gmina
 • Grant PPGR
 • Drogi Powiatu
 • wirtualny spacer
 • infostrada
 • Konsultacje
 • Karta
 • mapa zagrożeń
 • Unia
 • śmieci
 • Czyste Powietrze
 • Opieka wytchnieniowa
 • Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Banery

Kontakt


wUEADs=
 

Urząd Gminy Zbójno

Zbójno 178 A

87-645 Zbójno

NIP: 878-15-54-618

Tel / Fax : 54 280 1921

E-mail: bip@zbojno.pl

www.zbojno.pl

www.bip.zbojno.pl

Godziny Pracy

Urzędu Gminy Zbójno:

Poniedziałek-Piątek

w godz. 7.30 - 15.30

KONTO BANKOWE:

BS Piotrków Kuj.  o / Zbójno

26955100020100253820030002

SWIFT/BIC: GBWCPLPP

 • -

Stopka strony

Urząd Gminy Zbójno
© 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone

baner toplayer
Noce i Dnie