UG Zbójno

Wyszukiwarka

Wybór pory dnia (wersja graficzna strony)

Rotator zdjęć

Imieniny i data

Imieniny obchodzą: Mateusza, Jonasza
Dzisiaj jest: 21.09.2019

Ważne aktualności

Treść strony


 

Zawody wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Zbójno

 

ZAWODY WĘDKARSKIE O PUCHAR WÓJTA GMINY ZBÓJNO

 

Za nami II edycja zawodów wędkarskich o Puchar Wójta Gminy Zbójno. W dniu 15 września br. przy zbiorniku wodnym w Działyniu od godz. 9.00 swoje umiejętności wędkarskie zaprezentowali dorośli, natomiast od godzinny 14:30 dzieci z opiekunami. Po zakończeniu zawodów i zważeniu przez sędziów ryb zostali wyłonieni zwycięscy. Dla najlepszych zostały przygotowane puchary oraz atrakcyjne nagrody. W kategorii „Senior” trzy pierwsze miejsca zdobyli kolejno: Jerzy Iglewski, Sławomir Pawlewicz i Roman Cichowicz.  W kategorii „Rodzinnej” w najlepszej trójce znaleźli się: Jakub Osiński, Lena Grela i Kamil Muchewicz. Organizatorem przedsięwzięcia był Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Stowarzyszenie Wędkarskie „Żagiel” z Działynia. Wszystkim  uczestnikom dziękujemy za przybycie i gratulujemy wyników !!!

 


 

Projekt „Kujawsko Pomorscy Liderzy e-Administracji”

 

 

Projekt „Kujawsko Pomorscy Liderzy e-Administracji”

 

Tytuł projektu:

Projekt „Kujawsko Pomorscy Liderzy e-Administracji o numerze: POWR.02.18.00-00-0020/17 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Cel projektu:

Celem projektu zaproponowanego przez wnioskodawcę Gminę Dobrzyń nad Wisłą i partnerskie JST: Gmina Aleksandrów Kujawski, Miasto Aleksandrów Kujawski, Gmina Wielgie, Gmina Chrostkowo, Gmina Koneck, Gmina Skępe, Gmina Zakrzewo, Gmina Fabianki, Gmina Miejska Ciechocinek, Gmina Lipno, Gmina Waganiec, Gmina Zbójno  oraz Certes Sp. z o.o. – Partner Zarządzający, będącego instytucją świadczącą wysokiej jakości szkolenia jest wzrost jakości i dostępności usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w 13 ww. JST oraz monitorowanie procesu ich świadczenia poprzez wdrażanie w JST rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzaniu nieruchomościami w okresie 01.08.2018 – 31.03.2020 roku.

Termin realizacji projektu:

od: 2018.08.01 do: 2020.03.31

Wartość projektu:

Wartość projektu: 2 534 100,70 zł w tym wkład w postaci wynagrodzeń uczestników projektu będących pracownikami Partnerów w kwocie: 398 784,63 zł

Projekt przyczyni się do osiągnięcia odpowiednich celów POWER PI 11 i cel szczegółowy 4 (doskonalenie jakości oraz monitorowanie procesu świadczenia usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej) poprzez:

 • Wdrożenie systemu umożliwiającego elektronizację procesu obsługi podatkowej oraz zautomatyzowania rozliczeń i poprawę dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy;
 • podniesienie kompetencji kadr JST (205os/112K/93M)) przez szkolenia z obszarów:
  a) podatków i opłat lokalnych (w zakresie m.in. obsługi podatkowej, stosowania narzędzi elektronicznych, obsługi klienta, orzecznictwa w procesie świadczenia e-usług w obszarach podatków, opłat lokalnych); 
  b) zarządzania nieruchomościami (w zakresie orzecznictwa);
 • wdrożenie rozwiązań w JST poprawiających dostęp do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycję w postaci platformy online;
 • elektronizację procesu świadczenia usług przez nowe e-usługi w obszarze podatków i nieruchomości.

Projekt jest zgodny z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępu dla osób z niepełnosprawnością i zasadą zrównoważonego rozwoju oraz z prawodawstwem unijnym i krajowym.

Realizacja celu głównego projektu przyczyni się do osiągnięcia stanu docelowego do

rzeczywistej poprawy efektywności, jakości i dostępności usług administracyjnych istotnych dla przedsiębiorstw.

 


 

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Sitno

 

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Sitno

 

W dniu 13 września br. nastąpił techniczny odbiór prac budowlanych dla inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Sitno”. W ramach umowy podpisanej z firmą „Sambruk” Jarosław Fabijański z Chrostkowa, za kwotę 461 250,00 zł. wykonano następujące prace: utwardzono teren z kostki brukowej,  wykonano parkingi, zamontowano siłownie plenerową obejmująca 8 stanowisk do ćwiczeń oraz elementy małej architektury takie jak: altana dziesięciokątna z ławkami drewnianymi zamontowanymi do ścian altany, ławki, huśtawki, leżaki, grill betonowy, stojak rowerowy, kosze parkowe, betonowe stoliki podwójne do gier planszowych, lampy solarne oraz ogrodzenie. Teren przy świetlicy wzbogacił się również o drzewa iglaste, liściaste oraz krzewy.

Na przedmiotową inwestycje Gmina Zbójno podpisała umowę na dofinansowanie z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego reprezentowanym przez Pana Dariusza Kurzawę i otrzymała dofinansowanie w wysokość do 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 


Podpisanie umowy na remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Rembiocha

 

Podpisanie umowy na remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Rembiocha


W dniu 8 sierpnia br. w Urzędzie Gminy Zbójno nastąpiło podpisanie umowy pomiędzy Wójtem Gminy Zbójno - Katarzyną Kukielską przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Małgorzaty Szewczykowskiej, a wyłonioną w przetargu firmą NIK-NAT Sp. z o.o. z Golubia –Dobrzynia reprezentowaną przez Pana Rafała Działdowskiego na „Przebudowę budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Rembiocha”.
Inwestycja będzie polegała m.in. na wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej fundamentów, wymianie konstrukcji dachu wraz z jego izolacją termiczną z wełny mineralnej, wymianie okien i drzwi, wybudowaniu nowych ścianek działowych na potrzeby nowych pomieszczeń, przebudowie instalacji elektrycznej, odgromowej, wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania, wymianie podłóg i tynków, termomodernizacji budynku oraz montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej. Całkowity koszt zadania to 539 645,70 zł. Planowany termin zakończenia prac to 31 grudnia 2019 r. Przedmiotowy budynek świetlicy zostanie również wyposażony m.in. w stoły, krzesła, meble kuchenne, szafę chłodniczą i kuchenkę.
Inwestycja uzyskała dofinansowanie  z operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


 

Zasłużona emerytura pracownika Urzędu Gminy Zbójno

 

Zasłużona emerytura pracownika Urzędu Gminy Zbójno

 

W dniu 28 czerwca 2019 r. w związku z przejściem na emeryturę Pani Hanny Kowalskiej - Specjalisty ds. obsługi płac i rozliczeń w szkołach, odbyło się jej uroczyste pożegnanie. Pani Hanna związana była z Urzędem od 1998 r., gdzie do 2015 roku zatrudniona była w Gminnym Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Zbójnie a następnie w Urzędzie Gminy.

Serdeczne podziękowania za długoletnią dobrą współpracę, oraz życzenia wszelkiej pomyślności i zdrowia na nowym etapie życia złożyła Wójt Gminy Zbójno wraz z pracownikami.

 


 

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

 

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

 

W dniu dzisiejszym odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019. Tradycyjnie jest to dzień, w którym dokonuje się podsumowania mijającego roku, składa podziękowania i gratulacje oraz wręcza nagrody i wyróżnienia uczniom, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce. W tym dniu pożegnano również ostatnią klasę gimnazjalną oraz po raz pierwszy od wielu lat klasę VIII. Pamiątkowe dyplomy potwierdzające przyznane stypendium za wyniki w nauce, ufundowane przez gminę Zbójno, nagrody i wyróżnienia za udział w konkursie fotograficznym o gminie Zbójno, konkursie plastycznym z obrony cywilnej wręczali w imieniu wójta: w Zespole Szkół w Działyniu sekretarz gminy Jacek Foksiński, w Szkole Podstawowej w Rużu przewodniczący rady gminy Zbójno Mieczysław Pankiewicz, w Szkole Podstawowej w Klonowie radny Grzegorz Maślewski oraz w Zespole Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie zastępca kierownika USC Artur Dymek. Nagrody rzeczowe otrzymali również uczniowie o szczególnych osiągnięciach edukacyjnych i sportowych.

Życzymy wszystkim uczniom bezpiecznych i spokojnych wakacji oraz udanego wypoczynku.


 


 

Wyniki konkursu fotograficznego "Gmina Zbójno w obiektywie"

 

WYNIKI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „GMINA ZBÓJNO W OBIEKTYWIE”

 

Uprzejmie informujemy, że konkurs fotograficzny „Gmina Zbójno w obiektywie” został rozstrzygnięty. Poniżej prezentujemy wyniki. Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy za udział.

Wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.

 

KATEGORIA I – KLASA I-III

Miejsce I – Julia Szczepankowska (Szkoła Podstawowa w Klonowie)

Miejsce II – Michał Rzążewski (Zespół Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie)

Miejsce III – Amelia Zaborowska (Zespół Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie)

Wyróżnienia:

Szymon Dobrzeniecki (Zespół Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie)

Nadia Sieklicka (Zespół Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie)

Maciej Pipczyński (Zespół Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie)

Martyna Arciszewska (Zespół Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie)

Gabriel Zawieracz (Szkoła Podstawowa w Rużu)

Szymon Zarembski (Szkoła Podstawowa w Klonowie)

Wiktoria Jaźwińska (Szkoła Podstawowa w Klonowie)

Nagrody książkowe:

Maja Kozłowska (Zespół Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie)

Adrian Pankiewicz (Zespół Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie)

 

KATEGORIA II – KLASA IV-VI

Miejsce I – Michalina Rzeszot (Zespół Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie)

Miejsce II – Martyna Rzeszot (Zespół Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie)

Miejsce III – Dominika Stacherska (Zespół Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie)

Wyróżnienia:

Wiktoria Tułodziecka (Zespół Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie)

Tomasz Dykowski (Zespół Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie)

Mateusz Gołębiewski (Zespół Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie)

Jakub Buczkowski (Szkoła Podstawowa w Klonowie)

Jakub Maćkiewicz (Szkoła Podstawowa w Klonowie)

Zofia Duchewicz (Szkoła Podstawowa w Klonowie)

Weronika Kroplewska (Szkoła Podstawowa w Klonowie)

 

Nagrody książkowe:

Filip Zawistowski (Zespół Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie)

Karolina Kadzińska (Zespół Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie)

Jakub Zawistowski (Zespół Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie)

Julia Tomaszewska (Zespół Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie)

Bartosz Bielanowski (Zespół Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie)

Lena Pipczyńska (Zespół Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie)

Adrian Sieklicki (Zespół Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie)

Nadia Przybysz (Szkoła Podstawowa w Klonowie)

 

KATEGORIA III – KLASA VII-VIII I III GIMNAZJUM

Miejsce I – Klaudia Stacherska (Szkoła Podstawowa w Rużu)

Miejsce II – Michał Okruciński (Zespół Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie)

                      Amelia Iglewska (Zespół Szkół w Działyniu)

Wyróżnienia:

Anita Gralik (Zespół Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie)

Magdalena Zglenicka (Zespół Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie)

Wiktoria Bejger (Szkoła Podstawowa w Rużu)

Kinga Błaszkiewicz (Szkoła Podstawowa w Rużu)

Martyna Czyżniewska (Szkoła Podstawowa w Klonowie)

Kinga Bejgier (Szkoła Podstawowa w Klonowie)

Wiktoria Waśkiewicz (Zespół Szkół w Działyniu)

 

Nagrody w konkursie zakupione zostały dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

 

 

Kategoria I - Klasa I-III

 • Julia Szczepankowska (Szkoła Podstawowa w Klonowie)
  Julia Szczepankowska (Szkoła Podstawowa w Klonowie)
 • Michał Rzążewski (Zespół Szkół im. Wojska Polskiego w...
  Michał Rzążewski (Zespół Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie)
 • Amelia Zaborowska (Zespół Szkół im. Wojska Polskiego w...
  Amelia Zaborowska (Zespół Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie)

Kategoria II - Klasa IV-VI

 • Michalina Rzeszot (Zespół Szkół im. Wojska Polskiego w...
  Michalina Rzeszot (Zespół Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie)
 • Martyna Rzeszot (Zespół Szkół im. Wojska Polskiego w...
  Martyna Rzeszot (Zespół Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie)
 • Dominika Stacherska (Zespół Szkół im. Wojska Polskiego w...
  Dominika Stacherska (Zespół Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie)

Kategoria III - Klasa VII-VIII i III Gimnazjum

 • Klaudia Stacherska (Szkoła Podstawowa w Rużu)
  Klaudia Stacherska (Szkoła Podstawowa w Rużu)
 • Michał Okruciński (Zespół Szkół im. Wojska Polskiego w...
  Michał Okruciński (Zespół Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie)
 • Amelia Iglewska (Zespół Szkół w Działyniu)
  Amelia Iglewska (Zespół Szkół w Działyniu)

 

Piknik rodzinny w Klonowie

 

PIKNIK RODZINNY W KLONOWIE

 

W minioną sobotę, przy pięknej słonecznej pogodzie, odbył się w Klonowie piknik rodzinny. Głównym pomysłodawcą i organizatorem imprezy była Szkoła Podstawowa w Klonowie z Panią Dyrektor Barbarą Walaszczyk na czele, która przy pomocy Wójt Gminy Pani Katarzyny Kukielskiej i Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pana Michała Krupki zapewniła uczestnikom mnóstwo atrakcji. Były to m.in. występy artystyczne, konkursy z nagrodami dla rodzin, zjeżdżalnie i fotobudka. Poza tym rada rodziców przygotowała ciasta, napoje, kiełbaski  i inne pyszności. Na wszystkich uczestników czekała grochówka. O godz. 20-ej rozpoczęła się zabawa taneczna na świeżym powietrzu, która trwała do późnych godzin nocnych.

 


 

Nowe wyposażenie szkół

 

Nowe wyposażenie szkół

 

W dniu 06 czerwca nastąpiło oficjalne przekazanie pomocy edukacyjnych zakupionych przez Gminę Zbójno w ramach projektu „Zakup pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie i Zespołu Szkół w Działyniu”. Zadanie zostało w 80% dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Całkowity koszt zakupionych pomocy to niemal 13 000 zł.

W ramach projektu Zespół Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie wzbogacił się m.in. o plansze edukacyjne dotyczące ekologii i ochrony przyrody, nauki o ziemi, przyrody i zoologii, gry ekologiczne, puzzle o recyklingu odpadów, model symulatora obiegu wody w przyrodzie, termometry bezrtęciowe, barometry i lornetki.

Do Zespołu Szkół w Działyniu zakupiona została maszyna elektrostatyczna, zestaw doświadczalny „Termodynamika i ciepło”, komplet do doświadczeń z próżnią oraz komplet magnesów szkolnych.

Zakupione wyposażenie będzie wykorzystywane podczas inicjatyw ekologicznych organizowanych w tych placówkach.

 


 

Zawody Wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Zbójno

 

Zawody Wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Zbójno

 

W minioną niedzielę na gminnym zbiorniku wodnym w Działyniu, odbyły się zawody wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Zbójno. Ich organizatorem był Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Stowarzyszenie Wędkarskie „Żagiel” z Działynia. Zawody zostały podzielone na dwie kategorie. Od godziny 10-ej umiejętności wędkarskie zaprezentowali dorośli, natomiast w drugiej kategorii od godz. 14-ej wystartowały dzieci z opiekunami. Po zakończeniu zawodów i zważeniu przez sędziów ryb zostali wyłonieni zwycięscy. Dla najlepszych zostały przygotowane puchary, dyplomy oraz atrakcyjne nagrody. W kategorii „Senior” trzy pierwsze miejsca zdobyli kolejno Jerzy Buler, Dawid Dyliński i Adrzej Mierzwicki.  W kategorii „Rodzinnej” w najlepszej trójce znaleźli się: Jakub Osiński, Wiktor Janiszewski i Kacper Pawlewicz. Po wręczeniu nagród odbyło się wspólne grillowanie. Impreza została zorganizowana przy udziale środków z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 


 

Turniej tenisa stołowego

 

Turniej tenisa stołowego

 

W minioną sobotę na sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Zbójnie odbył się Rodzinny Turniej w Tenisie Stołowym. Turniej rozegrano w 3 kategoriach: do lat 16, OPEN oraz konkurencja rodzinna. W najmłodszej kategorii zwyciężył Mateusz Gołębiewski, drugie miejsce zajął Grzegorz Wojciechowski a trzecie Krystian Dąbrowski. W kategorii OPEN do rywalizacji przystąpiło 6 osób: Mariusz Urbański, Paweł Zieliński, Kazimierz Kłosiński, Grzegorz Maślewski, Bartosz Chyliński oraz jedyna kobieta Paulina Czajkowska. W finale rozgrywek Bartosz Chyliński pokonał Kazimierz Kłosińskiego zdobywając tym samym pierwsze miejsce w pierwszym turnieju tenisa stołowego w Gminie Zbójno. W konkurencji rodzinnej zwyciężyła rodzina Szarszewskich, a drugie miejsce zajęła rodzina Sitkowskich. Dziękujemy wszystkim za przybycie i spędzenie sobotniego przedpołudnia na sportowo.

 


 

Wyścigi kolarskie w Zbójnie

 

Wyścigi kolarskie w Zbójnie

 

W dniu 11 maja w Zbójnie odbyły się Mistrzostwa Województwa w kolarstwie szosowym. Do zawodów przystąpiło łącznie 134 zawodników w 4 kategoriach. Na odcinku 8,2 km w kategorii żakini na podium stanęły Sandra Kaczmarek (UKS Kometa Obrowo), Martyna Lewandowska (UKS Sokół Wielkie Rychnowo) oraz Maria Okrucińska (Copernicus Toruń). W kategorii żak – 16,4 km pierwsze trzy miejsca zostały wywalczone przez Krzysztofa Gurzyńskiego (UKS Kometa Obrowo), Aleksandra Kwiatkowskiego (ALKS Stal Grudziądz) i Nataniela Ciborowskiego (KS Olender Wielka Nieszawka). Na tym samym dystansie w kat. młodziczka zwyciężyła Natalia Głowacka (ALKS Stal Grudziądz), drugie miejsce zajęła Jagoda Rzeszot (Cykliści Rypin). Trzecie i czwarte miejsce zajęły mieszkanki Gminy Zbójno Eliza Rabażyńska oraz Karolina Dominiak. Na najdłuższym dystansie rywalizowali chłopcy w kat. młodzik. Tu najlepszy okazał się Szczepan Łukasik (ALKS Stal Grudziądz), drugie miejsce Jakub Foksiński (Cykliści Rypin), trzecie miejsce Tomasz Błażejewski (UKS Kometa Obrowo). Miłosz Malinowski ze Zbójna zajął na tym dystansie bardzo dobre piąte miejsce (55 startujących zawodników). Najlepszym trójkom poszczególnych kategorii nagrody wręczył Wójt Gminy Zbójno Pani Katarzyna Kukielska, Dyrektor Zespołu Szkół w Zbójnie Pan Dariusz Kosowski oraz radna Pani Alicja Dolecka.

 


 


 

Program "Nowa Piątka"

 

Program "Nowa Piątka"

 

Spotkanie informacyjne Wicewojewody z mieszkańcami gminy Zbójno na temat programu "Nowa Piątka"

 


 

Wyniki konkursu - Flaga Polski

 

Wyniki konkursu - Flaga Polski

 

Dnia 30 kwietnia br. odbył się konkurs telefoniczny z okazji 228 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie prawidłowo odpowiedzieć na 3 pytania. Nagrodą była flaga wraz z drzewcem. Zwycięzcami w tegorocznym konkursie zostali :

1. Edyta Urbańska
2. Sławomir Okruciński
3. Piotr Brodowski
4. Mariola Złotucha
5. Jadwiga Gabrychowicz
6. Janusz Stachowski
7. Justyna Jachowska
8 .Katarzyna Zglińska
9. Jolanta Szymczyk
10.Zofia Gładkowska

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy !

 


 

Odbiór techniczny wyremontowanej drogi gminnej Zbójno-Ciepień

 

Odbiór techniczny wyremontowanej drogi gminnej Zbójno-Ciepień 

Dobiegły końca prace I etapu przebudowy drogi gminnej nr 110512C Zbójno-Ciepień. W dniu 26 kwietnia br. odbył się jej techniczny odbiór z udziałem Wójt Gminy Zbójno Katarzyny Kukielskiej, przedstawicieli Urzędu Gminy Zbójno, inspektora nadzoru Pana Sergiusza Makowskiego oraz przedstawiciela wykonawcy Pana Andrzeja Kurdy. Zakres robót obejmował: rozebranie części nawierzchni bitumicznej w początkowym odcinku drogi, mechaniczne ścięcie poboczy, korytowanie pod konstrukcję zjazdów i skrzyżowań, profilowanie istniejącej nawierzchni drogi, wbudowanie warstwy odcinającej i podbudowy zasadniczej na konstrukcji zjazdów i skrzyżowań, ułożenie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego za pomocą rozkładarki, ułożenie warstw nawierzchni bitumicznych, wykonanie umocnionych poboczy z kruszywa łamanego. Droga o długości 1962 mb za kwotę 1 001 440,59 zł została wyremontowana przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Lipna. Inwestycja powstała z udziałem środków zewnętrznych PROW na lata 2014-2020, gdzie wysokość pomocy to 63,63 % kosztów kwalifikowalnych.


 

 

Walne Zebranie założycieli spółdzielni socjalnej Zbójeński Kredens

 

Walne Zebranie założycieli spółdzielni socjalnej Zbójeński Kredens. Zarząd i prezes z absolutorium. Sprawozdanie finansowe za 2018 r. Wykazalo nadwyżkę. Życzymy dalszego rozwoju działalnosci !!!

 


 

Podpisanie umowy

 

Podpisanie umowy

 

Uroczyste podpisanie umowy w Urzędzie Marszałkowskim na drogę Zbójno-Ciepień oraz przebudowę świetlicy wiejskiej w Rembiosze.

 


 

VI sesja Rady Gminy Zbójno

 

VI sesja Rady Gminy Zbójno

 

W piątek 29 marca br. odbyła się sesja Rady Gminy Zbójno, która była nie tylko okazją do podjęcia ważnych dla gminy uchwał.  Tego dnia Pani Wójt Katarzyna Kukielska podziękowała gospodarzom sołectw za dotychczasową współpracę i bezinteresowne zaangażowanie na rzecz rozwoju i poprawy jakości życia całej społeczności lokalnej. Szczególe podziękowania skierowała do wieloletniego sołtysa Działynia Pana Henryka Bonieckiego, które stanowisko sołtysa piastował od 1991 roku.

Na przedmiotowej sesji byli również obecni: Starosta Golubsko Dobrzyński Pan Franciszek Gutowski, Komendant Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu Pan Dariusz Borowiec, Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Pan Paweł Warlikowski oraz Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Pan Mariusz Trojanowski.

 

 


 

Nowe place zabaw

 

Nowe place zabaw

 

Na terenie Gminy Zbójno pojawiły się nowe place zabaw. W pierwszym tygodniu marca zamontowano je w miejscowościach: Działyń, Klonowo, Rembiocha, Rudusk i Ruże. Działyń uzupełnił swój plac zabaw o kwadrat sprawnościowy. Pojawienie się przedmiotowego elementu jest udziałem również innych sołectw tj. Rembiocha i Sitno, gdzie część środków z funduszu przekazano na rozbudowę placu w Działyniu. Klonowo wzbogaciło się o huśtawkę wagową podwójną, huśtawkę wahadłową oraz bocianie gniazdo. Dzieci w miejscowości Rembiocha mogą korzystać z dodatkowego elementu tj. ścianki linowej z kratownicą. W Rudusku na placu od marca stoi zestaw zabawowy, huśtawka wahadłowa i huśtawka ważka a w Rużu huśtawka wahadłowa. Urządzenia zostały dostarczone i zamontowane przez firmę Magic Garden z Pakości. Realizacja przedmiotowych inwestycji w poszczególnych miejscowościach jest finansowana z funduszy sołeckich. To mieszkańcy spotykając się na wrześniowych zebraniach zdecydowali o sposobie wydatkowaniu tych środków, dzięki czemu teraz nasze pociechy mogą w sposób aktywny i przyjemny spędzać czas na świeżym powietrzu.

 


 

Podpisanie umowy na przebudowę drogi gminnej Zbójno-Ciepień

 

Podpisanie umowy na przebudowę drogi gminnej Zbójno-Ciepień

 

W dniu 11 marca pomiędzy Gminą Zbójno a Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o. z Lipna podpisana została umowa na przebudowę drogi gminnej nr 110512C Zbójno-Ciepień. Zakres robót obejmuje: rozebranie części nawierzchni bitumicznej w początkowym odcinku drogi, mechaniczne ścięcie poboczy, korytowanie pod konstrukcję zjazdów i skrzyżowań, profilowanie istniejącej nawierzchni drogi, wbudowanie warstwy odcinającej i podbudowy zasadniczej na konstrukcji zjazdów i skrzyżowań, ułożenie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego za pomocą rozkładarki, ułożenie warstw nawierzchni bitumicznych, wykonanie umocnionych poboczy z kruszywa łamanego. Droga o długości 1962 mb zostanie przebudowana do 30 kwietnia br. Koszt robót wyniesie 1 001 440,59 zł. Przedmiotowa inwestycja jest realizowana przy udziale środków zewnętrznych PROW na lata 2014-2020, gdzie wysokość pomocy to 63,63 % kosztów kwalifikowalnych.


 

Gminne obchody Dnia Kobiet

 

Gminne obchody Dnia Kobiet

 

W piątek 8 marca br. panie z terenu Gminy Zbójno spotkały się o godz. 17-ej w Zespole Szkół w Działyniu, aby uczcić ten wyjątkowy dzień. Na wstępie uroczystości Dyrektor szkoły Pan Rafał Rutkowski oraz Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Pankiewicz złożyli paniom najserdeczniejsze życzenia. W ramach podziękowań za udział kobiet w życiu mężczyzny, rodziny i życiu codziennym Pan Mieczysław Pankiewicz przekazał kwiaty na ręce Pani Wójt Katarzyny Kukielskiej. Następnie na scenie pojawili się uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Klonowie oraz z Zespołu Szkół w Działyniu, którzy przedstawili wspaniały program artystyczny. Były wiersze, piosenki a na zakończenie pokaz mody. Po występach dzieci, każda kobieta otrzymała kwiaty. Organizatorzy na ten dzień przewidzieli także losowanie nagród.
O godz. 18:40 na scenie pojawił się zespół „Powrót”, który przez kilkadziesiąt minut „bawił” muzyką publiczność.
Przygotowanie piątkowego święta to praca i zaangażowanie wielu osób. Szczególne podziękowania kierujemy w stronę Pana Dyrektora Rafała Rutkowskiego, pracowników ZS w Działyniu, Pani Dyrektor Barbary Walaszczyk oraz pracowników Spółdzielni Socjalnej „ZBÓJEŃSKI KREDENS”.

 


 

Jubileusz 20-lecia istnienia Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Lipnie

 

Jubileusz 20-lecia istnienia Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Lipnie

 

Wójt Gminy Zbójno Katarzyna Kukielska otrzymała wyróżnienie podczas Jubileuszu 20-lecia istnienia Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Lipnie. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w rozwoju firmy !

 


 

Pamięć „Żołnierzy Wyklętych”

 

Pamięć „Żołnierzy Wyklętych”

 

W Zespole Szkoł w Zbójnie odbyła się uroczystość z okazji obchodów święta Pamięć „Żołnierzy Wyklętych”. Starszym rocznikom naszych uczniów, nauczyciele historii, wykorzystując sprzęt multimedialny, przybliżyli idee, jakimi kierowali się „Żołnierze Niezłomni” oraz genezę ustanowienia dnia ich pamięci. W klasach pojawiły się gazetki tematyczne. Kulminacyjnym punktem szkolnych uroczystości było złożenie wiązanek kwiatów i zapalenie zniczy ku czci „Żołnierzy Wyklętych” przed szkolnym kamieniem-pomnikiem.
Kwiaty złożyła delegacja władz samorządowych Gminy Zbójno, w składzie: Pani Katarzyna Kukielska – Wójt Gminy Zbójno, Pan Mieczysław Pankiewicz – Przewodniczący Rady Gminy Zbójno, Pan Jacek Foksiński – Sekretarz Gminy Zbójno. Drugą delegację składającą symboliczne kwiaty stanowili uczniowie naszej szkoły wraz z dyrektorem szkoły.

Warto w tym miejscu przypomnieć ustawę z dnia 3 lutego 2011 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, w której napisano między innymi:
W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” - bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu - stanowi się, co następuje:
Dzień 1 marca ustanawia się Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. 

 


 

Budowa chodnika na osiedlu nad jeziorem w Sitnie

 

Budowa chodnika na osiedlu nad jeziorem w Sitnie

 

Dzięki dobrej współpracy z naszym powiatem ruszyła w naszej gminie inwestycja powiatu polegająca na budowie chodnika na osiedlu nad jeziorem w Sitnie wraz z przebudową drogi asfaltowej o długości 1 kilometra.


 

Modernizacja i naprawa chodnika Klonowo-Ciepień

 

Modernizacja i naprawa chodnika Klonowo-Ciepień

 

W miejscowości Klonowie Gmina Zbójno przystapiła do modernizacji i naprawy zapadającego się od wielu lat chodnika przy drodze gminnej Klonowo - Ciepień. Podczas wykonywanych robót będzie na nowo kładzona kostka stosując nową podbudowę, dzięki której nie będzie już załamań i wystających roślin.

 


 

Podpisanie umowy na modernizację gminnej oczyszczalni

 

Podpisanie umowy na modernizację gminnej oczyszczalni

 

W dniu 27 lutego w Urzędzie Gminy podpisana została umowa, której przedmiotem jest modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Zbójno. Roboty obejmują modernizację stacji odwadniania osadu, wymianę systemu napowietrzania oraz dostawę wozu asenizacyjnego. Wykonawcą robót jest Wielobranżowy Zakład Usługowy Andrzej Sieradzki z Włocławka a termin ich zakończenia mija 30 kwietnia 2019 r. Inwestycja dofinansowana zostanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 338.327,61.

 


 

Sołtysi i Rady Sołeckie w Gminie Zbójno

 

Sołtysi i Rady Sołeckie w Gminie Zbójno

 

Dobiegły końca zebrania wiejskie, podczas których mieszkańcy Gminy Zbójno wybrali Sołtysów oraz Rady Sołeckie. Frekwencja tegorocznych spotkań pokazała, że Sołtysi zyskują coraz większe uznanie. Sołtys stoi na czele sołectwa, współpracuje i aktywizuje mieszkańców.

W naszej gminie zmiany na tym stanowisku doczekało się sołectwo Działyń. Od 1991 tą zaszczytną funkcję pełnił Pan Henryk Boniecki. Ze względu na stan zdrowia Pan Henryk zrezygnował z kandydowania. Na zebraniu wiejskim 16 lutego z rąk Pani Wójt Katarzyny Kukielskiej, Pana Sekretarza Gminy Jacka Foksińskiego, przedstawicieli KGW, Rady Sołeckiej, księdza proboszcza parafii Działyń Tomasza Maruszewskiego i mieszkańców otrzymał podziękowania za wieloletnią pracę na rzecz sołectwa Działyń.

Zebrania wiejskie były również okazją do spotkań z mieszkańcami, którzy mieli możliwość sygnalizowania bieżących problemów. Dziękujemy wszystkim uczestnikom zebrań za poświęcony czas i aktywny udział.

Oto przedstawiciele 16 Sołectw z terenu Gminy Zbójno:

Sołectwo Zbójno

Sołtys: Michał Zglenicki

Rada Sołecka: Andrzej Jachowski, Bogdan Dolecki, Janusz Markowski

Sołectwo Klonowo

Sołtys: Marzena Kubik

Rada Sołecka: Andrzej Kowalski, Tomasz Górecki, Kamila Mazurkiewicz

Sołectwo Wielgie

Sołtys: Elżbieta Jachowska

Rada Sołecka: Robert Kroplewski, Ryszard Tejer, Marek Wiśniewski

Sołectwo Podolina

Sołtys: Andrzej Matyjasik

Rada Sołecka: Sławomir Zglinicki, Stanisław Pukłacki, Przemysław Blonkowski

Sołectwo Wojnowo

Sołtys: Andrzej Karwaszewski

Rada Sołecka: Magdalena Laskowska, Karolina Werner, Łukasz Kalinowki

Sołectwo Ciepień

Sołtys: Jacek Kiełkowski

Rada Sołecka: .Łukasz Pipczyński, Marcin Dobrowolski, Mieczysław Giblewski

Sołectwo Zosin

Sołtys: Krystyna Gumińska

Rada Sołecka: Michał Żuchowski, Małgorzata Judycka, Mirosław Rykaczewski

Sołectwo Rudusk

Sołtys: Sławomira Lazarowska

Rada Sołecka: Włodzimierz Szawłowski, Grzegorz Stacherski, Sławomir Kubacki

Sołectwo Sitno

Sołtys: Magdalena Dylewska

Rada Sołecka: Bartosz Waśkiewicz, Agnieszka Błażejewicz, Józef Cyrankowski

Sołectwo Rembiocha

Sołtys: Paweł Trokowski

Rada Sołecka: Andrzej Przychodny, Karol Kowalski, Rafał Rumiński

Sołectwo Adamki

Sołtys: Małgorzata Boniecka

Rada Sołecka: Renata Ziętarska, Waldemar Jurkiewicz, Paweł Zawistowski

Sołectwo Łukaszewo

Sołtys: Paweł Czajkowski

Rada Sołecka: Józef Predenkiewicz, Józef Gorczyński, Wiesław Jachowski

Sołectwo Ruże

Sołtys: Kazimierz Kierkowski

Rada Sołecka: Marcin Kozłowski, Roman Grzywiński, Dominik Burkwicz

Sołectwo Zbójenko

Sołtys: Bronisław Ciechacki

Rada Solecka: Henry Błaszkiewicz, Karol Kęprowski, Szymon Wojciechocwki

Sołectwo Obory                     

Sołtys: Elżbieta Rakoczy

Rada Sołecka: Gabriela Barska, Jadwiga Kreft, Sławomir Wieczyński

Sołectwo Działyń

Sołtys: Zygmunt Popielarski

Rada Sołecka: Elżbieta Lisińska, Roman Cichowicz, Dariusz Rykaczewski

 

Wybranym Sołtysom i Radom Sołeckim gratulujemy i życzymy satysfakcji z pracy na rzecz lokalnej społeczności.

 


 

Policyjny pies w przedszkolu

 

Policyjny pies w przedszkolu

 

Golubsko-dobrzyńscy policjanci odwiedzili dzieci w Publicznym Przedszkolu w Zbójnie. Bohaterem spotkania była Prima, która na co dzień służy w policji. Dzieci miały okazję poznać jej umiejętności

W piątek (01.02.2019) asp. szt. Tomasz Muchewicz wraz z policyjnym psem Primą odwiedził dzieci w Publicznym Przedszkolu w Zbójnie. Policjant opowiadał dzieciom o swojej pracy. Maluszki miały okazję zapoznać się z niektórymi elementami wyposażenia do służby policjantów oraz wsiąść do radiowozu.

Podczas spotkania z asp. szt. Tomasz Muchewiczem oraz jego czworonożną podopieczną Primą dzieci dowiedziały się jak przebiega edukacja zwierzęcego pomocnika stróżów prawa i jak wygląda jego codzienna służba w policji. Dzieci z zachwytem przyglądały się umiejętnościom Primy. Celem spotkania było również zapoznanie ich z zasadami właściwego zachowania się w kontakcie z obcym psem.

 

 


 

Podpisanie umowy na modernizację gospodarki wodno-ściekowej

 

Podpisanie umowy na modernizację gospodarki wodno-ściekowej

 

W dniu 31.01.2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu odbyło się uroczyste podpisanie umów o udzielenie gminom dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wśród beneficjentów znalazła się również Gmina Zbójno, którą reprezentowały Pani Wójt Katarzyna Kukielska oraz Pani Skarbnik Małgorzata Szewczykowska. Ze środków RPO WK-P otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 490.869,10 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej w Gminie Zbójno”. Dzięki tym środkom zmodernizowana zostanie sieć wodociągowa oraz przyłącza w centrum wsi Zbójno oraz stacja odwadniania osadu i system napowietrzania na oczyszczalni ścieków w Zbójnie.

 


 

 

 

"EKO-OPCJA"

 

W środę 23.01.19 r. Gm. Zbójno odwiedziła TVP Bydgoszcz, która nagrywała materiał do magazynu telewizyjnego Wojciecha Klicha i Ewy Lewandowskiej związanego z ekologią i ochroną środowiska, pn. "EKO-OPCJA".
Tematem sobotniego wydania magazynu (26.01.19 r.), było pokazanie przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska sfinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, w tym w szczególności projektu dotyczącego odnowy zabytkowego parku przy pałacu w Zbójnie, zrealizowanego w zeszłym roku.

 
Zapraszamy do obejrzenia reportażu.
https://bydgoszcz.tvp.pl/1863247/ekoopcja

 

 

 


 

1 miejsce w plebiscycie

 

1 miejsca w plebiscycie zkołę Roku 2018 powiatu golubsko - dobrzyńskiego

 

W dniu 9 stycznia z rąk Wicemarszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego pana Zbigniewa Ostrowskiego Dyrektor Zespołu Szkół w Działyniu odebrał nagrodę za zajęcie 1 miejsca w plebiscycie Gazety Pomorskiej, Nowości i Expressu Bydgoskiego na Szkołę Roku 2018 powiatu golubsko - dobrzyńskiego.
Wyróżnienie to przyznawane jest szkole przyjaznej środowisku lokalnemu, rodzicom i uczniom.

 


 

 

Podpisanie umowy o dofinansowanie na zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Sitnie z PROW

 


 

 • ZESPÓŁ SZKÓŁ W ZBÓJNIE
  ZESPÓŁ SZKÓŁ W ZBÓJNIE
 • ZESPÓŁ SZKÓŁ W DZIAŁYNIU
  ZESPÓŁ SZKÓŁ W DZIAŁYNIU
 • SZKOŁA PODSTAWOWA W KLONOWIE
  SZKOŁA PODSTAWOWA W KLONOWIE

 

Spotkanie Gminnej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej

 

Spotkanie Gminnej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej

 

W miniony piątek tj. 30.11.2018 r. odbyło się spotkanie Gminnej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej w skład której wchodzi Pan Adam Wincek - Członek Kujawsko-Pomorskiej Izby Architektów, Pan Antoni Pawski – projektant miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz pracownik urzędu. Tematem spotkania było m.in. wydanie opinii do projektu Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbójno oraz zaopiniowania opracowania pn.” Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Zbójno”. W pracach uczestniczyła również Pani Aleksandra Lewna reprezentująca Biuro Urbanistyki i Architektury w Toruniu, autorka projektu studium. Wielogodzinne spotkanie zaowocowało wydaniem pozytywnych opinii dla przedmiotowych dokumentów.

 


 

Podpisanie umów dotacyjnych na rewitalizację Zespołu Pałacowo – Parkowego w Zbójnie

 

Podpisanie umów dotacyjnych na rewitalizację Zespołu Pałacowo – Parkowego w Zbójnie

 

W dniu 3.12. 2018 r. odbyło się podpisanie umów dotacyjnych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na rewitalizację Zespołu Pałacowo – Parkowego w Zbójnie oraz na drzewa i krzewy przy zbiorniku wodnym w Działyniu.

 


 

II Edycja Rodzinnych Mikołajek

 

II Edycja Rodzinnych Mikołajek

 

W dniu 8 grudnia 2018 r. na terenie Zespołu Szkół w Zbójnie odbyła się II edycja Rodzinnych Mikołajek połączona z  biegiem. Punktualnie o godz. 13 na boisku zebrały się dzieci w czerwonych czapkach, aby uczestniczyć w zabawie. Każdy uczestnik otrzymał czapkę Mikołaja i pamiątkowy medal, a trzy pierwsze osoby w swojej kategorii statuetki. Po biegu na wszystkich czekała ciepła herbata. Później dzieci wraz z rodzicami brały również udział w zajęciach plastycznych, podczas których można było stworzyć oryginalne bombki choinkowe. Tego dnia w szkole pojawił się Mikołaj, Renifer i Masza. Pani Mikołajowa wprowadziła wszystkich uczestników w magię świąt i zaprosiła dzieci do zabawy. Poza tym najmłodsi mogli skorzystać z dmuchanych zjeżdżalni i placu zabaw, a potem wraz z rodzicami zrobić zdjęcie w fotobudce. Impreza została przeprowadzona pod patronatem Katarzyny Kukielskiej wójt gminy Zbójno.

 


 

Jubileusz pożycia małżeńskiego

 

Jubileusz pożycia małżeńskiego

 

W dniu 7 grudnia 2018 r. odbyła się w urzędzie gminy uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie nadane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Pięćdziesiątą rocznicę zawarcia związku małżeńskiego obchodziły tego roku 3 pary:


1. Barbara i Mieczysław Cyl,
2. Ewa i Zenon Chojniccy,
3. Jadwiga i Wiesław Ciechaccy.

W uroczystości udział brały również pary obchodzące 60-lecie pożycia małżeńskiego. Na terenie Gminy Zbójno jubileusz ten obchodziły 3 pary:


1. Urszula i Edmund Stachowscy,
2. Teresa i Kazimierz Bruździńscy,
3. Jadwiga i Władysław Kowalscy.

 

Wszystkim Jubilatom składamy gratulacje oraz serdeczne życzenia.

 


 

Odnowa zabytkowego parku w Zbójnie

 

Odnowa zabytkowego parku w Zbójnie

 

Zakończono prace polegające na uporządkowaniu i pielęgnacji drzewostanu w zabytkowym parku wchodzącym w skład Zespołu pałacowo-parkowego w Zbójnie. W miniony wtorek tj. 27.11.2018 r. nastąpił techniczny odbiór przedmiotowych prac przez komisję odbiorową składającą się z pracowników Urzędu Gminy oraz przedstawiciela firmy Arlan z Torunia Pana Jarosława Małeckiego. W ramach inwestycji  usunięto 108 drzew, przeprowadzono zabiegi pielęgnacyjne w tym również metodą alpinistyczną, usunięto posusz, jemiołę i złamane przewodniki, założono wiązania elastyczne mające na celu unikniecie złamania konarów. Firma wykonała powyższe zabiegi w miesiącach październik i listopad za kwotę 219.564,00 zł. Inwestycja została dofinansowana  w 100 % z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

 


 

Uroczyste otwarcie i poświęcenie drogi gminnej Działyń – Pustki Działyńskie

 

Uroczyste otwarcie i poświęcenie drogi gminnej Działyń – Pustki Działyńskie

 

W dniu 16 listopada 2018r. odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanego odcinka drogi gminnej Działyń – Pustki Działyńskie. W przecięciu wstęgi brali udział Wójt Gminy Zbójno Katarzyna Kukielska, przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Pankiewicz, radni i sołtys sołectwa Działyń, a także mieszkańcy gminy Zbójno wraz z  proboszczem parafii pw. św. Trójcy w Działyniu ks.Tomaszem Muraszewskmi oraz przedstawicielem wykonawcy PRD Lipno Panem Andrzejem Kurdą.

 


 

Pierwsza sesja Rady Gminy Zbójno VIII kadencji

 

Pierwsza sesja Rady Gminy Zbójno VIII kadencji

 

W dniu 19 listopada br. miała miało miejsce pierwsze posiedzenie nowej rady gminy. Jeszcze przed rozpoczęciem sesji Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Pani Daria Krzeszewska wręczyła akty nominacji Wójtowi Gminy oraz wszystkim radnym. Podczas sesji, radni wybrali spośród swojego grona przewodniczącego rady Pana Mieczysława Pankiewicza oraz jego zastępcę Panią Alicję Dolecką. Radni ustalili również liczbę i skład osobowy stałych komisji działających przy radzie gminy.

 


 

Uroczyste otwarcie i poświęcenie nowej drogi asfaltowej w Rużu

 

Uroczyste otwarcie i poświęcenie nowej drogi asfaltowej w Rużu

 

W dniu 14 listopada br. odbyło się uroczyste otwarcie drogi gminnej w Rużu o długości 1 kilometra i 260 metrów. W ramach prac wykonano podbudowę z kruszywa łamanego, warstwę wiążącą i ścieralną, zjazdy oraz pobocza za łączną kwotę 670.000 zł, z czego 98 tys. 550 zł pozyskano ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Przecięcia wstęgi dokonali: Wójt gminy Zbójno Katarzyna Kukielska, przewodniczący Rady Gminy Zbójno Mieczysław Pankiewicz, proboszcz Parafii Ruże ks. Henryk Zagórowicz, sołtys wsi Ruże pan Kazimierz Kierkowski, sekretarz gminy pan Jacek Foksiński, mieszkaniec wsi Ruże pan Wacław Derkowski. W uroczystości udział wzięli również pan Andrzej Kurda przedstawiciel wykonawcy PRD Lipno, pracownicy urzędu gminy odpowiedzialni za tę inwestycję oraz mieszkańcy.

Dziękujemy księdzu proboszczowi Henrykowi Zagórowiczowi za poświęcenie tej drogi oraz modlitwę. Mamy nadzieję, że dzięki temu mieszkańcy będą z niej bezpiecznie korzystać. Dziękujemy również wszystkim pozostałym osobom, które przyczyniły się do jej powstania.

 


 

Uroczyste obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości

 

Uroczyste obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości

 

Dzień 11 listopada 1918 r. to bardzo ważna data dla Polski. Minęło 100 lat od wydarzeń, dzięki którym teraz żyjemy w wolnym kraju. Pierwsze patriotyczne uroczystości odbyły się już 7 listopada w Szkole Podstawowej w Klonowie. Społeczność szkolna uczciła ten dzień w szczególny sposób organizując m.in. biegi i mecz piłki nożnej. Kolejne spotkania miały miejsce 9 listopada w ZS w Działyniu, Szkole Podstawowej w Rużu i ZS w Zbójnie. Na ten dzień uczniowie przygotowali bogaty program artystyczny z recytacjami, tańcem i śpiewami. Natomiast 13 listopada mieszkańcy Gminy Zbójno uczestniczyli w uroczystościach zorganizowanych przez Wójta Gminy Zbójno i Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbójnie. W obchodach które odbyły się w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy uczestniczyli Wójt Gminy Zbójno Katarzyna Kukielska, Sekretarz Gminy Pan Jacek Foksiński, Radni Gminy Zbójno oraz zaproszeni goście. O godzinie 15-tej program artystyczny przedstawili uczniowie ZS w Zbójnie, podczas którego odśpiewano czterozwrotkowy hymn narodowy. Były wiersze i pieśni patriotyczne. Uczniowi swym śpiewem wyrazili szacunek, dla tych którzy walczyli o naszą wolność. Miłą niespodzianką była recytacja wierszy przez Pana Grzegorza Maślewskiego. Poza tym wiele radości sprawił uczestnikom wspólny śpiew pieśni patriotycznych. Wszystkim serdecznie dziękujemy za przybycie a Pani Katarzynie Mejgier za pomoc w przygotowaniu uroczystości.

 


 

Olimpiada Wiedzy Rolniczej wyłoniła zwycięzców

 

Olimpiada Wiedzy Rolniczej wyłoniła zwycięzców

 

W dniu  8 listopada w sali Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń i Sali Miasta Golub-Dobrzyń odbyła się 28 Olimpiada Wiedzy Rolniczej. Organizatorem Olimpiady jest Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Uczestników  powitała  i zmotywowała do rywalizacji Dorota Weber kierownik ODR w Golubiu Dobrzyniu, wspólnie z Wójtem  Gminy Golub-Dobrzyń, oraz  Wójt Gminy Zbójno. W olimpiadzie startowało 26 osób z powiatu golubsko-dobrzyńskiego w wieku od 18 do 40 lat, którzy na co dzień prowadzą własne gospodarstwa rolne lub prowadzą je wspólnie z rodzicami. Organizatorów cieszy fakt rosnącego zainteresowania konkursem wśród pań,  w tym roku  startowało 5 kobiet.

Uczestnicy mieli 60 minut na rozwiązanie testu zawierającego 32 pytania z zakresu produkcji roślinnej, zwierzęcej, ekonomiki, organizacji produkcji, ekologii, wiedzy o funduszach PROW i BHP. Pytania dotyczyły szerokiego zakresu wiedzy, jednakże nie przysporzyły naszym rolnikom większych trudności. Komisja  w ramach konkursu wyłoniła trzy czołowe miejsca: Uczestnicy w trakcie oczekiwania na wyniki konkursu mogli posłuchać wykładu odnośnie „Nowych wymogów OSN” przy serwisie kawowym.

Mistrzem tegorocznych eliminacji powiatowych został Jakub Pietrkiewicz z Rudawia  (gm. Ciechocin), który będzie reprezentował powiat golubsko-dobrzyński na szczeblu Wojewódzkim Finału Olimpiady 22 listopada 2018 r. w Przysieku. Jakub jest studentem zaocznym trzeciego roku  Rolnictwa na  UWM w Olsztynie, a na co dzień jest młodym rolnikiem,  który prowadzi gospodarstwo rolne nastawione na produkcję  mleka  i opasów.

Drugie miejsce zajął Tomasz Chruściel  z  Szychowa (gm. Kowalewo Pomorskie).

Trzecie Waldemar Malanowski  z Wojnowa (gm. Zbójno)

Czwarte jako debiutant w naszym konkursie  Łukasz Siebers z Mlewa (gm. Kowalewo Pomorskie). – który już zapowiedział uczestnictwo  w następnym roku.

Serdeczne podziękowania dla sponsorów, którzy ufundowali nagrody dla laureatów i upominki dla wszystkich uczestników konkursu. Szczególne podziękowania dla samorządowców, którzy uświetnili swoją obecnością imprezę.

Sponsorami Olimpiady byli :

 • Bank Spółdzielczy w Kowalewie Pomorskim
 • Bank Spółdzielczy w Golubiu-Dobrzyniu
 • Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim oddziałZbójno
 • Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza
 • Lasy Państwowe
 • ZOOWETCHEMROL Gerard Bielecki Kowalewo Pomorskie
 • ALLER AQUA Polska Sp. z o.o.
 • Urząd Gminy Golub-Dobrzyń
 • Urząd Gminy Radomin
 • Urząd Gminy Ciechocin
 • Urząd Gminy Zbójno
 • Urząd Gminy Kowalewo Pomorskie
 • Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu
 • Żywność Ekologiczna Bio Food Sp. z o.o. Ciechocin
 • AGROLOK Sp. z o.o.
 • Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”
 • Golpasz S. A.
 • Ampol-Merol Sp. z o.o.
 • Radecki Jacek  Pawilon rolno - ogrodniczy
 • Radecki Janusz
 • Sano

 


 

Rewitalizacja parku w Zbójnie

 

Rewitalizacja parku w Zbójnie

 

Trwają intensywne prace związane z rewitalizacją zabytkowego parku w Zbójnie. Część suchych drzew została już usunięta, realizowane są też prace w koronach drzew, mające na celu usunięcie posuszu i jemioły. Wszystkie roboty zostaną wykonane do końca listopada. Po ich zakończeniu park będzie przyjaznym miejscem do spędzania wolnego czasu z rodziną.

Na przeprowadzenie prac w parku Gmina Zbójno otrzymała w 100 % dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

 


 

Dzień Edukacji Narodowej

 

Dzień Edukacji Narodowej

 

Dzień Edukacji Narodowej to szczególne święto wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty. Z tej okazji, w dniu 16 października, w Urzędzie Gminy Zbójno, odbyła się uroczystość, podczas której wyróżnienia otrzymali pedagodzy i dyrektorzy naszych szkół:

- Pani Barbara Walaszczyk – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Klonowie

- Pani Renata Rutkowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rużu

- Pan Rafał Rutkowski – Dyrektor Zespołu Szkół w Działyniu

- Pan Dariusz Kosowski – Dyrektor Zespołu Szkół w Zbójnie

- Pani Katarzyna Majgier – Nauczyciel muzyki, plastyki i zajęć komputerowych w Zespole Szkół w Zbójnie

- Pan Adam Majewski – Nauczyciel przyrody w Zespole Szkół w Działyniu.

Pani Wójt, oprócz złożonych życzeń i gratulacji, podkreśliła poświęcenie oraz trud pracy pedagogicznej w kształtowaniu i wychowaniu młodego pokolenia.

 

 


 

 
 
Zebrania sołeckie w Gminie Zbójno
 
 
W okresie od dnia 11.09 do dnia 29.09 w Gminie Zbójno odbywały się zebrania sołeckie. Odbyło się ich 16, czyli tyle ile jest sołectw. Na zebraniach mieszkańcy podejmowali uchwały o przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego na 2019 r.
W zebraniach uczestniczyli Wójt Gminy Katarzyna Kukielska, Sekretarz Gminy Jacek Foksiński oraz pracownicy Urzędu Gminy odpowiedzialni merytorycznie za obsługę poszczególnych sołectw. Zebraniom przewodniczyli sołtysi.

 


 

Nadanie Zespołowi Szkół w Zbójnie imienia "Wojska Polskiego" oraz poświęcenie i nadanie nowego sztandaru

 

Nadanie Zespołowi Szkół w Zbójnie imienia "Wojska Polskiego"

oraz poświęcenie i nadanie nowego sztandaru

 

W dniu 20 września 2018 roku Zespół Szkół w Zbójnie otrzymał imię Wojska Polskiego i piękny nowy sztandar. W tej historycznej i wspaniałej uroczystości wzięli udział między innymi:
1. Pani Katarzyna Kukielska - Wójt Gminy Zbójno
2. Reprezentujące Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty - panie Ewa Ignaszak i Danuta Brzózka-Ciechanowska, starsze wizytatorki Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
3. Reprezentujący Dowódcę Garnizonu Toruń – pułkownik Szymon Czerwiński wraz z żołnierzami Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia;
4. Pan Mieczysław Pankiewicz – Przewodniczący Rady Gminy Zbójno wraz z radnymi Rady Gminy Zbójno
5. Pani Danuta Brzoskowska – członek zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
6. Pan Jacek Foksiński – członek zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
7. kpt. Witold Juszczak -Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu
8. insp. Dariusz Borowiec - Komendant Powiatowy Policji w Golubiu-Dobrzyniu
9. Orkiestra Wojskowa Garnizonu Toruń, którą prowadził kpt. Krzysztof Żeleśkiewicz
10. płk dypl. rezerwy inż. Lech Dąbrowski
11. Pan Roman Kujawski – reprezentujący prezesa Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego S.A.
12. Pan Wojciecha Bartoszka – dyrektor Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy wraz z pracownikami
13. Pani Iwona Smużyńska - Prezes Zarządu Oddziału Związku nauczycielstwa polskiego w Golubiu-Dobrzyniu
14. Druh Andrzej Żółtewicz – prezes zarządu oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
15. Druh Michał Zglenicki – wiceprezes-naczelnik Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbójnie wraz zaprzyjaźnionymi druhami z jednostki.
16. Ksiądz kanonik Henryk Zagórowicz proboszcz Parafii pod wezwaniem św. Apostołów Piotra i Pawła w Rużu
17. Pani Maria Zakierska - Dyrektor Banku Spółdzielczego w Piotrkowie Kujawskim oddział Zbójno
18. Pani Agnieszka Brzostowska - dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu
19. Pan Rafał Szynkiewicz - wicedyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu
20. Pan Dariusz Guzowski - wicedyrektor ZS Nr 1 im Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu wraz z pocztem sztandarowym
21. Pan Rafała Rutkowski – dyrektor Zespołu Szkół im. Stefana Żeromskiego w Działyniu wraz z pocztem sztandarowym
22. Pani Barbara Walaszczyk – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Klonowie
23. Panią Renata Rutkowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rużu
24. Pan Grzegorza Przestalski – dzięki jego uprzejmości na naszym placu znajdowały się wojskowe eksponaty
25. Oddział Żandarmerii Wojskowej w Bydgoszczy
26. Rada Rodziców
27. Nauczyciele i nauczyciele emerytowani
28. Pracownicy obsługi
29. Pani Teresa Gołębiewska – Dyrektor Gminnej Biblioteki w Zbójnie
30. Kierownicy i pracownicy Urzędu Gminy w Zbójnie
31. Pani Joanna Tabor – prezes Spółdzielni Zbójeński Kredens
32. sierż. Piotr Mazanka
33. sierż. Piotr Rzążewski
34. Rodzice i uczniowie

Wszyscy uczestnicy zachwyceni byli występem orkiestry. Serdecznie podziękowania należą się żołnierzom za udział w tym najważniejszym dla naszej społeczności wydarzeniu, będąc jednocześnie pełni podziwu dla ich wytrwałości, którzy stali uśmiechnięci, a temperatura przekraczała 30 stopni Celsjusza.

 


 

Nadanie Sztandaru dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rużu

 

Nadanie Sztandaru dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rużu

 

W dniu 15 września 2018 r. odbyła się uroczystość nadania Sztandaru dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rużu. Ceremonie poprzedziła Msza Święta odprawiona przez ks. Henryka Zagórowicza. Podczas uroczystości nastąpiło poświęcenie oraz wprowadzenie nowego sztandaru, ufundowanego przez mieszkańców oraz sponsorów. Strażacy z Ruża gościli przedstawicieli jednostek OSP z terenu Gminy Zbójno i PSP z Golubia-Dobrzynia, a także OSP Giżynek, OSP Płonne i OSP Dulsk. Oprócz lokalnej społeczności oraz sponsorów w obchodach brali udział Poseł na Sejm Zbigniew Sosnowski, Z- ca Komendanta Powiatowego PSP w Golubiu-Dobrzyniu st. kpt. Witold Juszczak, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP dh Dariusz Mężykowski, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP dh Andrzej Żółtewicz, Przewodniczący Rady Gminy Zbójno Mieczysław Pankiewicz, Wójt Gminy Zbójno Katarzyna Kukielska, Zarząd Powiatu golubsko-dobrzyńskiego reprezentował Pan Jacek Foksiński. Podczas uroczystości odznaczenia otrzymali druhowie pełniący służbę w szeregach OSP Ruże oraz seniorzy OSP Ruże zasłużeni dla jednostki OSP. Obchody uświetniły występy orkiestry dętej oraz dzieci z Szkoły Podstawowej w Rużu. Wójt Gminy Zbójno Katarzyna Kukielska przekazała jednostkom OSP Ruże, Działyń i Zbójno sprzęt ratownictwa medycznego pozyskany z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości o wartości 59 140,00 zł

 

 


 

Zasłużona emerytura pracownika Urzędu Gminy Zbójno

 

Zasłużona emerytura pracownika Urzędu Gminy Zbójno

 

           W dniu 21 sierpnia 2018 r. odbyło się uroczyste pożegnanie Pani Teresy Jasińskiej – Inspektora ds. wymiaru podatków i gospodarki nieruchomościami , w związku z przejściem na zasłużoną emeryturę, która  pracowała w tutejszym Urzędzie od 1978 r.

           W związku z przejściem Pani Teresy Jasińskiej na emeryturę i zakończeniem pracy w Urzędzie Gminy Zbójno serdeczne podziękowania za długoletnią dobrą współpracę, oraz życzenia wszelkiej pomyślności i zdrowia w nowym etapie życia złożyła Wójt Gminy Zbójno wraz z pracownikami.


 

Uroczyste otwarcie ronda w Zbójnie na połączeniu dróg wojewódzkich nr 554 i 556

 

Uroczyste otwarcie ronda w Zbójnie na połączeniu dróg wojewódzkich nr 554 i 556

 

W uroczystosci udział wzięli: Marszałek Wojewodztwa Piotr Całbecki, przewodniczacy Sejmiku Województwa Ryszard Bober, Aneta Jędrzejewska członek Zarzadu Województwa, Paweł Zgórzyński radny Sejmiku, dyrektor ZDW Miroslaw Kielnik, Dyrektor Departamentu Infrastruktury Marzena Baczyńska, starosta powiatu golubsko dobrzyńskiego Andrzej Okruciński wicestarosta Franciszek Gutowski, członek Zarządu Powiatu Jacek Foksiński przewodniczący Rady Gminy Zbójno Mieczysław Pankiewicz wraz z radnymi i soltysami oraz mieszkańcy gminy. Poświęcenia ronda dokonał proboszcz parafii pw. Św. Piotra i Pawła w Rużu ks. Henryk Zagórowicz.
Jest to największa inwestycja w historii gminy Zbójno. Gmina przekazała na jej realizację dotacje w wysokosci 1.5 mln złotych.
W przyszlym tygodniu gmina ogłosi konkurs dla mieszkańców ponieważ chce aby to mieszkancy nadali mu NAZWĘ.

 


 

Podpisanie umów na ekologiczne piece

 

Podpisanie umów na ekologiczne piece

 

W dniu 20 sierpnia br. w Urzędzie Gminy Zbójno odbyło się podpisanie umów z mieszkańcami gminy, którzy skorzystają z dofinansowania na wymianę pieca nieekologicznego na ekologiczny. W wyniku losowania wyłoniono 10 osób, które do września zobowiązały się wymienić piec i przedstawić odpowiednie dokumenty potwierdzające jego zakup i montaż. Środki na przedmiotową inwestycję pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu konkursu EKOPIEC. Dofinansowanie obejmuje wymianę istniejącego pieca zasilanego paliwem stałym niespełniającym norm emisyjnych na kotły na paliwa stałe, kotły gazowe, kotły elektryczne w wysokości 2 000 zł dotacja Funduszu, 2 000 zł dotacja gminy.

 

Uroczyste otwarcie drogi wojewódzkiej w Zbójnie


 


 

Dożynki Gminne - 26 sierpnia - Zbójno

 

Dożynki Gminne - 26 sierpnia - Zbójno

 

Wielkimi krokami zbliża się największe święto rolników, będące ukoronowaniem ich całorocznego trudu tj. Święto Plonów. Tegoroczne dożynki odbędą się 26 sierpnia w centrum naszej gminy w Zbójnie. Organizatorzy na ten dzień przygotowali szereg atrakcji. Podczas obchodów można będzie posilić się tradycyjnym jedzeniem przygotowanym przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich oraz Zbójeński Kredens, będą występy lokalnych zespołów oraz wykonawców muzyki disco polo. Zapewne miłą niespodzianką będzie pojawienie się na dożynkowej scenie kabaretu. Z myślą o najmłodszych przygotowane zostały liczne atrakcje. Na nasze dzieci czeka zabawa w towarzystwie Myszki Minnie, Minionka oraz Maszy. Pojawia się również profesjonalni animatorzy, którzy będą prowadzić gry i zabaw, malować twarze oraz zaprezentują pokaz baniek mydlanych.

 


 

Odbiory kolejnych przydomowych oczyszczalni ścieków

 

 Odbiory kolejnych przydomowych oczyszczalni ścieków

 

W mijającym tygodniu odbyły się odbiory kolejnych przydomowych oczyszczalni ścieków wybudowanych w Gminie Zbójno. W tej edycji wybudowano 58 szt. o wartości brutto 1.064.247,32 zł. Gmina Zbójno uzyskała na tę inwestycję dofinansowanie w wysokości 63,63 % wartości netto inwestycji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Realizacje inwestycji mozliwa była również dzięki pożyczce uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodraki Wodnej w Toruniu. W odbiorach uczestniczył Sekretarz Gminy Zbójno Jacek Foksiński, pracownicy urzędu Anna Rzążewska i Marzena Marcinkowska oraz inspektor nadzoru i przedstawiciel wykonawcy.

 


 

Podpisanie umowy na modernizację sieci wodociągowej w Zbójnie

 

Podpisanie umowy na modernizację sieci wodociągowej w Zbójnie

 

Pod koniec sierpnia ruszą prace związane z modernizacją odcinka sieci wodociągowej o długości 1270 mb w miejscowości Zbójno. W dniu dzisiejszym nastąpiło podpisanie umowy pomiędzy Gminą Zbójno reprezentowaną przez Panią Wójt – Katarzynę Kukielską, a wyłonionym w przetargu Panem Tadeuszem Głąb właścicielem Zakładu Usługowo Handlowo Produkcyjnego „HYDRO-MET” z Lipna. Firma zobowiązała się wykonać przedmiotową modernizację do 28 września br. za kwotę 596 177,36 zł. Inwestycja będzie dofinansowana ze środków RPO.

 


 

Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów - szkolenia i doradztwo dla JST w województwie kujawsko-pomorskim

 

30 samorządów w kujawsko-pomorskim, w tym Gmina Zbójno,

kreuje elitarne grono pionierów rozwoju oświaty w samorządach

 

30 samorządów w kujawsko-pomorskim, w tym Gmina Zbójno, przystąpiło do elitarnego grona odpowiedzialnych samorządów, stawiających sobie za cel rozwój edukacji dzieci i młodzieży. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki wypracowaniu we współpracy z doradcą Lokalnego Planu Podnoszenia Jakości Oświaty. Plan dotyczyć będzie kompetencji kluczowych uczniów. Przedstawiciele gmin i powiatów uczestniczą w intensywnym 5 miesięcznym kursie przygotowującym struktury oświatowe w samorządach do wdrażania działań rozwojowych w obszarze oświaty.

Wszystkie działania realizowane są w ramach projektu „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów - szkolenia i doradztwo dla JST w województwie kujawsko-pomorskim” koordynowanym przez bydgoskie biuro Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. W projekcie tym mamy:

1) 30 Jednostek Samorządu Terytorialnego, w tym Gminę Zbójno, zaangażowanych w opracowanie Lokalnych Planów Podnoszenia Jakości Oświaty oraz wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów;

2) 92 placówki oświatowe zgłoszone do wdrożenia procesu wsparcia kompetencji kluczowych uczniów, w tym Zespół Szkół w Zbójnie oraz Zespół Szkół w Działyniu;

3) 85 uczestników szkoleń - przedstawicieli gmin i powiatów zaangażowanych w działalność oświatową uczestniczących w cyklu szkoleniowym od maja do września 2018;

4) 30 Lokalnych Planów Podnoszenia Jakości Oświaty oraz wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów.

Każdy samorząd poza wsparciem szkoleniowym i doradczym ma możliwość włączenia się w prace sieci współpracy, w ramach których będą rozwijane wątki tematyczne związane z rozwijaniem kompetencji kluczowych, przywództwo w oświacie, system oceny – zmiany do września 2018, nadzór pedagogiczny, proces wspomagania i inne stosownie do zapotrzebowania zgłaszanego przez uczestników. Planowanych jest 18 spotkań szkoleniowych 1-dniowych poświęconych wybranym tematom – wcześniej przedyskutowanym w sieci wirtualnej.

Uruchomionych zostanie 6 sieci tematycznych, początek działalności sieci to wrzesień 2018 r. Sieci poświęcone będą tematyce: przywództwa, procesu wspomagania, integracji środowiska oświaty w kujawsko-pomorskim, strategiom oświatowym i zarządzaniu oświatą, udostępniony zostanie również bank dobrych praktyk.

Projekt „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów - szkolenia i doradztwo dla JST w województwie kujawsko-pomorskim” realizowany w zgodzie z założeniami Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE) w oparciu o dofinasowanie ze środków unijnych program POWER 2014-2020 współfinasowanego ze środków EFS. Wartość projektu 1 335 589,92 zł, dofinasowanie ze środków europejskich wynosi 1 125 635,18 zł.

 


 

Odbiór chodników przy drogach powiatowych w Działyniu i Oborach

 

Odbiór chodników przy drogach powiatowych w Działyniu i Oborach

 

Nowe chodniki: przy cmentarzu w Działyniu i w Oborach. Zrealizowane dzięki dobrej współpracy gminy z powiatem przy dofinansowaniu ze strony gminy Zbójno w wysokości 50 % kosztów. W odbiorze brali udział ze strony gminy: Wójt Gminy Zbójno - Katarzyna Kukielska, Sekretarz Gminy Jacek Foksiński, ze strony powiatu Roger Żebrowski, Mariusz Trojanowski oraz przedstawiciel, wykonawcy i inspektor nadzoru.

 


 

„Senior też Badacz‘’

 

„Senior też Badacz‘’

 

W dniu 17 lipca 2018 r. w miejscowości Wielgie odbyły się warsztaty skierowane do uczestników „Uniwersytetu Trzeciego Wieku‘’. Było to ostatnie spotkanie realizowane w ramach projektu pt.: „Senior też Badacz‘’. Podczas warsztatów słuchacze nabyli umiejętności badawcze i naukowe umożliwiające im prowadzenie   badań  socjologicznych i medioznawczych oraz opracowywanie raportów z badań i analiz.

Bardzo serdecznie dziękuję uczestnikom warsztatów za tak liczną frekwencję na spotkaniach. Dyrektor GBP w Zbójnie Teresa Gołębiewska.

 


 

Otwarcie placu zabaw w Wojnowie

 

Otwarcie placu zabaw w Wojnowie

 

Dnia 12 lipca 2018 r. odbyło się otwarcie placu zabaw z udziałem dzieci w miejscowości Wojnowo. Była to wielka gratka dla najmłodszych mieszkańców gminy. Dzieci bawiły się na placu zabaw oraz siłowni. Zamontowano m.in. siłownie zewnętrzne, huśtawki, zjeżdżalnie oraz inne zestawy zabawowe. Dziękujemy panu sołtysowi za organizację i pomoc oraz panu Łukaszowi Kalinowskiemu za obsługę grilla. Niestety zabawę przerwała niespodziewana burza, ale i tak pierwsze spotkanie przebiegło w miłej atmosferze. Dziękujemy rodzicom i ich pociechom oraz mieszkańcom Wojnowa za przybycie.

 


 

Odbiór drogi gminnej w centrum wsi Działyń

 

Odbiór drogi gminnej w centrum wsi Działyń

W dniu 10 lipca 2018 r. odbył się techniczny odbiór zmodernizowanego odcinka drogi w centrum wsi Działyń. Modernizacja obejmowała: przebudowę nawierzchni drogi i zjazdów, wykonanie remontu istniejącego przepustu pod drogą gminną, wykonanie odwodnienia nawierzchni poprzez utrzymanie właściwego nachylenia poprzecznego, instalację urządzeń bezpieczeństwa ruchu, uregulowanie przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania, regulację istniejącego oświetlenia drogi i skrzyżowania, odtworzenie rowu. Koszt zadania wyniósł 359 377,22 zł. Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Lipna. W odbiorze uczestniczyli Wójt Gminy Zbójno Katarzyna Kukielska, przedstawiciele Urzędu Gminy Zbójno odpowiedzialni za inwestycję, inspektor nadzoru Pan Sergiusz Makowski oraz przedstawiciel wykonawcy Pan Stanisław Detmer.


 

Środki dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

 

Środki dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

 

W dniu 28 czerwca 2018 roku w Toruniu została podpisana umowa pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości „Dysponentem Funduszu”, reprezentowanym przez Mikołaja Pawlaka – Dyrektora Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwości, a Gminą Zbójno reprezentowaną przez Katarzynę Kukielską Wójta Gminy Zbójno.

Przedmiotem umowy jest realizacja zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na nabycie w 2018 roku wyposażenia i urządzeń ratownictwa medycznego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Zbójno.

Dysponent Funduszu na realizację tego zadania udzielił dotację celową w kwocie 58 548,60 zł.

 


 

Absolutorium dla Wójta Gminy

 

Absolutorium dla Wójta Gminy

 

Radni Gminy Zbójno zaakceptowali wykonanie budżetu gminy za 2017 rok i udzielili absolutorium Wójtowi Pani Katarzynie Kukielskiej. Głosowanie odbyło się w dniu 27 czerwca 2018 r. w trakcie XLV sesji. Najważniejszymi punktami sesji Rady Gminy Zbójno było głosowanie nad dwoma projektami uchwał. Pierwszy z nich dotyczył zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbójno za rok 2017. Druga uchwała dotyczyła udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Zbójno. Absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli rady gminy nad działalnością wójta. Po zakończeniu roku budżetowego rada gminy ocenia pracę organu wykonawczego tj. wójta w zakresie działalności finansowej gminy. Zanim jednak doszło do głosowania Wójt przedstawił radnym najważniejsze informacje dotyczące stanu finansów samorządu. Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła zarówno sprawozdanie finansowe za 2017 r., jak i sprawozdanie z wykonania budżetu, a następnie przedstawiła Radzie Gminy Zbójno wniosek o udzieleniu Wójtowi absolutorium. Również Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium Wójtowi z tytułu wykonania budżetu. Radni jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem obu projektów uchwał.

 


 

„Noc świętojańska – powitanie lata”

 

„Noc świętojańska – powitanie lata”

 

W dniu 22 czerwca br. na terenie rekreacyjnym nad stawem ZBÓJNICKI ZAKĄTEK w Zbójnie odbyły się uroczystości związane z obchodami Nocy Świętojańskiej. Imprezę zorganizowała Gmina Zbójno, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Zbójnie. Wydarzenie to cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców. Przygotowano mnóstwo atrakcji, szczególnie dla tych najmłodszych - animacje z chustą, bański mydlane, animacje z balonami, fotobudka, malowanie buziek, warsztaty plastyczne dla dzieci prowadzone przez KLUB SENIORA w Zbójnie : plecenie wianków. Nie mogło zabraknąć także słodkich przekąsek, kiełbasek przygotowanych przez Spółdzielnię Socjalną "Zbójeński Kredens". O godz. 20:00 dzieci z Zespołu Szkół w Zbójnie zaprezentowały inscenizację Nocy Świętojańskiej.

 


 

Stypendia dla uczniów

 

Stypendia dla uczniów 

 

W dniu 22 czerwca 2018 r. uczniowie z największymi osiągnięciami w nauce lub sporcie otrzymali stypendia. W roku szkolnym 2017/2018 na takie wyróżnienie zapracowało 40 uczniów Zespołu Szkół w Zbójnie (w tym 17 gimnazjalistów), 19 uczniów Zespołu Szkół w Działyniu, 5 uczniów Szkoły Podstawowej w Klonowie i 10 uczniów Szkoły Podstawowej w Rużu.

Łączna kwota wypłaconych stypendiów to 16.000 zł.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 


 

GKS Pogrom Zbójno z dofinansowaniem

 

GKS Pogrom Zbójno z dofinansowaniem

 

W dniu 20 czerwca 2018 r. rozstrzygnięto konkurs „Klub” ogłoszony przez Ministra Sportu i Turystyki w ramach którego Gminny Klub Sportowy Pogrom Zbójno otrzymał dotację w kwocie 10 000 zł na zakup sprzętu sportowego i wynagrodzenie trenerów. Rządowy Program „KLUB” to innowacyjny model bezpośredniego wsparcia małych i średnich klubów sportowych.  Beneficjentami Programu są dzieci i młodzież do 18. roku życia. Pierwsza edycja Programu ruszyła w 2016 roku. Na jego realizację MSiT przeznaczyło kwotę 24 mln zł. Pozwoliło to wesprzeć 2151 klubów sportowych ze wszystkich województw. W roku 2017 kwota na realizację programu wzrosła do ponad 37 mln zł, co pozwoliło na dofinansowanie działalności 3 352 klubów sportowych z terenu całej Polski. W roku 2018 na Rządowy Program KLUB przeznaczono aż 40 mln zł.

 


 

Podpisanie umowy na dostawę i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych

 

Podpisanie umowy na dostawę i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych 

 

W dniu 8 czerwca br. w Urzędzie Gminy Zbójno nastąpiło podpisanie umowy pomiędzy Gminą Zbójno reprezentowaną przez Panią Wójt – Katarzynę Kukielską a wyłonioną w przetargu firmą PRO-ECO Sp z o.o.  z Gdyni reprezentowaną przez Panią Aleksandrę Kostuch na dostawę i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych. Mikroinstalacje będą zamontowane na dachach domów 31 gospodarstw domowych na terenie całej gminy, natomiast kolektor słoneczny zostanie zamontowany w Zespole Szkół w Działyniu. Zadanie dofinansowane jest z RPO a całkowity koszt jego wykonania to 844 156,32 zł. Zgodnie z umową inwestycja zostanie zrealizowana do 31 sierpnia br.


 

Kolejne dofinansowanie na remont drogi

 

Kolejne dofinansowanie na remont drogi

 

W dniu 4 maja w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu odbyło się uroczyste podpisanie umowy pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim reprezentowanym przez Wicemarszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pana Dariusza Kurzawę a Gminą Zbójno reprezentowaną przez Wójta Gminy Zbójno Panią Katarzynę Kukielską o dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnej w miejscowości Ruże. Przedmiotowa umowa obejmuje modernizację na istniejącej nawierzchni gruntowej do długości 0,259 km oraz drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej do długości 0,541 km. Województwo realizując wspólnie z Gminą przedmiotowe zadanie przeznaczyło środki na ten cel do wysokości 98 556,00 zł. Zgodnie z umową inwestycję należy wykonać do 30 października br.

 

 

 • Fot. Szymon Zdziebło /tarantoga.pl
  Źródło - Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego

 

Uroczysta XLIV sesja Rady Gminy Zbójno

 

Uroczysta XLIV sesja Rady Gminy Zbójno

 

Z okazji obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego, sesja Rady Gminy Zbójno z dnia 30 maja 2018 r. miała charakter uroczysty. Oprócz podjęcia uchwał przez radę, Wójt Gminy Zbójno Katarzyna Kukielska przedstawiła zarys opracowanej już książki dot. monografii Gminy Zbójno oraz złożyła życzenia wszystkim samorządowcom i mieszkańcom gminy. Dokonano również specjalnego wyróżnienia i podziękowania dla pracowników Urzędu Gminy Zbójno z ponad 20-letnim stażem pracy, a są to: Pan Wojciech Ciepliński, Pan Krzysztof Gołębiewski, Pani Teresa Jasińska, Pani Hanna Kowalska, Pani Maria Jabłońska, Pani Justyna Wiśniewska, Pani Katarzyna Buczkowska oraz Pani Teresa Gołębiewska.

 


 

Czołgi na jeziorze w Zbójnie

 

Czołgi na jeziorze w Zbójnie

 

Pamiętacie historie z czołgami na jeziorze w Zbójnie? Stowarzyszenie Historyczno - Eksploracyjne Przedmoście obrało sobie za cel wyjaśnienie tej zagadki.
Zapraszamy do sledzenia poczynań tych ludzi , odkrywającyh kawałek po kawalku tajemnice jakie skrywa okoliczna ziemia.

W dniu dzisiejszym, wspólnie z ekipą Poszukiwaczy Historii, dokonaliśmy eksploracji na podstawie stosownych zezwoleń miejsca rozbicia czołgu niemieckiego, o którym informowaliśmy wcześniej. Poszukiwania zaczęły się obiecująco, kilka ładnych sygnałów. W końcu pierwszy artefakt, część koła bez fartucha, Stug? PzIII? Kolejne sygnały, lecz niestety nic w całości. Kończymy akcję zadowoleni, potwierdziliśmy naszą historię weryfikując naleciałości wieloletnich ustnych przekazów. Podziękowania dla ekipy technicznej programu z reżyserem Rafałem na czele, Olafa i Sebastiana, Artura, Piotra, Grzesia, Andrzeja, Jacka i Marcina oraz wszystkich którzy przyczynili się do finału tej historii.

 


 

Uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej w Sitnie

 

Uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej w Sitnie

 

W dniu 30 maja 2018 r. dokonano uroczystego otwarcia świetlicy wiejskiej w Sitnie. Dziękujemy księdzu proboszczowi Tomaszowi Muraszewskiemu za jej poświęcenie oraz Stowarzyszeniu Mieszkańców Sitna i Ochotniczej Straży Pożarnej w Sitnie za przygotowanie poczęstunku.

Świetlica została odnowiona dzięki dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowalnych. Wartość robót budowlanych wynosi blisko 350.000 zł. Można już z niej korzystać.

 


 

Dzień dziecka w Rembiosze

 

Dzień dziecka w Rembiosze

 

W dniu 2 czerwca 2018 r. przy swietlicy wiejskiej w Rembiosze odbył się dzień dziecka. Impreze zorganizował sołtys wsi Rembiocha przy wsparciu radnego oraz mieszkańców wsi ze środków funduszu sołeckiego. Było wspólne ognisko, śpiewy, gry i zabawy. Dziękujemy za wspaniałą imprezę!!!!

 


 

Dzień Rodziny w Gminie Zbójno

 

Dzień Rodziny w Gminie Zbójno

W minioną sobotę przy Zespole Szkół w Działyniu odbył się festyn pn. Dzień Rodziny. Głównym organizatorem uroczystości była Gmina Zbójno. Tradycyjnie imprezę wspierała szkoła z Panem Dyrektorem Rafałem Rutkowskim na czele. Punktualnie o godzinie 15tej Pani Wójt Katarzyna Kukielska przywitała wszystkich i zaprosiła do zabawy a następnie przekazała głos pani konferansjer Hannie Ignaszak. Organizatorzy na ten dzień przygotowali szereg atrakcji. Dużym powodzeniem cieszyły się potrawy z grilla i ciasta sprzedawane przez Radę Rodziców. Największym uznaniem jednak cieszył się pomysł darmowych atrakcji dla dzieci. Pozwoliło to na wspólną zabawę wszystkich milusińskich, niezależnie od zawartości portfela ich rodziców. A atrakcji była moc: dmuchane zjeżdzalnie, zabawy z chustą, malowanie twarzy, pokazy baniek mydlanych. Na imprezie pojawiła się nawet Myszka Minnie. Każde z dzieci znalazło coś dla siebie. Organizatorzy zadbali także o dobrą zabawę dla „starszaków”, które chętnie uczestniczyły w konkurencjach sortowych prowadzonych przez Animatora Orlika. Na wszystkich uczestników czekały słodkie niespodzianki. Poza tym dzieci  zaprezentowały program artystyczny, były tańce, śpiewy i pokazy kickboxingu.

Sobotnie spotkanie było również okazją do wręczenia nagród w konkursach: plastycznym i ekologicznym.

Po godzinie 16-ej do Działynia zawitali rycerze z Patrolu Historycznego. Na uczestników festynu czekały m.in. pokazy konne, malowanie figurek i kolorowanek, lepienie z gliny, przejażdżki kucykiem, konkursy łucznicze, warsztaty kowalstwa i czerpania papieru, pokazy alchemika.

O godzinie 19-ej na scenie pojawił się zespół Piotr i Paweł. W rytm znanych przebojów uczestnicy festynu bawili się do północy.

 


 

Dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu

 

Dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu

 

W 2018 r. otrzymaliśmy już cztery promesy udzielenia dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pierwszym przedsięwzięciem, które zostanie zrealizowane dzięki otrzymanym środkom finansowym będzie nasadzenie drzew nad zbiornikiem wodnym w miejscowości Działyń. W ramach zadania nasadzonych zostanie 50 szt. sosny górskiej, 30 szt. wierzby białej, 30 szt. brzozy brodawkowatej oraz 15 szt. grabu pospolitego. Realizacja zaplanowana jest na pierwszą połowę czerwca.

Również dzięki dotacji uzyskanej na zadania związane z ochroną środowiska zrewitalizowany zostanie zabytkowy park przy pałacu w Zbójnie. Na to zadanie Gmina Zbójno otrzymała prawie 220 tys. zł, co stanowi 100% kosztów zadania. Prace będą głównie polegały na usunięciu 70 drzew, które nie rokują już szans na przeżycie, usunięty zostanie posusz i jemioła, w niektórych przypadkach skorygowana sylwetka drzewa. W stosunku do czterech drzew zastosowane będą elastyczne wiązania. Prace zostaną wykonane przez wyspecjalizowaną firmę w miesiącach czerwiec – sierpień. Realizacja tego zadania jest bardzo ważna ponieważ park stanowi zaniedbywany przez wiele lat zabytek, w którym znajdują się unikatowe gatunki drzew i  zależy nam na jego zrewitalizowaniu i przywróceniu do dawnej świetności.

Gmina otrzymała również dotację na realizację programu EKOpiec. Umożliwi on uzyskanie 4000 zł dotacji na wymianę źródła ciepła w budynku mieszkalnym. Beneficjenci ostateczni zostali ustaleni podczas losowania, które odbyło się 7 maja. Na początku czerwca planowane jest spotkanie i rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia.

Natomiast w dniu 19 maja podczas „Dnia Rodziny” wręczone zostaną nagrody w konkursie „Segreguję, bo środowisko szanuję”. Na ich zakup Gmina również uzyskała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dotację w kwocie 2000 zł.

 

 


 

Konkurs ekologiczny „Segreguję, bo środowisko szanuję”

 

KONKURS EKOLOGICZNY „SEGREGUJĘ, BO ŚRODOWISKO SZANUJĘ”

 

W ciągu ostatnich dwóch miesięcy uczniowie szkół z terenu naszej Gminy mogli zgłaszać swoje prace w konkursie ekologicznym „Segreguję, bo środowisko szanuję”. Konkurs przeprowadzony został w czterech kategoriach wiekowych, tj. przedszkole i oddział przedszkolny, klasy I-III szkół podstawowych, klasy IV-VII szkół podstawowych, klasy II-III gimnazjum.

Przedszkolaki i uczniowie oddziału przedszkolnego musieli wykonać pracę plastyczną dowolną metodą, uczniowie klas I-III pracę plastyczną przestrzenną z wykorzystaniem odpadów, które poddawane są segregacji. Uczniowie klas IV-VII przygotowali plakat zachęcający do segregowania odpadów, natomiast uczniowie gimnazjum album fotograficzny dokumentujący działania ekologiczne we własnym domu i najbliższym otoczeniu. Zainteresowanie konkursem było bardzo duże. Konkurs odbył się w dwóch etapach. W pierwszym szkolne komisje konkursowe wybrały po 6 prac najlepszych w każdej grupie, następnie spośród nich komisja gminna wybrała po 3 najlepsze w każdej kategorii.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 19 maja podczas „Dnia Rodziny”, który odbędzie się przy Zespole Szkół w Działyniu. Zakup nagród w konkursie ekologicznym „Segreguję, bo środowisko szanuję” został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Zwycięzcami konkursu zostali:

 

I grupa wiekowa (przedszkole i oddział przedszkolny)

 • I miejsce – Mateusz Gogolin – Szkoła Podstawowa w Klonowie
 • II miejsce – Hanna Lenik – Zespół Szkół w Działyniu
 • III miejsce – Martyna Kukielska – Zespół Szkół w Działyniu

II grupa wiekowa (klasa I-III)

 • I miejsce – Damian Pawlicki – Zespół Szkół w Działyniu
 • II miejsce – Nadia Przybysz – Szkoła Podstawowa w Klonowie
 • III miejsce – Natalia Rejmer – Zespół Szkół w Zbójnie

III grupa wiekowa (klasa IV-VII)

 • I miejsce – Jakub Zawistowski – Zespół Szkół w Zbójnie
 • II miejsce – Eliza Rabażyńska – Zespół Szkół w Zbójnie
 • III miejsce – Dominika Stacherska – Zespół Szkół w Zbójnie

IV grupa wiekowa (klasa II-III)

 • I miejsce – Dawid Pipczyński – Zespół Szkół w Zbójnie
 • II miejsce – Michał Okruciński – Zespół Szkół w Zbójnie
 • III miejsce – Julia Silkowska – Zespół Szkół w Zbójnie

 

,,Świadome rodzicielstwo=szczęśliwie dzieciństwo"

 

,,Świadome rodzicielstwo=szczęśliwie dzieciństwo"

 

W ramach kampanii społecznej ,,Świadome rodzicielstwo=szczęśliwie dzieciństwo" GOPS w Zbójnie już drugi raz prowadzi konkurs profilaktyczny dla rodzin ,,Aktywna Rodzina w Gminie Zbójno". Dzisiejsza inauguracja konkursu odbyła się w Zespole Szkół w Działyniu. Pomimo przedłużonego weekendu rodziny w naszej gminie są zmotywowane i chętnie spędzają czas w swoim gronie. W konkursie aktywanie zaangażowała się Wójt Gminy Zbójno Katarzyna Kukielska.

 

 


 

Jak „Majówka” to tylko w Zbójnie

 

Jak „Majówka” to tylko w Zbójnie

 

Po raz kolejny w Gminie Zbójno „majówkę” rozpoczął turniej piłki nożnej rozegrany na miejscowym boisku Orlik. W tym roku do rywalizacji przystąpiło 6 drużyn: Agrolok Osiek, ZGP Wielgie, KS Czarodzieje, Pogrom Sitno, FC Grajki oraz Pogrom Junior. Drużyny podzielono na dwie grupy, w których rozgrywano mecze systemem każdy z każdym. Do półfinału rozgrywek awansowały po dwie drużyny z grupy, które biły się o mecz finałowy. W finale zmierzyła się drużyna z Golubia-Dobrzynia FC Grajki oraz ZGP Wielgie. Po bardzo emocjonującym meczu ostatecznie wygrała drużyna ze „stolicy” powiatu, pokonując Wielgie 5-2. Wszystkim drużynom nagrody wręczyli Wójt Gminy Zbójno Pani Katarzyna Kukielska, Dyrektor Zespołu Szkół w Zbójnie Pan Dariusz Kosowski oraz trener GKS Pogrom Zbójno Pan Piotr Rabażyński. Wszystkim uczestnikom oraz kibicom dziękujemy za przybycie, do zobaczenia za rok !


I – FC Grajki
II – ZGP Wielgie
III – Agrolok Osiek
IV – KS Czarodzieje
V – Pogrom Junior
VI – Pogrom Sitno

 

 


 

Ognisko Patriotyczne w Zespole Szkół w Działyniu.

 

Ognisko Patriotyczne w Zespole Szkół w Działyniu


"Mówiąc ojczyzna mam na myśli Polskę. To kraj, w którym się urodziłam, gdzie mieszkam i gdzie przez najbliższe lata pozostanę. Ojczyzna to moja przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. To mój "skarb", z którego jestem dumna, bo panuje tu wolność i demokracja, dzięki którym mogę się realizować." W ognisku wzięli udział także, Wójt Gminy Zbójno Katarzyna Kukielska oraz Przewodniczacy Rady Gminy Zbójno Mieczysław Pankiewicz. Dziękujemy wszystkim, którzy zaszczycili nas swoją obecnością.

 


 

Konkurs z okazji Święta Flagi RP

 
Konkurs z okazji Święta Flagi RP
 
Konkurs z okazji przypadającego w dniu 2 maja Święta Flagi RP i w dniu 3 maja 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, w którym do wygrania była flaga RP i drzewiec, został rozstrzygnięty.
 
Flagi wygrali:

1. Zielińska Elżbieta
2. Szotowicz Agnieszka
3. Zacharski Wojciech
4. Stachowska Edyta
5. Mirowska Katarzyna
6. Zielińska Katarzyna
7. Kozłowska Daniela

W imieniu Urzędu Gminy Zbójno nagrody wręczył Sekretarz Gminy Jacek Foksiński.

 


 

 

Uroczyste otwarcie nowych mieszkań socjalnych

 


 

Budowa kolejnych przydomowych oczyszczalni ścieków

 

Budowa kolejnych przydomowych oczyszczalni ścieków

 

W dniu 25 kwietnia br. w Urzędzie Gminy Zbójno nastąpiło podpisanie umowy pomiędzy Gminą Zbójno reprezentowaną przez Panią Wójt – Katarzynę Kukielską a wyłonionym w przetargu Wielobranżowym Zakładem Usługowym z Włocławka reprezentowanym przez Pana Andrzeja Sieradzkiego na budowę 58 szt. przydomowych oczyszczalni. Przedmiotowe oczyszczalnie powstaną na terenie wszystkich sołectw naszej gminy do końca lipca 2018 r. Koszt całej inwestycji to 1 064 247,32 zł. Dofinansowanie na przedmiotowy cel pochodzi z krajowych środków publicznych i środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-20120, typ operacji „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawialną i w oszczędzanie energii”.

 


 

Dąb Stulecia Niepodległości Polski

 

Dąb Stulecia Niepodległości Polski

 

Nasza gmina włączyła się do organizacji obchodów Stulecia Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. W dniu 25 kwietnia 2018 r. w Zespole Szkół w Działyniu odbyła się uroczystość posadzenia Dębu Stulecia Niepodległości Polski. Uczestniczyli w niej: Przedstawiciel Wojewody Kujawsko-Pomorskiego – Pani Dorota Dzięgelewska Dyrektor Delegatury Urzędu Wojewódzkiego we Włocławku, Dyrekcję Regionalną Lasów Państwowych w Toruniu reprezentował Nadleśniczy Nadleśnictwa Skrwilno Pan Dariusz Gidaszewski, Wójt Gminy Zbójno Pani Katarzyna Kukielska, Ksiądz Proboszcz Parafii Działyń Tomasz Muraszewski, radni i sołtysi Gminy Zbójno, mieszkańcy Gminy Zbójno oraz  Dyrekcja, pedagodzy i uczniowie Zespołu Szkół w Działyniu. Pani Wójt, Pani Dyrektor Delegatury Urzędu Wojewódzkiego, Pan Dyrektor Szkoły i ksiądz Proboszcz symbolicznie posadzili Dąb Niepodległości. Następnie Reprezentant Wojewody i Wójt Gminy Zbójno odsłonili tablicę pamiątkową. W trakcie uroczystości odczytano list Wojewody. Dąb, który od tego dnia rośnie w Działyniu  posadzono w ramach wspólnej inicjatywy Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu dla uczczenia Stulecia Niepodległości Polski. W trakcie uroczystości uczniowie przedstawili  okolicznościowy program dla uczczenia rocznicy stulecia niepodległości.

 


 

Mistrz Ortografii - 2018

 

MISTRZ ORTOGRAFII - 2018


19 kwietnia 2018 r. odbył się Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny klas III. W zmaganiach o tytuł Mistrza Ortografii wzięło udział 20 uczniów szkół podstawowych z Łążyna, Osówki, Makowisk, Klonowa, Zbójna, Świętosławia oraz Działynia. Konkurs przebiegał w dwóch etapach. W pierwszym etapie uczestnicy pisali wyrazy z pamięci, uzupełniali wyrazy z trudnościami ortograficznymi i podpisywali obrazki. W drugim etapie uczniowie pisali dyktando przygotowane przez komisję.
Pytania i zadania dla uczniów zostały przygotowane w szkole podstawowej w Ciechocinie.


Spośród uczestników komisja wyłoniła sześciu najlepszych.
I miejsce i tytuł „Mistrza Ortografii” – Paweł Kukielski SP Działyń
II miejsce – Zofia Wyrzykowska – SP Działyń
III miejsce – Bartosz Kowalski – SP Działyń

 

Wyróżnienia:
Borys Grabowski –SP Łążyn II
Weronika Wenderlich – SP Makowiska
Michał Laskowski – SP Osówka


Uczestnicy otrzymali nagrody oraz dyplomy. Serdecznie dziękujemy za wsparcie Wójtowi Gminy Zbójno Pani Katarzynie Kukielskiej.

 


 

XLII sesja Rady Gminy Zbójno

 

XLII sesja Rady Gminy Zbójno

 

W dniu 22 marca br. odbyła się XLII sesja Rady Gminy Zbójno. Radni zapoznali się na niej ze sprawozdaniem Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym; sprawozdaniem Komendanta Powiatowego Policji w Golubiu-Dobrzyniu o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Zbójno; sprawozdaniem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego; sprawozdaniem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej i wspierania rodziny oraz sprawozdaniem z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2017 r. Ponadto Rada Gminy podjęła uchwały, które po podpisaniu przez Przewodniczącego Rady, będą dostępne w biuletynie informacji publicznej Gminy Zbójno.
Sesja była również okazją do złożenia Sołtysom życzeń z okazji Dnia Sołtysa, które miało miejsce 11 marca. Życzenia złożyła Wójt Katarzyna Kukielska wspólnie z Sekretarzem Gminy Jackiem Foksińskim, Skarbnikiem Gminy Małgorzatą Szewczykowską oraz Przewodniczącym Rady Gminy Mieczysławem Pankiewiczem.
Na koniec obrad Dyrektor Zespołu Szkół w Zbójnie Dariusz Kosowski omówił wniosek wraz z jego uzasadnieniem skierowany do Rady Gminy o nadanie, na kolejnej sesji, Zespołowi Szkół w Zbójnie imienia Wojska Polskiego.

 


 

Gminne obchody Dnia Kobiet

 

Gminne obchody Dnia Kobiet

 

W czwartek 8 marca br. panie z terenu Gminy Zbójno spotkały się o godz. 17-ej w Zespole Szkół w Zbójnie, aby uczcić ten wyjątkowy dzień. Na wstępie uroczystości Dyrektor szkoły Pan Dariusz Kosowski, Sekretarz Gminy Jacek Foksiński oraz Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Pankiewicz złożyli paniom najserdeczniejsze życzenia, podkreślając, że Dzień Kobiet jest co prawda w kalendarzu raz w roku, ale o szacunku do kobiet należy pamiętać codziennie. W ramach podziękowań za udział kobiet w życiu mężczyzny, rodziny i życiu codziennym Pan Mieczysław Pankiewicz przekazał kwiaty na ręce Pani Wójt Katarzyny Kukielskiej. Następnie Pani Katarzyna Mejgier przedstawiła krótki rys historyczny święta. Na scenie pojawiły się dzieci, które przedstawiły program artystyczny. Swoje umiejętności wokalne przedstawiła Oliwia Pankowska i Julia Tomaszewska.  Natomiast Monika Laskowska, Wiktoria Szawłowska i Aleksander Kalinowski przepięknie zagrali na saksofonie i trąbce.

Tego dnia wszyscy z niecierpliwością czekali na gwiazdę wieczoru. O godz. 17:30 na scenie pojawił się Rafał „Zwierzak” Zieliński. Wokalista przez kilkadziesiąt minut „bawił” muzyką publiczność.

Przygotowanie czwartkowego święta to praca i zaangażowanie wielu osób. Szczególne podziękowania kierujemy w stronę Pana Dyrektora Dariusz Kosowskiego, Katarzyny Mejgier oraz pracowników SZ w Zbójnie.

 


 

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Socjalnej „ZBÓJEŃSKI KREDENS”

 

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Socjalnej „ZBÓJEŃSKI KREDENS”

 

W dniu 26.02.2018 r. o godz. 10.00 odbyło się Walne Zgromadzenie Spółdzielni Socjalnej „ZBÓJEŃSKI KREDENS”, w którym wzięli udział przedstawiciele organów założycielskich tj. P. Wójt Katarzyna Kukielska reprezentująca Gminę Zbójno oraz P. Teresa Gołębiewska reprezentująca Stowarzyszenie „Czas dla Zbójna”. Ponadto w posiedzeniu Walnego Zgromadzanie wzięli udział:

- P. Ewa Podczaska oraz P. Ewelina Wsiłek – pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;

- P. Małgorzata Urbańska, P. Estera Rutkowska, P. Radosław Stachowski – Zarząd Spółdzielni Socjalnej „ZBÓJEŃSKI KREDENS”;

- P. Małgorzata Szewczykowska – Skarbnik Gminy Zbójno;

- P. Agnieszka Rzążewska – Pracownik Spółdzielni Socjalnej.

Podczas obrad Walnego Zgromadzenia została podjęta uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego z działalności Spółdzielni Socjalnej „ZBÓJEŃSKI KREDENS” oraz udzielono absolutorium dla Zarządu. Ponadto przegłosowano uchwałę w sprawie zmiany Zarządu Spółdzielni i wybrano nowy Skład Zarządu, który został upoważniony do reprezentowania Spółdzielni.

W skład nowego Zarządu wchodzą:

- P. Małgorzata Urbańska – Prezes Zarządu;

- P. Agnieszka Rzążewska – Wiceprezes Zarządu.

 


 

Przekazanie placu budowy

 

Przekazanie placu budowy – inwestycja wspólna z Powiatem

Golubsko-Dobrzyńskim polegająca na budowie chodników.

 

W dniu 23 lutego br. o godz. 10:00 odbyło się przekazanie placu budowy w zakresie budowy chodników przy drogach powiatowych. Gmina Zbójno wraz z Powiatem Golubsko-Dobrzyńskim zrealizuje inwestycje wspólną polegającą na budowie dwóch chodników przy drogach powiatowych :
- przebudowa drogi powiatowej nr 2134C Działyń - Klonowo ( w stronę cmentarza) - 240m.
- przebudowa drogi powiatowej nr 2130C Dulsk-Ruże-Obory-Stary Kobrzyniec oraz drogi powiatowej nr 2137C Obory-Wildno (od sklepu GS w stronę klasztoru) - 218m.

W spotkaniu udział wzięli :
- Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg- Pan Mariusz Trojanowski,
- pracownicy Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu,
- Wójt Gminy Zbójno- Pani Katarzyna Kukielska wraz z pracownikiem Urzędu Gminy panem Radosławem Stachowskim,
- przedstawiciel wykonawcy.

 


 

Uroczyste otwarcie Spółdzielni Socjalnej „ZBÓJEŃSKI KREDENS”

 

Uroczyste otwarcie

Spółdzielni Socjalnej „ZBÓJEŃSKI KREDENS”

 

W dniu 16 lutego 2017 roku miało miejsce uroczyste otwarcie Spółdzielni Socjalnej „ZBÓJEŃSKI KREDENS”, w którym uczestniczyli przedstawiciele samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych, lokalnych firm i instytucji oraz osoby indywidualne. Nasza Spółdzielnia stanowi podmiot ekonomii społecznej, której założycielami są osoby prawne: Gmina Zbójno i Stowarzyszenie „Czas dla Zbójna”.


Wydarzenie zorganizowano dzięki pomocy Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej „TŁOK” w Toruniu oraz Gminy Zbójno. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele lokalnego samorządu: Wójt Gminy Zbójno, Pani Katarzyna Kukielska, Przewodniczący Rady Gminy Zbójno, Pan Mieczysław Pankiewicz oraz Radni: Pani Grażyna Stachowska, Pani Hanna Wesołowska oraz Pan Grzegorz Maślewski wraz z sołtysami. W uroczystości udział wzięli także zaproszeni goście: Starosta Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego, Pan Andrzej Okruciński, Wójt Gminy Ciechocin, Pan Jerzy Cieszyński, w imieniu Burmistrza Miasta Rypin uczestniczyła Pani Monika Kalinowska, Miasto Golub – Dobrzyń reprezentowała Pani Beata Meredyk – Chlebowska – kierownik MOPS w Golubiu – Dobrzyniu, w imieniu burmistrza Miasta i Gminy Kowalewo – Pomorskie przybyła Pani Zyta Szymańska – kierownik M-GOPS w Kowalewie Pomorskim, Gminę Brzuze reprezentowała Pani Agata Ciechanowska, Gminę Golub – Dobrzyń reprezentował Pan Krzysztof Pieczka, Gminę Radomin reprezentowała Pani Ilona Wiśniewska – kierownik GOPS w Radominie. Ponadto w uroczystości wzięli udział licznie przybyli kierownicy i pracownicy ośrodków pomocy społecznej, przedstawiciele LGD, oraz wielu organizacji pozarządowych.


Pani Katarzyna Kukielska, Wójt Gminy Zbójno, opowiedziała o motywach kierujących lokalnym samorządem przy podejmowaniu odważnej decyzji by inwestować w sektor ekonomii społecznej. Dzięki tej decyzji pięć osób z terenu Gminy Zbójno znalazło zatrudnienie w ramach umowy o pracę. Ponadto dwie osoby podjęły współpracę z podmiotem w ramach umowy zlecenia. Spółdzielnia socjalna stanowi praktyczny przykład łączenia troski o rozwiązywanie problemów społecznych z optymalizowaniem wydatków z funduszu gminy. Spółdzielnia bowiem od 22 stycznia 2018 roku realizuje gminny program dożywiania dzieci szkolnych.


Historię powstania i budowania zespołu „ZBÓJEŃSKIEGO KREDENSU” przybliżyła Pani Estera Rutkowska, członkini grupy inicjatywnej biorąca udział w projekcie oraz Członek Zarządu Spółdzielni. Powstanie podmiotu było możliwe dzięki skorzystaniu z dofinansowania ze środków EFS. Grupa inicjująca powołanie spółdzielni oraz przyszli pracownicy solidarnie brali udział w ścieżce szkoleniowo – doradczej, koordynowanej przez OWES „TŁOK”. Dofinansowano utworzenie 5 miejsc pracy w ramach projektu RPO dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 9: Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.4: Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.4.1: Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej.
W kolejnym wystąpieniu Pan Michał Krupka, kierownik GOPS w Zbójnie oraz Przewodniczący Powiatowego zespołu ds. Ekonomii Społecznej przybliżył obecnym idee oraz cele działania zespołu. Opowiedział czym jest ekonomii aspołeczna oraz dlaczego ważną sprawą jest wzmacnianie tego sektora.

Pani Edyta Brzostkowska specjalistka od zamówień publicznych, doradca Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej „TŁOK” w Toruniu w swoim wystąpieniu przedstawiła zagadnienie odpowiedzialnych zamówień publicznych oraz możliwość wykorzystywania klauzul społecznych przez jednostki samorządu terytorialnego.
Spółdzielnia Socjalna „ZBÓJEŃSKI KREDENS” oferuje usługi cateringowe dla klientów indywidualnych, firm i instytucji oraz usługi animacji imprez dla dzieci i młodzieży.

Więcej informacji o podmiocie na stronie: https://zbojenskikredens.blogspot.com

 


 

Kolejne nowe mikroinstalacje fotowoltaiczne w gminie Zbójno

 

Kolejne nowe mikroinstalacje fotowoltaiczne w gminie Zbójno

 

Gmina Zbójno dzięki pozytywnej ocenie projektu W ramach RPO uzyskała dofinasowanie na budowę nowych 31 sztuk mikroinstalacji fotowoltaicznych, które będą zamontowane na dachach domów 31 gospodarstw domowych na terenie całej gminy. Oprócz tych mikroinstalacji zostanie także zamontowany nowy kolektor słoneczny w Zespole szkół w Działyniu. Poprzednio w 2015 r. gmina zamontowała 21 takich urządzeń oraz 2 w Zespole Szkół w Zbójnie.

Inwestycja zostanie zrealizowana do końca sierpnia bieżącego roku. Będą to kolejne mikroinstalacje, dzięki którym mieszkańcom uda się zaoszczędzić koszty energii nawet o kilkadziesiąt procent.

 


 

Świetlica wiejska w Sitnie po remoncie

 

Świetlica wiejska w Sitnie po remoncie

 

W dniu 2 lutego br. odbył się odbiór robót budowlanych, które od listopada do końca stycznia prowadzone były w świetlicy wiejskiej w Sitnie. W odbiorze uczestniczył Pan Karol Dąbrowski, wykonawca robót budowlanych, Pani Magda Błaszczyńska, Pan Antoni Błaszczyński, Pan Rafał Szarek i Pan Radosław Chenc – inspektorzy nadzoru inwestorskiego, Pani Anna Rzążewska, Pan Tomasz Smoliński oraz Pan Radosław Stachowski – przedstawiciele Gminy Zbójno.
W trakcie tych trzech miesięcy budynek zmienił się nie do poznania m.in. dzięki ociepleniu budynku i wykonaniu nowej elewacji, dobudowaniu toalet, w tym również dla osób niepełnosprawnych, dobudowaniu kotłowni na ekogroszek, wykonaniu instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania, wymianie podłóg i tynków oraz robotom malarskim. Wykonawcą robót była firma DOM-PLAST z Golubia-Dobrzynia. Wartość robót budowlanych wyniosła 338.910,97 zł, z czego 63,63% pochodzi ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

 


 

 

Zgromadzenie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej

 

W dniu 26 stycznia br. w świetlicy wiejskiej w Rużu odbyło się Zgromadzenie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej. Gości przywitały swoim występem uczennice Zespołu Szkół w Zbójnie pod opieką artystyczną pani Katarzyny Mejgier.. Podczas zebrania m.in. przedstawiono sprawozdanie merytoryczne rady i zarządu, udzielono absolutorium za 2017 r., podjęto uchwały w sprawie składek członkowskich za rok 2018 oraz przeprowadzono wybory do komisji rewizyjnej. Wśród gości obecni byli: wójtowie, burmistrzowie gmin i miast stowarzyszonych, przewodniczący rad, członkowie honorowi: prof. dr hab. Mirosław Krajewski, prof. KSW Adam Wróbel, dr hab Andrzej Mielczarek, Andrzej Potoczek, członek zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Aneta Jędrzejewska i inni. Podczas zgromadzenia wójt gminy Zbójno Katarzyna Kukielska dokonała prezentacji gminy Zbójno.

 


 

Gminna spółdzielnia „Zbójeński Kredens” już gotuje !!!

 

Gminna spółdzielnia „Zbójeński Kredens” już gotuje !!!

 

Za nami pierwszy dzień gotowania dla dzieci w szkołach z terenu naszej gminy. Pracownice spółdzielni „Zbójeński Kredens” ugotowały dzisiaj obiady dla 235 uczniów.
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA ,,ZBÓJEŃSKI KREDENS” została utworzona przez gminę Zbójno oraz Stowarzyszenie „Czas dla Zbójna”. Stanowi ona podmiot ekonomii społecznej. Ekonomia społeczna oznacza taką sferę aktywności, gdzie wszelkie zyski finansowe przeznaczane są na rzecz społeczności lokalnej i realizacje celów społecznych, np. bezpłatne warsztaty kulinarne dla dzieci, organizacja imprez dla dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym.
W miesiącu grudniu spółdzielnia przygotowywała liczne wigilie i inne przyjęcia, m.in. wigilię dla osób starszych, sesję noworoczną, wigilie w szkołach. Od dnia dzisiejszego codziennym zajęciem jest przygotowywanie posiłków dla uczniów naszych szkół. Istnieje możliwość także wykupu obiadów abonamentowych oraz organizacji innych imprez takich jak stypy, chrzty, urodziny.
Życzymy smacznych posiłków i powodzenia !!!!!!

 


 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Gminie Zbójno

 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Gminie Zbójno

 

26 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w gminie Zbójno zaczął się już w sobotę - 13 stycznia o godz. 18.00 w Zespole Szkół w Działyniu gdzie wystąpili znani artyści toruńskiej sceny muzycznej – Paweł Trawczyński oraz Rafał „Zwierzak” Zieliński. Ponad dwie godziny świetnej muzyki przeplatane było licytacjami oraz sprzedażą gadżetów i usług przekazanych przez darczyńców. Po koncercie o godz. 20.00 odbył się bal charytatywny w świetlicy OSP w Działyniu gdzie w rytm utworów zespołu Helios Piotra Wieczyńskiego goście bawili się do białego rana.
14 stycznia na teren całej gminy wyszli wolontariusze z puszkami. O godzinie 15:00 występem karateków z Golubsko-Dobrzyńskiego Klubu Karate Kyokushin rozpoczęły się występy w Zespole Szkół w Zbójnie. Po mistrzach karate zaprezentowali się uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Klonowie, gdzie m.in. jako solistka wystąpiła Zuzanna Worek. Następnie na scenie pojawili się uczniowie z Zespołu Szkół w Zbójnie przedstawiając tańce, występy wokalne i instrumentalne. Nie zabrakło popisów aktorskich. Publiczność najdłużej oklaskiwała Olka Kalinowskiego za jego występ „Miłość w Zakopanem”. Następnie przyszedł czas na orkiestrę dętą ze Zbójna.

Po części artystycznej były licytacje, które przedłużyły się do godziny 20:30. Licytowano różne przedmioty, począwszy od książek, poprzez nawozy naturalne, skończywszy na szabli oficerskiej.

Imprezie towarzyszył dwuosobowy zespół INTEX PLAY.

26 finał WOŚP zakończył się w Zbójnie 20 minutowym pokazem sztucznych ogni.

Tegoroczny 26 Finał WOŚP to praca i zaangażowanie wielu osób i instytucji. W ramach Orkiestry Zespół Szkół w Zbójnie zebrał kwotę w wysokości 20 324,75 zł., Zespół Szkół w Działyniu ponad 16 tyś i Szkoła Podstawowa w Klonowie ok. 1 120 zł. Brawo !!!

 


 

Emerytura pracownika biblioteki

 

Emerytura pracownika biblioteki

 

W dniu 11 stycznia br. odbyło się pożegnanie Pani Małgorzaty Tułodzieckiej - pracownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbójnie, w związku z przejściem na emeryturę. Pani Małgorzata pracowała w Filii Biblioteki w Działyniu od 1989 roku.
Serdeczne podziękowania za długoletnią współpracę oraz życzenia wszelkiej pomyślności i zdrowia złożyli Wójt Gminy Zbójno Katarzyna Kukielska wraz z pracownikami Urzędu oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbójnie.

 


 

Uroczysta sesja w świetlicy wiejskiej w Rużu

 

Uroczysta sesja w świetlicy wiejskiej w Rużu

 

XXXVIII sesja Rady Gminy Zbójno z dnia 28 grudnia 2017 r. odbyła się w nowo wyremontowanej świetlicy wiejskiej w Rużu. W sesji uczestniczyło 98 osób. Radni gminy Zbójno uchwalili budżet gminy Zbójno na 2018 rok. Następnie wójt gminy Zbójno podsumowała inwestycje i dokonania gminy w roku 2017. Po prezentacji dokonano wręczenia podziękowań dla sponsorów idywidualnych, instytucji oraz organizacji pozarzadowych z terenu gminy, które wspierały gminę Zbójno w roku 2017r. Podziękowania otrzymali: pan Janusz Ziółkowski, pan Ryszard Melkowski, pan Sylwester Zarębski, państwo Rafał i Agnieszka Burkwicz, pani Dorota Puwalska-Pipczyńska, pan Mieczysłąw Grela, pan Stanisław Skrobiszewski, pani Aleksandra Szymańska, GS Zbójno, Bank Spółdzielczy oddział w Zbójnie, klub sportowy Pogrom Zbójno, pan Wiesław Młodziankiewicz, OSP Działyń, OSP Zbójno, OSP Klonowo, OSP Ruże, OSP Sitno, OSP Rembiocha, Towarzystwo Przyjaciół Ruża i Okolic, Towarzystwo Rozwoju Wsi Wielgie i Okolic, Stowarzyszenie Aktywnych na rzecz Wsi Obory i Okolic, Koło Gospodyń Wiejskich w Działyniu, Stowarzyszenie przyjaciół Wsi Działyń i Zespołu Szkół Szkoła Marzeń, Stowarzyszenie Mieszkańców Sitna, Stowarzyszenie Czas dla Zbójna, Stowarzyszenie na rzecz Wsparcia Rozwoju i Edukacji Uczniów Publicznego Gimnazjum w Zbójnie, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Klonowo i Okolic.

W sesji oprócz wyżej wymienionych organizacji pozarządowych uczestniczyło 13 radnych, sołtysi, księża, skarbnik gminy, sekretarz gminy, dyrektorzy szkół oraz kierownicy wydziałów i jednostek organizacyjnych urzędu gminy Zbójno oraz orkiestra dęta ze Zbójna.

Po uroczystej sesji odbyło się spotkanie świąteczno - noworoczne.

 

 


 

Betlejemskie Światełko Pokoju

 

 

Harcerze przekazali Betlejemskie Światełko Pokoju

 

W dniu 22 grudnia2017 r. harcerze z 16 Drużyny Starszoharcerskiej „Wilki” im. Szarych Szeregów przy Zespole Szkół w Zbójnie przekazali Betlejemskie Światełko Pokoju, które w imieniu Wójta Gminy Zbójno odebrał Sekretarz Gminy Jacek Foksiński. Jest ono symbolem miłości, nadziei, jedności i pokoju. W tym roku drodze światełka po Polsce towarzyszy hasło  „W Tobie jest światło”.

Związek Harcerstwa Polskiego uczestniczy w betlejemskiej sztafecie od 1991 r. Od tego czasu przekazanie Światła odbywa się naprzemian na Słowacji i w Polsce. Z pomocą harcerek i harcerzy dociera do wszystkich, którym bliskie jest przesłanie Betlejemskiego Światła Pokoju.

Na Polsce nie kończy się droga betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ do Danii.

 


 

Kolędnicy z przedszkola

 

Kolędnicy z przedszkola

 

W dniu 20 grudnia 2017 r. Urząd Gminy Zbójno odwiedzili wyjątkowi goście. Były to dzieci z przedszkola i oddziału przedszkolnego Zespołu Szkół w Zbójnie pod opieką wychowawców: p. Elżbiety Michałowskiej, p. Krystyny Zaborowskiej oraz p. Magdaleny Zglenickiej. Cała grupa pięknie zaśpiewała kolędy, wyrecytowała wiersz i wręczając własnoręcznie przygotowany upominek złożyła Pani Wójt życzenia świąteczne.

 


 

Odbiór przydomowych oczyszczalni ścieków

 
 
Odbiór przydomowych oczyszczalni ścieków
 
 

W dniu 20.12.2017 r. odbył się odbiór kolejnych przydomowych oczyszczalni ścieków wybudowanych na terenie Gminy Zbójno. W odbiorze udział wzięli pracownicy Urzędu Gminy Zbójno Sekretarz Gminy Zbójno Jacek Foksiński, Kierownik Wydziału Zarządzania Infrastrukturą Tomasz Smoliński, Kierownik Wydziału Inwestycji, Planowania i Rozwoju Anna Rzążewska oraz inspektor nadzoru, wykonawca i kierownik robót.

59 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków zostało wybudowanych przez firmę Wielobranżowy Zakład Usługowy z Włocławka. Wartość inwestycji wyniosła 963 481,46 zł. Zadanie zostało dofinansowane środkami pochodzącymi z programu pomocowego Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-20120; typ operacji: „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawialną i w oszczędzanie energii.

 


 

Wigilia dla osób starszych i samotnych

 

Wigilia dla  osób starszych i samotnych

 

W dniu 19.12.2017 r. o godz. 12.00 w budynku Zespołu Szkół w Zbójnie odbyła się Wigilia dla  osób starszych i samotnych. Organizatorem  wigilii był Wójt Gminy Zbójno wraz z kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnie.

W organizację spotkania włączyła się Spółdzielnia Socjalna „Zbójeński Kredens”, która przygotowała poczęstunek jak również zapewniła obsługę. Również dzieci z Zespołu Szkół w Zbójnie przygotowały Jasełka dla zebranych, natomiast drobne upominki przygotowały dzieci z Zespołu Szkół w Działyniu. W sprawy organizacyjne włączył się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie. W spotkaniu wzięło udział ok. 80 osób (starszych i samotnych, jak również radni i sołtysi oraz proboszcz parafii w Rużu oraz przedstawiciel Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Oborach).

 


 

Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Zbójno

 

Podpisanie umowy na ,,Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Zbójno’’

 

W dniu 19 grudnia br. w Urzędzie Gminy Zbójno nastąpiło podpisanie umowy  pomiędzy Gminą Zbójno reprezentowaną przez Panią Wójt – Katarzynę Kukielską, a wyłonionym w przetargu Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o. o. z Lipna reprezentowanym przez Prezesa Zarządu – Pana Marcina Kawczyńskiego i Zastępcę Prezesa Zarządu – Pana Mariusza Prądzyńskiego.

Umowa dotyczy ,,Odbierania i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Zbójno’’ i została podpisana na okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r. Koszt realizacji zadania publicznego wynosi 1.496.102,40 zł brutto

 

 

 


 

Jubileusz pożycia małżeńskiego

 

Jubileusz pożycia małżeńskiego

 

W dniu 15 grudnia 2017 r. odbyła się w urzędzie gminy uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie nadane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Swoją pięćdziesiątą rocznicę zawarcia związku małżeńskiego obchodziło tego roku 5 par:

1. Zofia i Andrzej Jankowscy,

2. Genowefa i Fabian Cipkowscy,

3. Kazimiera i Józef Dobrzenieccy,

4. Gabriela i Kazimierz Osińscy,

5. Teresa i Józef Falkiewicz.

 

W uroczystości udział brały również  pary obchodzące 60-lecie pożycia małżeńskiego. Na terenie Gminy Zbójno jubileusz ten obchodziło pięć par:

1. Barbara i Eugeniusz Jagielscy,

2. Teresa i Józef Pukłaccy,

3. Henryka i Eugeniusz Sadowscy,

4. Genowefa i Kurt Weiss,

5. Daniela i Stanisław Wnuczyńscy.

 

Wszystkim Jubilatom składamy gratulacje oraz serdeczne życzenia.

 


 

Uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej w Rużu

 

Uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej w Rużu

 

W dniu 14 grudnia 2017 r. dokonaliśmy uroczystego otwarcia świetlicy wiejskiej w Rużu. Przecięcia wstęgi dokonali - Wójt gminy Zbójno Katarzyna Kukielska, Przewodniczący Rady gminy Zbójno Mieczysław Pankiewicz, proboszcz Parafii pod wezwaniem Św. Piotra i Pawła w Rużu ks. Henryk Zagórowicz, sołtys wsi Ruże Kazimierz Kierkowski, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Rużu druh Andrzej Żółtewicz oraz prezes Towarzystwa Rozwoju Wsi Ruże i okolic pani Małgorzata Grzywińska. Oprócz powyższych osób w uroczystości uczestniczyli inspektorzy nadzoru w osobach: pana Antoniego Błaszczyńskiego i pani Magdaleny Błaszczyńskiej (branża budowlana), pana Rafała Szarka (branża elektryczna), pana Witolda Maciejewskiego (branża budowlana) oraz przedstawiciele urzędu gminy w osobie sekretarza gminy pana Jacka Foksińskiego, kierownika wydziału zarządzania infrastrukturą pana Tomasza Smolińskiego, kierownika wydziału inwestycji i planowania przestrzennego pani Anny Rzążewskiej oraz inspektora planowania przestrzennego pani Marzeny Marcinkowskiej.

Inwestycję za kwotę 295 070,19 zł. realizowała firma NIK-NAT Sp. z o.o. z Golubia – Dobrzynia reprezentowana przez Pana Rafała Działdowskiego.

Prace w przedmiotowej świetlicy polegały m.in. na wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej fundamentów i dobudowie WC oraz kotłowni, wymianie drzwi wewnętrznych i podłóg w sali głównej, budowie instalacji: wodociągowej, kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania, wykonaniu izolacji termicznej dachu z wełny mineralnej, położeniu cienkowarstwowego tynku żywicznego, termomodernizacji budynku wraz z wykonaniem elewacji oraz budowie schodów zewnętrznych z podjazdem dla osób niepełnosprawnych.

Od tej chwili świetlica może być w pełni wykorzystywana na potrzeby lokalnej społeczności.

 


 

 

"ZBÓJEŃSKI KREDENS"

W dniu 13 grudnia br. odbyło się podpisanie umowy o przyznanie środków finansowych dla Spółdzielni Socjalnej "ZBÓJEŃSKI KREDENS" wraz ze Stowarzyszeniem Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych "TŁOK".

 


 

VII Międzyszkolny Konkurs Śpiewu Kolęd i Pastorałek

 

VII Międzyszkolny Konkurs Śpiewu Kolęd i Pastorałek

 

W dniu 11 grudnia 2017 r. w Szkole Podstawowej w Klonowie odbył się VII Międzyszkolny Konkurs Śpiewu Kolęd i Pastorałek „Leć kolędo w świat”. W konkursie uczestniczyło 14 uczniów.
Komisja konkursowa wybrała 9 osób, które najlepiej zaprezentowały się ze strony wokalnej. Pozostali otrzymali wyróżnienia.

Kategoria wiekowa 1-3
I miejsce zajął Kukielski Paweł ( Kolęda dla nieobecnych) Zespól Szkół w Działyniu.
II miejsce zajęła Przybysz Nadia ( Gwiazdy tańczyły) Szkoła Podstawowa w Klonowie.
III miejsce zajęła Skrzeszewska Nikola ( Jezus Malusieńki) Zespół Szkolno- Przedszkolny w Nowogrodzie

Kategoria wiekowa 4-5
I miejsce zajęła Tomaszewska Julia ( Złota Jerozolima) Zespół Szkół w Zbójnie.
II miejsce zajęła Karpińska Emilia ( Gdy śliczna Panna) Zespół Szkolno- Przedszkolny w Nowogrodzie.
III miejsce zajęła Karwaszewska Julia ( Gdy śliczna Panna) Szkoła Podstawowa Ruże.

Kategoria wiekowa 6-7
I miejsce zajęła Zuzanna Worek (Mario czy ty wiesz) Szkoła Podstawowa w Klonowie.
II miejsce zajęła Waśkiewicz Wiktoria ( Babci zegar) Zespół Szkół w Działyniu.
III miejsce zajęła Tułodziecka ( Mario czy ty wiesz) Sandra Zespół Szkół w Zbójnie.

Wyróżnienia otrzymali:
1. Werner Michał Jakub ( Skrzypi wóz) Szkoła Podstawowa Ruże.
2. Witkowska Natalia ( Wśród nocnej ciszy) Zespół Szkół w Działyniu.

3. Ostrycharz Daria ( Wśród nocnej ciszy) Szkoła Podstawowa w Klonowie.
4. Kończalska Marta Magdalena ( Mizerna cicha) Zespół Szkolno- Przedszkolny w Nowogrodzie.
5. Stacherska Zuzanna (Lulajże Jezuniu) Szkoła Podstawowa Ruże.

 


Gminny sztab WOŚP u Jurka Owsiaka

 

Gminny sztab WOŚP u Jurka Owsiaka

 

11 grudnia 2017 r. członkowie sztabu WOŚP wybrali się osobiście do fundacji Jerzego Owsiaka aby pozyskać gadżety, które następnie zostaną sprzedane i poddane licytacji podczas styczniowego finału akcji WOŚP na terenie Gminy Zbójno. Jurek Owsiak to świetny człowiek z ogromnym sercem, ale również wielkim poczuciem humoru. Ta godzina spędzona w fundacji dała nam ogromny zastrzyk pozytywnej energii.
 

Bądźcie z nami już w styczniu !!!

 


 

Gminne mikołajkowe zawody

 

Gminne mikołajkowe zawody

 

W dniu 9 grudnia 2017 r. na terenie Zespołu Szkół w Zbójnie odbyły się Rodzinne Mikołajki połączone z  I Biegiem Mikołajkowym. Punktualnie o godz. 13 na boisku zebrały się dzieci w czerwonych czapkach, aby uczestniczyć w biegu. Każdy uczestnik otrzymał czapkę Mikołaja i pamiątkowy medal, a trzy pierwsze osoby w swojej kategorii dodatkowe upominki. Po biegu na wszystkich czekała ciepła herbata. Później dzieci wraz z rodzicami brały również udział w zajęciach plastycznych, podczas których można było stworzyć oryginalne bombki choinkowe. Towarzyszył im również Mikołaj, który wszystkim małym i dużym rozdawał cukierki. W przerwach w pracach plastycznych najmłodsi mogli skorzystać z dmuchanych zjeżdżalni i placu zabaw, a potem wraz z rodzicami zrobić zdjęcie w fotobudce. Osoby lubiące śpiewać mogły również zaprezentować swój talent w świątecznym karaoke. Impreza została przeprowadzona pod patronatem Katarzyny Kukielskiej wójt gminy Zbójno.

 

 

 


 

DZIEŃ ODBLASKÓW - 2017

 

DZIEŃ ODBLASKÓW - 2017

 

W szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zbójno została przeprowadzona akcja informacyjno-edukacyjna na temat noszenia elementów odblaskowych podczas poruszania się po drodze.
Szkoły odwiedzili Sekretarz Gminy Jacek Foksiński, Kierownik Wydziału Edukacji Joanna Krzeszewska - którzy przekazali dzieciom z oddziałów zerowych i klas I odblaski oraz Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu starszy sierżant Piotr Sipak oraz młodszy aspirant Dariusz Krzemiński, którzy przeprowadzili pogadankę na temat zasad bezpiecznego poruszania się po drodze.

6 grudzień każdemu kojarzy się z Mikołajkami, jednak jest to również data rozpoczęcia akcji Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji pn. „Dzień Odblasków 2017” ukierunkowanej na promowanie wśród pieszych stosowania elementów odblaskowych.

 


 

LII Sesja Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w Gminie Zbójno

 

LII Sesja Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w Gminie Zbójno

 

W dniu 29 listopada 2017 roku w siedzibie Zespołu Szkół w Zbójnie odbyła się wyjazdowa LII sesja Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Organizacja sesji poza siedzibą Urzędu miała związek z ubiegłoroczną inicjatywą władz Powiatu w zakresie organizacji sesji na terenie poszczególnych gmin Powiatu. Sesja była również konsekwencją otrzymanego zaproszenia ze strony władz samorządu Gminy Zbójno.

            W sesji udział wzięli Radni Powiatu, Radni Gminy Zbójno, włodarze poszczególnych samorządów, kierownicy oraz dyrektorzy jednostek organizacyjnych Powiatu i Gminy, jak również kierownicy wydziałów Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu oraz Sołtysi.

            Ponadto w ramach zwołanego posiedzenia Pani Katarzyna Kukielska Wójt Gminy Zbójno przedstawiła prezentację multimedialną z zakresu rozwoju Gminy, omawiając m. in. położenie geograficzne i rys historyczny Gminy, zrealizowane inwestycje drogowe oraz kwestię modernizacji sal wiejskich i budynków użyteczności publicznej, a także przedstawiła informację w zakresie rozwijających się na terenie gminy instytucji i klubów sportowych. W dalszej kolejności przedstawiona została prezentacja multimedialna Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, mająca na celu przybliżenie realizowanych działań na terenie Powiatu.

            Sesja Rady Powiatu przeprowadzona w tak szerokim gronie umożliwiła wymianę poglądów oraz określenie kierunków rozwoju Powiatu i Gminy.

 


 

Zakończenie II tury projektu „Umiem pływać"

 

Zakończenie II tury projektu „Umiem pływać"

 

Dobiegł końca kolejny etap tegorocznego programu nauki pływania zorganizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. W roku 2017 Gmina Zbójno uczestniczyła w dwóch turach projektu, w których łącznie wzięło udział 60 uczniów. Oprócz wspaniałej zabawy nad basenem ważnym aspektem była edukacja dzieci w zakresie bezpieczeństwa nad wodą. Każde dziecko po ukończeniu zajęć otrzymało pamiątkowy certyfikat ukończenia nauki pływania w 2017 roku oraz ulotki dotyczące bezpiecznego wypoczynku nad wodą. W związku z przeprowadzonym projektem Gmina Zbójno pokryła koszty transportu dzieci na pływalnie, które wyniosły 5 060 zł. Pozyskano również dofinansowanie z Kujawsko-Pomorskiego Związku Pływackiego do kosztów przejazdu w wysokości 2 340 zł

 


 

Znani ludzie czytają dzieciom

 

Znani ludzie czytają dzieciom

 

Dnia 28 listopada 2017roku w Gminnej Bibliotece Publicznej Pan Grzegorz Maślewski – radny gminy Zbójno czytał dzieciom ze Szkoły Podstawowej w Zbójnie „Przygody jeża spod miasta Zgierza”.

Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas.


 

Koncert duetu skrzypcowego Queens of Violins

 

Koncert duetu skrzypcowego Queens of Violins

 

Z okazji 35. rocznicy nadania imienia Szkole Podstawowej w Działyniu,  18 listopada odbył się koncert duetu skrzypcowego Queens of Violins -  jest to jeden z nielicznych zespołów w Polsce a nawet w Europie, gdzie instrumentalistki oprócz skrzypiec akustycznych grają na instrumentach elektrycznych, stwarzając tym samym niepowtarzalne efekty brzmieniowe, które dają słuchaczom niezapomniane wrażenia. Gdy zaczęły grać, sale wypełniły znane utwory w nowych aranżacjach. Temu wszystkiemu towarzyszyła gra światła i cienia. Publiczność dała się porwać w rytm dobrze znanych utworów. Było to pierwsze tego typu wydarzenie w tej placówce.

 


 

99 rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości

 

99 rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości

 

Dnia 10 listopada br. w Urzędzie Gminy Zbójno odbyła się uroczystość z okazji 99 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Podczas uroczystości zorganizowano gminny konkurs piosenki i pieśni patriotycznej, w której to udział wzięli uczniowie z Zespołu Szkół w Zbójnie, Zespołu Szkół w Działyniu, Szkoły Podstawowej w Rużu oraz Szkoły Podstawowej w Klonowie.
Konkurs zorganizowano w dwóch kategoriach wiekowych :

I grupa to klasy IV-V
II grupa to klasy VI-VII

Do konkursu przystąpiło 14 uczestników.

W I grupie wiekowej klasy IV-V :
I miejsce zajęła Oliwia Rykaczewska - Zespół Szkół w Zbójnie,
II miejsce Julia Tomaszewska oraz Oliwia Pankowska - Zespół Szkół w Zbójnie,
III miejsce Martyna Mierzwicka - Zespół Szkół w Działyniu.

Wyróżnienia otrzymali:
Julia Karwaszewska –Szkoła Podstawowa w Rużu,
Bartosz Trokowski - Szkoła Podstawowa w Działyniu.

W II grupie wiekowej klasy VI-VII :
I miejsce Zuzanna Worek - Szkoła Podstawowa w Klonowie,
II miejsce Sandra Tułodziecka - Zespół Szkół w Zbójnie,
III miejsce Wiktoria Waśkiewicz - Zespół Szkół w Działyniu.

Wyróżnienie otrzymali:
Roksana Karbowska -Szkoła Podstawowa w Klonowie,
Klaudia Lewandowska- Szkoła Podstawowa w Klonowie,
Aleksandra Śliwińska -Szkoła Podstawowa w Rużu,
Kornelia Skoczyk -Zespół Szkół w Zbójnie,
Klaudia Pawlewicz -Zespół Szkół w Działyniu.

Serdecznie dziękujemy młodzieży za piękne wykonanie utworów oraz nauczycielem za przygotowanie ich do występu, a także Pani Katarzynie Mejger i Panu Sylwestrowi Poczwardowskiemu za oprawę muzyczną podczas uroczystości.

Wójt Gminy Zbójno Pani Katarzyna Kukielska oraz Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbójnie Pani Teresa Gołębiewska serdecznie dziękują mieszkańcom Gminy Zbójno za tak liczne przybycie na uroczystość.

 


 

XXVII Olimpiada Wiedzy Rolniczej wyłoniła zwycięzców

 

XXVII   Olimpiada Wiedzy Rolniczej wyłoniła zwycięzców

 

W dniu 9 listopada w sali Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń i Sali Miasta Golub-Dobrzyń odbyła się 27 Olimpiada Wiedzy Rolniczej. Organizatorem Olimpiady jest Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Uczestników  powitała  i zmotywowała do rywalizacji Dorota Weber kierownik ODR w Golubiu Dobrzyniu, wspólnie z Wójtem  Gminy Golub-Dobrzyń, Wójtem Gminy Radomin oraz  Wójt Gminy Zbójno. W olimpiadzie startowało 18 osób z powiatu golubsko-dobrzyńskiego w wieku od 18 do 40 la, którzy na co dzień prowadzą własne gospodarstwa rolne lub prowadzą je wspólnie z rodzicami. Organizatorów cieszy fakt rosnącego zainteresowania konkursem wśród pań,  w tym roku  startowało 5 kobiet.

           Uczestnicy mieli 60 minut na rozwiązanie  testu zawierającego 40 pytań z zakresu produkcji roślinnej, zwierzęcej, ekonomiki, organizacji produkcji, ekologii, wiedzy o funduszach PROW i BHP. Pytania dotyczyły szerokiego zakresu wiedzy, jednakże nie przysporzyły naszym rolnikom większych trudności. Komisja  w ramach konkursu wyłoniła trzy czołowe miejsca:

          Mistrzem tegorocznych eliminacji powiatowych został Jakub Pietrkiewicz z Rudawia  (gm. Ciechocin), który będzie reprezentował powiat golubsko-dobrzyński na szczeblu Wojewódzkim Finału Olimpiady 23 listopada 2017 r. w Przysieku. Jakub jest studentem zaocznym drugiego roku  Rolnictwa na  UWM w Olsztynie a na co dzień wspólnie z rodzicami prowadzi gospodarstwo rolne nastawione na produkcję  mleka  i opasów.

Drugie miejsce zajął Michał Płocharski z Węgierska (gm. Golub-Dobrzyń).

Trzecie Robert Chyliński z Klonowa (gm. Zbójno)

           Serdeczne podziękowania dla sponsorów, którzy ufundowali nagrody dla laureatów i upominki dla wszystkich uczestników konkursu. Szczególne podziękowania dla samorządowców, którzy uświetnili swoją obecnością imprezę.

 

 Sponsorami Olimpiady byli :

AGROLOK Sp. z o.o.

ALLER AQUA Polska Sp. z o.o.

Bank BGŻ BNP Paribas

Bank Spółdzielczy Golub-Dobrzyń

Bank Spółdzielczy Kowalewo Pomorskie

Bank Spółdzielczy Piotrków Kujawski O/Zbójno

Firma Wielobranżowa Jurgielski Jerzy Poćwiardowo

GOLPASZ S.A.

Handel Artykułami Weterynaryjnymi, Zootechnicznymi i ŚOR Radecki Jacek

Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza

Lecznica Weterynaryjna Janusz Radecki

Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe HETMAN Sp. z o.o.

Stowarzyszenie Rolników w Kowalewie Pomorskim STOROL

Urząd Gminy Ciechocin

Urząd Gminy Golub-Dobrzyń

Urząd Gminy Kowalewo Pomorskie

Urząd Gminy Radomin

Urząd Gminy Zbójno

ZOOWETCHEMROL Gerard Bielecki Kowalewo Pomorskie

      Żywność Ekologiczna Bio Food Sp. z o.o. Ciechocin

 


 

Podpisanie umowy na rozbudowę świetlicy wiejskiej w Sitnie

 

Podpisanie umowy na rozbudowę świetlicy wiejskiej w Sitnie

 

W dniu 3 listopada br. w Urzędzie Gminy Zbójno nastąpiło podpisanie umowy pomiędzy Wójtem Gminy Zbójno - Katarzyną Kukielską przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Małgorzaty Szewczykowskiej, a wyłonioną w przetargu firmą DOM-PLAST z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu reprezentowaną przez Pana Karola Dąbrowskiego na „Rozbudowę ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Sitno”.
Inwestycja będzie polegała m.in. na wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej fundamentów i termoizolacji fundamentów, dobudowie WC i kotłowni, wymianie drzwi wewnętrznych, wykonaniu izolacji termicznej dachu z wełny mineralnej łącznie z zabudową sufitu podwieszanego, wymianie instalacji elektrycznej i odgromowej z montażem lamp oświetleniowych, budowie instalacji wod. – kan. centralnego ogrzewania, wymianie podłóg, posadzek i tynków, termomodernizacji budynku wraz z wykonaniem elewacji oraz wykonaniem zbiornika szczelnego na ścieki. Całkowity koszt zadania to 338 910,97 zł. Planowany termin zakończenia prac to 31 stycznia 2018 r.
W ramach inwestycji Gmina Zbójno ubiega się o dofinansowanie z poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 


 

26. Finał WOŚP w Gminie Zbójno

 

26. FINAŁ WOŚP W GMINIE ZBÓJNO

 

Kolejny już raz zawiązał się w Gminie Zbójno sztab zrzeszający instytucje, które włączają się w akcję ratującą zdrowie i życie potrzebujących. Fundacja WOŚP zdecydowała, by w kolejnym finale wyrównać szanse leczenia noworodków na podstawowych oddziałach neonatologicznych poprzez doposażenie ich w specjalistyczny sprzęt ratujący życie i zdrowie dzieci.

W efekcie 26. Finału WOŚP fundacja planuje pozyskać dla nich m.in. stanowiska do resuscytacji noworodków, nowoczesne inkubatory, aparaty do nieinwazyjnego wspomagania oddychania, pompy infuzyjne a także sprzęt diagnostyczny, jak chociażby specjalistyczne aparaty USG czy pulsoksymetry.

Serdecznie zapraszamy do współpracy, osoby prywatne, firmy i Was mieszkańcy Gminy Zbójno.. bo gramy do końca świata i o jeden dzień dłużej! A będzie się działo:

- Kiermasze, loterie, licytacje, kwesty pod kościołami i na ulicach, występy grup tanecznych oraz zespołów, światełko do nieba.

- Koncert Rafała Zielińskiego i bal charytatywny (13 stycznia)

Kontakt ze sztabem: 54 260 16 03

 


 

10-Lecie Stowarzyszenia "Towarzystwo Rozwoju Wsi Wielgie i Okolic"

 

10-Lecie Stowarzyszenia "Towarzystwo Rozwoju Wsi Wielgie i Okolic"

 

W dniu 21.10.2017 r. o godz. 14.00 w świetlicy Centrum Rekreacjno-Oświatowo-Kulturalnym we Wielgiem odbyła się uroczystość 10-lecia istnienia Stowarzyszenia "Towarzystwo Rozwoju Wsi Wielgie i Okolic". Gminę Zbójno reprezentowali Wójt Gminy Zbójno Katarzyna Kukielska oraz Sekretarz Gminy Jacek Foksiński. Na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele wszystkich stowarzyszeń z całej Gminy, a także Ksiądz Tomasz Muraszewski z Parafi pw. Św. Trójcy w Działyniu.

 


 

Telewizja Trwam w Gminie Zbójno

 

Telewizja Trwam w Gminie Zbójno

 

Dnia 18 października 2017 roku Gmina Zbójno gościła telewizję Trwam. Wywiad był przeprowadzony w związku z udziałem gminy w projekcie „e-Mocni cyfrowe umiejętności, realne korzyści”. Głównym celem projektu jest zwiększenie umiejętności korzystania              z internetu w tym e-usług publicznych. Do nagrania wywiadu wytypowano Gminę Zbójno, ponieważ nasza Gmina jako jedyna, ze 101 gmin biorących udział w projekcie, rozpoczęła go bardzo prężnie. Na 71 osób planowanych do przeszkolenia w terminie do 30 czerwca 2019 roku zostało już przeszkolonych 46 osób. Celem wywiadu było ukazanie zwiększonych umiejętności korzystania z internetu (w tym z e-usług publicznych) u osób dorosłych, którzy nie korzystali dotychczas z możliwości, jakie daje komputer z dostępem do Internetu (np. nie robili przelewów on-line, nie załatwiali spraw urzędowych przez internet, czy też nie bali udziału   w konsultacjach on-line).

Projekt jest realizowany przez Fundację Aktywizacja w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Polskim Związkiem Głuchych Oddział Łódzki i Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego. W projekcie bierze udział 101 polskich gmin. Całkowita kwota dofinansowania projektu ze środków UE wynosi 14 582 945,80 zł.

 


 

Nowa siłownia zewnętrzna w Rudusku

 

Nowa siłownia zewnętrzna w Rudusku 

 

W Rudusku zakończono montaż siłowni zewnętrznej, złożonej z 4 elementów tj. wioślarza, motyla, orbitreka i wyciskania siedząc. Każde z zamontowanych urządzeń posiada instrukcję użytkowania informującą  w jaki sposób prawidłowo korzystać z danego elementu. Urządzenia zostały dostarczone i zamontowane przez firmę Magic Garden z Pakości. O jej budowie zdecydowali mieszkańcy dzieląc pieniądze przypadające na ich miejscowość ze środków funduszu sołeckiego. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do bezpłatnego korzystania z siłowni na świeżym powietrzu.

 


 

Dzień Edukacji Narodowej

 

Dzień Edukacji Narodowej

 

W dniu 17 października 2017 r. z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół i wyróżnionym przez Wójta Gminy nauczycielem- Panią Anną Błaszkiewicz, która ma szczególe osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. Pani Wójt Gminy Zbójno Katarzyna Kukielska złożyła wszystkim serdeczne podziękowania za trud, zaangażowanie i poświęcenie dla młodego pokolenia oraz  życzyła sukcesów, udanej współpracy oraz wręczyła upominki.

 


 

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

 

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

 

Za nami techniczny odbiór 45 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków. Przedmiotowe oczyszczalnie były realizowane w okresie od lipca do września br. na terenie sołectw: Adamki, Działyń, Klonowo, Wielgie, Rudusk i Zbójno. Ich wykonawcą był Wielobranżowy Zakład Usługowy Andrzej Sieradzki z Włocławka. W odbiorze uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Gminy Zbójno odpowiedzialni  za inwestycję, Wójt Gminy Zbójno Katarzyna Kukielska, inspektor nadzoru Andrzej Miazek, kierownik budowy Ryszard Ostrowski oraz przedstawiciel wykonawcy Andrzej Sieradzki. Koszt inwestycji to 735 576,25 zł.

 


 

Obchody Jubileuszu 50-lecia Szkoły Podstawowej w Klonowie

 

Obchody Jubileuszu 50-lecia Szkoły Podstawowej w Klonowie

 

Obchody Jubileuszu 50-lecia Szkoły Podstawowej w Klonowie odbyły się 13 października 2017 r. Rozpoczęły się uroczystą Mszą Św. w kościele p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Ciepieniu, którą sprawowali Proboszcz Parafii i zarazem nauczyciel – Ks. Sławomir Bącela, Ks. prof. Józef Dębiński oraz Ks. Jerzy Czerski, którzy są absolwentami szkoły. Oficjalna część uroczystości miała miejsce w pięknie udekorowanej sali gimnastycznej szkoły. Rozpoczęła ją Pani Dyrektor – Barbara Walaszczyk serdecznie witając przybyłych gości, absolwentów szkoły, byłych jej pracowników, rodziców oraz uczniów. Po licznych przemówieniach, które były zarówno okazją do wspomnień oraz podziękowań, jak i kreślenia planów na przyszłość, wszyscy zebrani mogli odbyć „podróż w czasie” za pomocą prezentacji multimedialnej. Na zakończenie zaprezentowana została inscenizacja słowno-muzyczna przygotowana przez uczniów oraz występy taneczne. Zjazd był doskonała okazją nie tylko do spotkania po latach i integracji absolwentów, ale również do refleksji nad historią szkoły perspektywami jej rozwoju.

 


 

Pasowanie na ucznia

 

Pasowanie na ucznia

 

W dniu 11 października 2017 r. w Zespole Szkół w Zbójnie odbyło się pasowanie na ucznia. Do naszej wielkiej szkolnej społeczności, uroczyście przyjęliśmy uczniów klasy pierwszej. Na uroczystości swą obecnością zaszczyciła nas Pani Katarzyna Kukielska Wójt Gminy Zbójno, Rada Rodziców, oraz rodzice naszych pierwszaków.


 

Święto leśników i myśliwych - Hubertus 2017

 

Święto leśników i myśliwych - Hubertus 2017

 

W dniu 30 września 2017 r. na zamku w Golubiu Dobrzyniu odbyła się uroczystość związana z obchodami święta leśników i myśliwych - Hubertus 2017, którego nasza gmina była współorganizatorem. Oprócz Sekretarza Gminy Zbójno Jacka Foksińskiego, w imprezie na zamku wzięli również udział mieszkańcy Gminy Zbójno. Organizatorzy, jak co roku, zapewnili gościom wiele atrakcji. Oprócz uroczystej mszy świętej i przemarszu korowodu jeźdźców były między innymi: pogoń za lisem, pokaz husarii, koncert muzyki myśliwskiej czy wystawa psów ras myśliwskich. Uczestnicy mogli skosztować dań z dziczyzny, otrzymać bezpłatnie sadzonki drzew, a dzieci także wziąć udział w konkursach i zabawach. Duże zainteresowanie wśród zgromadzonych wzbudziły mapy, ulotki oraz foldery przyrodnicze prezentowane przez nadleśnictwa.

 


 

5-lecie Środowiskowego Domu Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu

 

5-lecie Środowiskowego Domu Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu

 

W dniu 22 września 2017 r. Pani Katarzyna Kukielska Wójt Gminy Zbójno zięła udział w uroczystości zorganizowanej przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu z okazji 5-lecia istnienia jednostki. Pani Wójt odczytała list gratulacyjny oraz wszystkim pracownikom złożyła najlepsze życzenia, między innymi zadowolenia z wykonywania pracy zawodowej zasługującej na społeczne uznanie oraz wszelkiej pomyślności i dalszych sukcesów.

 


 

Uroczyste otwarcie drogi gminnej w Adamkach

 

Uroczyste otwarcie drogi gminnej w Adamkach

 

W dniu 02.10.2017 r. odbyło się  uroczyste otwarcie i poświęcenie drogi gminnej nr 110522C Adamki-Zbójenko. Uczestniczyli w nim władze gminy, radny gminy Zbójno, sołtys, inspektor nadzoru, wykonawca, oraz mieszkańcy. Licznie zebranych przywitała Wójt Gminy Zbójno Pani  Katarzyna Kukielska. Następnie proboszcz parafii Ciepień ks. Sławomir Bącela  dokonał poświęcenia drogi.
Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Wójt Gminy Zbójno Katarzyna Kukielska, Sekretarz Gminy Jacek Foksiński, Radny Gminy Zbójno Bronisław Ciechacki, przedstawiciele mieszkańców: Pan Waldemar Jurkiewicz i Pani Iwona Tomaszewska, Inspektor Nadzoru Pan Antoni Błaszczyński oraz Prezes Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Lipnie Pan Andrzej Kurda. Pani Wójt po przecięciu wstęgi, podziękowała wszystkim, dzięki którym ta inwestycja została zrealizowana. Wyraziła jednocześnie nadzieję, że nowa droga otworzy przed sołectwem Adamki nowe perspektywy i przyczyni się do rozwoju tego miejsca. Remont przedmiotowej drogi obejmował m in. mechaniczne ścięcie poboczy, wbudowanie warstwy odcinającej i podbudowy zasadniczej na konstrukcji zjazdów i skrzyżowań, oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej oraz skropienie jej emulsją asfaltową, ułożenie warstwy profilowej z betonu asfaltowego, jednokrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi, wykonanie umocnionych poboczy z destruktu betonowego. Długość zmodernizowanego odcinka to 1780 mb.   

 


 

Kolejne drogi gminne zmodernizowane

 

Kolejne drogi gminne zmodernizowane

 

W dniu 12 września br. odbył się techniczny odbiór zmodernizowanego odcinka drogi gminnej nr 110508C w miejscowości Sitno – etap II oraz przebudowanego skrzyżowania drogi gminnej nr 110508C z drogą wojewódzką klasy G nr 554 relacji Orzechowo – Kikół, km 25+912 str. L.

W odbiorze uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Gminy Zbójno odpowiedzialni  za inwestycję oraz Wójt Gminy Zbójno Katarzyna Kukielska, inspektor nadzoru oraz przedstawiciel wykonawcy.

Przebudowa drogi gminnej nr 110508C obejmowała mechaniczne ścięcie poboczy, korytowanie pod konstrukcję zjazdów, wbudowanie warstwy odcinającej i podbudowy zasadniczej na konstrukcji zjazdów, profilowanie istniejącej nawierzchni tłuczniowej, ułożenie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego, ułożenie warstw bitumicznych, wykonanie umocnionych poboczy z frezowin na odcinku 484 mb. Z kolei przebudowa skrzyżowania obejmowała korytowanie pod konstrukcję zjazdów, wbudowanie warstwy odcinającej i podbudowy zasadniczej, ułożenie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego, ułożenie warstw bitumicznych, wykonanie umocnionych poboczy z frezowin. Wykonawcą przebudowy było Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych Sp. z o.o. z Lipna. Całkowity koszt robót wyniósł 179 622,68 zł. Przebudowa drogi gminnej dofinansowana jest ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 46.948,00 zł.

Natomiast 15 września br. odebrano prace związane z modernizacją drogi gminnej nr 110522C Adamki-Zbójenko. Wykonawcą przedmiotowych robót było również Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych Sp. z o.o. z Lipna. Inwestycja była realizowana za kwotę 357 561,00 zł.

Remont obejmował: mechaniczne ścięcie poboczy, wbudowanie warstwy odcinającej i podbudowy zasadniczej na konstrukcji zjazdów i skrzyżowań, oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej oraz skropienie jej emulsją asfaltową, ułożenie warstwy profilowej z betonu asfaltowego, jednokrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi, wykonanie umocnionych poboczy z destruktu betonowego.

 


 

Budowa kolejnych przydomowych oczyszczalni ścieków

 

Budowa kolejnych przydomowych oczyszczalni ścieków

 

Na przełomie września/października ruszy budowa kolejnych przydomowych oczyszczalni ścieków. W dniu 14 września br. w Urzędzie Gminy Zbójno nastąpiło podpisanie umowy pomiędzy Gminą Zbójno reprezentowaną przez Panią Wójt – Katarzynę Kukielską a wyłonionym w przetargu Wielobranżowym Zakładem Usługowym z Włocławka reprezentowanym przez Pana Andrzeja Sieradzkiego na budowę 59 szt. przydomowych oczyszczalni. Przedmiotowe oczyszczalnie powstaną na terenie wszystkich sołectw naszej gminy do końca 22 grudnia 2017 r. Koszt całej inwestycji to 963 481,46 zł. Dofinansowanie na przedmiotowy cel pochodzi z krajowych środków publicznych i środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-20120, typ operacji „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawialną i w oszczędzanie energii”.

 


 

Odbiór świetlicy wiejskiej w Rużu

 

Odbiór świetlicy wiejskiej w Rużu

W dniu 28 sierpnia br. dokonano odbioru prac związanych z realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ruże”. Inwestycję za kwotę 295 070,19 zł. realizowała firma NIK-NAT Sp. z o.o. z Golubia – Dobrzynia reprezentowana przez Pana Rafała Działdowskiego.

Prace w przedmiotowej świetlicy polegały m.in. na wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej fundamentów i dobudowie WC oraz kotłowni, wymianie drzwi wewnętrznych i podłóg w sali głównej, budowie instalacji: wodociągowej, kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania, wykonaniu izolacji termicznej dachu z wełny mineralnej, położeniu cienkowarstwowego tynku żywicznego, termomodernizacji budynku wraz z wykonaniem elewacji oraz budowie schodów zewnętrznych z podjazdem dla osób niepełnosprawnych.

W odbiorze uczestniczyli: Pani Wójt - Katarzyna Kukielska, komisja odbiorowa złożona z przedstawicieli Urzędu Gminy, kierownik budowy Pan Wojciech Mazalon, inspektorzy: P. Magda Błaszczyńska, P. Rafał Szarek, P. Witold Maciejewski oraz przedstawiciel wykonawcy Pan Rafał Działdowski.

 


 

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

 

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

 

Trwają prace związane z budową indywidualnych systemów oczyszczania ścieków na terenie aglomeracji, tj. w miejscowościach Adamki, Działyń, Klonowo, Rudusk, Wielgie i Zbójno. Spośród 45 szt. wykonanych zostało już 7 pierwszych zlokalizowanych w Działyniu. Zgodnie z umową podpisaną pomiędzy Gminą Zbójno a Wielobranżowym Zakładem Usługowym Andrzej Sieradzki z Włocławka oczyszczalnie zostaną wybudowane najpóźniej do końca października, jednak prawdopodobnie prace zostaną zakończone już we wrześniu.

 


 

Przebudowa drogi w Adamkach

 

Przebudowa drogi w Adamkach

 

10 sierpnia rozpoczęły się prace na drodze nr 110522C w Adamkach. Wykonawca robót, czyli Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Lipna kończy już układanie warstwy profilowej. Kolejnym etapem będzie utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową oraz wykonanie zjazdów oraz poboczy. Zgodnie z umową zakończenie robót przewidziane jest na 15 września, ale być może do końca sierpnia możliwe będzie podróżowanie całkowicie przebudowaną drogą.

 


 

Przebudowa drogi wojewódzkiej

 

Przebudowa drogi wojewódzkiej

 

3 sierpnia Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ogłosił przetarg nieograniczony na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 556 Ostrowite - Zbójno w miejscowości Zbójno od km 11+100 do km 12+759 o długości 1,659 km. W zakres robót wchodzi:

a) branża drogi: wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego; roboty przygotowawcze; roboty ziemne; regulacja urządzeń obcych; roboty elektryczne i telekomunikacyjne; roboty w zakresie budowy przepustów; podbudowy; nawierzchnie; oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu; elementy ulic; umacnianie skarp i poboczy; pomiar powykonawczy;

b) branża wod.-kan.: roboty ziemne; roboty montażowe; wylot W1 dn 500+separator; kanalizacja deszczowa odc. W1 do D20; roboty ziemne; roboty montażowe; wylot W2 dn 315+separator; kanalizacja deszczowa odc. W2 do D29; roboty ziemne; roboty montażowe; wylot W3 dn 400+separator; kanalizacja deszczowa odc. W3 do D44; roboty ziemne; roboty montażowe; wylot W4 dn 400+separator; kanalizacja deszczowa odc. W4 do D60;

c) oświetlenie: ziemne roboty kablowe; układanie kabli; montaż słupów i opraw oświetleniowych; montaż szafki oświetleniowej; pomiary elektryczne;

d) branża przebudowa sieci: roboty demontażowe; ziemne roboty kablowe; układanie kabli; montaż muf kablowych; montaż słupów linii NN; montaż przewodów linii napowietrznej; przestawienie złączy kablowych;

e) branża zieleń: usunięcie drzew i krzewów; zieleń drogowa.

Planowany termin zakończenia robót to 15 listopad 2017 r. dla robót wod.-kan, 31 lipiec 2018 r. dla pozostałych robót.

Zgodnie z zapisami dokumentacji przetargowej wykonawca robót zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego  kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową na podstawie sporządzonego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, projektu organizacji ruchu (na czas prowadzonych robót) zatwierdzonego przez Zarządzającego ruchem na drogach wojewódzkich tj. Urząd Marszałkowski w Toruniu.

 


 

Podpisanie umowy na przebudowę drogi gminnej Adamki-Zbójenko

 

Podpisanie umowy na przebudowę drogi gminnej Adamki-Zbójenko

 

W dniu 7 sierpnia pomiędzy Gminą Zbójno a Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o. z Lipna podpisana została umowa na przebudowę drogi gminnej nr 110522C Adamki-Zbójenko. Zakres robót obejmuje: mechaniczne ścięcie poboczy, wbudowanie warstwy odcinającej i podbudowy zasadniczej na konstrukcji zjazdów i skrzyżowań, oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej oraz skropienie jej emulsją asfaltową, ułożenie warstwy profilowej z betonu asfaltowego, jednokrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi, wykonanie umocnionych poboczy z destruktu betonowego. Droga o długości prawie 2 km zostanie przebudowana do 15 września. Koszt robót wyniesie 358 tys. zł.

 


 

Otwarcie „Zbójnickiego Zakątka”

 

Otwarcie „Zbójnickiego Zakątka”

 

W dniu 30.07.2017 r. mieliśmy okazję uczestniczyć w oficjalnym otwarciu nowego miejsca wypoczynku i rekreacji w Zbójnie. Wokół zbiornika wodnego usytuowane zostały ścieżki i ławki, a na ogrodzonym terenie skorzystać można z siłowni i placu zabaw. Amatorzy spędzania czasu przy ognisku znajdą coś dla siebie, ponieważ w ogólnodostępnym dla mieszkańców miejscu stworzone zostało tam miejsce na biesiady.
Z uwagi na dość duże rozmiary terenu i stan w jakim się on znajdował prace trwały prawie dwa lata. Jednak efekt przeszedł nasze oczekiwania. W chwili obecnej przebywając nad wodą można nie tylko wypocząć, ale również nacieszyć oko piękną roślinnością. Środki finansowe na realizację tej inwestycji pochodziły w części z funduszu sołeckiego, ale także z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Pogoda podczas uroczystości zdecydowanie dopisała, dzięki czemu mogliśmy na niej gościć wielu mieszkańców naszej gminy i nie tylko. Wśród nich byli również Pan Starosta Andrzej Okruciński, Pan Wicestarosta Franciszek Gutowski, Pan Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Pankiewicz oraz Radni – Pani Alicja Dolecka, Pani Grażyna Stachowska i Pan Lech Dąbrowski. Zanim nastąpiło oficjalne przecięcie wstęgi głos zabrała Pani Wójt Katarzyna Kukielska, Pan Lech Dąbrowski oraz Pan Andrzej Okruciński. Teren został poświęcony przez proboszcza parafii Ruże ks. Henryka Zagórowicza.
Goście mogli korzystać z bezpłatnego poczęstunku przygotowanego przez Panie ze spółdzielni socjalnej „Zbójeński Kredens”. Dzieci z kolei czynnie uczestniczyły w animacjach przygotowanych również przez Panie ze spółdzielni. Każdy kto miał już pomalowaną buzię mógł nieodpłatnie pozjeżdżać i poskakać na udostępnionych dmuchańcach. Czas umilał swoją grą na akordeonie Pan Jerzy Worek.
Podczas imprezy rozstrzygnięty został również konkurs ogłoszony przez Wójta Gminy na najciekawszą nazwę terenu. Otrzymaliśmy zgłoszenia od siedmiu osób. Zwycięska okazała się nazwa „Zbójnicki Zakątek” wymyślona przez Pana Wojciecha Piątkowskiego. Wszystkim dziękujemy za tak liczne propozycje.

 


 

Piknik w miejscowości Wielgie

 

Piknik w miejscowości Wielgie

 

W dniu 29.07.2017 r. w miejscowości Wielgie gm. Zbójno odbył się piknik rodzinny. Mieszkańcy pokazali nam jak potrafią się wspólnie bawić. Dzieci korzystały z darmowej zjeżdżalni, a także brały udział w zorganizowanych dla nich grach i zabawach zakończonych upominkami. Przy grillu i licznych przysmakach oraz dźwiękach zespołu ’’KATIUSZA’’ uczestnicy pikniku miło i przyjemnie spędzali czas. Organizatorami imprezy byli : Wójt Gminy Zbójno – Pani Katarzyna Kukielska, Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbójnie- Pani Teresa Gołębiewska, Prezes Stowarzyszenia ‘’Towarzystwo Rozwoju Wsi Wielgie i Okolic- Pani Mariola Wszelaki. W pikniku czynny udział brały panie i panowie ze Stowarzyszenia ‘’Towarzystwo Rozwoju Wsi Wielgie i Okolic’’, za co im serdecznie dziękujemy.

 


 

Nowy plac zabaw w Wojnowie

 

Nowy plac zabaw w Wojnowie

 

W Wojnowie zakończono montaż  placu zabaw który jest złożony z  4 elementów tj. zestawu zabawowego,  huśtawki podwójnej drewnianej, huśtawki wagowej oraz piaskownicy. Plac zostały dostarczony i zamontowany przez firmę Magic Garden z Pakości. Teren ogrodzono, ustawiono na nim ławki i kosz na śmieci. Zachęcamy wszystkie dzieci do aktywnego korzystania z przedmiotowego placu

 

 


 

Uroczyste otwarcie i poświęcenie drogi gminnej Ciechanówek – Działyń.

 

Uroczyste otwarcie i poświęcenie drogi gminnej Ciechanówek – Działyń.

 

 

W dniu 18. lipca b.r. odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanego odcinka drogi gminnej Ciechanówek – Działyń.

W przecięciu wstęgi brali udział wójt gminy Zbójno Katarzyna Kukielska, przewodniczący rady gminy Mieczysław Pankiewicz, radni sołęctwa Działyń pan Jacek Iglewski oraz Wojciech Lisiński, proboszcz parafii pw. św. Trójcy w Działyniu ks.Tomasz Muraszewski, inspektor nadzoru Antoni Błaszczyński, przedstawiciel wykonawcy Stanisław Detmer, mieszkańcy.  Poświęcenia drogi dokonał Proboszcz parafii pw. św. Trójcy w Działyniu ks,. Tomasz Muraszewski .
 
Droga ta została przebudowana na odcinku o długości 2 222 m wraz z chodnikiem o długości 500 mb. Modernizacja obejmowała: mechaniczne ścięcie poboczy; korytowanie pod konstrukcję chodnika i zjazdów; wbudowanie warstwy odcinającej i podbudowy zasadniczej na konstrukcji zjazdów i chodnika; ustawienie krawężników i obrzeży na ławie betonowej z oporem; oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej oraz skropienie jej emulsją asfaltową; ułożenie warstwy profilowej z betonu asfaltowego; ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego; wykonanie umocnionych poboczy; oczyszczenie i odtworzenie przydrożnych rowów.  Koszt zadania wyniósł 693 636,16 zł. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Lipna.
 
Katarzyna Kukielska Wójt Gminy Zbójno korzystając z tak uroczystej okazji także podziękowała wszystkim, dzięki którym ta inwestycja została zrealizowana, m.in. przedstawicielowi wykonawcy, inspektorowi nadzoru, pracownikom Urzędu Gminy w Zbójnie, sołtysowi, radnym,  mieszkańcom wsi Działyń. Wyraziła jednocześnie nadzieję, że nowa droga otworzy przed sołectwem Działyń nowe perspektywy i przyczyni się do rozwoju tego miejsca, zwłaszcza że jest to ważny szlak komunikacyjny po miedzy gminą, a miastem Golub-Dobrzyń.
 
 
 

 

Podpisanie umowy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

 

Podpisanie umowy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

 

W dniu 6 lipca 2017 r. w Toruniu odbyło się uroczyste podpisanie umowy pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego reprezentowanym przez Pana Dariusza Kurzawę, a Gminą Zbójno reprezentowaną przez Panią Wójt – Katarzynę Kukielską o dofinansowanie projektu „Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków na terenie Gminy Zbójno”. Kwota dofinansowania wynosi 1 193 577 zł i została podzielona na 2 transze. Budowa przedmiotowych oczyszczalni ścieków w ilości 117 sztuk zaplanowana jest na lata 2017-2018 w następujących miejscowościach: Adamki, Ciepień, Działyń, Klonowo, Łukaszewo, Obory, Podolina, Rembiocha, Rudusk, Ruże, Sitno, Wielgie, Wojnowo, Zbójenko, Zbójno i Zosin.
Dofinansowanie na przedmiotowy cel pochodzi z krajowych środków publicznych i środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-20120, typ operacji „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawialną i w oszczędzanie energii”.

 


 

Wręczenia aktów powierzenia stanowisk Dyrektorom Szkół na terenie Gminy Zbójno

 

Wręczenia aktów powierzenia stanowisk Dyrektorom Szkół na terenie Gminy Zbójno

 

Uroczystość wręczenia aktów powierzenia stanowisk dyrektorom szkół odbyła się we wtorek, 4 lipca. Po przeprowadzonych, w dniach 27 i 28 czerwca 2017 r. konkursach, funkcję dyrektora poszczególnych szkół będą pełnić:

- Szkoła Podstawowa w Klonowie – p. Barbara Walaszczyk

- Szkoła Podstawowa w Rużu – p. Renata Rutkowska

- Zespół Szkół w Działyniu – p. Rafał Rutkowski

Wręczając nominację Pani Wójt życzyła sukcesów i trafnych decyzji w zarządzaniu oraz owocnej współpracy z pracownikami, wychowankami oraz organem prowadzącym.

Stanowisko dyrektora placówki powierza organ prowadzący, w przypadku placówek samorządowych jest to wójt gminy. Kandydata na to stanowisko wyłania się w drodze konkursu. Wójt powołuje komisję konkursową w składzie: przedstawiciele organu prowadzącego szkołę, przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny (Kuratorium Oświaty), a także przedstawiciele rady pedagogicznej, rady rodziców i zakładowych organizacji związkowych.

 


 

Podpisanie umowy na przebudowę dróg gminnych

 

Podpisanie umowy na przebudowę dróg gminnych

 

W dniu 30 czerwca w Urzędzie Gminy odbyło się podpisanie umowy na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej nr 110508C w miejscowości Sitno – etap II oraz przebudowie skrzyżowania drogi gminnej nr 110508C z drogą wojewódzką klasy G nr 554 relacji Orzechowo – Kikół, km 25+912 str. L.

Przebudowa drogi gminnej nr 110508C obejmuje mechaniczne ścięcie poboczy, korytowanie pod konstrukcję zjazdów, wbudowanie warstwy odcinającej i podbudowy zasadniczej na konstrukcji zjazdów, profilowanie istniejącej nawierzchni tłuczniowej, ułożenie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego, ułożenie warstw bitumicznych, wykonanie umocnionych poboczy z frezowin i na odcinku 484 mb i stanowi II przebudowy drogi gminnej. Z kolei przebudowa skrzyżowania obejmuje Korytowanie pod konstrukcję zjazdów wbudowanie warstwy odcinającej i podbudowy zasadniczej, ułożenie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego, ułożenie warstw bitumicznych, wykonanie umocnionych poboczy z frezowin, Wykonawcą przebudowy jest Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych Sp. z o.o. z Lipna. Całkowity koszt robót to 180 tys. zł.

Przebudowa drogi gminnej dofinansowana zostanie ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 46.948,00 zł.

 


 

Absolutoryjna sesja Rady Gminy

 

Absolutoryjna sesja Rady Gminy

 

W piątek 30 czerwca 2017 r. odbyła się XXXIII sesja Rady Gminy Zbójno podczas której głosowano nad udzieleniem Wójtowi Gminy Pani Katarzynie Kukielskiej absolutorium. Radni jednogłośnie uznali, że zeszłoroczny budżet został właściwie wykonany. Pozytywną opinię o wykonaniu budżetu wystawiła Komisja Rewizyjna pod przewodnictwem Pana Lecha Dąbrowskiego oraz Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy.

 


 

Stypendia dla uczniów

 

Stypendia dla uczniów

 

W dniu 23 czerwca 2017, zgodnie z Uchwałą nr VII.44.2015 Rady Gminy Zbójno z dnia 29 kwietnia 2015 r. uczniowie z największymi osiągnięciami w nauce lub sporcie otrzymali stypendia. W roku szkolnym 2016/2017 na takie wyróżnienie zapracowało 40 uczniów Zespołu Szkół w Zbójnie (w tym 12 absolwentów gimnazjum), 14 uczniów Zespołu Szkół w Działyniu, 10 uczniów Szkoły Podstawowej w Klonowie i 14 Szkoły Podstawowej w Rużu. Łączna kwota wypłaconych stypendiów to 15.475,00 zł.

Ponadto 3 uczniów z młodszych klas szkół podstawowych, którym zgodnie z regulaminem stypendium nie przysługuje, otrzymało nagrody rzeczowe. (Jeden uczeń ze Szkoły Podstawowej w Rużu oraz dwoje z Zespołu Szkół w Działyniu).

 


 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017 Gimnazjum w Zbójnie

 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017 Gimnazjum w Zbójnie

 

Dnia 22.06.2017 r.  odbyło się  uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017 III klas Gimnazjum z Zespołu Szkół w Zbójnie.  W uroczystości  uczestniczyli zaproszeni goście m.in. Sekretarz Gminy Zbójno  Jacek Foksiński, Grono Pedagogiczne, uczniowie szkoły. Dyrektor Zespołu Szkół w Zbójnie Pan  Dariusz Kosowski pogratulował wszystkim, którzy uzyskali promocję do klas programowo wyższych oraz życzył dobrego i bezpiecznego wypoczynku w wakacje .  W trakcie apelu nastąpiło wręczenie świadectw absolwentom Zespołu Szkół w Zbójnie. Uczniom, którzy  ukończyli naukę z wyróżnieniem  wręczone zostały dyplomy z rąk Sekretarza Gminy- Pana Jacka Foksińskiego potwierdzające  przyznanie stypendium oraz nagrody zorganizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną  w Zbójnie za udział w konkursie plastycznym.

Wszystkim nauczycielom i uczniom życzymy udanych wakacji!


 

Zagospodarowanie terenu nad zbiornikiem wodnym

 

Zagospodarowanie terenu nad zbiornikiem wodnym

 

Zakończyły się prace związane z zagospodarowaniem terenu przy zbiorniku wodnym w Zbójnie. Sadzawka została oczyszczona i zarybiona. Nasadzono drzewa i krzewy, na które Gmina uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wybudowano chodniki przy których ustawiono ławki i kosze. Przygotowano również miejsce przeznaczone do palenia ogniska. Dzieci i dorośli już od września zeszłego roku mogą korzystać z placu zabaw i siłowni zewnętrznej. Realizacja zadania sfinansowana została częściowo ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Zbójno. Zachęcamy Państwa do aktywnego korzystania z nowego miejsca rekreacji.


 

Odbiór drogi gminnej Ciechanówek - Działyń

 

Odbiór drogi gminnej Ciechanówek - Działyń

 

W dniu 20 czerwca br. odbył się techniczny odbiór zmodernizowanego odcinka drogi gminnej Ciechanówek – Działyń, na długości 2 222 m. Modernizacja obejmowała: mechaniczne ścięcie poboczy; korytowanie pod konstrukcję chodnika i zjazdów; wbudowanie warstwy odcinającej i podbudowy zasadniczej na konstrukcji zjazdów i chodnika; ustawienie krawężników i obrzeży na ławie betonowej z oporem; oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej oraz skropienie jej emulsją asfaltową; ułożenie warstwy profilowej z betonu asfaltowego; ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego; wykonanie umocnionych poboczy; oczyszczenie i odtworzenie przydrożnych rowów. Koszt zadania wyniósł 693 636,16 zł. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Lipna. W odbiorze uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Gminy Zbójno odpowiedzialni  za inwestycję oraz Sekretarz Gminy Zbójno Jacek Foksiński, inspektor nadzoru oraz przedstawiciel wykonawcy.

 


 

Gminny konkurs recytatorski

 

Gminny konkurs recytatorski

 

14 czerwca 2017 r. w Szkole Podstawowej w Klonowie odbył się pierwszy gminny konkurs recytatorski pod hasłem „Julian Tuwim i Jan Brzechwa moimi ulubionymi autorami wierszy”, którego pomysłodawczynią i organizatorem była p. Monika Zarembska. Patronat nad konkursem sprawował Wójt Gminy Zbójno. Konkurs miał formę prezentacji dowolnie wybranego wiersza z twórczości J. Brzechwy lub J. Tuwima przez dzieci z przedszkoli i oddziałów zerowych. Założeniem konkursu było rozwijanie zdolności i doskonalenie umiejętności recytatorskich oraz możliwość prezentacji przed publicznością. Konkurs, to również okazja do wzmacniania wiary we własne siły, to wspaniała zabawa posiadająca wiele aspektów nie tylko dydaktycznych, ale wychowawczych i społecznych. Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe, a pozostali uczestnicy otrzymali nagrody pocieszenia.

ZWYCIĘZCY GMINNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO DLA PRZEDSZKOLAKÓW:

Kategoria:

Przedszkole i punkt przedszkolny

I miejsce - Zaborowska Amelia – ZS Zbójno
II miejsce - Rogoziński Mateusz – SP Klonowo
III miejsce - Sieklicka Nadia – ZS Zbójno

Oddział Przedszkolny

I miejsce - Luberadzki Radosław – ZS Działyń

II miejsce - Jurkiewicz Zuzanna – SP Klonowo
III miejsce - Kalinowska Maria Kornelia – SP Ruże

 

Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów w konkursach!

 


 

Znani Ludzie Czytają Dzieciom

 

Znani Ludzie Czytają Dzieciom

 

W dniu 19.06.2017 roku, odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu czytelniczego „Znani ludzie Czytają Dzieciom” w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zbójnie. Na spotkanie z dziećmi z kl. IIIa Zespołu Szkół w Zbójnie przybyła Radna Gminy pani Magdalena Dylewska. Opowiedziała dzieciom o swojej pracy, czym się zajmuje, gdzie pracuje. Przeczytała dzieciom baśnie pt. „Roszpunka” oraz „Kopciuszek”.

 


 

XI Regionalna Liga Strzelecka

 

XI Regionalna Liga StrzeleckaW dniu 10 czerwca 2017 r. zakończyła się XI Regionalna Liga Strzelecka organizowana w Golubiu-Dobrzyniu. W zawodach wzięło udział blisko 100 zawodników w trzech kategoriach: junior (gimnazjum), junior starszy (szkoła średnia) i senior. Nagrody ufundowane przez Gminę Zbójno, najlepszym uczestnikom ligi, wręczył Sekretarz Gminy Jacek Foksiński.

 

 

 

 

Podpisanie umowy na rozbudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Ruże

 

Podpisanie umowy na rozbudowę świetlicy wiejskiej w  miejscowości Ruże

 

W dniu 12 czerwca br. w Urzędzie Gminy Zbójno nastąpiło podpisanie umowy pomiędzy Wójtem Gminy Zbójno - Katarzyną Kukielską przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Małgorzaty Szewczykowskiej, a wyłonioną w przetargu firmą NIK-NAT Sp. z o.o. z Golubia –Dobrzynia reprezentowaną przez Pana Rafała Działdowskiego na „Rozbudowę istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ruże”.

Inwestycja będzie polegała m.in. na wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej fundamentów i dobudowie WC oraz kotłowni, wymianie drzwi wewnętrznych i podłóg w sali głównej, budowie instalacji: wodociągowej, kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania, wykonaniu izolacji termicznej dachu z wełny mineralnej, położeniu cienkowarstwowego tynku żywicznego, termomodernizacji budynku wraz z wykonaniem elewacji oraz budowie schodów zewnętrznych z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Całkowity koszt zadania to 295 070,19 zł. Planowany termin zakończenia prac to 18 sierpnia 2017 r. 

 


 

Znaki informacyjne

 

Znaki informacyjne

 

Na terenie sołectwa Ciepień w czerwcu stanęły znaki informacyjne z nazwą miejscowości i numerami nieruchomości, do których prowadzi dana droga. Znaki stanęły w najbardziej newralgicznych punktach istniejących dróg i mają za zadanie ułatwić dotarcie przyjeżdzającym do poszczególnych posesji. Wszystkie wybrane miejsca zostały ustalone w porozumieniu z sołtysem. O zakupie przedmiotowych znaków zdecydowali mieszkańcy sołectwa dzieląc pieniądze przypadające na ich miejscowość ze środków funduszu sołeckiego.


 

Nowa siłownia zewnętrzna w Oborach

 

Nowa siłownia zewnętrzna w Oborach

 

W Oborach zakończono montaż siłowni zewnętrznej, złożonej z 4 elementów tj. wioślarza, motyla, orbitreka i wyciskania siedząc. Urządzenia na przedmiotową siłownie zostały dostarczone i zamontowane przez firmę Magic Garden z Pakości. O jej budowie zdecydowali mieszkańcy dzieląc pieniądze przypadające na ich miejscowość ze środków funduszu sołeckiego.


 

Zaproszenie na uroczystośc do Prezydenta RP

 

Zaproszenie na uroczystośc do Prezydenta RP

 

W dniu 29 maja br. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyło się spotkanie z okazji „Dnia Samorządu Terytorialnego”. W spotkaniu wzięło udział wielu samorządowców z całej Polski. Gminę Zbójno reprezentowała Pani Wójt – Katarzyna Kukielska. W trakcie uroczystości Prezydent RP Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe za zasługi w działalności społecznej, samorządowej oraz na rzecz społeczności lokalnej.
Dzień Samorządu Terytorialnego ustanowiony został przez Sejm RP dla upamiętnienia pierwszych wyborów samorządowych w 1990 roku i w rocznicę 10-lecia odrodzenia polskiego samorządu terytorialnego.

 


 

Dzień Samorządu Terytorialnego

 

Dzień Samorządu Terytorialnego

 

W dniu 25 maja 2017 r. odbyła się uroczysta sesja Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, która została poświęcona obchodom Dnia Samorządu Terytorialnego. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. odprawioną w Kościele Parafialnym pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Dobrzyniu.
Sesję otworzyła Przewodnicząca Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Pani Maria Wiśniewska, witając przybyłych gości, w tym Wicewojewodę Kujawsko-Pomorskiego Pana Józefa Ramlaua, Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia Pana Mariusza Piątkowskiego, Wójta Gminy Golub-Dobrzyń Pana Marka Ryłowicza, Wójta Gminy Zbójno Panią Katarzynę Kukielską wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Zbójno Mieczysławem Pankiewiczem i Sekretarzem Gminy Zbójno Jackiem Foksińskim oraz Zastępcę Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu Pana doktora Andrzeja Potoczka. Ponadto w uroczystości udział wzięli radni, kierownicy jednostek powiatowych, służb i inspekcji, a także pracownicy Urzędu.

 

 


 

Nadanie Sztandaru Miasta Golubia-Dobrzynia

 

Nadanie Sztandaru Miasta Golubia-Dobrzynia

 

30 maja 2017 roku odbyła się uroczystość nadania Sztandaru Miasta Golubia-Dobrzynia. Sztandar Miasta jest symbolem najwyższych wartości i uznaniem mozolnego dorobku i przywiązania wielu Mieszkańców i Przyjaciół Golubia-Dobrzynia. W śród zaproszonych gości, w uroczystości udział wzięła Wójt Gminy Zbójno - Katarzyna Kukielska.

Wzór Sztandaru został opracowany w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia i uzyskał pozytywna opinię Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Sztandar Miasta Golubia-Dobrzynia  został poświęcony w dniu 30 maja 2017 roku w Kościele Parafialnym pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Dobrzyniu n. Drwęcą.

 


 

Zakup nowego ciągnika na potrzeby gminy

 

Zakup nowego ciągnika na potrzeby gminy

 

W maju br. gmina Zbójno zakupiła fabrycznie nowy ciągnik marki FARMTRAC 675 DT KING z silnikiem czterocylindrowym o pojemności 4400 cm3, 75 KM. Ciągnik będzie niezwykle przydatny w kwestii bieżącego utrzymania dróg w gminie m.in. do ich równania czy koszenia traw na poboczach. Jago zakup oznacza duże ułatwienie a także oszczędności, które będą widoczne szczególnie w okresie zimowym przy odśnieżaniu dróg.

 


 

Uroczysta sesja Rady Gminy Zbójno

 

Uroczysta sesja Rady Gminy Zbójno

 

W dniu 29 maja br. odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy Zbójno w związku z  Dniem Samorządu Terytorialnego. Z tej okazji życzenia wszystkim samorządowcom, tj. pracownikom urzędu, radnym i sołtysom, złożył sekretarz Gminy Zbójno Jacek Foksiński. Sesję uświetnił występ artystyczny młodzieży z Zespołu Szkół w Zbójnie. Dzień Samorządu Terytorialnego został ustanowiony przez Sejm RP w 2000 r. na upamiętnienie pierwszych wyborów samorządowych z 27 maja 1990 r.

 


 

Dzień Matki w Działyniu

 

Dzień Matki w Działyniu

 

Dnia 21 maja br. w remizie OSP w Działyniu odbyły się uroczystości z okazji Dnia Matki. Licznie zgromadzonych mieszkańców przywitała Pani Wójt – Katarzyna Kukielska, Sołtys Sołectwa Działyń – Henryk Boniecki oraz proboszcz parafii Działyń – ks. Tomasz Muraszewski.  Następnie dzieci z ZS w Działyniu przedstawiły program artystyczny – recytowały wierszyki i śpiewały piosenki. Po części artystycznej odbył się poczęstunek. Uroczystość przebiegała w miłej i ciepłej atmosferze.

Szczególne podziękowania za przygotowanie uroczystości kierujemy dla  Pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Działyniu.

Przedmiotowa impreza realizowana była ze środków funduszu sołeckiego.

 


 

Podpisanie umowy na wykonacie lokali socjalnych

 

Podpisanie umowy na wykonacie lokali socjalnych

 

W dniu 23 maja br. w Urzędzie Gminy Zbójno nastąpiło podpisanie umowy pomiędzy Wójtem Gminy Zbójno - Katarzyną Kukielską przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Małgorzaty Szewczykowskiej, a wyłonionym w przetargu Zakładem Budowlano-Handlowym MIGBUD w Lipnie reprezentowanym przez Panią Barbarę Kanię oraz Pana Grzegorza Ziemińskiego na „Zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku o charakterze oświatowo-kulturalnym na budynek mieszkalny wielorodzinny w miejscowości Wielgie, gmina Zbójno”.

Inwestycja będzie polegała m.in. na izolacji ścian fundamentowych, wykonaniu pokrycia dachowego, wymianie drzwi zewnętrznych i wewnętrznych oraz stolarki okiennej, wykonaniu ścianek działowych i podłóg, wymianie instalacji elektrycznej, izolacji termicznej ścian zewnętrznych. Całkowity koszt zadania to 843 189,43 zł. Dofinansowanie w wysokości 45% na przedmiotową inwestycję Gmina uzyskała ze środków Funduszu Dopłat nadzorowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Planowany termin zakończenia prac to 29 września 2017 r. 

 


 

Podpisanie umowy na termomodernizację budynku Gimnazjum w Zbójnie

 

Podpisanie umowy na termomodernizację budynku Gimnazjum w Zbójnie.

 

W dniu 15 maja w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu odbyła się uroczyste podpisanie umowy pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Zbójno o dofinansowanie projektu ”Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w produkcji energii w Gminie Zbójno”, czyli projektu dotyczącego termomodernizacji budynku Gimnazjum w Zbójnie. Kwota dofinansowania wynosi 492 061,16 zł.

Rozstrzygnięcie przetargu na wyłonienie wykonawcy prac przewidziane jest na 29 maja, natomiast zakończenie prac budowlanych zaplanowane zostało do końca sierpnia, tak żeby po zakończeniu wakacji młodzież i nauczyciele mogli wrócić do odnowionego budynku.

 


 

Konferencja i prezentacja książki Stowarzyszenia Dobrzyniacy

 

Konferencja i prezentacja książki Stowarzyszenia Dobrzyniacy

 

W dniu 10 maja 2017 r. Wójt Gminy Zbójno - Katarzyna Kukielska uczestniczyła w  konferencji pn. „Krajobraz ziemi dobrzyńskiej”, która odbyła się w Gminie Brzuze. W trakcie spotkania referaty wygłosili dr Maria Palińska, mgr Krystyna Pawłowska, dr Zbigniew Brenda oraz dr inż. Jan Koprowski – prezes Stowarzyszenia Dobrzyniacy i jednocześnie wójt gminy Brzuze. Prelegenci przedstawili zebranym tematykę ochrony krajobrazu, wpływu przestrzeni publicznej na jakość życia, a także sanktuaria i miejsca pielgrzymkowe na ziemi dobrzyńskiej. Jan Koprowski wygłosił referat o tożsamości krajobrazu ziemi dobrzyńskiej i zaprezentował wydaną przez Dobrzyniaków książkę pt. „Krajobraz ziemi dobrzyńskiej”. Publikacja, której jest autorem zawiera naukową analizę procesów kształtujących krajobraz, odniesienie do konieczności ochrony odrębności i specyfiki regionu, mapy, tabele oraz ponad 500 zdjęć. Konferencja zorganizowana przez Stowarzyszenie Dobrzyniacy i Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej we współpracy z Włocławskim Centrum Edukacji Ekologicznej i Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku zgromadziła wielu gości, m.in. wójtów, burmistrzów, sekretarzy gmin, przedstawicieli samorządów lokalnych, instytucji oraz radnych gminnych i powiatowych, sołtysów i mieszkańców ziemi dobrzyńskiej.
Konferencję objęli patronatem Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Wojewoda Kujawsko-Pomorski. Publikacja dofinansowana została przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz Województwo Kujawsko-Pomorskie.

 


 

Przebudowa drogi gminnej Ciechanówek – Działyń

 

Przebudowa drogi gminnej Ciechanówek – Działyń

 

Trwa przebudowa drogi gminnej Ciechanówek – Działyń w istniejącym pasie drogowym. Droga zostanie przebudowana na odcinku 2,222 km. W terenie zabudowanym ułożony zostanie chodnik o powierzchni 750 m3 wraz ze zjazdami. Całkowity koszt zadania to 693 636,16 zł. Planowany termin zakończenia prac to 30 czerwca 2017 r.

 


 

Wyniki konkursu "Święto Flagi"

 

Wyniki konkursu "Święto Flagi"

 

W dniu 02.05.2017 r. w Urzędzie Gminy Zbójno odbył się konkurs z okazji przypadającej w dniu 3 maja 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz przypadającego w dniu 2 maja Święta Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. W konkursie tym udział wzięło 10 mieszkańców gminy, którzy poprawnie odpowiedzieli na pytania dot. uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz ustanowienia Święta Flagi RP. Nagrodę w postaci Flagi Polskiej na drzewcu otrzymali :

1. Cipkowski Rafał
2. Zawistowska Andżelika
3. Tomaszewska Julia
4. Chyliński Romuald
5. Kalinowska Elżbieta
6. Rabażyńska Zofia
7. Kalinowski Mirosław
8. Arszyńska Maria
9. Maćkowski Paweł
10.Gładkowska Małgorzata

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy !

 


 

Blok warsztatów kulinarnych

 

Blok warsztatów kulinarnych

 

W ramach działań towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w dniu 10 kwietnia 2017 roku odbył się blok warsztatów.

W warsztatach wzięło udział 19 Pań objętych Podprogramem 2016. Całość odbyła się w Zespole Szkół w Zbójnie oraz trwała około 7 godzin. Ponadto w warsztatach wzięła udział Pani Wójt – Katarzyna Kukielska, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Michał Krupka, Prezes Banku Żywności w Toruniu – Jadwiga Wojciechowska oraz przedstawiciele Federacji Polskich Banków Żywności z Warszawy.

Blok warsztatów rozpoczął warsztat kulinarny prowadzony przez Panią Danutę Jaskólską trwający ponad 4 godziny. Uczestnicy wraz z Panią Danutą przygotowywali potrawy takie jak:

 • zupa z marchwi i groszku,
 • kotlety z białej fasoli,
 • zapiekanka z ryżu i jabłek,
 • makaron z grzybami,
 • zwijaki ze schabu, szynki i żółtego sera,
 • pasta z makreli,
 • blok czekoladowy
 • sałatka z dyni.

Wszystkie potrawy powstały przy wykorzystaniu między innymi produktów otrzymywanych z Banku Żywności. Kolejny warsztat był poświęcony Ekonomii Domowego Budżetu prowadzony przez Panią Luizę Bajdak. Miał na celu pokazanie jak efektywnie rozplanować budżet domowy, przychody i wydatki. Warsztaty zakończyła prezentacja oraz pogadanka na temat wykluczenia społecznego prowadzona przez Panią Barbarę Dzikowską.

 


 

Znani Ludzie Czytają Dzieciom

 

Znani Ludzie Czytają Dzieciom

 

W dniu 25.04.2017 roku w GBP w Zbójnie odbyło się spotkanie pt.: „Znani Ludzie Czytają Dzieciom”. Na spotkanie z dziećmi z Zespołu Szkół w Zbójnie przybyła Radna Gminy pani Renata Stancelewska. Opowiedziała dzieciom o swojej pracy, czym się zajmuje, gdzie pracuje. Przeczytała dzieciom baśnie pt. „Trzy małe świnki” oraz „Brzydkie kaczątko”. Z dużym zainteresowaniem dzieci wysłuchały baśni.

Na zakończenie spotkania dzieci otrzymały słodki poczęstunek.

 

Zarybianie stawu w Zbójnie

 

Zarybianie stawu w Zbójnie

 

W dniu 20 kwietnia br. mieszkańcy  Gminy spotkali się przy zbiorniku wodnym w Zbójnie w celu jego zarybienia. Główny pomysłodawca, Pan Romuald Chyliński utworzył komitet organizacyjny, który podjął się realizacji przedsięwzięcia a przede wszystkim pozyskał na niego środki finansowe. Pochodzą one od mieszkańców z terenu Gminy Zbójno.

 


 

Rozstrzygnięcie konkursu „Gmina Zbójno widziana oczami dzieci i młodzieży”

 

 

Rozstrzygnięcie konkursu „Gmina Zbójno widziana oczami dzieci i młodzieży”

 

 

Dnia 7 kwietnia br. Komisja konkursowa w składzie:

Pan Jacek Foksiński - Sekretarz Urzędu Gminy w Zbójnie, Pani Teresa Gołębiewska - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbójnie, Pan Michał Krupka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnie, dokonała oceny prac plastycznych dzieci w konkursie plastycznym „Gmina Zbójno widziana oczami dzieci i młodzieży”. Przedmiotowy konkurs spotkał się z olbrzymim zainteresowaniem – otrzymaliśmy 93 prace plastyczne, 4 albumy i makietę. Jego celem było przede wszystkim wskazanie i artystyczne przedstawienie niepowtarzalnego piękna Naszej Małej Ojczyzny – Gminy Zbójno. Współorganizatorami konkursu byli: Wójt Gminy Zbójno, Gminna Biblioteka Publiczna w Zbójnie oraz Zespół Szkół w Zbójnie.

WYNIKI


Klasy I - III szkoły podstawowej:
I miejsce - Igor Jachowski - Zespół Szkół w Działyniu,
II miejsce - Kacper Przybylski - Zespół Szkół w Działyniu,
III miejsce - (ex aequo) - Miłosz Słupczewski z Zespołu Szkół w Działyniu i Wiktoria Wytrykowska ze Szkoły Podstawowej w Klonowie.

 

Klasy IV - VI szkoły podstawowej:
I miejsce - Radosław Różański - Zespół Szkół w Zbójnie,
II miejsce - Aleksandra Śliwińska - Szkoła Podstawowa w Rużu,
III miejsce - Mikołaj Żuchowski - Zespół Szkól w Zbójnie.

 

Gimnazjum:
I miejsce - Patrycja Różańska,
II miejsce - Kamila Błaszkiewicz,
III miejsce - Klaudia Tomaszewska.

 

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i gratulujemy znakomitych pomysłów oraz pięknie wykonanych prac plastycznych. 

 


 

Wiosenne Targi Pracy i Edukacji ,,Czas kariery” w Golubiu-Dobrzyniu

 

Wiosenne Targi Pracy i Edukacji ,,Czas kariery” w Golubiu-Dobrzyniu

 

W dniu 3 kwietnia br. Pani Katarzyna Kukielska - Wójt Gminy Zbójno uczestniczyła w Wiosennych Targach Pracy i Edukacji ,,Czas kariery”, które odbyły się w Golubiu-Dobrzyniu. Spotkanie zostało zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu, Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Toruniu Punkt Pośrednictwa Pracy OHP w Golubiu-Dobrzyniu. W targach uczestniczyli m.in. zaproszeni przedsiębiorcy, szkoły, bezrobotni i osoby chcące zmienić swoje kwalifikacje zawodowe.

 


 

Podpisanie umowy na przebudowę drogi gminnej Ciechanówek - Działyń nr 110510C

 

Podpisanie umowy na przebudowę drogi gminnej Ciechanówek - Działyń nr 110510C

 

            W dniu 31 marca br. w Urzędzie Gminy Zbójno nastąpiło podpisanie umowy pomiędzy Wójtem Gminy Zbójno - Katarzyną Kukielską przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Małgorzaty Szewczykowskiej, a wyłonionym w przetargu Przedsiębiorstwem Robót Drogowych, Spółka z o.o. z siedzibą w Lipnie reprezentowanym przez Pana Andrzeja Kurdę na „Przebudowę drogi gminnej Ciechanówek - Działyń nr 110510C”. Inwestycja będzie polegała m.in. na frezowaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej, mechanicznym ścięciu poboczy, wbudowaniu warstwy odcinającej i podbudowy zasadniczej na konstrukcji zjazdów i chodnika, ułożeniu warstwy profilowej i ścieralnej z betonu asfaltowego, wykonaniu umocnionych poboczy oraz ułożeniu nawierzchni chodnika i zjazdów z kostki brukowej betonowej. Całkowity koszt zadania to 693 636,16 zł.

       Przebudowa drogi przysłuży się nie tylko do poprawy warunków ruchu, ale przede wszystkim do wzrostu bezpieczeństwa użytkowników. Planowany termin zakończenia prac to 30 czerwca 2017 r. 

 

III Kujawsko-Pomorskie Forum Samorządowe

 

III Kujawsko-Pomorskie Forum Samorządowe

 

W dniu 20 marca br. przedstawiciele Urzędu Gminy Zbójno uczestniczyli w III Forum Samorządowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.Tematem spotkania było mi.in. omówienie spraw związanych z procesem wdrażania RPO WK-P na lata 2014-2020. W czasie Forum wszystkich samorządowców (wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, starostowie) przyjęto stanowisko wyrażające zaniepokojenie kierunkiem rozwoju samorządności terytorialnej w Polsce. W debacie  uczestniczyli m.in. marszałek Piotr Całbecki, przewodniczący sejmiku województwa Ryszard Bober, wicemarszałek Dariusz Kurzawa, członek zarządu województwa Sławomir Kopyść, wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz, posłowie: Tomasz Lenz i Jan Krzysztof Ardanowski.

Efektem debaty, w której głos zabierali przedstawiciele poszczególnych korporacji (Konwent wójtów, Konwent Burmistrzów, przedstawiciel prezydentów i marszałek) było wypracowanie wspólnego stanowiska.

 


 

Znani Ludzie Czytają Dzieciom

 

Znani Ludzie Czytają Dzieciom

 

W czwartek  16 marca 2017 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zbójnie odbyło się cykliczne spotkanie pt.: „Znani Ludzie Czytają Dzieciom”. Na spotkanie z dziećmi z kl. III z Zespołu Szkół w Zbójnie przybył Pan Mieczysław Pankiewicz- przewodniczący Rady Gminy Zbójno. Przeczytał dzieciom baśń pt.: „Dzikie łabędzie’’. Z bardzo dużym zainteresowaniem dzieci wysłuchały baśni, a na zakończenie spotkania opowiedział swoje bajki: pt.: „O kruku i lisie’’, „O myszy’’, „O zdrowiu’’, „O rybce i szczupaku’’. Dzieci otrzymały słodki poczęstunek.


 

Wizyta studyjna w Spółdzielni Socjalnej „Prima” w Pcimiu

 

Wizyta studyjna w Spółdzielni Socjalnej „Prima” w Pcimiu

 

W dniach 9 i 10 marca 2017 roku odbyła się wizyta studyjna do Gminy Pcim, w województwie małopolskim, w której udział wzięli: Pani Wójt Katarzyna Kukielska, kierownik GOPS Pan Michał Krupka oraz członkowie grupy inicjatywnej pracujący nad utworzeniem spółdzielni socjalnej w naszej Gminie wraz z przyszłymi pracownicami.

Wizyta studyjna miała na celu wymianę doświadczeń oraz poznanie rozwiązań w obszarze ekonomii społecznej stosowanych w Gminie Pcim. Spółdzielnia Socjalna PRIMA została założona w 2012 roku, aby przygotowywać posiłki w stołówkach szkolnych w Gminie Pcim. Tamtejsze przedsiębiorstwo społeczne jest spółdzielnią osób prawnych, założycielami są Gmina Pcim oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Pcimiu. Celem założenia spółdzielni było zapewnienie miejsc pracy dla pracowników likwidowanych stołówek szkolnych oraz zmiana sposobu finansowania stołówek, tak aby udział gminy zmniejszyć do poziomu minimalnego, przy utrzymaniu jakości i niewysokiej ceny. Na rozpoczęcie działalności Spółdzielnia otrzymała dofinansowanie w ramach realizowanego projektu w programie Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej. Dofinansowanie jest realizowane ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W roku 2015 Spółdzielnia Socjalna PRIMA została wybrana Małopolskim Liderem Przedsiębiorczości Społecznej.

Pierwszego dnia wizyty odbyło się spotkanie się z przedstawicielami Spółdzielni Socjalnej PRIMA, Panią Anną Dziadkowiec – Prezesem spółdzielni oraz Panią Agnieszką Makowiecką – W-ce Prezes spółdzielni oraz pracownikami w wybranych stołówkach. Drugiego dnia nasza grupa spotkała się z przedstawicielami samorządu lokalnego: Wójtem Gminy Pcim, Panem Piotrem Hajduk oraz pracownikami urzędu.

 

Dzień Kobiet w Gminie Zbójno

 

Dzień Kobiet w Gminie Zbójno

 

Uroczyste obchody Dnia Kobiet w Gminie Zbójno stają się tradycją. W tym roku 7 marca mieszkanki Gminy Zbójno zaproszono do Urzędu Gminy, by wspólnie świętować przypadający na 8 marca Dzień Kobiet. Na spotkanie, które współorganizatorami byli  Wójt Gminy Zbójno z Kierownikiem Gminnej Biblioteki Publicznej przybyły Panie z terenu całej Gminy.

Spotkanie rozpoczęło się serdecznymi życzeniami dla wszystkich przedstawicielek płci pięknej, złożonymi w imieniu organizatorów przez Sekretarza Gminy Pana Jacka Foksińskiego, Przewodniczącego Rady Gminy Pana Mieczysława Pankiewicza oraz zaproszonego na uroczystość proboszcza parafii Ruże Henryka Zagórowicza. Każda z Pań otrzymała słodki upominek. Na uroczystość przygotowano również program artystyczny. Uczniowie  Zespołu Szkół w Zbójnie doskonale zaprezentowali się w przedstawieniu przed licznie zgromadzoną widownią. Następnie czas umilał koncert przygotowany przez przedstawicieli Orkiestry Dętej. Występy zostały nagrodzone gromkimi brawami. Organizatorzy oprócz występów przygotowali również poczęstunek.

Składamy serdeczne słowa podziękowania dla wszystkich zaangażowanych w organizację Gminnego Dnia Kobiet. Szczególne podziękowania za trud i wysiłek włożony w przygotowanie oraz pełne zaangażowanie, kierujemy dla Pani Teresy Gołębiewskiej.

 


 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbójno

 

Prace nad nowym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbójno

 

Radni Gminy Zbójno już w 2016 roku podczas październikowej podjęli uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbójno, dając tym samym zielone światło do prac nad nowym Studium Zbójna. Studium to dokument istotny o tyle, że wyznacza uwarunkowania oraz kierunki gospodarki przestrzennej gminy. Przyczyną takiej decyzji był fakt, że obecne Studium zostało uchwalone w 1998 roku. Nigdy nie było zmieniane. Od tego czasu uległy zmianie obowiązujące przepisy oraz potrzeby gminy i jej mieszkańców. Również możliwość tworzenia nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uwarunkowana jest wcześniejszym uchwaleniem studium. Ponadto jego utworzenie umożliwi wyznaczenie nowych terenów  inwestycyjnych i jej rozwój. Zainteresowani mogli składać w przedmiotowej sprawie wnioski do 12 grudnia 2016 r. Kolejny etap to przygotowanie projektu przez urbanistów, który może trwać nawet kilka miesięcy. W lutym  br. podpisaliśmy umowę z Biurem Urbanistyki i Architektury z Torunia, które to spośród czterech ofert przedstawiło najkorzystniejszą. Dnia 1 marca br. miało miejsce pierwsze spotkanie robocze, w którym uczestniczyła Pani Wójt Katarzyna Kukielska, Pan Sekretarz Jacek Foksiński i pracownicy referatu planowania przestrzennego oraz przedstawiciele Biura Urbanistyki, na którym ustalono podstawowe kwestie dotyczące programu prac. Całość została podzielona na kilka etapów, gdzie pierwszy obejmuje m.in. diagnozę, prace wstępne, zebranie wniosków, sporządzenie koncepcji studium. Kolejne etapy to m.in. uzgodnienia, wyłożenie projektu do publicznego wglądu, korekty projektu. Ostatni etap obejmuje uchwalenie i ewentualną korektę projektu oraz przekazanie uchwalonego studium do Wojewody.

Mamy cichą nadzieję że nowe Studium będzie już obowiązywało z końcem 2018 r., należy jednak pamiętać, że jego przygotowanie i uchwalenie to długa i skomplikowana procedura tworzona przede wszystkim na podstawie przepisów Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 


 

W dalszym ciągu trwają prace nad utworzeniem Spółdzielni Socjalnej w Gminie Zbójno

 

W dalszym ciągu trwają prace nad utworzeniem Spółdzielni Socjalnej w Gminie Zbójno.

 

21 lutego 2017 roku grupa inicjatywna tworząca spółdzielnię socjalną w Gminie Zbójno wraz z Panią Wójt Katarzyną Kukielską, Paniami reprezentującymi  Radę Gminy w Zbójnie: Panią Hanną Wesołowską,  Panią  Alicją Dolecką, Panią Grażyną Stachowską oraz Paniami mającymi podjąć zatrudnienie w lokalnej spółdzielni socjalnej  uczestniczyli w wizytach studyjnych do spółdzielni socjalnych w Aleksandrowie Kujawskim i Lubiczu.

Celem wizyt było poszerzenie wiedzy nt. funkcjonowania  przedsiębiorstw społecznych, wymiana informacji i doświadczeń, a także analiza i modyfikacja naszego pomysłu na biznes społeczny w oparciu o przykłady dobrych praktyk i zastosowanych rozwiązań.

Spółdzielnia Socjalna „Spiżarnia Kujawska” działa w miejscowości Stawki koło Aleksandrowa Kujawskiego. Jest to spółdzielnia osób fizycznych, która w swojej ofercie ma usługi cateringowe komercyjne w formie obiadów abonamentowych  dla osób indywidulanych, dla instytucji oraz catering dla grup zorganizowanych, firm, instytucji i osób prywatnych. P. Prezes „Spiżarni Kujawskiej” zaprezentowała historię związaną z tworzeniem Spiżarni Kujawskiej. Pokazała również, że mimo początkowych trudności dziś przedsiębiorstwo funkcjonuje bardzo dobrze i ciągle się rozwija. Ponadto uczestnicy wizyty mieli możliwość obserwowania pracy w kuchni, zaplecza kuchennego oraz pracy osób tam zatrudnionych. „Spiżarnia Kujawska” jest laureatem wielu nagród w skali regionalnej i ogólnopolskiej, m.in. prestiżowego konkursu krajowego pod patronatem Prezydenta RP „Sposób na sukces” oraz Konkursu „Agrowczasy” 2015 – II miejsce w kategorii atrakcyjna kuchnia regionalna.

Przedsiębiorstwo społeczne „Lubiczanka” jest przykładem podmiotu ekonomii społecznej utworzonego przez dwie osoby prawne – jednostki samorządu terytorialnego: Gminę Lubicz i Gminę Obrowo. Spółdzielnia ma charakter wielobranżowej działalności z wiodącą działalnością w zakresie pielęgnacji terenów zielonych oraz usług pocztowych.

Spotkania studyjne w obu spółdzielniach umożliwiły zgromadzenie aktualnych danych i informacji dotyczących rozwoju przedsiębiorczości społecznej w naszym regionie. Niewątpliwie wizyty te przyczynią się do świadomego i racjonalnego podejmowania decyzji podczas procesu tworzenia przedsiębiorstwa społecznego na terenie Gminy Zbójno.

 


 

Kolejne spotkania seniorów

 

Kolejne spotkania seniorów

 

Głównym celem działalności Klubów Seniora jest aktywizacja i integracja osób starszych. To forma wspierania i zaspakajania potrzeb tych osób gdzie najważniejszą rzeczą czuć się być potrzebnym. Założycielami naszego Gminnego Klubu Seniora w Gminie Zbójno jest Pani Wójt Katarzyna Kukielska wspólnie z Gminną Biblioteką Publiczną w Zbójnie. Pomysł powstał w 2016 r. natomiast Klub utworzył się w styczniu 2017 r. i działa przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Zbójnie. Ze względu na duże zainteresowanie tutejszych Seniorów utworzyliśmy drugi punkt spotkań w miejscowości Wielgie, w siedzibie Centrum Kulturalno-Oświatowo-Rekreacyjnej. Uczestnicy klubu spotykają się i wymieniają poglądy. Na pierwszych spotkaniach zaplanowano  m.in.  częstotliwość spotkań. W „Klubie Seniora Zbójno” odbywały się będą dwa razy w miesiącu, natomiast „Klub Wielgie” planuje spotykać się raz w miesiącu. Na spotkaniach które odbyły się 20 i 22 lutego br. omówiono wstępnie  plan działań na najbliższe tygodnie. Obecnie panie przygotowują ozdoby na stół wielkanocny. Poza tym spotkaniom przy muzyce i poczęstunku towarzyszy bardzo przyjazna atmosfera. Opiekunami spotkań są Panie: Katarzyna Mejgier i Teresa Gołębiewska.

 


 

„Znani Ludzie Czytają Dzieciom”

 

„Znani Ludzie Czytają Dzieciom”

 

W piątek 24.02.2017 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zbójnie odbyło się cykliczne spotkanie pt.: „Znani Ludzie Czytają Dzieciom”. Na spotkanie z dziećmi z klasy III z Zespołu Szkół w Zbójnie przybył Pan Jacek Foksiński – Sekretarz Gminy, który przedstawił na czym polega jego praca i czym się zajmuje. Następnie przeczytał baśń o „Kocie w Butach”. Z bardzo dużym zainteresowaniem i zaciekawieniem dzieci wysłuchały baśni i włączyły się do dyskusji na zadane pytania. Na zakończenie dzieci otrzymały słodki poczęstunek.

 

Konferencja pn. “Dobra szkoła”

 

Konferencja pn. “Dobra szkoła”

 

W dniu 20 lutego br. w Centrum Kultury we Włocławku odbyła się regionalna konferencja pn. “Dobra szkoła” z udziałem Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej, na temat stanu wdrażania reformy systemu oświaty. W spotkaniu wzięło udział blisko 400 przedstawicieli samorządów, szkół oraz rodziców z województwa kujawsko-pomorskiego.
W spotkaniu tym Gminę Zbójno reprezentowali Wójt Katarzyna Kukielska, Sekretarz Gminy Jacek Foksiński oraz Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Pankiewicz.


 

Klub Seniora w Gminie Zbójno

 

Klub Seniora w Gminie Zbójno

 

W dniu 13 lutego 2017 r. odbyło się zebranie Klubu Seniora, które działa przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Zbójnie. Na spotkaniu omówiono plan zajęć na najbliższe miesiące. Zajęcia będą odbywały się dwa razy w miesiącu. Spotkania prowadzi Pani Katarzyna Mejgier. Przy muzyce, kawie i ciastku spotkanie odbyło się w bardzo miłej atmosferze.

 


 

„Dobre konsultacje, dobry plan”

 

„Dobre konsultacje, dobry plan”

 

W dniu 20 lutego w Urzędzie Gminy odbyło się pierwsze spotkanie robocze związane z realizacją przez Gminę Zbójno w partnerstwie z Kujawsko-Pomorską Federacją Organizacji Pozarządowych projektu mającego na celu wsparcie procesów pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów dotyczących planowania przestrzennego. Konsultacje objęte projektem przeprowadzone zostaną podczas prac związanych z przygotowaniem nowego studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego.

Środki finansowe na realizację projektu w wysokości ok. 30 tys. złotych zostaną przekazane po opracowaniu przez Gminę Zbójno Indywidualnego Planu Konsultacji. Kolejnym etapem projektu będzie trzydniowy warsztat służący wypracowaniu Indywidualnego Planu Konsultacji. Zakończenie projektu zaplanowane jest na grudzień 2018 r.

Projekt grantowy pn. „Dobre konsultacje, dobry plan” jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 


 

Dzień Babci i Dziadka w Gminie Zbójno

 

Dzień Babci i Dziadka w Gminie Zbójno

 

W dniu 27 stycznia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zbójnie odbyło się uroczyste spotkanie uczestniczek Klubu Seniora z okazji Dnia Babci i Dziadka. Program artystyczny i upominki przygotowały najmłodsze dzieci z Zespołu Szkół w Zbójnie pod opieką Pani Elżbiety Michałowskiej i Pani Krystyny Zaborowskiej. Na spotkaniu zostały omówione najważniejsze zadania dotyczące działalności Klubu Seniora. Spotkanie odbyło się w bardzo miłej atmosferze. 

 


 

„Znani ludzie Czytają Dzieciom”

 

„Znani ludzie Czytają Dzieciom”

 

W dniu 18 stycznia 2017 roku, odbyło się drugie spotkanie w ramach projektu czytelniczego „Znani ludzie Czytają Dzieciom” w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zbójnie. Na spotkanie z dziećmi z kl. I Zespołu Szkół w Zbójnie przybyła Pani Katarzyna Kukielska Wójt Gminy Zbójno. Pani Wójt przeczytała dzieciom „Królewnę Śnieżkę” i „Głupi Jasiu”. Dzieci z bardzo dużą uwagą i zaciekawieniem wysłuchały baśni, a na zakończenie mali słuchacze otrzymali upominki. Spotkania w ramach projektu czytelniczego „Znani ludzie Czytają Dzieciom” odbywają się raz w miesiącu.

 


 

Przekazano sprzęt dla szpitala

 

Przekazano sprzęt dla szpitala

 

W dniu 16 stycznia br. odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu medycznego na rzecz Szpitala Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu w postaci zestawów narzędzi laparoskopowych, monopolarnych i autoklawowanych. Zakupiony sprzęt będzie stanowił wyposażenie nowo wyremontowanego bloku operacyjnego w powiatowym szpitalu. Sprzęt przekazali przedstawiciele Gminy Zbójno: Wójt Gminy Pani Katarzyna Kukielska, Sekretarz Gminy Pan Jacek Foksiński oraz Przewodniczący Rady Gminy Zbójno Pan Mieczysław Pankiewicz. Wartość przekazanego sprzętu to 25 000 zł.

 


 

Otwarcie nowo wyremontowanych pomieszczeń bibliotecznych

 

Otwarcie nowo wyremontowanych pomieszczeń bibliotecznych

 

W dniu 16 stycznia 2017 roku w Gminna Biblioteka Publiczna w Zbójnie odbyło się uroczyste otwarcie nowo wyremontowanych pomieszczeń bibliotecznych. Remont zrealizowano w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2. Infrastruktura Bibliotek 2016-2020. Z projektu otrzymaliśmy 50 791,00 zł, natomiast Rada Gminy Zbójno przeznaczyła wkład własny w kwocie 16 932,00 zł. W uroczystości udział wzięli: Wójt Gminy – Pani Katarzyna Kukielska, Sekretarz Gminy – Pan Jacek Foksiński, Przewodniczący Rady Gminy – Pan Mieczysław Pankiewicz, Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. ks. F. K. Malinowskiego w Golubiu-Dobrzyniu - Pani Barbara Wasiluk, Instruktor powiatowy -  Pani  Ewa Kaźmierkiewicz, Radna - Pani Grażyna Stachowska, Sołtys Zbójna – Pan Michał Zglenicki oraz czytelniczki Zbójna.

 

Świetlica wiejska w Działyniu

 

Świetlica wiejska w Działyniu


Uprzejmie informujemy, że na terenie miejscowości Działyń działa Ogólnodostępna Świetlica Wiejska! Ogólnodostępna, znaczy dla Nas tyle, że korzystać mogą z niej Wszyscy mieszkańcy Naszej Gminy, do czego serdecznie zachęcamy, po uprzednim zapoznaniu się z regulaminem, który dostępny jest w owym budynku. Atrakcje jakie czekają na Was, to przede wszystkim  cymbergaj – gra, która daje wiele radości i zabawy. Zadbaliśmy także o Waszą aktywność fizyczną, która może poprawić nie tylko samopoczucie, ale także kondycję przy pomocy tenisa stołowego. Znajdziecie tu jeszcze wiele innych wspaniałych niespodzianek, m.in. bilard, dzięki, którym będziecie mogli się zrelaksować i mieć chwilę tylko dla siebie. Ogólnodostępna Świetlica Wiejska czynna będzie według Waszych potrzeb.

 


 

Spotkanie w sprawie mikroinstalacji fotowoltaicznych

 

Spotkanie w sprawie mikroinstalacji fotowoltaicznych

 

W dniu 4 stycznia w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące możliwości dofinansowania montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych. Podczas spotkania przedstawiona została prezentacja, dzięki czemu uczestnicy mogli zapoznać się z zasadami działania odnawialnych źródeł energii. Następnie spośród 88 osób, które zgłosiły swój udział w projekcie wylosowane zostały te, u których instalacje zostaną zamontowane jeszcze w tym roku. Dzięki możliwości uzyskania dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego udział mieszkańców wyniesie 35 % całkowitego kosztu montażu instalacji wraz z przygotowaniem projektu.

 


 

Kolęda przedszkolaków z Zespołu Szkół w Zbójnie

 

Kolęda przedszkolaków z Zespołu Szkół w Zbójnie

 

W dniu 20.grudnia naszą gminę odwiedziły przedszkolaki z Zespołu Szkół w Zbójnie. Dzieci pięknie zaśpiewały kolędę i przyniosły świąteczny stroik. Wszystkim dzieciom i ich opiekunom z Zespołu Szkół w Zbójnie serdecznie dziękujemy za piękny stroik bożonarodzeniowy. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy dużo radości, zdrowia i uśmiechu.

 


 

Wigilie w Gminie Zbójno

 

Wigilie w Gminie Zbójno

 

W dniu 15.12.2016r. o godz. 12.00 w Zespole Szkół w Działyniu odbyło się spotkanie wigilijne dla osób samotnych i starszych z sołectw: Ciepień, Działyń, Klonowo, Rembiocha, Rembiesznica, Sitno i Wielgie. W organizację wigilii włączyły się stowarzyszenia z terenu Gminy Zbójno przygotowując posiłek: Towarzystwo Rozwoju Wsi Wielgie i Okolic, Stowarzyszenie Mieszkańców Sitna, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Klonowo i Okolic.  Jasełka dla zebranych przygotowały dzieci z Zespołu Szkół w Działyniu, natomiast drobne upominki przygotowały dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kolonowie. W spotkaniu wzięło udział ok. 50 osób.

Natomiast w dniu 16.12.2016r. o godz. 12.00 spotkanie wigilijne dla osób samotnych i starszych odbyło się w Zespole Szkół w Zbójnie. Uczestniczyły w nim osoby z sołectw: Adamki, Łukaszewo, Obory, Podolina, Rudusk, Ruże, Wojnowo, Zbójenko, Zbójno i Zosin. W organizację wigilii w Zbójnie włączyły się stowarzyszenia z terenu Gminy Zbójno przygotowując posiłek: Towarzystwo Przyjaciół Ruża i Okolic, Stowarzyszenie Czas dla Zbójna, Stowarzyszenie Aktywnych na Rzecz Wsi Obory i Okolic. Dzieci z Zespołu Szkół w Zbójnie przygotowały Jasełka dla zebranych, natomiast drobne upominki przygotowały dzieci ze Szkoły Podstawowej w Rużu. W spotkaniu wzięło udział ok. 50 osób.

W obsługę i sprawy organizacyjne obydwu spotkań włączyli się pracownicy Urzędu Gminy w Zbójnie oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnie.

 

Wigilia w Zbójnie

Wigilia w Działyniu


 

Znani ludzie Czytają Dzieciom w Zbójnie

 

Znani ludzie Czytają Dzieciom w Zbójnie

 

7 grudnia 2016 roku Gminna Biblioteka Publiczna rozpoczęła realizację projektu czytelniczego „Znani ludzie Czytają Dzieciom”. W spotkania, które organizuje biblioteka włączyli się samorządowcy i lokalnie znane osoby. Celem spotkania jest tworzenie wokół dzieci sympatycznej atmosfery kontaktu z książką, wyrabianie w nich nawyku i potrzeby obcowania ze słowem drukowanym, a także pogłębianie więzi między dzieckiem, a dorosłym. „Najpiękniejsze Baśnie” czytali Radni Gminy Zbójno: pani Alicja Dolecka oraz pani Grażyna Stachowska. Dzieci z zaciekawieniem i dużą uwagą wysłuchały baśni, a na zakończenie otrzymały słodkości pozostawione pod choinką przez Mikołaja. Spotkania będą kontynuowane w 2017 roku raz w miesiącu.

 


 

Elementy odblaskowe dla dzieci

 

Elementy odblaskowe dla dzieci

 

W dniu 13 grudnia br. Wójt Gminy Zbójno Pani Katarzyna Kukielska, Sekretarz Gminy Zbójno Pan Jacek Foksiński oraz Dzielnicowy z Komedy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu Pan Krzysztof Olszewski, przeprowadzili akcje informacyjną wśród dzieci ze szkół z terenu Gminy Zbójno na temat konieczności noszenia elementów odblaskowych podczas poruszania się po drogach, w szczególności po zmierzchu. Dzieci otrzymały odblaski mocowane do plecaków szkolnych z logo promocyjnym Gminy Zbójno, ufundowane przez Urząd Gminy Zbójno.

Jednocześnie przypominamy, że od 31 sierpnia 2014 r. każdy pieszy, bez względu na wiek, który porusza się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, musi mieć odblask umieszczony w sposób widoczny dla kierujących. Za brak elementu odblaskowego grozi mandat.

 


 

XXVI Olimpiada Wiedzy Rolniczej wyłoniła zwycięzców

 

 

   XXVI   Olimpiada Wiedzy Rolniczej wyłoniła zwycięzców

 

      W dniu 17 listopada w sali Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń i Sali Miasta Golub-Dobrzyń odbyła się 26 Olimpiada Wiedzy Rolniczej. Organizatorem Olimpiady jest Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Uczestników  powitała  i zmotywowała do rywalizacji Dorota Weber kierownik ODR w Golubiu Dobrzyniu, wspólnie ze Starostą, Wójtem Gminy Radomin, Wójtem Gminy Zbójno oraz Sekretarzem Gminy Golub-Dobrzyń. W olimpiadzie startowało 21 osób z powiatu golubsko-dobrzyńskiego w wieku od 18 do 40 la, którzy na co dzień prowadzą własne gospodarstwa rolne lub prowadzą je wspólnie z rodzicami. Organizatorów cieszy fakt  rosnącego zainteresowania konkursem wśród pań, w tym roku rekordowo startowało 7 kobiet.

           Uczestnicy mieli 60 minut na rozwiązanie  testu zawierającego 40 pytań z zakresu produkcji roślinnej, zwierzęcej, ekonomiki, organizacji produkcji, ekologii, wiedzy o Unii Europejskiej i BHP. Pytania dotyczyły szerokiego zakresu wiedzy, jednakże nie przysporzyły naszym rolnikom trudności. Komisja  w  ramach konkursu wyłoniła trzy czołowe miejsca:

I – Robert Chyliński z Klonowa mieszkaniec gminy Zbójno, który będzie reprezentował powiat golubsko-dobrzyński na szczeblu wojewódzkim Olimpiady 30 listopada w Przysieku 

II – Michał Płocharski z Węgierska mieszkaniec gminy Golub-Dobrzyń

III – Arkadiusz Żuchowski ze Świętosławia mieszkaniec gminy Ciechocin

           Serdeczne podziękowania dla sponsorów, którzy ufundowali nagrody dla laureatów i upominki dla wszystkich uczestników konkursu. Szczególne podziękowania dla samorządowców, którzy uświetnili swoją obecnością imprezę

 

           Sponsorami Olimpiady byli :

 • AGROLOK Sp. z o.o.
 • ALLER AQUA Polska Sp. z o.o.
 • Bank Gospodarki Żywnościowej Golub-Dobrzyń
 • Bank Spółdzielczy w Golubiu-Dobrzyniu
 • Krajewski Mariusz Gospodarstwo Ogrodnicze Bielsk
 • Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza
 • Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”
 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe HETMAN Sp. z o.o.
 • Urząd Gminy Ciechocin
 • Urząd Gminy Golub-Dobrzyń
 • Urząd Gminy Kowalewo Pomorskie
 • Urząd Gminy Radomin
 • Urząd Gminy Zbójno
 • ZOOWETCHEMROL Gerard Bielecki Kowalewo Pomorskie
 • Żywność Ekologiczna Bio Food Sp. z o.o. Ciechocin
 • Hurtownia weterynaryjna Janusz Radecki
 • Jacek Radecki
 • Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
 • Stowarzyszeniu RolnikówSTOROL w Kowalewie Pomorskim.

 


 

Zakończyła się przebudowa drogi powiatowej Ruże – Łukaszewo

 

Zakończyła się przebudowa drogi powiatowej Ruże – Łukaszewo

 

W dniu 14 listopada br. miał miejsce odbiór końcowy zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2135C Ruże – Łukaszewo w km 0+000 do 4+391 wraz z przebudową mostu JNI01016500 w miejscowości Ruże”. Podczas odbioru obecni byli przedstawiciele Wykonawcy, Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu oraz Gminy Zbójno - Pani Wójt Gminy Katarzyna Kukielska, Sekretarz Gminy Jacek Foksiński oraz Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Pankiewicz,

W ramach przebudowy zostały wykonane roboty drogowe polegające na:

 • wzmocnieniu konstrukcji jezdni poprzez ułożenie dodatkowych warstw bitumicznych,
 • budowie poboczy,
 • budowie chodników,
 • przebudowie zjazdów,
 • oczyszczeniu z namułu rowów i przepustów pod drogą,
 • wykonaniu oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń BRD,
 • budowie oświetlenia ulicznego.

Ponadto inwestycja obejmowała również przebudowę mostu nr JNI01016500 w ciągu drogi powiatowej nr 2135C Ruże – Łukaszewo w miejscowości Ruże.

Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A. z Torunia.

Całkowity koszt inwestycji to 1 166 977,40 zł. Zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych Powiatu oraz rezerwy subwencji ogólnej z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w wysokości 50 % kosztów.

 


 

98 Rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości

 

98 Rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości

 

W dniu 10 listopada w świetlicy Urzędu Gminy w Zbójnie odbyła się uroczystość poświęcona 98 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystość połączono z wręczeniem nagród uczniom i ich opiekunom biorącym udział w  Gminnym konkursie „Wiedzy o niepodległości”, nagrody wręczyła Pani Katarzyna Kukielska Wójt Gminy Zbójno.

Młodzież szkolna z Zespołu Szkół w Zbójnie pod kierownictwem Pani Katarzyny Megier przygotowały i zaprezentowała przedstawienie dotyczące historii Polski od rozbiorów do odzyskania niepodległości.

Wójt Gminy Zbójno oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Zbójnie pragną serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom przybyłym na uroczystość.

 


 

Zasłużona emerytura Skarbnik Gminy Zbójno

 

Zasłużona emerytura Skarbnik Gminy Zbójno

 

           W dniu 3 listopada br. odbyło się uroczyste pożegnanie Pani Jadwigi Jurkiewicz - Skarbnika Gminy Zbójno, w związku z przejściem na zasłużoną emeryturę, która  pracowała w tutejszym Urzędzie od 1975 r.

           W związku z przejściem Pani Jadwigi Jurkiewicz na emeryturę i zakończeniem pracy w Urzędzie Gminy Zbójno serdeczne podziękowania za długoletnią dobrą współpracę, oraz życzenia wszelkiej pomyślności i zdrowia w nowym etapie życia złożyła Wójt Gminy Zbójno wraz z pracownikami.


 

Zestawy edukacyjno-dydaktyczne dla szkoły w Klonowie

 

Zestawy edukacyjno-dydaktyczne dla szkoły w Klonowie

 

W dniu 3 listopada br. Szkoła Podstawowa w Klonowie otrzymała, za pośrednictwem Urzędu Gminy Zbójno, zestawy edukacyjno-dydaktyczne ufundowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, za zorganizowanie konkursu plastycznego mającego na celu promocję Agencji, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz programów finansowanych przez Unię Europejską, przeznaczonych na wspieranie rolnictwa i rozwój obszarów wiejskich.

 


 

Złote i Diamentowe Gody – jubileusz pożycia małżeńskiego

 

Złote i Diamentowe Gody – jubileusz pożycia małżeńskiego

 

W dniu 27 października br. odbyła się w urzędzie gminy uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Swoją pięćdziesiątą rocznicę zawarcia związku małżeńskiego obchodziło 6 par:

1.         Wojciech i Zofia Budni,

2.         Jan i Genowefa Zientarscy,

3.         Włodzimierz i Henryka Mazurkiewicz,

4.         Kazimierz i Ewa Górni,

5.         Jan i Łucja Keszkowscy,

6.         Ryszard i Teresa Tejer.

Po raz pierwszy, na wspomnianą uroczystość zaproszono pary obchodzące 60-lecie pożycia małżeńskiego. Na terenie Gminy Zbójno jubileusz ten obchodziły dwie pary, Państwo Henryk i Stanisława Trzeciakowscy oraz Państwo Stanisław i Zofia Buler.

Wszystkim Jubilatom składamy gratulacje oraz serdeczne życzenia.

 


 

Dzień Edukacji Narodowej w Gminie Zbójno

 

„DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ”

 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej,  17 października 2016 r., w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyło się uroczyste spotkanie, na które przybyli zaproszeni dyrektorzy szkół oraz sześcioro nauczycieli, którzy zostali wynagrodzeni przez Panią Wójt za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze oraz opiekuńcze w pracy zawodowej.

Wśród Nich byli:

- Pani Barbara Walaszczyk – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Klonowie

- Pani Elżbieta Błaszkiewicz – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rużu

- Pani Hanna Kwiatkowska-Kudrej – Dyrektor Zespołu Szkół w Działyniu

- Pan Dariusz Kosowski – Dyrektor Zespołu Szkół w Zbójnie

- Pani Hanna Ignaszak – Nauczyciel historii w Zespole Szkół w Działyniu

- Pan Rafał Łęgowski – Nauczyciel wychowanie fizycznego w Zespole Szkół w Działyniu

- Pan Adam Majewski – Nauczyciel przyrody w Zespole Szkół w Działyniu

- Pan Hipolit Piotrkowski – Nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej w Rużu

- Pani Wanda Gutmańska – Nauczyciel przyrody i wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej w Klonowie

- Pani Katarzyna Majgier – Nauczyciel muzyki, plastyki i zajęć komputerowych w Zespole Szkół w Zbójnie

Pani Wójt złożyła wszystkim serdeczne podziękowania za zaangażowanie w pracę oświatową, życzyła wielu sukcesów, satysfakcji, niegasnącego zapału  oraz pomyślności.

 


 

Uroczyste otwarcie dróg gminnych w Podolinie i Sitnie

 

Uroczyste otwarcie dróg gminnych w Podolinie i Sitnie

 

We wrześniu br. zakończono przebudowę drogi gminnej w miejscowości Sitno. Długość remontowanej drogi wynosi 990 m, a szerokość od 4 m do 5 m. Dodatkowo wykonano zjazdy do gospodarstw domowych oraz utwardzone pobocza. Powyższa droga usprawni dojazd ze Sitna do miejscowości Macikowo w Gminie Golub-Dobrzyń. Przebudowa obejmowała wykonanie warstwy odsączającej, podbudowy z gruzu betonowego, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego oraz  warstwy ścieralnej, utwardzonych poboczy oraz zjazdów. Powyższe roboty budowlane zostały wykonane w sierpniu 2016 roku. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 300 952,24 zł, z czego 63,63% będzie pochodziło z dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na Lata 2014-2020.

Na początku sierpnia 2016 roku zakończono przebudowę drogi gminnej nr 110501C w miejscowości Podolina. Przebudowywana droga ma długość 950 m i szerokość 4 m. Dodatkowo w ramach przebudowy wykonano pobocza oraz zjazdy do gospodarstw. Remont obejmował wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego. Wartość zadania inwestycyjnego wyniosła 206 243,99 zł. Roboty budowlane zostały wykonane w lipcu 2016 roku. Inwestycja została dofinansowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

W dniu 13.10.2016r. odbyło się  uroczyste otwarcie i poświęcenie dróg gminnych. Uczestniczyli w nim władze gminy, radni gminy Zbójno, sołtysi, wykonawca, oraz mieszkańcy. Zebranych powitał Wójt Gminy Zbójno Pani  Katarzyna Kukielska. Następnie proboszcz parafii Ciepień ks. Sławomir Bącela oraz proboszcz parafii Działyń ks. Tomasz Muraszewski dokonali poświęcenia dróg.
Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Wójt Gminy Zbójno Katarzyna Kukielska, Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Pankiewicz, Radny Gminy Zbójno Grzegorz Maślewski, Sołtys Sołectwa Podolina Andrzej Matyjasik, Sołtys Sołectwa Sitno Magdalena Dylewska oraz Prezes Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Lipnie Pan Andrzej Kurda.

 

 


 

IV Konferencja Środowiskowa w Zbójnie

 

IV Konferencja Środowiskowa

"Środowisko przyrodnicze Ziemi Dobrzyńskiej"

 

W dniu 21 września 2016 r. w Zespole Szkół w Zbójnie odbyła się IV Konferencja Środowiskowa pod hasłem "Środowisko przyrodnicze Ziemi Dobrzyńskiej". W konferencji swoje w wystąpienia i wykłady zaprezentowali zaproszeni goście. Podczas wykładów swoje wystąpienie artystyczne zaprezentowały uczniowie z Zespołu Szkół w Zbójnie. Organizatorem konferencji było Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej oraz Gmina Zbójno.

 

- dr Wiesław Cyzman - Uniwersystet Mikołaja Kopernika w Toruniu - wykład pt. " Rezerwat Kulin jako osobowość przyrodnicza Ziemi Dobrzyńskiej"

- Elżbieta Achrem - wykład pt. "Stan środowiska przyrodniczego Ziemi Dobrzyńskiej w części działania Delegatury WIOŚ Włocławek"

- Jan Jankowski - wykład pt. " Stan i zasoby wód powierzchniowych Ziemi Dobrzyńskiej w części działania Delegatury WIOŚ Toruń"

- dr inż. Jan Koprowski - Wójt Gminy Brzuze - wyklad pt. " Mokradła w malowniczym krajobrazie Ziemi Dobrzyńskiej"

- Adam Kamiński - wykład pt. " Nadleśnictwo Skrwilno - Lasy na Ziemi Dobrzyńskiej stan na 2015 r."

- Kamila Czajka - wykład pt. " Nadleśnictwo Dobrzejewice - Lasy na Ziemi Dobrzyńskiej stan na 2015 r."

- Tomasz Górny - wykład pt. " Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy "

- dr Maria Palińska - Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej we Włocławku - Wykład pt. " Orgaznizacje ekologiczne na Ziemi Dobrzyńskiej "

- Katarzyna Kukielska - Wójt Gminy Zbójno - wykład pt. " Zasoby przyrodnicze Gminy Zbójno"

 

 


 

 

Zebranie Rady i Zarządu Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej

 

W dniu 30.08.2016 roku w sali konferencyjnej Urzedu Gminy Zbójno odbyło się zebranie Rady i Zarządu Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej. W zebraniu wzięła udział Wójt Gminy Zbójno - Katarzyna Kukielska oraz zaproszeni goście. Tematem zebrania było omówienie zasad dalszej współparcy oraz założeń i koncepcji działaności stowarzyszenia na 2017 rok.

 


 

Obchody Święta Policji w Golubiu-Dobrzyniu

 

Obchody Święta Policji w Golubiu-Dobrzyniu

 

W piątek (15.07.2016) w sali rycerskiej Zamku w Golubiu-Dobrzyniu odbyła się uroczysta gala policyjna podczas, której wręczone zostały odznaczenia, wyróżnienia i mianowania na wyższe stopnie policyjne. W uroczystości udział wzięli: Pan Jacek Foksiński - Sekretarz Gminy Zbójno oraz Pan Mieczysław Pankiewicz - Przewodniczący Rady Gminy Zbójno, inni zaproszeni przedstawiciele władz samorządowych, straży pożarnej, emerytowani policjanci.Uroczystość rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Golubiu-Dobrzyniu insp. Dariusz Borowiec, dziękując wszystkim funkcjonariuszom za pracę poświęconą na rzecz bezpieczeństwa na terenie naszego powiatu oraz za wsparcie ze strony samorządów.
Policjanci odebrali akty mianowania na wyższe stopnie policyjne od Pierwszego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy mł.insp. Marcina Woźniaka i Komendanta Powiatowego Policji w Golubiu-Dobrzyniu insp. Dariusza Borowca.

 

Za nami sesja absolutoryjna

 

Za nami sesja absolutoryjna

           

Absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli rady gminy nad działalnością wójta. Po zakończeniu roku budżetowego, rada gminy ocenia pracę organu wykonawczego – wójta w zakresie działalności finansowej gminy. Ocena ta ma charakter merytoryczny i ściśle powinna odnosić się do wykonania budżetu. Wójt przedstawia sprawozdanie finansowe za dany rok oraz sprawozdanie z wykonania budżetu. Komisja rewizyjna bada je i przedstawia własny wniosek, proponując Radzie, uchwalenie bądź nie, uchwały o absolutorium dla wójta. Dodatkowo wniosek absolutoryjny jest przedstawiany Regionalnej Izbie Obrachunkowej, która go opiniuje. RIO jest profesjonalnym organem kontrolno-nadzorczym, którego opinia jest obiektywnym stanowiskiem.

            W dniu 30 czerwca 2016 r. podczas obrad XXI Sesji Rady Gminy Zbójno została podjęta jednogłośnie uchwała o udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy Zbójno Katarzynie Kukielskiej. Budżet Gminy Zbójno ustalony na rok 2015 był jednocześnie ostatnim budżetem opracowanym przez Skarbnika Gminy Panią Jadwigę Jurkiewicz, która w listopadzie br. odchodzi na zasłużoną emeryturę. Sesja rady poprzedzona była miłym akcentem uhonorowania i wyróżnienia świeżo upieczonych Mistrzów Polski – Kingi Skomry za zdobycie tytułu Mistrza Polski kadr wojewódzkich młodziczek U-13 o Puchar Kazimierza Górskiego oraz Elizy Rabażyńskiej za zdobycie dwóch medali - Mistrza Polski w kolarstwie szosowym ze startu wspólnego oraz Wicemistrza Polski w jeździe indywidualnej na czas. Wójt Gminy pogratulował i wyróżnił również Huberta Kiełkowskiego, który w swoim pierwszym starcie na zawodach rangi mistrzowskiej zajął wysoką lokatę.

 


 

Stypendium za wyniki w nauce i inne wybitne osiągnięcia sportowe lub naukowe

 

Stypendium za wyniki w nauce i inne wybitne osiągnięcia sportowe lub naukowe

 

W roku szkolnym 2015/2016, 88 uczniów naszych szkół otrzymało stypendium za wyniki w nauce i inne wybitne osiągnięcia sportowe lub naukowe. Wśród nich pojawili się tacy, którym ze względu na spełnienie wszystkich możliwych kryteriów, Wójt Gminy przyznała potrojoną kwotę. W porównaniu do ubiegłego roku, liczba najzdolniejszych uczniów wzrosła o 30.

Wszystkim Stypendystom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Najlepsi z najlepszych:

Publiczne Gimnazjum w Zbójnie:

 1. Weronika Skonieczna – kl.III
 2. Daria Dobrzeniecka – kl.III
 3. Julia Kalinowska – kl.II

Zespół Szkół w Zbójnie:

 1. Katarzyna Zglinicka – kl.VI
 2. Eliza Rabażyńska – kl.V
 3. Andżelika Dobrzeniecka – kl.VI

Zespół Szkół w Działyniu:

 1. Przychodny Janusz – kl.VI
 2. Amelia Iglewska – kl.IV
 3. Marta Szatkowska – kl.IV

Szkoła Podstawowa w Klonowie:

 1. Zuzanna Worek – kl.V
 2. Zuzanna Kiełkowska – kl. IV
 3. Michał Okruciński – kl.VI

Szkoła Podstawowa w Rużu:

 1. Julia Kiełkowska – kl.VI
 2. Natalia Brzezińska – kl.V
 3. Zuzanna Stacherska – kl.IV

 

Pierwsza publikacja o Gminie Zbójno pt.: „ Okolica z Dobrzyńską Częstochową”

 

Pierwsza publikacja o Gminie Zbójno pt.: „ Okolica z Dobrzyńską Częstochową”

 

18 czerwca 2016 roku w Zespole Szkół w Zbójnie odbyła się promocja pierwszej publikacji o gminie Zbójno pt. Okolica z „Dobrzyńską Częstochową”. Powitanie zaproszonych gości i słowo wstępne wygłosiła Pani Wójt Katarzyna Kukielska. Prezentacji książki dokonał autor Pan prof. dr hab. Mirosław Krajewski.

Młodzież gimnazjalna przeczytała fragmenty publikacji dotyczące ważnych wydarzeń z przeszłości zawartych w książce. Lokalne poetki Pani Ewa Cendrowska i Pani Agnieszka Burkwicz dokonały prezentacji własnych wierszy zawartych w książce, oraz córka Pana Józefa Stefanowicza Pani Barbara Chylińska przeczytała wiersz swojego ojca zawarty w publikacji pt. „Piękne Zbójno”. Na zakończenie spotkania wręczono kwiaty oraz książki. W uroczystości uczestniczyli księża, dyrektorzy szkół, lokalne stowarzyszenia, koła gospodyń, zaproszeni goście z województwa oraz mieszkańcy Gminy Zbójno.

 


 

Piknik rodzinny z wyścigiem kolarskim

 

Piknik rodzinny z wyścigiem kolarskim

 

Dnia 4 czerwca w Zespole Szkół w Zbójnie odbył się Piknik Rodzinny. Organizatorzy przygotowali liczne atrakcje.

Piknik rozpoczął wyścig kolarski pod kierunkiem trenera szkółki kolarskiej "CYKLISTA" p. Wiesława Młodziankiewicza. W wyścigu brali udział uczniowie szkół gminy Zbójno. Medale i puchary ufundowane przez Panią Wójt Katarzynę Kukielską zdobyli uczniowie: Miłosz Malinowski, Miłosz Słupczewski, Eliza Rabażyńska ( I miejsce). Drużynowo wygrała SP Zbójno. W dalszej części pikniku zaprezentowały się dzieci klasy „0” – VI oraz koła tanecznego i chóru szkolnego. Rozgrywki sportowe dały wszystkim wiele radości i zdrowej rywalizacji. Odbył się również konkurs wokalny, który wygrały Sara Stachowska (przedszkole) i Sandra Tułodziecka (kl. IV). Rada rodziców zadbała o oprawę kulinarną imprezy: grochówka, frytki, ciasto, kiełbaski, karkówka, kawa, herbata, napoje itp. Liczne atrakcje zgromadziły na naszym boisku dzieci i rodziców. Można było dobrze pojeść, kupić los na loterii, poślizgać się na zjeżdżalni. Odbył się również konkurs rodzinny na zdrowe kanapki, który wygrała klasa III. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się pokazy strażackie w wykonaniu druhów z OSP Zbójno.

 

 


Uroczysta XX Sesja Rady Gminy Zbójno

 

Uroczysta XX Sesja Rady Gminy Zbójno

 

Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego, XX Sesja Rady Gminy Zbójno miała swój szczególny charakter. Przed rozpoczęciem obrad, sesję swoimi występami uświetniły dzieci z Publicznego Gimnazjum w Zbójnie, Szkoły Podstawowej w Klonowie oraz Zespołu Szkół w Zbójnie. Na koniec radni, sołtysi oraz pracownicy urzędu otrzymali słodkie pamiątki od dzieci z Publicznego Gimnazjum w Zbójnie.

 


Konwent wójtów województwa kujawsko-pomorskiego

 

 Konwent wójtów województwa kujawsko-pomorskiego

 

W dniu 10. maja br odbył się konwent wójtów województwa kujawsko-pomorskiego, w którym uczestniczyła Wójt Gminy Zbójno Katarzyna Kukielska. W konwencie brali udział także zaproszeni goście, m.inn. wiceminister edukacji narodowej Pani Marzena Drab, wicewojewoda kujawsko-pomorski Pan Józef Ramlau, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego Pan Dariusz Kurzawa, kurator oświaty w naszym województwie Pan Marek Gralik  oraz pracownicy Urzędu Marszałkowskiego. W trakcie konwentu dyskutowano na temat zmian w ustawie prawo wodne, zmian w kryteriach przyznania dofinansowania do nowego programu gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020 oraz nad zmianami w prawie oświatowym (problem dostępności miejsc do przedszkoli, likwidacja godzin karcianych)

W trakcie konwentu wicemarszałek województwa kujawsko – pomorskiego Dariusz Kurzawa potwierdził, że w miesiącu sierpniu bieżącego roku zostanie ogłoszony konkurs na gospodarkę wodno-ściekową, w tym na przydomowe oczyszczalnie ścieków, na które czeka  150 gospodarstw domowych w naszej gminie. Potwierdzono także, że zostanie ogłoszony kolejny konkurs na przebudowę dróg w ramach PROW.

 

 


Mistrzostwa Województwa w kolarstwie szosowym w Gminie Zbójno.

 

Mistrzostwa Województwa w kolarstwie szosowym w Gminie Zbójno.

 

W dniu 14 maja w Zbójnie odbył się wyścig o Puchar Wójta Gminy Zbójno w ramach Mistrzostw Województwa w kolarstwie szosowym. Zawody rozegrano w 4 kategoriach: żak, młodziczka, młodzik oraz juniorka młodsza, w których łącznie wystartowało 119 licencjonowanych kolarzy. W wymienionych grupach najliczniejszą stanowiła ekipa z Akademii Michała Kwiatkowskiego – UKS Copernicus Toruń. Oprócz licznie zgromadzonych klubów kolarskich z całego województwa kujawsko-pomorskiego obecne były również kluby z poza województwa jak np. GKS Cartusia Kartuzy czy też Belta Team Gdańsk. Młodych adeptów kolarstwa dopingowali Wójt Gminy Zbójno Katarzyna Kukielska, Pan Marcin Drogorób – Dyrektor Departamentu Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, Pan Leszek Szyszkowski – wiceprezes oraz dyrektor sportowy TKK Pacifik Toruń, Radni Rady Gminy Zbójno oraz sponsorzy Pani Maria Zakierska – Dyrektor oddziału Banku Spółdzielczego w Zbójnie a także Pan Sylwester Zarębski – lokalny przedsiębiorca. Nad poprawnym przebiegiem całych zawodów czuwał współorganizator imprezy Pan Wiesław Młodziankiewicz, który pełni zarazem rolę trenera niedawno powstałej w Zbójnie szkółki kolarskiej „Cyklista”.

Wyniki w poszczególnych kategoriach przedstawiały się następująco:

kat. żak – 1 m. Franciszek Kaczorowski (UKS Copernicus Toruń), 2 m. Kacper Hoppa (GKS Cartusia Kartuzy), 3 m. Radosław Laskowski (Orlik Rogóźno).

Kat. młodziczka – 1 m. Olga Wankiewicz (UKS Copernicus Toruń), 2 m. Weronika Wróblewska (LUKS Grodno Nowogród), 3 m. Sabina Siwiec (UKS Robaczki Robakowo).

Kat. młodzik – 1 m. Radosław Frątczak (UKS Copernicus Toruń), 2 m. Kacper Gieryk (MKS Emdek Bydgoszcz), 3 m. Maciej Fąk (UKS Iskra M. Nieszawka). 

Kat. juniorka młodsza 1 m. Małgorzata Czaplicka 2 m. Edyta Kulpa (obie UKS Iskra M. Nieszawka).

 


Dotacja dla Szpitala Powiatowego

 

Dotacja dla Szpitala Powiatowego

 

W dniu 10.05.2016 r. Gmina Zbójno podpisała umowę na dotację celową dla Szpitala Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu w wysokości  25.000 zł z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego ( zestawów narzędzi laparoskopowych, monopolarnych i autoklawowanych ) w celu częściowego wyposażenia bloku operacyjnego Szpitala Powiatowego.

Podpisanie umowy odbyło się w Urzędzie Gminy Zbójno w obecności Sekretarza Gminy Pana Jacka Foksińskiego, Skarbnika Gminy Panią Jadwigę Jurkiewicz oraz Prezesa Zarządu Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu Pana Michała Kamińskiego.

 


500 Bus - w Gminie Zbójno

 
 
"500 Bus" - w Gminie Zbójno
 
 
W dniu 18 kwietnia 2016 r. w naszej gminie odbyło się spotkanie "500 Bus". Specjalny do tego celu busem z Urzędu Wojewódzkiego z Bydgoszczy przyjechali do nas urzędnicy promujący program 500 plus. Zagościli  do nas dyrektor wydziału polityki społecznej Dorota Hass, wicewojewoda kujawsko-pomorski Józef Ramlau, asystent polityczny wojewody Tomasz Kraina oraz doradca wicewojewody Anna Napiórkowska.
 
W spotkaniu uczestniczyli rodzice z dziećmi, sołtysi oraz w dużej liczbie same dzieci. Panie z urzędu wojewódzkiego przywiozły balony i lizaki oraz rozdawały ulotki. Na początku Wójt Gminy Katarzyna Kukielska przygotowała prezentację na temat gminy Zbójno. Potem spotkanie prowadziła pani Dorota Hass. Spotkanie promowało program i informowało o jego korzyściach. Prezentacja odbyła się w szkole podstawowej w Zbójnie. Dyrektor Tadeusz Lewandowski przygotował oprawę dekoracyjną, za co mu bardzo dziękujemy. Po zakończonym spotakniu wójt wraz z dyrektorem szkoły pojechała z goścmi do klasztoru w Oborachi gdzie przybliżyła im walory turystyczne gminy. Spotaknie 500 bus było pierwszym takim spotkaniem w naszym powiecie.
 

 


Obchody upamiętniające tragedię smoleńską

 

Obchody upamiętniające tragedię smoleńską

Treść strony

 

W dniu 10 kwietnia 2010 roku Polska delegacja leciała na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej, aby w imieniu Narodu Polskiego oddać hołd pomordowanym oficerom wiosną 1940 roku. Tuż przed godziną 9.00 polski samolot Tu-154M rozbił się w czasie podejścia do lądowania na lotnisku pod Smoleńskiem. W katastrofie zginęło 96 osób…

Co roku Polacy jednoczą się w żałobie. Również mieszkańcy powiatu golubsko-dobrzyńskiego zgromadzili się przy tablicy upamiętniającej tą tragedię, aby uczcić pamięć zmarłych.

Obchody w Golubiu-Dobrzyniu rozpoczęły się o godz. 8.39 na Placu 1000-lecia, w miejscu upamiętniającym  tragedię z 2010 roku. Na apelu w ciszy i zadumie zgromadziło się wiele osób reprezentujących społeczeństwo z terenu powiatu oraz goście z powiatów ościennych. W uroczystościach uczestniczyli Poseł na Sejm Jan Krzysztof Ardanowski, Posłanka na Sejm Iwona Michałek oraz Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Józef Ramlau. Przedstawiciele władz państwowych, wojewódzkich i samorządowych, przedstawiciele duchowieństwa, delegacja inicjatorów powstania pomnika, przedstawiciele jednostek organizacyjnych z terenu powiatu, przedstawiciele powiatowych służb, inspekcji i straży oraz organizacje, firmy a także osoby prywatne złożyły wiązanki i znicze pod Tablicą z nazwiskami zmarłych.

Modlitwę w intencji ofiar odmówioną przez Ks. Kanonika Jarosława Kuleszę zakończoną minutą ciszy wzmogły słowa pieśni „Ojczyzno ma” w wykonaniu p. Mieczysława Gutmańskiego.  Na zakończenie głos zabrał  inicjator upamiętnienia tragedii smoleńskiej Pan Piotr Kokoszka. Wartę honorową przy pomniku pełnili harcerze oddziału hufca golubsko-dobrzyńskiego oraz  poczty sztandarowe. Wyłożona została również księga pamiątkowa.

 


Żywność w Gminie Zbójno

 

Informacja

 

W dniu 06.04.2016 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie odebrał żywność z Banku Żywności w Toruniu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, łącznie 11603,4 kg.

Żywność ta została rozdysponowana pomiędzy 699 osób (206 rodziny).

Dystrybucja w/w żywności odbyła się 08.04.2016 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Zbójnie od godz. 10 do godz. 15.30.

 


Najlepsi belfrowie w powiecie

 

Najlepsi belfrowie w powiecie

 

Dnia 6 kwietnia 2016 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbyło się uroczyste podsumowanie plebiscytu Gazety Pomorskiej na Belfra Roku 2015/2016. Plebiscyt był organizowany przy współudziale Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy i Ośrodka  Doradztwa Zawodowego dla nauczycieli. Na szczeblu powiatowym na najlepszego nauczyciela I miejsce zajął Marek Beyger z Zespołu Szkół nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu, II miejsce zajął Rafał Łęgowski z Zespołu Szkół w Działyniu oraz  III miejsce zajął Dawid Stachowski ze Szkoły Podstawowej im. Dziewanowskich w Płonnem. Laureaci etapu powiatowego otrzymali dyplomy oraz nagrody. Zwycięzcom z powiatu golubsko-dobrzyńskiego gratulujemy.

 


Rozpoczęcie prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji

 

Rozpoczęcie prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji

 

W dniu 4 kwietnia w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie, którego głównym tematem było rozpoczęcie prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Zbójno. W spotkaniu wzięła udział Pani Wójt Gminy – Katarzyna Kukielska wraz z pracownikami odpowiedzialnymi merytorycznie za przygotowywany dokument oraz przedstawiciele firmy Westmor Consulting z Włocławka – Pani Urszula Wódkowska oraz Pani Barbara Wojciechowska, przygotowujące projekt programu.

Celem spotkania były wstępne ustalenia dotyczące określenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizowanego oraz planowanych projektów mających na celu likwidację na tych obszarach istniejących problemów społecznych i technicznych.

Opisane powyżej prace są konieczne, ponieważ w perspektywie finansowej 2014-2020 warunkiem ubiegania się przez samorządy gminne o uzyskanie wsparcia finansowego z funduszy strukturalnych na realizację projektów dotyczących m.in. rewitalizacji zdegradowanych społecznie, ekonomicznie i przestrzennie obszarów jest posiadanie przez gminy Lokalnego Programu Rewitalizacji (LPR).

W związku z ogłoszeniem konkursu na dofinansowanie przygotowania LPR Gmina Zbójno będzie ubiegać się o pozyskanie środków finansowych pochodzących z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

 


Dzień Kobiet w Gminie Zbójno

 

Dzień Kobiet w Gminie Zbójno

 

W Gminie Zbójno odbyło się spotkanie z okazji Dnia Kobiet organizowane przez Wójta Gminy Zbójno oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Zbójnie. W spotkaniu udział wzięło około 100 osób. Przybyłym gościom czas umilał występ artystyczny dzieci z Zespołu Szkół w Zbójnie pod kierownictwem Pani Katarzyny Mejger.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania za liczne przybycie.

 


Program Operacyjny "Pomoc Żywnościowa 2014-2020"

 

 

Program Operacyjny "Pomoc Żywnościowa 2014-2020"

 

W dniu 01.03.2016 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie odebrał żywność z nadwyżek żywnościowych z Banku Żywności w Toruniu, oraz w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, łącznie 6918 kg.

W dniu 03.03.2016 r. żywność ta została rozdysponowana pomiędzy 690 osób (204 rodziny).

 


Spotkanie Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Zbójnie

 

Spotkanie Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Zbójnie

 

W dniu 04.03.2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Zbójno odbyło się posiedzenie członków rady Powiatowej Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej. Przewodniczący obrad Pan Wojciech Pietrzak przywitał gości oraz delegatów izby. Na zebraniu obecni byli: Wójt Gminy Zbójno Katarzyna Kukielska, Sekretarz Gminy Zbójno Jacek Foksiński, przewodniczący Komisji Rolnictwa i Spraw Samorządowych Bronisław Ciechacki, kierownik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Elżbieta Górzyńska, kierownik BP ARiMR w Golubiu-Dobrzyniu, Filip Szreter, Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Golubiu-Dobrzyniu Dorota Weber, Powiatowy Lekarz Weterynarii Ernest Wawrzyniuk oraz delegaci Izby z powiatu golubsko-dobrzyńskiego.

Następnie głos zabrał kierownik BP ARMiR w Golubiu-Dobrzyniu, który wyjaśnił obecnym, że jeszcze w marcu zostanie wydanych około 1000 decyzji o przyznanie płatności bezpośrednich, natomiast u producentów rolnych, u których wystąpiły kontrole na miejscu, decyzje będą wydane od kwietnia do 30 czerwca 2016 r.

Pan Ernest Wawrzyniuk omówił procedury obowiązujące przy uboju zwierząt na potrzeby własne, a ponadto przedstawił ważne zagadnienia związane z badaniem zwierząt w kierunku chorób zakaźnych. Podczas spotkania delegaci dyskutowali także na temat szacowania strat w uprawach spowodowanych ujemnymi skutkami przezimowania.

 


Konsultacje Społeczne w Gminie Zbójno

 

W Gminie Zbójno, odbyły się konsultacje społeczne, dotyczące powiatowych map zagrożenia bezpieczeństwa. Spotkania te, mają na celu zebranie informacji o realnych zagrożeniach.

 

W dniu 12 lutego 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zbójnie odbyły się konsultacje społeczne. Rozmowy w sprawie stworzenia map zagrożeń, odbyły się z przedstawicielami władz samorządowych, przedstawicielami komórek administracyjnych i z mieszkańcami. Na początku spotkania Komendant omówił założenia, które posłużą do stworzenia mapy zagrożeń na terenie naszego powiatu. Spotkania te pozwolą w precyzyjny sposób na zidentyfikowanie, przedstawienie potrzeb i oczekiwań mieszkańców naszego powiatu, które mają stanowić nowe narzędzie aktywizacji oraz współdziałania policji z samorządami, podmiotami pozapolicyjnycmi i mieszkańcami.

 


Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej

 

Zgromadzenie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej

 

W dniu 04 lutego br. w Świetlicy OSP w Świętosławiu, Gmina Ciechocin  odbyło się Zgromadzenie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej. Gminę Zbójno reprezentowali: Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Pankiewicz, Sekretarz Gminy Jacek Foksiński oraz Członek Zarządu Stowarzyszenia przyjaciół wsi Działyń i Zespołu Szkół "Szkoła Marzeń" Hanna Ignaszak. W trakcie spotkania odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej oraz omówienie planu pracy na bieżący rok. Do świetlicy wiejskiej w Świętosławiu zawitali samorządowcy z miast i gmin należących do Stowarzyszenia. Swoją obecnością zaszczycili nas również Poseł na Sejm RP Pan Krzysztof Ardanowski oraz Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Pan Józef Ramlau.

 


XVI Konwent Wójtów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

XVI Konwent Wójtów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Wójt Gminy Zbójno Katarzyna Kukielska dnia 4 lutego uczestniczyła w Konwencie Wójtów Województwa Kujawsko – Pomorskiego, który odbył się w Lnianie (gm. Lniano). Podczas szesnastego posiedzenia  poruszono m.in. tematy bieżące, omówiono Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2016 – 2018 oraz Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego, a także „Poręczenia Kujawsko – Pomorskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych jako szansę na rozwój biznesu.

W spotkaniu wzięli udział Wojewoda Kujawsko – Pomorski pan Mikołaj Bogdanowicz, Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich  Urzędu Marszałkowskiego pani Elżbieta Siemiątkowska, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego pan Rafał Pietrucień, Prezes Kujawsko – Pomorskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych pani Agnieszka Wasita.


Pomoc żywnościowa dla mieszkańców Gminy Zbójno

 

Pomoc żywnościowa dla mieszkańców Gminy Zbójno

 

W dniu 02.02.2016 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie odebrał żywność z nadwyżek żywnościowych z Banku Żywności w Toruniu, oraz w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, łącznie 6611,55 kg, która zostało rozdysponowana pomiędzy 695 osobami z terenu Gminy Zbójno. Dystrybucja w/w żywności odbyła się 05.02.2016 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Zbójnie od godziny 10.00 do 15.30, w której brali udział pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnie.

 


Rada uchwaliła budżet Gminy Zbójno na 2016 rok

 

 

Rada uchwaliła budżet Gminy Zbójno na 2016 rok

 

28 stycznia 2016 r. odbyła się XVI Sesja Rady Gminy Zbójno, której głównym tematem było uchwalenie budżetu Gminy Zbójno na 2016 r. W pierwszej części obrad obecni na sesji mogli wysłuchać wystąpienia P. Marka Pawłowskiego – historyka, autora wielu książek ziemi dobrzyńskiej i chełmińskiej. P. Pawłowski przedstawił Radzie ofertę napisania monografii Gminy Zbójno. W dalszej części sesji Wójt Gminy Zbójno przedstawił sprawozdanie za rok 2015. Następnie przystąpiono do procedury związanej z uchwaleniem budżetu. Projekt uchwały omówił Skarbnik Gminy przedstawiając najistotniejsze informacje. Budżet gminy na 2016 r. zaplanowano na poziomie zrównoważonym tj. planuje się dochody i wydatki budżetowe w kwocie 15.341.844 zł. Oprócz realizacji zadań z zakresu funduszu sołeckiego Gmina planuje szereg inwestycji. Będzie to przebudowa drogi gminnej w Sitnie i Podolinie, opracowanie dokumentacji dot. budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dokumentacje na przebudowę świetlic wiejskich w Sitnie, Klonowie i Rembiosze wraz z zagospodarowaniem terenu wokół tych świetlic. Po omówieniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania. Budżet Gminy Zbójno na 2016 r. został przyjęty jednogłośnie. Tym samym Rada przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016-2025. Na koniec obrad Wójt Gminy odpowiadał na pytania radnych. Po wolnych wnioskach Przewodniczący zamknął obrady XVI Sesji Rady Gminy Zbójno.

 


Poszukiwania wody na terenie Gminy Zbójno

     

Poszukiwania wody na terenie Gminy Zbójno

 

W związku z pogłębiającym się deficytem wody pitnej,w dniach 27 i 28 stycznia br.,zgodnie z wcześniejszymi informacjami, zostały przeprowadzone badania geofizyczne metodą tomografii elektrooporowej mające na celu zlokalizowanie złóż wody podziemnej z możliwością ich eksploatacji i poprawy zaopatrzenia w ten niezbędny do życia artykuł spożywczy.Badania te zostały przeprowadzone przez firmę specjalizującą się w poszukiwaniu różnorakich kopalin,jaką jest Geofizyka Toruń.Na podstawie archiwalnych materiałów geologicznych wcześniej wytypowano  obszary potencjalnie zasobne w wodę i wytyczone trasy prowadzenia badań.Objęły one wieś Wielgie (27 stycznia) i Działyń (28 stycznia).Całość prac nadzoruje pan inż.Roman Rogowski Kierownik Wydziału Płytkich Badań Geofizycznych.Badania terenowe wykonał pan mgr Dariusz Blimke inżynier geofizyk.Otrzymane wyniki badań zostaną przez ten zespół zinterpretowane i w postaci opracowania z wnioskami przekazane naszej Gminie,co pozwoli na podjęcie następnych decyzji w tym zakresie.

 


Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

 

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

10 stycznia 2016 r.

 

Publiczne Gimnazjum w Zbójnie po raz pierwszy  uczestniczyło w finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tego dnia wcześnie rano 25 uczniów-wolontariuszy, wyposażonych w puszki, identyfikatory i dobry humor, ruszyło w teren. Kwestowano nie tylko w rodzimych miejscowościach oraz w okolicach wszystkich kościołów znajdujących się na terenie gminy, ale również poza jej granicami. Młodzi wolontariusze ze Zbójna udali się między innymi do Kikoła, Nowej Wsi, Golubia-Dobrzynia i Torunia. Opiekę nad nimi w czasie zbiórki sprawowali rodzice i nauczyciele, przy czym zdecydowanie większa grupę opiekunów stanowili rodzice uczniów. Zbiórka w terenie  zakończyła się około 15, ponieważ wtedy w budynku gimnazjum rozpoczęła się druga część szkolnego finału WOŚP.

Impreza w szkole rozpoczęła się od występu uczniów z Zespołu Szkół w Zbójnie. Uczniowie Zespołu Szkół w Zbójnie pod kierunkiem Pani mgr Katarzyny Mejger wzięli udział w 24 Finale WOŚP zorganizowanym przez Publiczne Gimnazjum w Zbójnie, szkołę reprezentował chór „Tęcza”. Dzieci wykonały utwory instrumentalne oraz wokalne z akompaniamentem. Wśród piosenek pojawiły się kolędy i utwory rozrywkowe, dziecięce. Sandra Tułodziecka zaśpiewała piosenkę z filmu „Titanic” (laureatka konkursu Piosenki Anglojęzycznej w Toruniu). Uczniowie z zaangażowaniem i radością zaprezentowali przygotowany program.

            W Finale WOŚP wzięły udział również dzieci z kółka tanecznego Stokrotka pod kierunkiem p. Mirosławy Jaworskiej. Uczniowie wykonali dwa tańce: trojaka – śląski taniec ludowy oraz Krakowiaka – polski taniec ludowy.

O 15:30 swe umiejętności zaprezentowali karatecy z Golubsko-Dobrzyńskiego Klubu Karate Kyokushin, trenujący pod kierunkiem sensei Janusza Drywy (3 dan). Warto wspomnieć, że w klubie tym trenuje absolwent gimnazjum w Zbójnie, który w swej kategorii wiekowej w roku 2015 zdobył tytuł wice mistrza Polski, a rok wcześniej wywalczył tytuł mistrzowski.

Następnie zaprezentowali się uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Klonowie. Jak co roku  Szkoła Podstawowa w Klonowie wzięła czynny udział w kolejnym już 24 Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Oprócz Wolontariuszy, którzy chętnie i ambitnie zbierali pieniądze, aby wspomóc całą akcję, do pomocy włączyli się także: nauczyciele p. Joanna Kmita i p. Sylwester Poczwardowski oraz dzieci szkolne, którzy przy współpracy z Publicznym Gimnazjum w Zbójnie przygotowali program muzyczno- słowny pt. „ Dary dobrych wróżek”

Cieszymy się niezmiernie, że mogliśmy włączyć się w tę szlachetną akcję wedle swoich możliwości.

Kolejnym elementem imprezy były występy uczniów gimnazjum, którzy zaprezentowali swe umiejętności wokalne, taneczne i aktorskie. Po występach dzieci i młodzieży ze szkół, rozpoczęła się trwająca godzinę licytacja przedmiotów dostarczonych przez indywidualnych sponsorów, różne instytucje  oraz gadżetów nadesłanych przez krajowy sztab WOSP. Licytowano różnorodne przedmioty, począwszy od strzyżenia i zabiegów kosmetycznych, poprzez zimowe kurtki, książki i różnorodne upominki, na nawozach sztucznych skończywszy. Po licytacji zaprezentował się zespół muzyczny w skład którego wchodzili członkowie zespołów  Reditum i Reven.

Punktualnie o godzinie 20:00 wszyscy uczestnicy imprezy wyszki przed budynek szkoły, aby obejrzeć symboliczne, małe czerwone światełko wznoszone do nieba przez balony w kształcie serc. Niestety wiatr nie pozwolił balonom na spokojne unoszenie się w górę. W tym czasie jeden z uczestników imprezy zadeklarował, że w przyszłym roku postara się o profesjonalny pokaz sztucznych ogni na zakończenie imprezy. W trakcie zbiórki do puszek, licytacji i sprzedaży różnorodnych produktów żywnościowych zebrano łącznie 7454,17 zł.

Największy wysiłek w przygotowanie imprezy włożyli nauczyciele oraz pracownicy obsługi Publicznego Gimnazjum w Zbójnie, pomagała im Pani Katarzyna Kukielska Wójt Gminy Zbójno wraz z pracownikami Urzędu Gminy. Nieocenioną była pomoc rodziców i krewnych uczniów, jak również wielu sponsorów, którzy dość często pragnęli zachować anonimowość. Uczestnicy imprezy, którzy dorwali do jej końca postanowili, ze w następnym roku na pewno przebiją tegoroczną kwotę zbiórki.